Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120160041554 Друштво за градежништво, производство и трговија ГУРИНА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.05.2016 20:40:15
30120160041553 Друштво за спорт и рекреација СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈАНЕ САНДАНСКИ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.05.2016 20:40:14
30120160041552 Друштво за производство трговија и услуги АГРО ПРОЏЕК РАМАКА ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.05.2016 20:40:12
30120160041551 Друштво за производство,трговија и услуги АУЉОНА НИКА ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.05.2016 20:40:11
30120160041550 Здружение на граѓани за социјален и мултикултурен развој ЖЕНСКА АЛИЈАНСА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.05.2016 20:40:09
30120160041549 Агенција за информирање и новинарство РТВ-ПРЕСС ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.05.2016 20:40:07
30120160041548 Друштво за посредување,трговија и услуги ХМ ЕУРО ЈАК ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.05.2016 20:40:06
35020160015459 Сервисер на машини ТП ДКС ВИСИОН Дејан Добри Спасовски Скопје Упис на основање 27.05.2016 16:45:01
35020160015367 ЛЕЗГЕ ИНШААТ МУХЕНДИСЛИК ЕЛЕКТРИК ГИДА ТЕМИЗЛИК ИТХАЛАТ ИХРАЏАТ ТИЏАРЕТ ЛИМИТЕД ШИРКЕТИ Ергани/Дијарбакир Р.Турција Подружница во Скопје Р.Македонија - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.05.2016 16:29:31
35020160015290 Земјоделско трговско друштво СТОЧАРСТВО АД Богданци Упис на промена 27.05.2016 16:26:13
35020160015467 Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 27.05.2016 16:20:21
35020160015554 Друштво за производство трговија и услуги АТАЛАР ОПТИК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2016 16:07:01
30120160041530 Друштво за интернационална дистрибуција и продажба ФЛОРИССИМА ФЛОРАЛ & ИВЕНТ ДИЗАЈН ДОО увоз-извоз Скопје Судска Процедура - Стечај 27.05.2016 16:04:21
35020160015226 Друштво за транспорт,трговија и услуги ЈОКИ ЛОГИСТИК ДООЕЛ Илинден Упис на промена 27.05.2016 16:03:50
30120160041527 Друштво за производство,трговија и услуги ДИЗЕЛ-ПЕТРОЛ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје-во стечај Објава(Стечајна постапка) 27.05.2016 16:03:48
30120160041525 Друштво за производство и трговија УЛМАК ДООЕЛ Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 27.05.2016 16:03:31
30120160041517 Занаетчија Машинобраварска работилница ТОМЗИНГ Александар Новак Денковски Скопје Упис на бришење 27.05.2016 16:02:52
35020160015543 Друштво за производство, превоз и услуги ПИНОКИО 77 увоз- извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 27.05.2016 16:00:08
35020160015575 Друштво за маркетинг и услуги АМАТО КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 27.05.2016 16:00:02
30320160000523 Здружение на младите ДЕЛОГОЖДИ-2016 Делогожди Струга Упис на основање 27.05.2016 15:58:04
35020160015501 Друштво за изведба на градежни работи инженеринг,внатрешна и надворешна трговија и производство ИНГРЕС Тони ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 27.05.2016 15:56:10
30120160041502 Друштво за трговија на големо и мало ГРАДИНАР ЕКСПОРТ АД експорт-импорт Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 27.05.2016 15:53:56
35020160015601 Друштво за трговија и услуги БЕНЕМОНТ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 27.05.2016 15:47:18
35020160015319 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги КОРАБИ ДВЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 27.05.2016 15:46:09
30120160035195 Институт за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС Скопје Упис на промена 27.05.2016 15:41:58
35020160015469 Друштво за услуги и трговија ЛАСЕРХАНТ ФАН ЦЕНТАР ДОО Скопје Упис на промена 27.05.2016 15:40:43
30120160040625 Здружение на Центар за економски и социјален развој ЦЕСОР Скопје Упис на промена 27.05.2016 15:39:24
35020160015146 Друштво за услуги и трговија КЕНИ-ЕЛ 2016 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2016 15:36:30
35020160015597 Друштво за производство трговија транспорт и услуги М&З КОМПАНИ ДООЕЛ Гостивар Упис на промена 27.05.2016 15:34:28
35020160015430 Трговско друштво ИГМ ЏУМАЈЛИЈА ДОО с.Сарамзалино Лозово Упис на промена 27.05.2016 15:33:36
35020160015454 Друштво за производство, трговија, транспорт, угостителство, туризам и услуги КЕТА-Ч ДОО експорт-импорт, Гостивар Документ за регистрирање на работно време 27.05.2016 15:32:42
35020160015606 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДРАМАР ПЛАНТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на бришење 27.05.2016 15:31:16
35020160015498 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ДРАМАР ПЛАНТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Ликвидација 27.05.2016 15:31:16
35020160015545 Друштво за градежништво, туризам и услуги БОЗЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 27.05.2016 15:30:00
35020160013729 Друштво за спорт и рекреација СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈАНЕ САНДАНСКИ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.05.2016 15:26:43
35020160013947 Трговско друштво ФЕШН БРАВО експорт-импорт ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2016 15:22:55
35020160013924 Друштво за производство,трговија и услуги АГРОМИКС-КОМ ДООЕЛ извоз-увоз с.Кумарино Велес - во ликвидација Ликвидација 27.05.2016 15:21:32
30120160041533 Друштво за производство,промет и услуги АНТИМОН Славољуб Циклевски,ДООЕЛ Скопје Судска Процедура - Стечај 27.05.2016 15:19:41
30120160041013 Заедница на сопственици на посебни делови од станбена зграда на бул.Јане Сандански бр.19 влез 2 општина Аеродром Скопје Упис на бришење 27.05.2016 15:19:24
35020160015548 Друштво за производство, услуги и трговија МИТКОВ ТРЕЈД ДООЕЛ Кавадарци - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.05.2016 15:19:20
35020160015393 Трговско друштво за инженеринг ЕЦП - КОМПАНИ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.05.2016 15:16:45
30120160041542 Приватна здравствена установа - Аптека ЈАСМИН ФАРМ Илинден Упис на основање 27.05.2016 15:14:01
35020160015598 Друштво за трговија производство и услуги ДУМАРТОН увоз-извоз Битола ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 27.05.2016 15:11:25
30120160041531 Друштво за промет и услуги ТК СТИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Судска Процедура - Стечај 27.05.2016 15:02:57
30120160041508 Друштво за производство, промет и услуги МЛЕЧЕН РЕСТОРАН ВЕГЕРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во стечај Објава(Стечајна постапка) 27.05.2016 15:02:17
30120160041529 Друштво за производство трговија и услуги АПРУВО ДООЕЛ Скопје Судска Процедура - Стечај 27.05.2016 15:01:45
30120160041528 Друштво за транспорт и посредување во транспорт СКОПЈЕТРАНС ЈКМ ДОО увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 27.05.2016 15:01:12
35020160015358 МАГЕ Руф енд Билдинг Компонентс ГмбХ, Херцберг (Елстер), СР Германија-Претставништво Скопје Упис на основање 27.05.2016 15:00:01
35020160015203 Друштво за производство трговија и услуги ДОГАН ФРИГО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 27.05.2016 14:59:49
35020160015549 Друштво за производство,трговија и услуги ДЕЛТА ТЕРМ ХИТИНГ ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2016 14:58:00
35020160015437 ТП Пицерија 511 Анкица Методија Ивановска Скопје Упис на промена 27.05.2016 14:56:04
35020160015524 Друштво за производство,трговија и услуги АС ОНИКС МАРБЛЕ ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп Упис на промена 27.05.2016 14:55:35
35020160015580 Друштво за производство, трговија и услуги БИСА-БС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 27.05.2016 14:55:25
35020160015586 Трговско друштво за градежништво трговија и услуги ФАТИ - ТРАДЕ 2006 ДООЕЛ Струга Упис на промена 27.05.2016 14:55:19
35020160015568 Друштво за трговија и производство СЕКЕ ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 27.05.2016 14:52:22
35020160015511 Друштво за производство ,трговија и услуги АЛКИТО ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ДООЕЛ Неготино Документ за регистрирање на работно време 27.05.2016 14:51:42
35020160015576 Друштво за производство,трговија и услуги ТОРПЕДО-ЦИТУ МОЛЛ ДОО увоз извоз Битола - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.05.2016 14:49:14
35020160015521 Друштво за едукација, тренинг и истражување АМ ЦЕРТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2016 14:48:50
35020160015541 Друштво за маркетинг и услуги ВИС КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 27.05.2016 14:45:02
35020160015410 Друштво за трговија и услуги ДР АУТО ДООЕЛ Скопје Упис на основање 27.05.2016 14:45:01
35020160015368 Друштво за производство, трговија и услуги ПЛАЖА ЕЛЕШЕЦ ДООЕЛ, Охрид Упис на основање 27.05.2016 14:45:01
30920160000275 Здружение БРАНИТЕЛ 2001 КОЧАНИ Кочани Упис на основање 27.05.2016 14:44:07
30720160000269 Друштво за производство,трговија и услуги ВАДОМ Миле Моневски ДООЕЛ Пробиштип Упис на бришење 27.05.2016 14:43:10
35020160015515 Друштво за трговија и услуги ДМ ДРОГЕРИЕ МАРКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 27.05.2016 14:40:33
35020160015565 Ветеринарна станица ЗДРАВЈЕ ДОО Кочани Упис на промена 27.05.2016 14:31:57
35020160015495 Друштво за производство,трговија и услуги ММ-96 Муса ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Документ за регистрирање на работно време 27.05.2016 14:31:49
35020160015590 Друштво за превоз на патници, трговија и услуги ТН-ТРАНС Охрид ДООЕЛ Упис на бришење 27.05.2016 14:30:28
35020160015581 Друштво за превоз на патници, трговија и услуги ТН-ТРАНС Охрид ДООЕЛ Ликвидација 27.05.2016 14:30:27
35020160015588 Трговско друштво за производство трговија и услуги ПАЈТИМИ-АД ДООЕЛ Дебар - во ликвидација Ликвидација 27.05.2016 14:28:34
35020160015070 Друштво за производство, трговија и услуги ПИЈАНЕЧКИ КЛАС ДОО увоз-извоз Делчево Упис на промена 27.05.2016 14:28:23
35020160015479 Друштво за производство, промет и услуги АВАНТИ-СТАЈЛ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.05.2016 14:24:42
35020160015309 Друштво за производство, промет, трговија и услуги ЛАГЕР КОРП увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 27.05.2016 14:23:15
30720160000268 Друштво за производство,трговија и услуги ВАДОМ Миле Моневски ДООЕЛ Пробиштип Судска Процедура - Стечај 27.05.2016 14:23:00
35020160015474 Сервисер на машини ТП ТЕТРА МЕХАНИКО Лутфи Џемаил Муареми Гостивар Упис на основање 27.05.2016 14:15:01
35020160015471 Сервисер на машини ТП АЕС КОНСАЛТИНГ Аце Димче Саздовски Пробиштип Упис на основање 27.05.2016 14:15:01
35020160015390 Сервисер на машини ТП ТЕДИ ИНЖЕНЕРИНГ Теди Вилим Ружиќ Скопје Упис на основање 27.05.2016 14:15:01
35020160015570 Друштво за производство,трговија и услуги РЕНОВА ДОО експорт-импорт с.Џепчиште,Тетово Документ за регистрирање на работно време 27.05.2016 14:14:49
35020160013944 Друштво за компјутерско програмирање, трговија и услуги НОРДЕУС ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 27.05.2016 14:09:45
35020160015534 Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЕД КЕЈ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.05.2016 14:07:51
35020160015562 Друштво за вршење на административно-сметководствени и други деловни активности ЗАЕДНИЧКИ СЛУЖБИ ДООЕЛ Кратово Упис на промена 27.05.2016 14:06:43
35020160015193 Трговско друштво за производство промет и услуги КАПРИ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 27.05.2016 14:03:30
35020160015427 Трговско друштво АСТРА ДООЕЛ Свети Николе Упис на промена 27.05.2016 13:59:10
35020160015186 Друштво за услуги и промет МЕДИА ТЕХНОЛОЏИ ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2016 13:55:22
35020160015532 Друштво за трговија и услуги СОНЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на промена 27.05.2016 13:47:32
35020160015484 Друштвото за транспорт, услуги и промет ЕКО ТЕХНО ЧИСТ ЗОРАН ДООЕЛ увоз- извоз с. Орман, Скопје Упис на основање 27.05.2016 13:45:01
35020160015210 Друштво за производство трговија и услуги БИН ЕКСПОРТ ДООЕЛ Неготино Упис на основање 27.05.2016 13:45:01
35020160015103 Друштво за информатички технологии ЛИТЕТАСК ДОО Скопје Упис на промена 27.05.2016 13:44:40
35020160015531 Друштво за производство, трговија и услуги СА-ФИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 27.05.2016 13:43:12
35020160015036 Друштво за управување со недвижен имот и услуги ЕНЕРГОН ФАСИЛИТИ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2016 13:40:22
35020160015121 Друштво за производство, трговија и услуги АВТОМОТО ВОЈНЕСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 27.05.2016 13:36:42
35020160015577 Трговско друштво за производство трговија услуги и градежништво БИТРАК ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Документ за регистрирање на работно време 27.05.2016 13:34:04
35020160015464 Друштво за производство,трговија и услуги БОЈ-МАРТ ДООЕЛ увоз-извоз с.Брод Новаци Упис на промена 27.05.2016 13:33:09
35020160015013 Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2016 13:32:33
35020160015520 Друштво за производство трговија и услуги ВАЈС ПРОФИЛ ДОО увоз-извоз Струга Упис на промена 27.05.2016 13:26:33
35020160015200 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги на големо и мало АПОКАЛИПТИКО ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 27.05.2016 13:23:50
35020160014327 Друштво за производство, промет и услуги на големо и мало ЗЕНИТ-2000 Васил ДООЕЛ експорт-импорт Богданци Упис на промена 27.05.2016 13:22:33
35020160015558 Трговец поединец за лични услужни дејности ЛЕНИ-КОМЕРЦ Ленче Костадин Смиленска ТП Делчево Упис на бришење 27.05.2016 13:20:36
35020160015536 Друштво за производство трговија и услуги ГИФТАКАЈ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 27.05.2016 13:20:26
35020160015499 Чистење и одржување А-С-А РЕИНИГУНГ ТП Хасим Мустафа Халими Гостивар Упис на основање 27.05.2016 13:15:01
30120160041358 АСОЦИЈАЦИЈА НА ФОЛКЛОРНИ АНСАМБЛИ И ДРУШТВА НА АЛБАНЦИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на основање 27.05.2016 13:14:00
1 2 3 4