Организациска поставеност

Централен регистар на Република Северна Македонија

бул. Кузман Јосифоски Питу бр. 1, 1000 Скопје

телефон: +389 2 3 288 100

Организациска поставеност ЦР на РСМ
Регионални Регистрациони КанцеларииРегистрациони Канцеларии
Централа 
01 РРК Скопје 
02 РРК Тетово 
03 РРК Охрид
 • РК Струга
 • РК Дебар
04 РРК Битола
 • РК Ресен
05 РРК Прилеп
 • РК Македонски Брод
06 РРК Велес
 • РК Неготино
07 РРК Штип
 • РК Свети Николе
 • РК Пробиштип
08 РРК Струмица
 • РК Радовиш
 • РК Валандово
09 РРК Кочани
 • РК Берово
 • РК Делчево
 • РК Виница
10 РРК Куманово
 • РК Крива Паланка
11 РРК Гостивар
 • РК Кичево
12 РРК Гевгелија
 • РК Кавадарци
 Марија Бошковска - Јанковски - Директор на Централен регистар

Кратка биографија:

Националност: Македонка
Контакт информации: 
Е-пошта: marija.b.jankovski@crm.org.mk  

Образование:
Економски факултет на “Св. Кирил и Методиј” Скопје - Дипломиран економист по деловна-бизнис економија и финансиско-сметководствен менаџмент  

Други релевантни обуки: 
- 2002 година - SEED (Southeast Europe Enterprise Development) - Програма за развој на финансиски директори:
- Стратешко планирање во финансиско работење
- Лидерство и градење на тим
- Етика
- Системи за менаџерско известување и буџети
- 2003 година – Меѓународна федерација на Црвениот крст и Црвената полумесечина – Работилница за обезбедување на финансиски средства и маркетинг
- Разни обуки од областа на буџетирањето, развој на претпријатија, изработка на проекти

Јазици:   
- Македонски – мајчин јазик
- Англиски јазик  - TOEFEL – ниво C1
- Српски/Хрватски

Работно искуство:
Од 06.08.2017 
- Организација: Централен Регистар на Република Македонија 
- Позиција: Вршител на должност Директор
Од: 04.2013 до: 09.02.2018
- Организација:  Совет на општина Центар  
- Позиција: Советник  
Од: 2006 до: 03.08.2017 
- Организација: НСДП
- Позиција: Канцеларија на Претседател на НСДП – одговорна за организациска и финансиска поддршка
Од: 2003 до: 2005
- Организација: Меѓународна федерација на Црвен Крст и Црвена Полумесечина
- Позиција: Финансиски менаџер
Од: 2001 до: 2002 
- Организација: Собрание на Црвен Крст на Македонија
- Позиција: Финансиски раководител
Од: 2001 до: 2001 
- Организација: Државен завод за статистика
- Позиција: Инструктор за време на пописот на население
Од: 1999 до: 2001 
- Организација: Собрание на Црвен Крст на Македонија
- Координатор на проектот за време на косовската криза

" На Корисниците на услугите им е потребен континуитет, прав пат без пречки за работа и за поволна бизнис клима во земјата. Ние постоиме за нивните потреби и можеме да бидеме фактор и стабилизатор на македонското стопанство.
Нашата посветеност кон сите корисници, партнери и соработници останува нашиот најголем приоритет! "
 

Марија Бошковска - Јанковски, Директор
 

Раководител на одделение за административно-техничка поддршка на директорот: Александра Миновска

Раководител на Одделение за внатрешна ревизија: Ана Пеоска

Раководител на Одделение за чoвечки ресурси: Венера Војноска 

Раководител на Одделение за маркетинг и односи со јавност: М-р Ирена Лазарова

Раководител на Одделение за планирање, развој и меѓународна соработка: м-р Ангела Саздова-Донева

Раководител на Сектор за водење на регистри: Станко Коруноски

Раководител на Одделение за водење на единствен трговски регистар и регистар на претставништва: М-р Драгана Бахчовановска Шошковска

Раководител на Одделение за водење на регистар на други правни лица и регистар на деловни субјекти: Мате Ивановски

Раководител на Одделение за водење на регистар на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење на професија, дејност и должност и привремена забрана на вршење одделна дејност, регистар на споредни казни за сторените кривични дела и регистар на утврдените побарувања на доверителите во стечајната постапка: ///

Раководител на Одделение за техничка помош: Ленче Петрова-Киранџиска 

Раководител на Одделение за водење на заложен регистар и регистар на лизинг: ///

Раководител на Одделение за водење на регистар за годишни сметки: Маја Лазаровска

Раководител на Одделение за водење на регистар за права врз недвижности и регистар на вложувања во недвижности: Ѓошо Вангелов

Раководител на Одделение за задолжница: ///

Раководител на Сектор за економски и правни работи: Ќиро Милановски

Раководител на Одделение за правни работи: Христина Секуловска - Караманова

Раководител на Одделение за општи работи и комуникација со РРК/РК: ///

Раководител на Одделение за внатрешна финансиска контрола: ///

Раководител на Одделение за финансиско-сметководствени работи: Славица Митева

Раководител на Одделение за јавни набавки: Јордан Дејанов

Раководител на Сектор за информатичка технологија: Гајтана Касапоска-Сотировска

Раководител на Одделение за развој на информатички системи: Александра Саздановска-Крстевска

Раководител на Одделение за информатичка инфраструктура: Оливер Симјанов

Раководител на Одделение за поддршка на регистарски и деловно-процесни системи, е-услуги и корисници: Борче Наумовски

 

Листа на посредници во случај на вознемирување на работно место

Во Централниот регистар на Република Северна Македонија, како посредници во случај на вознемирување на работно место се определуваат следните лица:
-          Александра Миновска
-          Владо Мартиновски
-          Андријана Анастасовска-Китанова 
-          Анета Анчевска
-          Љубица Атанасовска
-          Горан Божиновски
-          Драгана Бахчовановска - Шошковска 
-          Ана Пеоска