Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120150025369 Друштво за производство трговија шпедиција и деловни услуги ФИТИАН извоз-увоз ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:21
30120150025368 Друштво за производство трговија шпедиција и деловни услуги ФИТИАН извоз-увоз ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:20
30120150025367 ТП ТАКСИ ЛУКА Такси превоз Костадинов Манче Тони Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:20
30120150025366 ТП ТАКСИ ЛУКА Такси превоз Костадинов Манче Тони Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:19
30120150025365 Друштво за производство промет и услуги БОСТАН ДООЕЛ експорт-импорт Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:19
30120150025364 Друштво за производство промет и услуги БОСТАН ДООЕЛ експорт-импорт Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:18
30120150025363 Друштво за производство,услуги и угостителство РОКО КОМ ДОО увоз-извоз с.Богомила-Општина Богомила Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:17
30120150025362 Друштво за производство,трговија и услуги ЖЕЛЕЗНИЧАР КОМЕРЦ-2 Лиљана ДООЕЛ увоз-извоз Богомила- во ликвидација Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:17
30120150025361 Друштво за производство,услуги и угостителство РОКО КОМ ДОО увоз-извоз с.Богомила-Општина Богомила Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:16
30120150025360 Друштво за производство трговија шпедиција и деловни услуги ФИТИАН извоз-увоз ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:16
30120150025359 Друштво за производство трговија шпедиција и деловни услуги ФИТИАН извоз-увоз ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:15
30120150025358 Друштво за вработување на инвалидни лица за производство и промет со прехрамбени производи и трговија СНУПИ-2003 извоз-увоз ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:15
30120150025357 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ГРУПАЦИЈА АНИМА извоз-увоз ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:14
30120150025356 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ГРУПАЦИЈА АНИМА извоз-увоз ДООЕЛ Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:14
30120150025355 Трговец поединец за трговија ДЕМИРОСКИ РЕЏЕП СКЕНДЕР Охрид ТП Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:13
30120150025354 Друштво за производство трговија и услуги ЕНЕЕССА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:12
30120150025353 Друштво за производство трговија и услуги ЕНЕЕССА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:12
30120150025352 Друштво за трговија,производство,услуги и транспорт ПАГОБА ДООЕЛ увоз-извоз Штип Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:11
30120150025351 Друштво за трговија,производство,услуги и транспорт ПАГОБА ДООЕЛ увоз-извоз Штип Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:11
30120150025350 Друштво за производство,трговија и услуги СИЛА - ГМЕБХС ДООЕЛ с.Лабуништа Струга Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:10
30120150025349 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги ТЕРМО ФАСАДА ДООЕЛ с.Мојанци,Кочани Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:10
30120150025348 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги ТЕРМО ФАСАДА ДООЕЛ с.Мојанци,Кочани Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:09
30120150025347 Друштво за производство,трговија,угостителство,сообраќај и услуги МУЛТИДЕКОР МЕБЕЛ ДООЕЛ Кочани Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:09
30120150025346 Друштво за производство,трговија и услуги МУЛТИ-ДЕКОР Глигоровски Драган и др. ЈТД Кочани - Во Ликвидација Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:08
30120150025345 Друштво за производство,трговија,угостителство,сообраќај и услуги МУЛТИДЕКОР МЕБЕЛ ДООЕЛ Кочани Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:08
30120150025344 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЦИТРАНС-ХИТ ДООЕЛ Кочани Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:07
30120150025343 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЦИТРАНС-ХИТ ДООЕЛ Кочани Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 09.10.2015 23:00:06
30120150025342 Друштво за инжењерскогеолошки и хидрогеолошки истражувања,проектирање и изведување на градежни објекти ГЕОЕКСПЕРТ,Добринка,Топлица и други,ДОО-Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 09.10.2015 20:40:07
35020150005559 Друштво за производство трговија и услуги АНГОР АГ ДООЕЛ Струга Упис на основање 09.10.2015 16:45:01
35020150005523 Друштво за услуги ТИНКИ ПИНКИ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 09.10.2015 16:45:01
35020150005493 Пекара ФШАТИ ТП Несими Рафит Несим с.Форино Гостивар Упис на основање 09.10.2015 16:45:00
30520150001873 Друштво за трговија,земјоделие,производство,транспорт и услуги АГРО СОЛУШН увоз извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 09.10.2015 16:35:17
35020150005548 Друштво за производство,трговија и услуги МОДА ХМ ПРЕСТИЖ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 09.10.2015 16:30:01
35020150005539 Друштво за транспорт, трговија и услуги УЗУН КОМ ДООЕЛ с.Мрзенци, Гевгелија Упис на основање 09.10.2015 16:30:01
30520150001886 ЖИТО ПРИЛЕП Акционерско друштво Прилеп Документ за регистрирање на работно време 09.10.2015 16:19:10
35020150005553 Друштво за производство трговија и услуги САМЕ ПЕРФУМЕС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на основање 09.10.2015 16:15:02
35020150005545 Друштво за превоз,трговија и услуги ЛЕВА ПРЕВОЗ ДООЕЛ Радовиш Упис на основање 09.10.2015 16:15:02
35020150005542 Друштво за трговија и услуги БАС-СЕДУМ ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка Упис на основање 09.10.2015 16:15:02
35020150005541 Друштво за производство, трговија и услуги ЛАМАНАС ДООЕЛ увоз-извоз Кадино, Илинден Упис на основање 09.10.2015 16:15:01
35020150005540 Друштво за производство, трговија и услуги МОНАЛЕКС-СИЛВАНА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 09.10.2015 16:15:01
35020150005538 Друштво за производство, трговија и услуги АВТОСЕРВИС ДЕЈАНОСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 09.10.2015 16:15:01
35020150005528 Друштво за трговија и услуги ИРЕНА АНА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 09.10.2015 16:15:01
35020150005520 Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА КОКОС-ТРЕЈД ДООЕЛ Битола Упис на основање 09.10.2015 16:15:00
30120150025266 АДВОКАТ МАРИЈА МИШЕВА НЕДЕСКА Охрид Упис на основање 09.10.2015 16:14:00
30320150002836 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги СЕНЗИТИВ 2015 ДООЕЛ увоз-извоз Струга Документ за регистрирање на работно време 09.10.2015 16:10:57
30520150001874 Приватна здравствена установа-ординација по педијатрија Д-Р ТАЛЕСКА Прилеп Упис на промена 09.10.2015 16:10:31
30120150025317 Трговско друштво за трговија, производство и услуги КАТ-КЕТЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 09.10.2015 16:07:21
31120150001536 Друштво за производство трговија и услуги ГЕЧО КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ ГОСТИВАР Упис на бришење 09.10.2015 16:04:11
31120150001535 Друштво за производство трговија и услуги ГЕЧО КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ ГОСТИВАР Ликвидација 09.10.2015 16:04:09
35020150005418 Друштво за градежништво, промет и услуги МОВЕНТИС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 09.10.2015 16:00:01
30520150001853 Друштво за производство, трговија и услуги МИОФЛЕКС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 09.10.2015 15:49:10
35020150005544 Друштво за транспорт и услуги БОРДИ ЛОГИСТИКА ДОО увоз-извоз Македонска Каменица Упис на основање 09.10.2015 15:45:01
35020150005375 Друштво за трговија и услуги ЦМБ СЕРВИЦЕС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 09.10.2015 15:45:01
30220150002889 Културно уметничко друштво ЕУРО ЕКО КУЛТУРА Тетово Упис на основање 09.10.2015 15:44:03
30520150001849 Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија АРТ РУБИН увоз-извоз, ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 09.10.2015 15:41:29
30320150002835 Здружение за демократија и подигнување на колективна свест ДВИЖЕЊЕ ВЕПРО Струга Упис на промена 09.10.2015 15:40:12
30520150001854 Друштво за производство, трговија и услуги АРАГОН КОМПАНИ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на промена 09.10.2015 15:39:49
30520150001863 Друштво за транспорт, трговија и услуги, КЕБАК-ТРАНС, увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 09.10.2015 15:38:22
30320150002852 ВИКТОРИА ИНВЕСТ ДОО Елбасан Република Албанија - Подружница Скопје,Република Македонија Упис на промена 09.10.2015 15:36:19
30520150001888 Друштво за производство,трговија и услуги АКВА ТРАВЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 09.10.2015 15:36:02
30520150001883 Друштво за производство,трговија и услуги АКВА ТРАВЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Ликвидација 09.10.2015 15:36:01
30420150003244 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија ДЕНТ-С Крани Ресен Упис на промена 09.10.2015 15:25:34
30720150001607 Друштво за градежништво,трговија и услуги ПВЦ ИЗОТЕХНА ДООЕЛ Свети Николе Упис на промена 09.10.2015 15:18:11
30120150024631 Друштво за консултации и услуги РАЛИ 2010 ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 09.10.2015 15:17:11
30720150001606 Друштво за трговија, градежништво и услуги ИЗОТЕХНА ДООЕЛ Св.Николе Упис на промена 09.10.2015 15:16:19
30120150025302 Друштво за трговија и услуги ВИП ЕЛЕМЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 09.10.2015 15:14:19
31020150001908 Друштво за производство, трговија и услуги ПРОМЕТЕЈ ПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 09.10.2015 15:12:01
30120150025301 Трговско друштво за промет и услуги НОВА-ГРУП ДОМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 09.10.2015 15:10:04
30720150001608 Друштво за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип Упис на промена 09.10.2015 15:07:46
30120150025322 Друштво за производство, трговија и услуги СЦ ФОРЦА ДОО Скопје Упис на промена 09.10.2015 15:04:29
30420150003242 Здружение на архивски работници АРХИВИСТ 2 Горно Оризари Битола Документ за корекција 09.10.2015 15:04:14
30120150025321 Друштво за изучување на странски јазици и курсеви за компјутери,едукативен центар КЕМБРИЏ-ЕДУ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 09.10.2015 15:02:43
31020150001931 Трговско друштво за производство трговија угостителство и услуги ЛУЛЈА Буран ДООЕЛ експорт-импорт с.Слупчане Липково-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 09.10.2015 15:02:18
30120150024968 АДВОКАТ ГЛИГОРИЕ ЌАТОСКИ Струга Упис на основање 09.10.2015 14:58:00
31020150001929 Друштво за произвотство,трговија и услуги СИНАПОВО ЗРНО ДООЕЛ увоз-извоз Кратово Упис на промена 09.10.2015 14:53:28
30720150001605 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз МАКСУРИ ДООЕЛ Радовиш-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 09.10.2015 14:53:16
30720150001604 Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Упис на промена 09.10.2015 14:51:56
30520150001887 Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија ЦУЦУЛОСКИ ТРАНСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 09.10.2015 14:48:04
30520150001885 Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија ЦУЦУЛОСКИ ТРАНСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 09.10.2015 14:48:03
35020150005551 ТП ВАТСОН угостителство Горан Павле Деолски Скопје Упис на основање 09.10.2015 14:45:00
35020150005392 Друштво за трговија и услуги ЛЕГО МУНДО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 09.10.2015 14:45:00
30820150001720 Друштво за производство, трговија, угостителство, туризам и услуги ДЕКСАЛ КОМПАНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кочани Упис на бришење 09.10.2015 14:44:06
30820150001718 Друштво за производство, трговија, угостителство, туризам и услуги ДЕКСАЛ КОМПАНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Кочани Судска Процедура - Стечај 09.10.2015 14:44:05
30120150025268 АДВОКАТ ИРЕНА АНЃЕЛЕСКА ЛАЗАРОСКА Кичево Упис на основање 09.10.2015 14:44:01
30120150025264 АДВОКАТ МЕЛИНА НАУМОСКА Охрид Упис на основање 09.10.2015 14:44:00
30120150025099 АДВОКАТ АРДИТ МУСТАФАИ Струга Упис на основање 09.10.2015 14:44:00
31020150001930 Трговско друштво за производство трговија угостителство и услуги БИВ ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 09.10.2015 14:43:50
31020150001892 Трговско друштво за производство трговија угостителство и услуги БИВ ПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Ликвидација 09.10.2015 14:43:49
31020150001924 Друштво за производство,трговија,транспорт,угостителство и услуги НАША РАМПА ДООЕЛ Куманово Упис на промена 09.10.2015 14:42:12
30520150001884 Друштво за странски јазици и едукација ДОНА-ТИМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 09.10.2015 14:41:30
30120150023971 Друштво за проценки СЗУ ПРОЦЕНКИ ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 09.10.2015 14:35:56
30120150025330 Трговско друштво ИНА ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 09.10.2015 14:35:50
30120150025320 Друштво за производство,трговија и услуги ДРМАЧ МИС ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 09.10.2015 14:34:35
30320150002850 Занаетчија-Фризерско студио ДАРИА - М Марина Киро Вељаноска Охрид Упис на основање 09.10.2015 14:30:05
35020150005536 Трговско друштво за производство ,трговија и услуги ХАК 2015 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на основање 09.10.2015 14:30:02
35020150005522 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз АУТО ПАРТС ДИМОВ ДООЕЛ Радовиш Упис на основање 09.10.2015 14:30:02
35020150005511 Друштво за трговија, транспорт и услуги ДООЕЛ ЛОНИ eкспорт импорт Дебар Упис на основање 09.10.2015 14:30:02
30820150001709 Друштво за транспорт,производство,трговија и услуги ПЕПИ ПРЕВОЗ ДООЕЛ увоз-извоз Радовиш Упис на промена 09.10.2015 14:29:52
30520150001876 Трговско Друштво за производство, трговија и услуги АНД-СТЕФ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 09.10.2015 14:26:57
30820150001716 Друштво за производство,трговија и услуги БУБИ ФРЕШ ДООЕЛ Струмица-во ликвидација Ликвидација 09.10.2015 14:23:02
1 2 3 4 5 6 7 8