Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120180013449 Друштво за производство, промет, шпедиција и услуги АВАНТИ СИСТЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 26.04.2018 20:40:04
35020180010643 Друштво за производство,трговија и услуги ХЕДЕРА ГАРДЕН ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на основање 26.04.2018 16:45:00
35020180010668 Друштво за производство, трговија и услуги ВИЕВВ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, Shoqeri per prodhim, tregti dhe sherbime VIEVV SHPKNJP eksport-import Tetove Упис на основање 26.04.2018 16:15:00
35020180010664 Друштво за производство, трговија и услуги ФРИДОМ ХОРЕКА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на основање 26.04.2018 16:00:00
35020180010654 Друштво за услуги и трговија ИНТЕРВОРКС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 26.04.2018 15:52:31
35020180010648 Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги СТЕФАНИ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 26.04.2018 15:48:04
30520180000172 Здружение ДРУШТВО НА ЛИКОВНИ УМЕТНИЦИ ПРИЛЕП Прилеп Упис на промена 26.04.2018 15:46:48
35020180010678 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало СЛАВЕ МАКОВО ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 26.04.2018 15:45:00
35020180010699 Друштво за производство,трговија и услуги АЛМА ШПЕДИЦИЈА ДООЕЛ Неготино Упис на промена 26.04.2018 15:39:30
35020180010705 Трговско друштво за транспорт,шпедиција,трговија,производство и услуги АРИДЕА 2006 увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 26.04.2018 15:35:15
35020180010222 Трговско друштво за производство, промет и транспорт ТЕМЈАН ТРАНС увоз-извоз ДОО Прилеп Упис на промена 26.04.2018 15:34:06
35020180010710 Друштво за производство, трговија и услуги КАЛЕ ТРЕЈД ДООЕЛ Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 26.04.2018 15:30:53
35020180010592 Друштво за услуги и трговија ИНТЕРВОРКС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 26.04.2018 15:30:20
30120180013426 Друштво за услуги и трговија ЛАСЕРХАНТ ФАН ЦЕНТАР ДОО Скопје Документ за корекција 26.04.2018 15:28:33
35020180010109 Друштво за производство,услуги и трговија на голено и мало НБЈ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Битола Упис на промена 26.04.2018 15:25:29
35020180009511 Друштво за трговија и услуги РЕЛАКС СПА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 26.04.2018 15:24:15
30120180013447 Трговско друштво за одгледување на лековити растенија, застапување, услуги и трговија на големо и мало ЦАННОБИ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Упис на промена 26.04.2018 15:24:07
35020180010712 Трговско друштво на големо и мало АМТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - во ликвидација Упис на бришење 26.04.2018 15:18:23
35020180008939 Трговско друштво на големо и мало АМТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - во ликвидација Ликвидација 26.04.2018 15:18:23
35020180010672 Друштво за производство, трговија и услуги БЛАВИ-ХЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Неготино Упис на промена 26.04.2018 15:18:08
35020180010595 Друштво за вработување на инвалидни лица - заштитно друштво за производство, трговија и услуги ОРИОН ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДОO Прилеп Упис на промена 26.04.2018 15:16:45
35020180010659 Друштво за трговија со отпадоци и отстатоци,производстство и услуги АЛБ-СТИЛ ДОО Скопје Упис на промена 26.04.2018 15:15:58
35020180010646 Друштво за производство, трговија и услуги ХАВАНА-ТИМИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 26.04.2018 15:15:00
35020180009566 Друштво за транспорт,трговија и градежништво МАК-ГУТЕ-ПРЕВОЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 26.04.2018 15:14:35
35020180010504 Минимаркет КИКИ ТП Сашо Воислав Тасевски Скопје Упис на бришење 26.04.2018 15:14:33
35020180010344 Друштво за транспорт,промет и услуги АБД КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Неготино - во ликвидација Ликвидација 26.04.2018 15:14:05
35020180010578 Друштво за маркетинг,трговија и услуги УЛТРА ПРЕМИУМ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 26.04.2018 15:07:30
35020180010238 Друштво за промет, услуги и производство ИНТРО - МАРКЕТ Румена ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Ликвидација 26.04.2018 15:03:46
30620180000278 Друштво за производство услуги и трговија МЕДИТЕРАН ФЕШН ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија Претстечај (Претходна постапка) 26.04.2018 15:02:58
31120180000276 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ЏА-РОМА увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас,Зајас Упис на бришење 26.04.2018 15:01:57
31120180000274 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ЏА-РОМА увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас,Зајас Судска Процедура - Стечај 26.04.2018 15:01:55
31120180000275 Друштво за услуги, производство и трговија ПАВЛЕСКИ-ААН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на бришење 26.04.2018 14:59:07
31120180000273 Друштво за услуги, производство и трговија ПАВЛЕСКИ-ААН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Судска Процедура - Стечај 26.04.2018 14:59:06
35020180010327 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ДУНАВ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 26.04.2018 14:58:57
35020180010647 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги АЛМА-САВО ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз с.Возарци, Кавадарци. Документ за регистрирање на работно време 26.04.2018 14:58:17
30620180000276 Друштво за трговија и услуги МИА МАРКЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Велес Претстечај (Претходна постапка) 26.04.2018 14:55:35
35020180010663 Друштво за трговија, производство и услуги КОПРОМ ЈУНИОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 26.04.2018 14:45:00
35020180010695 Друштво за трговија и услуги ЈОВАН ПЕТРОЛ 2008 ДООЕЛ Радовиш Упис на бришење 26.04.2018 14:44:25
35020180010687 Друштво за трговија и услуги ЈОВАН ПЕТРОЛ 2008 ДООЕЛ Радовиш Ликвидација 26.04.2018 14:44:25
30120180013415 Коњички Клуб ПЕГАСУС БОБ Скопје Упис на основање 26.04.2018 14:44:00
35020180010680 Трговец поединец за трговија на мало Ангелоски Славе Љупчо ТП ВИДОБИШТА с.Долно Лакочереј Охрид Документ за регистрирање на работно време 26.04.2018 14:42:42
31120180000266 Друштво за услуги, производство и трговија ПАВЛЕСКИ-ААН увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 26.04.2018 14:42:24
35020180010675 Друштво за производство,трговија и услуги ИНКО ТЕРМС експорт-импорт ДООЕЛ Неготино Упис на промена 26.04.2018 14:42:21
31120180000272 Земјоделска задруга ФАРМЕР со ограничена одговорност,Дебар Упис на бришење 26.04.2018 14:33:44
31120180000270 Земјоделска задруга ФАРМЕР со ограничена одговорност,Дебар Судска Процедура - Стечај 26.04.2018 14:33:43
35020180010649 Друштво за производство,трговија на големо и мало СТАКЛОПАН-КОМЕРЦ, Станојко и др. ДОО Куманово Ликвидација 26.04.2018 14:33:35
31120180000271 Друштво за производство трговија угостителство сообраќај градежништво и услуги ЕКО-ТЕРМАЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Чегране,Гостивар Упис на бришење 26.04.2018 14:32:53
31120180000269 Друштво за производство трговија угостителство сообраќај градежништво и услуги ЕКО-ТЕРМАЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Чегране,Гостивар Судска Процедура - Стечај 26.04.2018 14:32:52
30620180000275 Друштво за производство услуги и трговија МЕДИТЕРАН ФЕШН ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија Ликвидација 26.04.2018 14:29:43
31120180000264 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ЏА-РОМА увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас,Зајас Претстечај (Претходна постапка) 26.04.2018 14:24:22
31120180000262 Друштво за трговија, производство и услуги ЗЛАТНО ТЕЛЕ увоз-извоз Славко Никодиноски ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 26.04.2018 14:23:50
35020180010661 Друштво за угостителство, трговија и услуги КАФЕ РЕСТОРАН БУЛЕВАР ДОО Кавадарци Упис на промена 26.04.2018 14:22:36
35020180010645 Друштво за производство, трговија и услуги АСД ТРЕЈД КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 26.04.2018 14:21:41
35020180009391 Друштво за угостителство, туризам и услуги ПАРКЛЕНД ГРОУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 26.04.2018 14:16:54
35020180010532 Друштво за производство, трговија и услуги ДООЕЛ УБАВ ЧИНАР увоз-извоз Битола Упис на основање 26.04.2018 14:15:00
35020180010268 Друштво со ограничена одговорност за трговија и услуги Косаркоски Горан ЦАР-ТРАНС Охрид ДООЕЛ Упис на промена 26.04.2018 14:08:37
35020180010584 Производно, трговско и услужно друштво Војо Героски и други БИСПРОМЕТ АГРОЦЕНТАР увоз-извоз Битола ДОО Упис на промена 26.04.2018 14:07:46
31120180000268 Здружение за култура и уметност КОНСОНАНЦА Тетово Shoqate per Art dhe Kulture KONSONANCA Tetove Документ за корекција 26.04.2018 14:07:24
31120180000261 Друштво за угостителство транспорт градежништво и услуги ПИЦЕРИЈА ВИП РЕЛАКС ДООЕЛ Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 26.04.2018 14:04:01
30620180000273 Друштво за транспорт,производство и трговија ЈУНИОР-ТРЕЈД ДООЕЛ Росоман Претстечај (Претходна постапка) 26.04.2018 14:03:47
31120180000265 Друштво за производство трговија угостителство сообраќај градежништво и услуги ЕКО-ТЕРМАЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Чегране,Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 26.04.2018 14:02:56
31120180000263 Земјоделска задруга ФАРМЕР со ограничена одговорност,Дебар Претстечај (Претходна постапка) 26.04.2018 14:00:45
35020180010628 Друштво за производство и трговија АУТО СМАРТ ПАРТС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 26.04.2018 13:56:21
35020180010640 Друштво за производство трговија и услуги ИНОВА БЕЛТ ДООЕЛ Охрид Упис на промена 26.04.2018 13:55:39
35020180010615 Друштво за производство, промет и услуги ХРИ МАТ ФАНТАЗИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 26.04.2018 13:54:26
35020180010601 Друштво за производство,трговија и услуги ФРИГО РЕИСИНГ ДООЕЛ Струмица Упис на основање 26.04.2018 13:45:01
35020180010580 Друштво за трговија и услуги НН АУТО ПЛУС 2018 ДООЕЛ Скопје Упис на основање 26.04.2018 13:45:00
35020180010539 Друштво за производство, трговија и услуги КЛАКРИС КК ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка Упис на основање 26.04.2018 13:45:00
31120180000267 Здружение за култура и уметност КОНСОНАНЦА Тетово Shogate per Art dhe Kulture KONSONANCA Tetove Упис на основање 26.04.2018 13:44:00
35020180009821 Друштво за правни услуги ИОАННУ И САЗДОВ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје Упис на промена 26.04.2018 13:41:08
35020180010633 Друштво за производство, трговија, угостителство, сообраќај и услуги ИВОНААЗМАН ДООЕЛ увоз-извоз Кочани Упис на промена 26.04.2018 13:37:38
35020180010208 Друштво за трговија и услуги ЛИБРА РЕСОРСИНГ ДОО Тетово Упис на промена 26.04.2018 13:29:37
35020180010593 Друштво за трговија и услуги КЛОИ ПЕЛЛА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 26.04.2018 13:29:25
35020180010673 Друштво за трговија на мало со часовници и накит во специјализирани продавници МИТИ`С ФАШИОН ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на бришење 26.04.2018 13:28:34
35020180010632 Друштво за трговија на мало со часовници и накит во специјализирани продавници МИТИ`С ФАШИОН ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Ликвидација 26.04.2018 13:28:34
30620180000272 Трговец поединец ВЕСНА ИНФИНИТИ Петрушева Трајче Весна ТП Велес Претстечај (Претходна постапка) 26.04.2018 13:24:26
35020180010662 Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕОВ КОМ СЕРВИС увоз-извоз ДООЕЛ Велес Документ за регистрирање на работно време 26.04.2018 13:19:05
35020180010660 Друштво за трговија, услуги и производство СП- КАТЕРИНА ДООЕЛ увоз-извоз с.Трпејца - Охрид Упис на промена 26.04.2018 13:18:36
35020180010657 Друштво за производство трговија и услуги РЕГНУМ ИНЖИЊЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 26.04.2018 13:18:03
35020180010669 Трговец поединец автоперална ЕКСТРА БМВ Ике Дуро Изетова Охрид Т.П. Документ за регистрирање на работно време 26.04.2018 13:14:25
30120180013272 Друштво за консалтинг и посредување ПРИЗМАКСА ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 26.04.2018 13:13:33
30120180013270 Друштво за трговија, туризам и услуги БАМБИНИ Татјана ДООЕЛ Скопје Судска Процедура - Стечај 26.04.2018 13:12:50
35020180010581 Друштво за такси превоз и производство трговија и услуги РАДИО ТАКСИ БИС увоз-извоз ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 26.04.2018 13:07:54
35020180010611 Трговец поединец УНИКАТ Верица Диниш Кочева ТП с.Иловица Босилово Упис на промена 26.04.2018 13:03:46
35020180008285 Друштво за трговија и услуги ФАРМАЛУКС ДОО Скопје Упис на основање 26.04.2018 13:00:00
35020180010552 Друштво за производство, трговија и услуги АВТО АНГЕЛОВ извоз-увоз ДООЕЛ Кавадарци Упис на промена 26.04.2018 12:53:02
30120180013239 Приватна здравствена установа, самостојна заботехничка лабораторија Ц.Д.И.ПРЕМИУМ Скопје Упис на промена 26.04.2018 12:44:38
31120180000260 Здружение за култура СТУДИО АРТ-УСКАНА с.Зајас Кичево Упис на основање 26.04.2018 12:44:03
35020180010587 Друштво за производство,трговија и услуги ДОНЕВ ГОЛДЕН ДООЕЛ експорт-импорт Велес - во ликвидација Ликвидација 26.04.2018 12:41:00
35020180010614 Акционерско друштво за застапување во осигурувањето МАКО АС АД Струмица Упис на промена 26.04.2018 12:39:53
35020180010039 Друштво за производство на софтвер РАТЕОНИУМ ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на промена 26.04.2018 12:36:59
35020180010589 Друштво за коцкање и обложување МА ГАМИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 26.04.2018 12:32:14
35020180010561 Друштво за промет и услуги ЕМ ГРУП ЕЛЕКТРОМЕТАЛ друштво со ограничена одговорност увоз извоз Скопје Упис на промена 26.04.2018 12:30:59
35020180010043 Трговско друштво за производство и трговија КИВИ ПЛАСТ ДОО експорт-импорт Ѓорче Петров-Скопје Упис на промена 26.04.2018 12:30:49
35020180010554 Друштво за трговија и услуги ЕЛЕКТРА ЕЛ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз с.Брвеница Брвеница Документ за регистрирање на работно време 26.04.2018 12:25:03
35020180010567 Командитно друштво со акции за транспорт ОИЛКО КДА - Скопје Упис на промена 26.04.2018 12:24:47
35020180010191 Друштво за експлоатација на минерални суровини БЕТОН КАМЕНОЛОМ ДОО Скопје Упис на промена 26.04.2018 12:23:41
35020180010568 Друштво за трговија на големо и мало ММ ФРОЗЕН ФООД ДОО увоз-извоз Штип Упис на промена 26.04.2018 12:23:34
35020180010472 Друштво за трговија САШЕ СПЕТС ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 26.04.2018 12:22:24
35020180010557 Трговец поединец бутик за облека НЕЛА ФЕШН ТП Менча Илија Аврамова Кавадарци Упис на бришење 26.04.2018 12:21:36
1 2 3 4 5 6 7

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.