Контакт со нас
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА

Седиште:

бул. Кузман Јосифоски Питу бр.1 1000 Скопје

Матичен број:

5549850

Даночен број:

4030001425480

Телефон:

+ 389 2 3288-100

Факс:

+ 389 2 3123-169

Работно време:                                                                                                          

Понеделник до петок: 8.00 - 16.00

Работно време за прием на странки на
овластените лица во регистрите:

Понеделник до петок
12:00-14:00

Работно време за прием на странки
на Регистраторот:

Четврток
08:00-13:30

Лица за техничка помош при
електронско поднесување на документи:

Софија Накиќ - Sofija.Nakik@crm.org.mk тел. 078/490-080
Соња Богатинов- Sonja.Bogatinov@crm.org.mk тел. 078/490-267

Банки

Сметки

Стопанска банка АД Битола

500000000564373

Стопанска банка АД Скопје

200000810380672

Тутунска банка АД Скопје

210055498500119

Уни банка АД Скопје

240010001589325

Халк банка АД Скопје

270055498500126

Комерцијална банка

300000004130296

 
   

При плаќањето ве молиме да се придржувате до следното правило.

 

Преглед на номинирани лица за обезбедување информации во врска со странски инвестиции

 

Преглед на номинирани лица за контакт со граѓани, кои имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош

 

Преглед на одговорни лица од Заложниот регистар во Централниот регистар на Република Северна Македонија

 

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.