Настани
  • 17.07.2019 - Остварена работна средба со Делегацијата на Управата - Централен реигистар на Црна Гора  Повеќе ...
  • 10.07.2019 - Потпишан Анекс за проширување на платформата за испорака на услуги - Регионалниот Портал на Деловни Регистри – Bifidex и Меморандум за соработка  Повеќе ...
  • 06.09.2019 - Потпишан Меморандум за соработка со Агенцијата за регистрирање на бизнис - Р. Косово Повеќе...
  • 18.09.2019 - Одржана прес-конференција на ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР за отпочнување на ОТВОРЕНИ ДЕНОВИ со граѓаните Повеќе...
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.