Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120160004355 Друштво за техничко испитување и анализа на моторни возила САВА СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:47:57
30120160004354 Трговец поединец за угостителство ВЛАТКО ИЛИЈА АНДОНОВСКИ ТП Струмица Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:47:51
30120160004353 Друштво за производство трговија угостителство транспорт градежништво и услуги ХАСАНИ КОМПАНИ Џ.С.Г ДООЕЛ експорт-импорт с.Симница Гостивар Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:46:49
30120160004352 Друштво за трговија ,посредување и услуги ОФИС ПЛУС СМС ДОО увоз-извоз Гевгелија Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:46:39
30120160004351 Друштво за проценка на ризик, контрола и техничко инспектирање ЕМУЦ - ИНСПЕКТ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:46:37
30120160004350 Друштво за производство,трговија и услуги ИРОН - МОНТ ДООЕЛ Студеничани Студеничани Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:46:35
30120160004349 Друштво за трговија и услуги АНТ СОЛУШН ДООЕЛ Куманово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:46:26
30120160004348 Друштво за превоз на стоки,услуги и трговија КОКИ БТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:46:12
30120160004347 Друштво за производство трговија и услуги АГРОТЕХ КОМПАНИ ДООЕЛ Гевгелија Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:45:58
30120160004346 Друштво за трговија, угостителство и услуги БЕНЗИНСКИ ПУМПИ ДООЕЛ Кочани Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:45:56
30120160004345 Друштво за превоз,трговија,производство и услуги ТОНИТЕКС ГРУП ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:45:50
30120160004344 Друштво за производство,трговија и услуги 29 OКТОМВРИ ДООЕЛ експорт -импорт с.Моштица - Македонска Каменица Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:45:41
30120160004343 Друштво за производство, трговија, транспорт и угостителство АДЕС ДООЕЛ Кавадарци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:45:10
30120160004342 Друштво за производство,трговија и услуги АНИМАГ ДООЕЛ увоз-извоз М.Каменица Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:41:47
30120160004341 Друштво за производство,трговија и услуги МАРИЕЛ КОМ ДООЕЛ увоз-извоз М.Каменица Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:41:46
30120160004340 Друштво за услуги,трговија, производство и угостителство ФЕЛИ-ПРОМЕТ 2007 увоз-извоз ДООЕЛ с.Алдинци,Студеничани Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:41:43
30120160004339 Друштво за промет и услуги ХИДРОМЕТАЛ-СБ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:41:30
30120160004338 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина Д-Р АНГЕЛИНА Велес Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:41:28
30120160004337 Друштво за трговија градежништво и услуги ВЕДРА КЕРАМИКА ДООЕЛ експорт-импорт с.Бујковци Илинден Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:41:14
30120160004336 Друштво за производство трговија и услуги ЕКО КОЛОР КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:41:12
30120160004335 Друштво за меѓународна шпедиција и транспорт застапување и промет на големо и мало ВИАШПЕД-ДД ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:40:52
30120160004334 Друштво за производство,трговија,услуги и превоз ДЕЛЕКТРА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:40:45
30120160004333 Друштво за инженеринг, производство, електрични инсталации, промет и услуги КММ ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:40:42
30120160004332 Друштво за транспорт, трговија и услуги ДИЗЕЛ СР КОМПАНИ ДОО експорт-импорт с.Миладиновци, Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:40:37
30120160004331 Друштво за производство,трговија,градежништво,транспорт,угостителство и услуги АГРАР ТОП ДООЕЛ експорт-импорт,с.Топлица,Врапчиште Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:40:29
30120160004330 Трговец поединец ТАЊА СЕНТО МИЛЕВСКА ТП Пробиштип Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:40:22
30120160004329 Друштво за производство, трговија и услуги РУЕЛ Рушит Елмази ДООЕЛ експорт-импорт Кичево Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:40:16
30120160004328 Друштво за производство,трговија и услуги ЧАУШ ДООЕЛ увоз-извоз с.Моштица Македонска Каменица Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:40:15
30120160004327 Друштво за трговија,туризам и услуги РЕМИ КОМЕРЦ-93 Ремзи ДООЕЛ експорт-импорт Куманово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 12.02.2016 20:40:12
35020160004212 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз СЕРДАР ТРЕЈД ДООЕЛ Радовиш Упис на основање 12.02.2016 17:00:05
35020160004144 Друштво за производство, трговија и услуги ШИК БУТИК ДООЕЛ Скопје Упис на основање 12.02.2016 17:00:04
35020160004142 Друштво за консалтинг услуги во земјоделието МОВИНГ БОРДЕРС ДОО Скопје Упис на основање 12.02.2016 17:00:04
35020160004135 Друштво за производство трговија и услуги ФИН СТАНДАРД ДООЕЛ увоз-извоз с. Лабуништа, Струга Упис на основање 12.02.2016 17:00:04
35020160004130 Друштво за производство на електрична енергија , трговија и услуги ЗОЈА СОЛАР ДООЕЛ увоз-извоз Берово Упис на основање 12.02.2016 17:00:04
35020160004098 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ИНФЕС ГРУП 2016 ДООЕЛ увоз-извоз Батинци Студеничани Упис на основање 12.02.2016 17:00:03
35020160004080 Друштво за проектирање, градежништво, трговија и услуги АРХЕТИП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 12.02.2016 17:00:03
35020160004075 Друштво за градежништво, трговија и услуги БИЗНИС ПРИМА ДОО увоз-извоз Скопје Упис на основање 12.02.2016 17:00:02
35020160003837 Трговец поединец за угостителство ТП РЕСТОРАН ДАФИНА Дафинка Војо Јовановска Пешевска Ранковце Упис на основање 12.02.2016 17:00:02
30120160004004 АДВОКАТ СИМЕОН РИБАРЕВ Штип Упис на основање 12.02.2016 16:58:04
30520160000116 Друштво за производство, промет, угостителство и услуги ПАПИ-ЏУНИОР увоз-извоз ДООЕЛ Крушево Претстечај (Претходна постапка) 12.02.2016 16:36:17
30520160000120 Друштво за производство, промет и услуги ИВА ЕКСКЛУЗИВ увоз извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 12.02.2016 16:33:17
30520160000119 Друштво за производство, промет и услуги ИВА ЕКСКЛУЗИВ увоз извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 12.02.2016 16:33:15
31020160000104 Друштво за угостителство, трговија, производство и услуги МАТИ ТЕО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Судска Процедура - Стечај 12.02.2016 16:22:59
35020160002849 Друштво за трговија на мало со прехрамбени производи ФАТКА Сељим ДООЕЛ Скопје Упис на промена 12.02.2016 16:21:47
35020160004256 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ДЕУТЗ-ВИХ ДООЕЛ увоз-извоз с.Двориште Берово Упис на промена 12.02.2016 16:21:27
35020160004195 Друштво за промет и услуги БЈУТИ САЛОН ЕВА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 12.02.2016 16:18:18
35020160004252 Друштво за трговија и услуги САЛАШ ДТД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 12.02.2016 16:15:51
35020160001241 Друштво за производство,трговија и услуги ЏИНО КОРИ Џ.Г. ДОО експорт-импорт Куманово Упис на промена 12.02.2016 16:15:36
35020160004005 Трговец поединец за сметководствени, книговодствени и ревизорски работи ИНПРОФИТ Агрон Исмаил Бафтијари с.Непроштено Теарце Упис на основање 12.02.2016 16:15:00
35020160003811 Друштво за трговија и услуги МАКС ТАРГЕТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 12.02.2016 16:15:00
35020160004250 Друштво за сметководствени услуги и консалтинг АКСОН ПЛУС ДООЕЛ Свети Николе Упис на промена 12.02.2016 16:12:13
30220160000108 Занаетчија ЈОВИ ГРАДБА ѕидар Виде Методија Трпески с.Сараќино, Тетово Упис на основање 12.02.2016 16:12:04
30120160004326 Трговско друштво за производство и услуги ВИЗА ДОО Ненад и Никола експорт-импорт Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:09:04
30120160004325 Јавно трговско друштво за трговија и услуги МИС ПРОМ-Милутин и Стојанка Николовски ЈТД-Гостивар Упис на бришење 12.02.2016 16:09:04
30120160004324 Друштво за производство,трговија и услуги ГУРРА Тефик ДООЕЛ,експорт-импорт Тетово Упис на бришење 12.02.2016 16:09:04
30120160004323 Друштво за производство,посредување,услуги,трговија на големо и мало и увоз-извоз ЗОДЕЛ Зоран ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Упис на бришење 12.02.2016 16:09:03
30120160004322 Трговско друштво за производство,трговија и услуги ВИКТОР Ирена, ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:09:03
30120160004321 Друштво за производство, трговија и услуги АДМИРАЛ извоз-увоз ДООЕЛ Велес Упис на бришење 12.02.2016 16:09:03
30120160004320 Трговско друштво за внатрешна и надворешна трговија МАК-МИТРОС Митрос ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:09:02
30120160004319 Друштво за консалтинг и трговија на големо и мало КОН КОМЕРЦ Надица ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:09:02
30120160004318 Друштво за производство,трговија и угостителство АНВИВА-РИМАТ ДООЕЛ Охрид Упис на бришење 12.02.2016 16:09:02
30120160004317 Друштво за промет и услуги ПАЛ АЛЕКСАНДАР Киро експорт импорт ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:09:02
30120160004316 Друштво за превоз,туризам,услуги,промет и авто школа СМГ КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:09:01
30120160004315 Друштво за трговија и услуги ПОЛИ-МАРКЕТ Мирјана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:09:01
30120160004314 Друштво за трговија на големо и мало и услуги СТЕРИО МБ Мичо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - во ликвидација Упис на бришење 12.02.2016 16:09:01
30120160004313 Друштво за производство,трговија и услуги САМ ПРОМ Звонко ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:09:00
30120160004312 Друштво за производство, промет и услуги ОЛИМИН Мира и други ДОО Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:09:00
30120160004311 Друштво за трговија,производство и услуги ТЕОДОР Петар ДООЕЛ Куманово Упис на бришење 12.02.2016 16:09:00
30120160004310 Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ЏОН ЕКСПРЕС Ленче Костоска ДООЕЛ Прилеп-во ликвидација Упис на бришење 12.02.2016 16:08:59
30120160004309 Друштво за производство,трговија и услуги на големо и мало НЕВАДА ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на бришење 12.02.2016 16:08:59
30120160004308 Друштво за производство,промет и услуги ФИГОС-КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:59
30120160004307 Друштво за трговија и услуги МАГОПРОМ Горан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:58
30120160004306 Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги ЕМРАН КОМЕРЦ Мамуд ДООЕЛ увоз-извз Тетово Упис на бришење 12.02.2016 16:08:48
30120160004305 Друштво за производство,трговија,услуги и градежништво ВВ ДРВО-УКРАС Владанка ДООЕЛ Кавадарци Упис на бришење 12.02.2016 16:08:48
30120160004304 Трговско друштво за промет на големо и мало БУДИМ ТРАДЕ извоз-увоз Горан и Викторија,ДОО-Скопје - во ликвидација Упис на бришење 12.02.2016 16:08:48
30120160004303 Друштво за трговија и услуги ЧАДИК Горан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:47
30120160004302 Друштво за производство,трговија и услуги СИМКО-СТИЛ Симеон ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:47
30120160004301 Друштво за производство, трговија и услуги АЛКОНИ Костадин и други ДОО Скопје - во ликвидација Упис на бришење 12.02.2016 16:08:47
30120160004300 Друштво за производство и трговија МОДИСТ Лазар и Радослав ДОО увоз-извоз Скопје - во ликвидација Упис на бришење 12.02.2016 16:08:46
30120160004299 Друштво за трговија,посредништво и проектирање ПРОСТОР 21 Љупчо ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:46
30120160004298 Друштво со ограничена одговорност СТАНДАРД за производство, трговија на големо и мало Наумовски Јованчо и др.увоз-извоз и услуги Ресен ДОО-во ликвидација Упис на бришење 12.02.2016 16:08:46
30120160004297 Друштво за трговија и производство МАГ - БИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:45
30120160004296 Друштво за производство и услуги ЦВЕЛЕ-ЕЛЕКТРОНИК Момчило ДООЕЛ увоз-извоз Бабин Дол Куманово Упис на бришење 12.02.2016 16:08:45
30120160004295 Друштво за производство и трговија ЈЕГЕНИ ДООЕЛ увоз-извоз Дебар Упис на бришење 12.02.2016 16:08:45
30120160004294 Друштво за трговија на големо и мало АЛ-МИ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:40
30120160004293 Трговско друштво за внатрешна и надворешна треговија и производство ТОПОЛА-МАК Топола ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:40
30120160004292 Друштво за производство,трговија и услуги ВЕПЛАСТИКА-ЕНТЕРИЕРИ Мичо ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:39
30120160004291 Друштво за производство,трговија и услуги БАМА-ПЕТРОЛ Златко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:39
30120160004290 Трговско друштво за трговија на големо и мало,увоз-извоз ДИВЧО КОМЕРЦ Кољо ДООЕЛ Тетово Упис на бришење 12.02.2016 16:08:39
30120160004289 Друштво за производство трговија и услуги БАНИ-ПРОМЕТ Петруша ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци Упис на бришење 12.02.2016 16:08:39
30120160004288 Друштво за трговија на големо и мало ТВИНС КОМЕРЦ Бојан и Ѓорги ДОО Увоз-извоз Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:30
30120160004287 Производно, услужно и трговско друштво ЕУРО-ПРОМ Архилеја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Упис на бришење 12.02.2016 16:08:30
30120160004286 Друштво за производство трговија и услуги ТОМАС И МИЛЕ Михајло и др. ДОО увоз-извоз Гевгелија Упис на бришење 12.02.2016 16:08:29
30120160004285 Друштво за трговија на Илија Димовски МЕ-ИЛ Охрид ДООЕЛ Упис на бришење 12.02.2016 16:08:29
30120160004284 Трговско друштво за транспорт,шпедиција,услуги и трговија ГАЛОП Добре, ДООЕЛ, увоз-извоз-Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:29
30120160004283 Трговско друштво БИГЗ КОМЕРЦ Милорад експорт-импорт ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Упис на бришење 12.02.2016 16:08:28
30120160004282 Друштво за производство, трговија и услуги ЕКА - ПРОМ Киро ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:28
30120160004281 Друштво за производство услуги и промет МИЛЕКС Миле ДООЕЛ експорт-импорт с.Ржаничино Петровец - во ликвидација Упис на бришење 12.02.2016 16:08:28
30120160004280 Друштво за производство,трговија и услуги ТИН КОМЕРЦ Драги ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 12.02.2016 16:08:28
30120160004279 Трговско друштво за производство и трговија БОБИ-ПРОМ Роберт ДООЕЛ Гевгелија Упис на бришење 12.02.2016 16:08:27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...