ПОДНЕСИ ПРИЈАВА ЗА УПИС БЕЗ РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ!

Само преку неколку чекори, како физичко лице, можеш и сам, да поднесеш пријава за упис преку Системот за е-регистрација на Централниот регистар

  • Креирај кориснички налог
  • Обезбеди Дигитален сертификат (потпис)
  • Подготви ги потребните документи
  • Поднеси пријава за упис

Креирај кориснички налог

  • Регистрирај се во Системот за централизирано најавување на корисници и најави се со твоето корисничко име и лозинка.
  • Обезбеди Дигитален сертификат (потпис).
  • Обезбеди дигитален сертификат издаден од овластена издавачка куќа, прикачи го истиот во твојот кориснички налог и побарај пристап во Системот за е-регистрација.
  • Подготви ги потребните документи и поднеси пријава.
  • Поготви ги потребните акти , потпиши ги со твојот дигитален сетрификат и поднеси ја електронски пријавата за упис.

За повеќе информации: Е-ПОДНЕСИ САМ

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.