Обрасци за издавање на информации

Тука може да ги погледнете и преземете обрасците за издавање на информации од регистрите при Централниот регистар на Република Северна Македонија.

Сите обрасци се во Ворд - формат и Ве молиме истите да не ги менувате туку само уредно да ги пополните.

Пред да ги преземете обрасците, Ве молиме да ја земете предвид препораката за отворање на веб страницата преку Chrome Web Browser. Доколку се појави проблем при преземање на образецот, потребно е да се исчисти евентуалниот cash и повторно да се вчита интернет страната.

1. Образецот за издавање на следните информации/потврди можете да го преземете  ТУКА

 •    Стечајна постапка;
 •    Ликвидациона постапка;
 •    Регистрирана дејност;
 •    Извештај од биланс на состојба и податоци од биланс на успех;
 •    Забрана за вршење професија, дејност или должност – правно лице;
 •    Привремена забрана за вршење одделна дејност – санкција;
 •    Забрана за учество во постапки за јавен повик, доделување на договори за јавна набавка и договори за јавно - приватно партнерство;
 •    Привремена забрана за вршење на одделна дејност – казна;
 •    Трајна забрана за вршење на одделна дејност; 

2. Образецот за издавање на следниве информации/потврди можете да го преземете  ТУКА

 •    Информација за економско финансиската состојба на субјектот. Документ потребен по други основи (кредит, лизинг, работна дозвола, виза, информација за деловен партнер и др.) - текстуална форма
 •    Листинг од обработена годишна сметка (бил. на состојба и бил. на успех);
 •    Листинг од обработена годишна сметка и готовински текови;
 •    Листинг од обработена годишна сметка и готовински текови на англиски;
 •    Скратен исказ од годишни сметки;
 •    Скратен исказ од годишни сметки со оценка за работењето на субјектот;
 •    Анализа на паричен тек и промени на капиталот;
 •    Оценка на ликвидност со мислење;
 •    Информација за структура на приходи по дејности – СПД;
 •    Други информации од регистарот за годишни сметки.

3. Образецот за издавање на информации од Заложен регистар можете да го преземете  ТУКА

4. Образецот за издавање на информации од Регистарот за лизинг можете да го преземете  ТУКА

5.1 Образецот за издавање на следниве информации/потврди можете да го преземете  ТУКА
 •    Регистрирана дејност;
 •    Увид во регистарска влошка;
 •    Фотокопија од Решение од регистарска влошка;
 •    Фотокопија од прилози кон решението;
 •    Фотокопија од прилозите (исправи и докази);
 •    Заверка на фотокопија од решение со прилози и збирка на исправи;
 •    Управител;
 •    Сопственик;
 •    Адреса;
 •    Даночен број;
 •    Историјат на сметка;
 •    Друго;

5.2 Образецот за издавање на следниве информации/потврди можете да го преземете  ТУКА

 •    Тековна состојба;
 •    Историјат со промени;
 •    Стечајна постапка;
 •    Ликвидациона постапка;

6. Образецот за издавање на следниве информации/потврди можете да го преземете  ТУКА

 •    Потврда дека не е впишана главна парична казна (кривична);
 •    Забрана за добивање дозвола, лиценца, концесија, овластување или друго право утврдено со посебен закон;
 •    Забрана за основање на нови правни лица;
 •    Забрана за користење субвенции и други поволни кредити;
 •    Одземање на дозвола, лиценца, концесија, овластување или друго право утврдено со посебен закон;
 •    Престанок на правното лице;
 •    Информација за прекршочна судска одлука;
 •    Информација за кривична судска одлука;

7. Образецот за издавање на информации/потврди од Регистарот на директни инвестиции можете да го преземете  ТУКА

8. Образецот за издавање на информации/потврди од Регистарот за права врз недвижности можете да го преземете ТУКА

9. Образецот за издавање на информации/потврди од Регистарот на задолжници можете да го преземете ТУКА

10. Образецот за издавање на информации/потврди од Регистарот на продажба со задржување на правото на сопственост можете да го преземете ТУКА

11. Образецот за издавање на информации/потврди од Фидуцијарен регистар можете да го преземете ТУКА

11.1 Образец за издавање на интегрирана информација од заложниот регистар, регистарот за лизинг, фидуцијарниот регистар и регистарот на продажба со задржување на правото на сопственост ТУКА

12. Образецот за бесплатно издавање на информации може да го преземете ТУКА

 

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.