Обрасци за упис
Тука може да ги погледнете и преземете обрасците за упис во регистрите при Централниот регистар на Република Северна Македонија.
Сите обрасци се во *.pdf формат. За нивно читање и печатење потребен ви е   Adobe Reader
Обрасците за електронско пополнување се оптимизирани минимум за Adobe Reader 8      Преземи

Регистар на вложувања во недвижности на резиденти во странство и на нерезиденти во Република Северна Македонија
Регистар на директни инвестиции
(за пополнување на машина за пишување)

(за електронско пополнување)
 

Трговски регистар и регистар на други правни лица

(за електронско пополнување)

 

(за пополнување на машина за пишување)

Заложен регистар

(за пополнување на машина за пишување)  

(за електронско пополнување) 

Регистар за лизинг

Фидуцијарен регистар

(за пополнување на машина за пишување)

(за електронско пополнување)


Регистар за продажба на подвижни ствари со задржување на правото на сопственост

(за пополнување на машина за пишување)

(за електронско пополнување)

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.