Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020190016501 Друштво за производство,трговија и услуги ЃОРГОВ МЕБЕЛ ДООЕЛ Делчево Упис на основање 18.07.2019 16:45:01
30420190000631 Здружение на психолози за стручна и морална поддршка за деца и возрасни РИЛУКА-Битола Упис на основање 18.07.2019 16:44:05
35020190016521 ТП ресторан МАНОЈЛО 2019 Миодраг Персида Драгошановиќ Скопје Упис на основање 18.07.2019 16:15:01
35020190016196 Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги АТЕА ФЕМИЛИ ДООЕЛ Зелениково Упис на основање 18.07.2019 16:15:00
35020190016535 Друштво за угостителство, трговија и услуги ГЕНЕКС-СМС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.07.2019 15:51:33
35020190016519 Друштво за производство,трговија и услуги ОСКА-ПРОМ ДООЕЛ Виница Упис на промена 18.07.2019 15:47:26
35020190016505 Агенција за маркетинг БРЕНД ПОИНТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.07.2019 15:45:01
35020190016486 Друштво за производство, трговија и услуги СЛОГОР ГТД ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на основање 18.07.2019 15:45:01
35020190016530 Друштво за трговија и услуги ИНЦИ 2019 ДООЕЛ Струга Документ за регистрирање на работно време 18.07.2019 15:44:06
30120190015082 Здружение на граѓани за креирање на јавно мислење и документи за јавни политики- Центар за напредни иницијативи -ИМПУЛС 24 Скопје Упис на основање 18.07.2019 15:44:00
35020190016401 Друштво за транспорт, посредување, трговија и услуги МАГНА ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 18.07.2019 15:43:20
35020190016044 Друштво за производство, трговија и услуги МЕНУВАЧНИЦА СААТ КУЛА ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 18.07.2019 15:42:49
31020190000264 Средно општинско училиште-Гимназија САМИ ФРАШЕРИ Куманово Упис на промена 18.07.2019 15:41:58
35020190016288 Друштво за производство трговија и услуги ВИВА ФРЕШ СТОРЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.07.2019 15:38:20
31020190000240 Јавна здравствена установа ЗДРАВСТВЕН ДОМ Куманово Упис на промена 18.07.2019 15:35:51
30620190000353 Водната заедница СОПОТ-1 Кавадарци Упис на бришење 18.07.2019 15:32:56
35020190016455 Друштво за производство, трговија и услуги БАНС МИКА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.07.2019 15:30:31
35020190015185 МАКМЕТАЛ Акционерско друштво за инженеринг,консалтинг,производство и промет Свети Николе Упис на промена 18.07.2019 15:29:58
35020190016525 Друштво за трговија и услуги ДА ХОЛДИНГ ДООЕЛ Охрид Упис на промена 18.07.2019 15:29:14
30320190000657 Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарната здравствена заштита со биохемиска лабораторија МЕНИКС с.Лабуништа Струга Документ за регистрирање на работно време 18.07.2019 15:26:04
35020190016353 Друштво за производство, трговија и услуги АГРО ЕКО ГРАДБА извоз-увоз ДООЕЛ Неготино Упис на промена 18.07.2019 15:25:12
31020190000265 Трговец поединец за услуги ТП СЕРВИС НИЏИ Бисера Драгослав Ѓорѓевиќ Куманово Судска Процедура - Стечај 18.07.2019 15:21:43
35020190016523 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕКСТИНА ДООЕЛ Штип Упис на промена 18.07.2019 15:20:46
35020190016412 Друштво за транспорт трговија и услуги МИТЕ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с.Давидово-Миравци - во ликвидација Ликвидација 18.07.2019 15:17:42
35020190016527 Друштво за трговија,производство и услуги МИРА-БОВИС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Документ за регистрирање на работно време 18.07.2019 15:15:59
35020190016504 Друштво за образовани и деловни услуги ЕДУСФЕРА увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на основање 18.07.2019 15:15:01
35020190016497 Друштво за производство,трговија и услуги ВЕГАС КОМПАНИ ДООЕЛ Струмица - во ликвидација Ликвидација 18.07.2019 15:11:01
35020190016422 Друштво за компјутерско програмирање, услуги и издавачка дејност МУРВЕН АНД КО ДООЕЛ Велес Упис на промена 18.07.2019 15:10:41
35020190016411 Друштво за превоз на патници,трговија и услуги ЈУНИТИ-БЕГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.07.2019 15:05:57
35020190016391 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз ГАЛЕРИЈА КИАЦ ДООЕЛ Радовиш Упис на промена 18.07.2019 14:58:39
35020190016524 Друштво за производство, трговија и услуги НАСКО МЕРМЕР ГРАНИТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 18.07.2019 14:53:07
35020190016503 Друштво за трговија ивоз-извоз ФИЛ-КАС ДООЕЛ Струмица Упис на промена 18.07.2019 14:47:37
35020190016528 Друштво за трговија производство и услуги РАМАДАН КОМПЛЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на бришење 18.07.2019 14:46:15
35020190016479 Друштво за трговија производство и услуги РАМАДАН КОМПЛЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Ликвидација 18.07.2019 14:46:15
30320190000656 Национална установа-ЗАВОД ЗА ЗАШТИТА НА СПОМЕНИЦИТЕ НА КУЛТУРАТА И МУЗЕЈ Охрид Упис на промена 18.07.2019 14:45:45
30220190000325 Трговија на мало БУТИК СТИЉ-АНДИ ТП Сихана Абдула Мухареми Тетово, Tregti me pakice BUTIK STIL-ANDI TI Sihana Abulla Muharemi Tetove Документ за корекција 18.07.2019 14:45:13
35020190016491 Друштво за маркетинг, посредување и продажба ПРОМАРКЕТИНГ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.07.2019 14:45:01
35020190016488 Друштво за трговија и услуги ЕСКИМО ХЕЛТИ ФУД ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.07.2019 14:45:00
30120190015257 Сервис за поправка ДЛП Ивица Бранислав Петрушевски Скопје Упис на основање 18.07.2019 14:44:00
30220190000326 Друштво за угостителски услуги ГРИШ КАФФЕ ДООЕЛ Тетово Документ за корекција 18.07.2019 14:43:25
35020190015919 Друштво за хотелиерство, угостителство, туризам и услуги ФЛАМИНГО РОИ ДОО с. Сингелиќ Скопје Упис на промена 18.07.2019 14:41:24
35020190016348 Друштво за трговија МИНИСО СОЛО ДОО Скопје Упис на промена 18.07.2019 14:35:51
35020190016485 ГЛОБ-3Х ТИРАНА АЛБАНИЈА Подружница во Скопје Упис на промена 18.07.2019 14:32:44
35020190016014 Мелничко пекарска индустрија ЖИТО КАРАОРМАН АД Кичево Упис на промена 18.07.2019 14:27:09
35020190016513 Друштво за управување со недвижен имот ЕАСТ ГАТЕ ЛИВИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.07.2019 14:21:27
35020190016518 Друштво за трговија,транспорт,производство и услуги ДЈЛЛЛБАУМ ДООЕЛ увоз-извоз Врапчиште Упис на бришење 18.07.2019 14:17:14
35020190016464 Друштво за трговија,транспорт,производство и услуги ДЈЛЛЛБАУМ ДООЕЛ увоз-извоз Врапчиште Ликвидација 18.07.2019 14:17:14
35020190016465 Друштво за производство, трговија и услуги ЖЕТБЛУ ХЕМИСКА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.07.2019 14:15:04
35020190016333 Друштво за производство, трговија и услуги МАРИТА-МА 2019 ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на основање 18.07.2019 14:15:00
30320190000655 Здружение за Одржлив Развој СИНИОТ ПРОЕКТ Охрид Упис на промена 18.07.2019 14:13:30
35020190016368 Друштво за производство трговија и услуги СТУДИО МАРИ ШАРМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.07.2019 14:10:41
30220190000324 Поправка и полнење на акумулатори СВЕТЛОСТ Џемаили Ибраим Низам Тетово Упис на промена 18.07.2019 14:09:20
35020190015269 Акционерско друштво за внатрешен и надворешен промет на стоки и услуги ОГРАЖДЕН Ц.О.Скопје Упис на промена 18.07.2019 14:06:46
30120190015169 Организација на РЕЗЕРВНИТЕ ОФИЦЕРИ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 18.07.2019 14:06:40
35020190016442 Друштво за производство,трговија и услуги УНИДООРС ДООЕЛ с.Мала Речица,Тетово Упис на промена 18.07.2019 14:00:54
35020190016428 Друштво за производство,трговија и услуги ЦАЦИ СЛИМ&ФИТ БОКС ДООЕЛ увоз-извоз Делчево Упис на основање 18.07.2019 14:00:01
30120190015062 Средно училиште на Град Скопје ШАИП ЈУСУФ Скопје Shkolla e mesme e Qytetit te Shkupit SHAIP JUSUF Shkup Упис на промена 18.07.2019 13:59:29
30120190015267 Приватна здравствена установа-Аптека ВИВАЛЕК Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.07.2019 13:50:10
30120190015305 Друштво за угостителство, трговија и услуги КРАЛСКА КАПИЈА ДООЕЛ Демир Капија Документ за евидентирање на стечај на друг субјект 18.07.2019 13:49:38
30120190015304 Друштво за трговија на големо и мало и услуги АГРОПИН АГРО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за евидентирање на стечај на друг субјект 18.07.2019 13:49:37
30120190015297 Друштво за производство, внатрешна и надворешна трговија и услуги АГРОПИН увоз извоз ДОО Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 18.07.2019 13:49:37
30120190015265 Адвокатско друштво ПОПОВСКИ И ПАРТНЕРИ Скопје Документ за корекција 18.07.2019 13:48:39
30120190014712 Средно училиште на Град Скопје Сарај Скопје Shkolla e Mesme e Qytetit te Shkupit Saraj-Shkup Упис на промена 18.07.2019 13:45:38
35020190016414 Друштво за угостителство производство,трговија и услуги МАГНОЛИЈА ЕКСКЛУЗИВ ДОО увоз-извоз Битола Упис на основање 18.07.2019 13:45:01
30420190000634 Здружение за слобода на говор и професионално известување ЖУРНАЛИСТ Битола Документ за корекција 18.07.2019 13:39:23
30120190014254 ЏУДО ФЕДЕРАЦИЈА НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 18.07.2019 13:34:39
30120190015298 Друштво за трговија и услуги СИВ -ИВ ДОО Скопје Судска Процедура - Стечај 18.07.2019 13:33:06
30120190014551 СИНДИКАТ НА ФИНАНСИСКИТЕ ДЕЈНОСТИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 18.07.2019 13:32:20
35020190016462 Друштво за трговија и услуги ВОЧ ИД ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.07.2019 13:29:06
30120190015282 АКА БАНКА АД ФИЛИЈАЛА СКОПЈЕ ВО СТЕЧАЈ-во стечај Судска Процедура - Стечај 18.07.2019 13:26:12
35020190016480 Друштво за телекомуникации,трговија и услуги ДРИМ САТ ИПТВ ДООЕЛ увоз-извоз с.Чегране-Гостивар Упис на промена 18.07.2019 13:24:28
35020190016498 Друштво за услуги ФОРЕНЗИК ЕНД СЕКЈУРИТИ СЕРВИС ДОО, Скопје Упис на промена 18.07.2019 13:22:24
35020190016402 Друштво за производство, трговија и услуги НЕСТ ХОУМ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.07.2019 13:19:31
35020190016340 Друштво за производство, трговија и угостителство АСТРА-Б увоз-извоз, ДООЕЛ-Кичево Упис на промена 18.07.2019 13:13:02
30120190015084 АТЛЕТСКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 18.07.2019 13:10:11
35020190016471 Друштво за производство, трговија и услуги СО - МА ЛАЈН ЕНД СПА ДООЕЛ увоз- извоз Гевгелија Упис на промена 18.07.2019 12:59:37
35020190016172 Друштво за производство, трговија и услуги ФРИКТА КОМПАНИ ДОО Скопје Упис на промена 18.07.2019 12:59:31
35020190016490 Друштво за трговија и услуги ВОДОСКОК СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.07.2019 12:56:58
35020190016495 Друштво за трговија,производство,градежништво,транспорт,туризам и услуги ХАЛИТ КОМЕРЦ ДОО експорт-импорт Гостивар Документ за регистрирање на работно време 18.07.2019 12:51:33
35020190016426 Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги МАРБЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Кичево Упис на основање 18.07.2019 12:45:00
35020190016362 Друштво за производство, трговија и услуги МАВРАТЕХ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.07.2019 12:44:32
35020190015976 Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНОМАРКЕТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.07.2019 12:38:47
30720190000198 Oпштинско основно училиште КИРИЛ И МЕТОДИЈ Свети Николе Упис на промена 18.07.2019 12:38:47
35020190016481 Друштво за производство трговија и услуги ТИМ 5 КОСКИ ДООЕЛ Струга Документ за регистрирање на работно време 18.07.2019 12:38:26
35020190016477 Друштво за транспорт,трговија и услуги ЕКСТРА ЛАЈВ ДОО увоз-извоз Струмица - во ликвидација Ликвидација 18.07.2019 12:37:32
35020190016226 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.07.2019 12:33:25
35020190016342 Друштво за угостителство,трговија и услуги ФРАТЕЛИ ДАКОРДО ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.07.2019 12:32:23
35020190015534 Друштво за услуги, транспорт и логистика ГРОСВЕНОР ЛОГИСТИКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 18.07.2019 12:30:00
35020190016487 Друштво за трговија и услуги ГОСТИЛНИЦА КАЈ ТЕЧА ДООЕЛ 2018 увоз-извоз с. Брвеница, Брвеница Документ за регистрирање на работно време 18.07.2019 12:29:45
30120190015295 Здружение на граѓани БИБЛИСКИ ЦЕНТАР-БОЖИЛАК Скопје Упис на промена 18.07.2019 12:29:35
35020190016475 Друштво за производство, градежништво, транспорт, трговија и услуги СУПЕР ГРАДБА ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 18.07.2019 12:20:47
35020190016429 Друштво за аудио-видео продукција, маркртинг и услуги ИСТОК ФИЛМ ДООЕЛ Смојмирово Берово Упис на основање 18.07.2019 12:15:01
35020190016407 Друштво за консултантски и маркетинг услуги ФИРСТ ЦОНСУЛТ ДОО Скопје Упис на основање 18.07.2019 12:15:01
35020190016317 Друштво за градежништво трговија и услуги В'ЧЕ КОП ДООЕЛ увоз-извоз Неготино Упис на основање 18.07.2019 12:15:01
35020190016447 Друштво за услуги,трговија и производство ФЛОВЕР СТУДИО М И М ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 18.07.2019 12:08:41
35020190016484 Друштво за производство , трговија и услуги ХОУМ МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево Документ за регистрирање на работно време 18.07.2019 11:53:57
35020190016450 Друштво за трговија и услуги МОТТО ГРОУП ДООЕЛ с.Долна Бањица Гостивар Упис на основање 18.07.2019 11:45:00
35020190016444 Друштво за трговија и услуги ЕХВ ГРОУП 2019 ДООЕЛ Тетово Упис на основање 18.07.2019 11:45:00
35020190016439 Друштво за информатичка технологија и компјутери ТРЕНД ПАУ ДООЕЛ увоз извоз Скопје Упис на основање 18.07.2019 11:45:00
35020190016461 Друштво за трговија и услуги ЕНИС СУПЕР ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.07.2019 11:33:20
1 2 3 4 5

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.