Пребарување на правни субјекти
Внесете го матичниот број на правниот субјект
ЕМБС


submit-info Дозволени се најмалку 4, а најмногу 20 алфанумерички карактери со кирилско или латинско писмо и специјалните знаци: %, -, [ и ].
Празно место не е дозволено.
Наместо празно место користете го специјалниот знак %, кој заменува други карактери или зборови.
Транслитерација од латиница на специфични кирилични букви: [gj] во ѓ, [zh] во ж, [dz] во ѕ, [lj] во љ, [nj] во њ, [kj] во ќ, [ch] во ч, [dj] во џ, [sh] во ш. Пример: “Dru[sh]tvo” се транслитерира во “Друштво”.

Помошен критериум за добивање матични броеви на правни лица
Дел од назив

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.