Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120190016641 Друштво за деловни услуги и трговија НОВАФИН ГРУП ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 22.11.2019 09:40:37
30120190016901 Јавна здравствена установа Универзитетска клиника за државна кардиохирургија Скопје Упис на промена 22.11.2019 09:29:56
35020190026346 Друштво за транспорт, трговија, посредништво и услуги ДРИВИНГ ДООЕЛ Горно Соње - Сопиште Упис на промена 22.11.2019 09:14:48
30420190000935 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Димче Лахчански бр.53 Битола Упис на промена 22.11.2019 09:13:59
30120190016937 Здружение-МРЕЖА НА ЖЕНИ ЛИДЕРИ Скопје Упис на бришење 22.11.2019 09:11:53
30120190016850 Здружение-МРЕЖА НА ЖЕНИ ЛИДЕРИ Скопје Ликвидација 22.11.2019 09:11:53
30420190000915 Фудбалски клуб ПЕЛАГОНИЈА с.Трап Битола Документ за корекција 22.11.2019 09:09:45
35020190024392 Друштво за производство,трговија и услуги ЈУПИТЕР ТЕН ДООЕЛ увоз - извоз Битола Упис на промена 22.11.2019 09:07:37
35020190026657 Друштво за трговија и услуги ЈАВА експорт-импорт ДООЕЛ Кочани - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 22.11.2019 09:07:32
30120190016930 АДВОКАТ ЕЛЕНА КОЦЕВСКА-ГРУЕВСКА Скопје Упис на промена 22.11.2019 09:07:30
30120190016931 Ковачка работилница МОТИКА Нехат Ибраим Зекир Скопје Упис на промена 22.11.2019 08:55:19
30420190000936 ЈАВНА УСТАНОВА МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА Битола Упис на промена 22.11.2019 08:52:45
35020190026001 Друштво за трговија и транспорт МИКРО АСУ ДОО Скопје Упис на промена 22.11.2019 08:50:22
35020190026654 Друштво за производство, трговија и услуги ТИЕНЕМ ДООЕЛ Куманово Документ за регистрирање на работно време 22.11.2019 08:46:47
35020190026651 Друштво за трговија производство и услуги МАЈ-МАР ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Охрид - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 22.11.2019 08:42:54
30120190016912 Друштво за производство земјоделство трговија и услуги ЕУРОПЕАН ПЛАНТС ДОО експорт-импорт Скопје Документ за корекција 22.11.2019 08:35:20
35020190026624 Друштво за производство трговија и услуги ДАВИД Ристо ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 22.11.2019 08:22:25
35020190026614 Друштво за производство трговија и услуги ЦМ ДЕЛТА ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 22.11.2019 08:22:13
35020190026404 Финансиско друштво М КЕШ Македонија ДООЕЛ Скопје Упис на промена 22.11.2019 08:15:48
35020190026622 Друштво за трговија и услуги ЕЛЕКТРО ЛЕД ДООЕЛ Скопје Упис на основање 22.11.2019 08:15:00
35020190026460 Трговец поединец за земјоделско производство ТП ПЕЛИВАН АО-ТРНИЦА Амет Абдула Осман Студеничани Упис на основање 22.11.2019 08:15:00
35020190026485 Превоз на стоки и трговија со градежен материјал ЗУ-ТРАНС ТП Хајрула Несим Ибиши с.Ларце-Желино Упис на бришење 22.11.2019 08:14:10
35020190026270 Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕРИДИАН ХОЛДИНГ ГРОУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 22.11.2019 08:14:09
30120190016905 ИЗВРШИТЕЛ СЛОБОДАНКА КОЛОСКА Охрид Упис на основање 22.11.2019 08:13:59
30120190016757 Здружение за поддршка на уметност МУЛТИРОМАРТ Скопје Упис на основање 22.11.2019 08:13:58
35020190026604 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство на амбалажа од пластични маси ТЕПЛАСТ ДООЕЛ Тетово - во ликвидација Ликвидација 22.11.2019 08:12:19
35020190026628 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз ДЕКОН ЛУКС ДООЕЛ Радовиш Документ за регистрирање на работно време 22.11.2019 08:07:39
35020190026585 Друштво за производство,трговија и услуги НИКОДЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Кичево Упис на промена 22.11.2019 08:07:05
30120190016935 Друштво за превоз трговија и услуги БОЈАБО ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 21.11.2019 20:40:03
35020190026373 Друштво за производство, трговија и услуги АЛФ РД РИКИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на основање 21.11.2019 17:00:00
35020190026621 Друштво за трговија и услуги АГРО ШЕКИ ДООЕЛ Скопје Студеничани Упис на основање 21.11.2019 16:45:01
35020190026578 Друштво за трговија, услуги и производство БАЛКАН МАТ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Струмица Упис на основање 21.11.2019 16:30:00
30520190000654 Друштво за производство, трговија и услуги КЕЈК БАР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2019 16:01:54
30520190000653 ДОО за производство, промет и услуги, увоз-извоз, МИЛИНА-АЈС заштитно друштво, Прилеп-во стечај Судска Процедура - Стечај 21.11.2019 15:54:13
35020190026444 Друштво за трговија, промет и услуги ИННАЦЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Старо Лагово, Прилеп Упис на промена 21.11.2019 15:45:17
35020190026589 Друштво за угостителство, трговија и услуги КАФЕ БАР НОЛЕ ДОО Скопје Упис на основање 21.11.2019 15:45:01
35020190026570 Друштво за производство,трговија и услуги ССБ ЕНТЕРТАИНМЕНТ ПРИВАТЕ ЛИМИТЕД ДООЕЛ Тетово Упис на основање 21.11.2019 15:45:01
35020190026213 Друштво за производство,трговија и услуги АНЕР.С ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.11.2019 15:39:10
35020190026616 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз ИНКА ФАСХИОН ДООЕЛ Радовиш - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.11.2019 15:37:27
35020190026569 Друштво за производство,трговија и услуги ЈАС 2020 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 21.11.2019 15:30:01
30120190016793 Република Северна Македонија-Национална установа-НАЦИОНАЛНА ГАЛЕРИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје Republika e Maqedonise se Veriut-Institucion Nacional-GALERIA NACIONALE E REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT Shkup Упис на промена 21.11.2019 15:25:00
30120190016747 Здружение на граѓани за помош и поддршка на лица со Даунов синдром ТРИСОМИЈА 21-Скопје Упис на промена 21.11.2019 15:23:10
35020190026588 Друштво за производство, промет и услуги РАБЕЛ-СГ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 21.11.2019 15:22:04
35020190026594 Друштво за услуги СПА ЕНД СПИРИТ ДООЕЛ увоз- извоз Скопје Упис на основање 21.11.2019 15:15:00
35020190026367 Друштво за транспорт,градежништво,производство,трговија и услуги НЕДИР-ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец Врапчиште - во ликвидација Ликвидација 21.11.2019 15:11:02
35020190026530 Друштво за производство, трговија и услуги ИНЕКС БС-КОМПАНИ ДООЕЛ с.Ново Коњарево Ново Село Упис на промена 21.11.2019 15:07:53
30120190016204 Здружение за заштита на животната средина ЕКОДОНИА с.Морани Студеничани Упис на промена 21.11.2019 15:03:15
35020190026600 Друштво за производство, трговија и услуги ЈЕЛЕНА-МОДА ДООЕЛ Кочани Документ за регистрирање на работно време 21.11.2019 15:01:07
35020190026625 Трговското друштво за производство,трговија и услуги МА-ТРА ДООЕЛ увоз извоз Охрид Упис на бришење 21.11.2019 15:00:11
35020190026617 Трговското друштво за производство,трговија и услуги МА-ТРА ДООЕЛ увоз извоз Охрид Ликвидација 21.11.2019 15:00:11
30120190016908 Студио ПАРИЗ 1988 Симона Миле Дуковска Скопје Упис на основање 21.11.2019 14:58:01
35020190026539 Друштво за производство, трговија и услуги КОЛАРОСКА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 21.11.2019 14:57:27
35020190026545 Друштво за производство, трговија и услуги АНЕС ТРЕЈД 2019 ДООЕЛ увоз-изовз с.Лабуништа Струга Упис на основање 21.11.2019 14:45:00
35020190026498 Друштво за производство, трговија и услуги ЕМИ 2019 ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на основање 21.11.2019 14:45:00
35020190026595 Друштво за производство трговија и услуги ЕКСИМА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.11.2019 14:29:53
35020190025936 Друштво за производство, трговија и услуги ДАКТ ИНГ ДОО увоз- извоз Скопје Упис на промена 21.11.2019 14:25:25
30120190016761 Сојуз на ФИЛАТЕЛИСТИТЕ НА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 21.11.2019 14:22:57
35020190026599 Друштво за производство,трговија и услуги МОДНО АТЕЉЕ-ХИЛДА ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе Документ за регистрирање на работно време 21.11.2019 14:18:48
30120190016921 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија СТОМА МЕД Скопје Упис на основање 21.11.2019 14:14:01
35020190026492 Друштво за трговија на мало ВИЗУС ЛИДИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип - во ликвидација Ликвидација 21.11.2019 14:10:24
35020190026592 Друштво за производство трговија градежништво транспорт угостителство и услуги ТЕХНО БЛОК ДООЕЛ увоз-извоз с.Скудриње, Маврово и Ростуша Упис на промена 21.11.2019 14:08:33
35020190026610 Друштво за производство ,трговија и услуги МН КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на бришење 21.11.2019 14:00:29
35020190026580 Друштво за производство ,трговија и услуги МН КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Ликвидација 21.11.2019 14:00:29
35020190026586 Друштво за транспорт,трговија и услуги ЛАМИ ГРОУП ФУРНИТУРЕ ДОО експорт-импорт Гостивар Упис на промена 21.11.2019 13:47:35
35020190026579 Друштво за производство трговија и услуги ДУА ВЕЗЕ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.11.2019 13:45:00
30120190016800 Јавна здравствена установа Универзитетски институт за позитронско - емисиона томографија на Република Македонија Упис на промена 21.11.2019 13:43:56
35020190026590 Друштво за производство, трговија и услуги ГЕЗА ДИЗАЈН увоз-извоз ДООЕЛ Демир Хисар Упис на промена 21.11.2019 13:42:52
35020190026263 Трговско друштво за земјоделство и сточарство Интер Национален Бизнис Центар БИО АГРО МАРКЕТ ОВЧЕ ПОЛЕ ДООЕЛ експорт-импорт с.Мездра Свети Николе Упис на промена 21.11.2019 13:30:15
30120190016876 Друштво за производство, услуги и транспорт ОРИОН ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2019 13:29:25
35020190026601 Друштво за производство, трговија и услуги РЕУНИОН ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар Упис на бришење 21.11.2019 13:25:37
35020190026508 Друштво за производство, трговија и услуги РЕУНИОН ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Демир Хисар Ликвидација 21.11.2019 13:25:37
30420190000933 Друштво за угостителство, трговија и услуги ИНСТИНКТ 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2019 13:22:51
35020190026521 Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ЛИ-МА КОМ ДООЕЛ експорт импорт Скопје Упис на промена 21.11.2019 13:17:36
35020190026555 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЦОБЕ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 21.11.2019 13:15:01
35020190026484 Друштво за производство трговија и услуги ПЕТ ШОП СРЕЌА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.11.2019 13:15:01
30120190016643 Друштво за организирање саеми и изложби СКОПСКИ САЕМ ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2019 13:13:46
35020190026471 Производно трговско друштво БИО МЕДИКА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.11.2019 13:03:50
35020190026564 Друштво за трговија ЕМА ФЕШН 2011 ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 21.11.2019 12:58:35
30420190000931 Основно училиште КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ Бистрица Битола Упис на промена 21.11.2019 12:56:29
30120190016902 ИЗВРШИТЕЛ АЛЕКСАНДАР МАКСИМОВСКИ Скопје Упис на основање 21.11.2019 12:44:00
35020190026582 Друштво за промет и услуги АНДРЕЈ-КОМПАНИ ДООЕЛ Конев Борче и др. увоз-извоз Штип Упис на промена 21.11.2019 12:40:19
35020190026557 Друштво за производство,трговија и услуги НИМАДЕА ДОО увоз-извоз Битола Упис на промена 21.11.2019 12:39:53
30120190016897 Друштво за градежништво, промет и услуги ЛУТАРИКО ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.11.2019 12:33:24
30120190016848 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија АНИДЕНТ Скопје Упис на промена 21.11.2019 12:30:14
30120190016895 Друштво за внатрешна и надворешна трговија ЕНЕРГОМАРКЕТ ДОО експорт-импорт Скопје-во стечај Објава(Стечајна постапка) 21.11.2019 12:29:30
30120190016887 Сервис за возила БОЛИД-Р Јусуф Даут Кастрати Скопје Упис на промена 21.11.2019 12:28:51
35020190025947 Друштво за производство, трговија и услуги САФ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.11.2019 12:24:06
35020190026559 Друштво за производство,трговија и услуги МОДЕРНИ ПОДОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.11.2019 12:23:25
35020190026581 Трговско друштво за производство трговија и услуги КАФИТЕРИЈА РАДИО-РРАПИ ДООЕЛ Струга Упис на промена 21.11.2019 12:22:26
35020190026410 Друштво за истражување и консалтинг АКАДЕМИЈА СТУДИОРУМ ДОО Скопје Упис на промена 21.11.2019 12:17:28
35020190026560 Друштво за производство и трговија ДАКА ДРАГИЦА ДООЕЛ извоз-увоз Берово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.11.2019 12:16:33
35020190026554 Трговско друштво за услуги ИНТЕЛИ ДООЕЛ Штип Упис на промена 21.11.2019 12:16:22
35020190026526 Друштво за сообраќајно воспитување, обука и транспорт ЕВРОПСКИ ВОЗАЧ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.11.2019 12:15:00
30120190016866 Синдикат на самостојните јавни научни установи во Република Северна Македонија Скопје Упис на основање 21.11.2019 12:14:01
30120190016755 Здружение за младински активизам ВОРЛД ВИЗИОН Скопје Упис на основање 21.11.2019 12:14:01
30720190000341 Приватна здравствена установа-Ординација по дерматовенерологија ДЕРМА КЕАР Штип Упис на основање 21.11.2019 12:14:00
35020190026374 Друштво за производство,трговија,услуги и образование ФИЛОС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 21.11.2019 12:12:55
35020190026563 Друштво за производство,трговија и услуги КАФЕ БАР ИЛУЗИОН ДОО Штип Упис на промена 21.11.2019 12:09:40
30120190016920 Браварска работилница ИД МАКС Марјан Глигор Илиевски Скопје Упис на промена 21.11.2019 12:06:02
30120190016918 Трговско друштво КЕРЕКСИМ ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 21.11.2019 12:05:46
1 2 3 4 5 6

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.