ПРЕГЛЕД НА ИЗБРИШАНИ СУБЈЕКТИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 552а ОД ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

Централниот регистар на Република Македонија согласно став 5 од член 552-а од Законот за трговските друштва, (Службен весник на Република Македонија бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015 и 6/2016), секој месец на својата веб страница објавува преглед на трговци поединци и трговски друштва кои  согласно со овој член се избришани од трговскиот регистар во текот на претходниот месец, врз основа на кој надлежните органи и институциите постапуваат во рамките на нивните надлежности

Постапката за бришење на трговците поединци и трговските друштва е  спроведена согласно член 552-а од причини определени во член 552-б  од истиот закон, поради тоа што до 31.12.2014 година односно до 31.12.2015 година до Централниот регистар на Република Македонија не поднеле годишна сметка за деловната 2013 година односно 2014 година и/или не поднеле пријава за упис на адреса на електронско сандаче за прием на писмена согласно член 21 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на единствениот трговски регистар и регистарот на други правни лица и/или по истекот на една година од објавувањето на уписот на веб страницата на Централниот регистар на Република Македонија за извршен упис на основање согласно со членот 175 од овој закон не го внесе/уплати основачкиот влог

Истовремено се повикуваат содружниците, односно акционерите на бришаните друштва да го распределат имотот на друштвото меѓу себе согласно со ставот (4) на член 552-а од Законот за трговските друштва.

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Февруари 2016 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Март 2016 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Април 2016 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Maj 2016 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Август 2016 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Октомври 2016 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Јануари 2017 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Февруари 2017 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Март 2017 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Април 2017 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Мај 2017 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Јуни 2017 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Јули 2017 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Септември 2017 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Февруари 2018 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Март 2018 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Април 2018 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Мај 2018 година

Преглед на субјекти избришани согласно член 552а и 552б од ЗТД - во месец Јуни 2018 година

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.