Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020180004592 Трговец поединец за такси превоз ТАКСИ РИКИ ТП Ристе Здраве Јованов, Кавадарци Упис на основање 20.02.2018 14:15:00
35020180004562 Друштво за производство, трговија и услуги ЕКСИЛЕНТ ГРОУП ДОО увоз-извоз Куманово Упис на основање 20.02.2018 14:15:00
30120180003546 Проектантско монтажно инсталатерска задруга со ограничена одговорност ЕНЕРГОМОНТАЖА Скопје Упис на промена 20.02.2018 14:12:07
30620180000060 Здружение на граѓани Центар за иновации и дигитална едукација ДИГ-ЕД Скопје Упис на основање 20.02.2018 14:12:00
35020180004439 Друштво за трговија на нафтени деривати и услуги ЛУКОИЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 20.02.2018 14:10:13
30120180000292 Приватна здравствена установа-аптека ГОЛД-МУН Скопје Упис на промена 20.02.2018 14:10:02
35020180004665 Друштво за трговија, услуги и маркетинг ГУДМАРК ГРОУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.02.2018 14:06:28
35020180004254 Друштво за производство, трговија и услуги АЦМЕ-СТЕФАНО увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 20.02.2018 14:06:00
35020180004674 Друштво за производство, трговија и угостителство КЛУБ ИНДУСТРИАЛ ДООЕЛ Струмица Упис на промена 20.02.2018 14:05:02
35020180004095 Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги ДЕР ХАНДЛЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 20.02.2018 14:04:58
30420180000218 Основно училиште КРСТЕ ПЕТКОВ МИСИРКОВ Бистрица Битола Упис на промена 20.02.2018 14:03:49
35020180004064 Друштво за трговија,производство,угостителство и услуги УМАЈА-БТ ДОО Скопје Упис на промена 20.02.2018 14:03:43
30120180004767 АДВОКАТ БЛАГОЈА РИСТЕСКИ Прилеп Упис на бришење 20.02.2018 14:03:02
30420180000220 Друштво за трговија и услуги БИРО АКТА увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 20.02.2018 14:02:50
30420180000212 Друштво за трговија и услуги БИРО АКТА увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 20.02.2018 14:02:49
30420180000219 Друштво за угостителство, производство, услуги и трговија на големо и мало ДООЕЛ ДРАМАРИНА увоз-извоз Битола Упис на бришење 20.02.2018 14:01:51
30420180000213 Друштво за угостителство, производство, услуги и трговија на големо и мало ДООЕЛ ДРАМАРИНА увоз-извоз Битола Судска Процедура - Стечај 20.02.2018 14:01:50
30420180000216 Друштво за производство,трговија и услуги ЧОРБЕВСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 20.02.2018 14:00:20
35020180004426 Друштво за производство,трговија,услуги и градежништво ДИКОР ЦД ДООЕЛ Струмица Упис на промена 20.02.2018 13:55:50
35020180004668 Друштво за производство трговија и услуги ДИФЕРЕНТ 2017 ДООЕЛ Велес Упис на промена 20.02.2018 13:52:30
35020180004609 ТП Бурекџилница ХАРИ-ДОНИ Исмаиљ Харун Етхеми Тетово Упис на основање 20.02.2018 13:45:01
35020180004509 Друштво за производство, трговија и услуги ХИРАМ СТОУН увоз-извоз ДОО Битола Упис на основање 20.02.2018 13:45:01
35020180004480 Друштво за консалтинг производство трговија и услуги Н-ОВО СПЕС ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на основање 20.02.2018 13:45:01
35020180004408 Друштво за трговија и услуги КАФЕ БАР ФАКТОРИ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 20.02.2018 13:45:01
30120180005136 Казнено-поправна Установа- КАЗНЕНО-ПОПРАВЕН ДОМ ИДРИЗОВО со Отворено одделение во Велес Упис на промена 20.02.2018 13:32:24
30820180000101 Здружение за култура и развој на креативните индустрии КУЛТ-ТРАНЗЕН Струмица Упис на промена 20.02.2018 13:30:16
30120180005135 Занаетчија Фризерско-козметичко студио ВИКТОРИЈА Даниела Трајче Ангелова Скопје Претстечај (Претходна постапка) 20.02.2018 13:28:41
30120180004906 Друштво за услуги СКОПЈЕ ВЕЛОСИПЕДИСТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.02.2018 13:28:07
31120180000081 Здружение на граѓани ЕКОАРТИСС Тетово Упис на промена 20.02.2018 13:25:55
31120180000091 Здружение Центар за развојни иницијативи ЛОГОСФЕРА Кичево Упис на промена 20.02.2018 13:25:34
35020180004598 Друштво за производство трговија и услуги ДИОНИС МГ МЕГАНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 20.02.2018 13:23:47
35020180004626 Друштво за производство трговија и услуги ТАЈМ АУТ КАФЕ ДООЕЛ увоз-извоз с. Драслајца Струга Упис на промена 20.02.2018 13:18:55
35020180004456 Друштво за производство, трговија и услуги ИН-КОЛАЖ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 20.02.2018 13:15:00
35020180004656 Друштво за ремонт, производство, трговија, услуги и др. ОГНОРЕМОНТ 2006 увоз-извоз Даниел Димитријоски и др. ЈТД Кичево - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 20.02.2018 13:14:07
35020180004639 ТП ЦАСА ДОРА Феријах Беџет Ибраими Тетово TI CASA DORA Ferijah Bexhet Ibraimi Tetove Упис на бришење 20.02.2018 13:14:00
35020180004633 Трговец-Поединец ЕРЏИ ТП-Колонијал Лејла Рефет Башаран Гостивар Упис на промена 20.02.2018 13:06:34
35020180004570 Друштво за производство, трговија, сообраќај услуги и др. БОБИТО увоз-извоз Владо Ѓорески ЈТД Кичево Упис на промена 20.02.2018 13:05:17
31020180000104 Друштво за производство, трговија и услуги КАЕСАР-СПЕЦ ДООЕЛ Куманово Претстечај (Претходна постапка) 20.02.2018 13:03:49
31020180000108 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина Д-Р БЕДРИ Куманово Упис на бришење 20.02.2018 13:01:01
30420180000105 Здружение на СЛЕПИ ЛИЦА на град Кичево Упис на промена 20.02.2018 12:57:17
35020180004581 Друштво за угостителство производство трговија и услуги ЛЕИС 100 ДООЕЛ увоз-извоз Струга Упис на промена 20.02.2018 12:56:09
35020180004661 Друштво за трговија и услуги КУЕСТ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 20.02.2018 12:40:32
35020180004418 Друштво за трговија и услуги КУЕСТ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 20.02.2018 12:40:32
35020180004595 Друштво за услуги и трговија МАЛИК НЕТ КАФЕ ДООЕЛ Морани Студеничани Упис на промена 20.02.2018 12:38:44
35020180004659 Друштво за производство и ремонт на опрема и делови за електроенергетски постројки и уреди, услуги и трговија ЕНЕРГОТЕХНИКА ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на бришење 20.02.2018 12:33:43
35020180004646 Друштво за производство и ремонт на опрема и делови за електроенергетски постројки и уреди, услуги и трговија ЕНЕРГОТЕХНИКА ДООЕЛ увоз-извоз Битола Ликвидација 20.02.2018 12:33:42
35020180004622 Друштво за угостителство, трговија и услуги ГРАНД ЛАГУНА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 20.02.2018 12:32:32
30320180000190 Трговско друштво за производство трговија и услуги ХИДРОИНСТАЛИМ-МИЛИ ДООЕЛ с.Велешта Струга Упис на бришење 20.02.2018 12:28:10
30320180000181 Трговско друштво за производство трговија и услуги ХИДРОИНСТАЛИМ-МИЛИ ДООЕЛ с.Велешта Струга Судска Процедура - Стечај 20.02.2018 12:28:09
30120180001752 Јавна здравствена установа Институт за трансфузиона медицина на Република Македонија - Скопје Упис на промена 20.02.2018 12:27:18
30320180000189 Друштво за производство трговија услуги и транспорт ХИТАЧИ ДООЕЛ увоз-извоз Струга Упис на бришење 20.02.2018 12:26:14
30320180000180 Друштво за производство трговија услуги и транспорт ХИТАЧИ ДООЕЛ увоз-извоз Струга Судска Процедура - Стечај 20.02.2018 12:26:13
35020180003317 Друштво за консалтинг БИЗКОНСУЛТ-2014 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.02.2018 12:25:40
30320180000188 Транспортно трговско услужно друштво ЛУМИ ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ с. Велешта Струга Упис на бришење 20.02.2018 12:24:20
30320180000179 Транспортно трговско услужно друштво ЛУМИ ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ с. Велешта Струга Судска Процедура - Стечај 20.02.2018 12:24:19
30120180004742 СИНДИКАТ НА РАБОТНИЦИТЕ ОД УПРАВАТА, ПРАВОСУДНИТЕ ОРГАНИ И ЗДРУЖЕНИЈАТА НА ГРАЃАНИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 20.02.2018 12:23:25
35020180004527 ТП-ШОРКА-Трговија на мало Ќириќ Дончо Венита Велес Упис на бришење 20.02.2018 12:22:28
35020180004597 Друштво со ограничена одговорност од едно лице за производство,промет и услуги ДАМЈАН извоз-увоз Битола Упис на промена 20.02.2018 12:21:43
35020180004638 Друштво за градежништво трговија и услуги АСФАЛТ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз с.Оризаре Липково Упис на промена 20.02.2018 12:21:36
30720180000052 Друштво за трговија, производство и услуги ЕУРО МАК СЕТ ДОО експорт-импорт Штип Претстечај (Претходна постапка) 20.02.2018 12:20:26
30120180005139 Автомобилистички Картинг Клуб СТЕФАНОВСКИ-Тркачки клуб Скопје Упис на промена 20.02.2018 12:19:19
30320180000187 Градежно услужно трговско друштво Ајдари ФЛОРИАН увоз-извоз с.Д.Белица Струга ДООЕЛ Упис на бришење 20.02.2018 12:13:37
30320180000178 Градежно услужно трговско друштво Ајдари ФЛОРИАН увоз-извоз с.Д.Белица Струга ДООЕЛ Судска Процедура - Стечај 20.02.2018 12:13:36
30120180004921 Здружение на граѓани - Одбојкарски клуб ВОЛЕЈ СТАР ШАПЕ Скопје Упис на основање 20.02.2018 12:12:00
35020180004629 Трговско друштво за трговија производство и услуги БРАЗИЛИАН-КАФЕ ДООЕЛ Струга Упис на промена 20.02.2018 12:09:11
35020180004275 Друштво за трговија и услуги КАЈА ЛИКЕР ЛТД ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 20.02.2018 12:04:51
30920180000081 Друштво за трговија,услуги,производство,угостителство и туризам увоз-извоз ЗОРБИС ДООЕЛ Кочани Упис на бришење 20.02.2018 12:04:34
35020180004636 Транспорт на стоки ВОЈВИ МА ТРАНСПОРТ ТП Цвете Душан Анѓелкоски с.Беловиште Гостивар Упис на бришење 20.02.2018 12:03:40
35020180004276 Друштво за градежништво,трговија и услуги С.А.НАПОЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.02.2018 12:03:39
31520180000039 Средно општинско училиште ЈОСИФ ЈОСИФОВСКИ Гевгелија Упис на промена 20.02.2018 12:00:43
35020180004640 Друштво за производство трговија и услуги ВЕБИ ФУДС ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка Упис на промена 20.02.2018 12:00:17
31520180000038 Општинско основно училиште ВЛАДО КАНТАРЏИЕВ Гевгелија Упис на промена 20.02.2018 11:59:49
35020180004217 Друштво за производство,трговија,и услуги ВЕКИПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 20.02.2018 11:59:22
35020180004437 Друштво за производство, промет и услуги АГ – СЕМБОЛ ДОО, Тетово Упис на промена 20.02.2018 11:45:32
35020180004625 Друштво за трговија и услуги РОДИ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 20.02.2018 11:44:22
35020180004616 Друштво за производство,инсталација и сервисирање на хидроулични и пневматски уреди ИНЖЕНЕРИНГ ПВ И КОМ Перо и др. ДОО Скопје Упис на промена 20.02.2018 11:43:30
30120180004914 Друштво за производство, трговија и услуги ВАРМАКС Драган ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 20.02.2018 11:42:37
31120180000086 Индивидуален земјоделец АГРАРИЈА ЦАКИ Селајдин Абдилхалим Зулбехари с.Неготино-Полошко Врапчиште Упис на основање 20.02.2018 11:42:00
30120180004910 Друштво за производство, трговија на големо и мало и услуги АЛТУРА ТЕКС ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 20.02.2018 11:41:32
35020180004535 Трговец поединец за трговија на мало КАРА СТАР ЛТД ТП Снежана Сотир Караџоска Скопје Упис на промена 20.02.2018 11:41:18
30120180004774 Друштво за производство, трговија и услуги ФИЧО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Долно Соње Сопиште Упис на бришење 20.02.2018 11:41:09
30120180004770 Друштво за трговија и услуги МИЉАЗ КОМЕРЦ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 20.02.2018 11:40:39
30120180004764 Друштво за производство,трговија и услуги ОИЛ ПРОЦЕС ДООЕЛ експорт-импорт с.Долно Свиларе,Сарај Упис на бришење 20.02.2018 11:40:11
35020180004555 Друштво за производство, трговија и услуги БРЕИНЛУФТ ДООЕЛ Кочани - во ликвидација Ликвидација 20.02.2018 11:39:46
30120180004760 Друштво за спорт и рекреативни активности РАБОТНИЧКИ ДОО Скопје Упис на бришење 20.02.2018 11:39:43
30120180004754 Друштво за производство, трговија и услуги ЏАДДЕ ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 20.02.2018 11:39:11
31120180000090 АДВОКАТ НАСЕР БИЛАЛИ Гостивар Упис на промена 20.02.2018 11:39:11
35020180004496 Друштво за консалтинг,трговија и услуги ИНГ КОНСАЛТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 20.02.2018 11:34:22
35020180004571 Завод за урбанизам,проектирање и инженеринг КОМУНАПРОЕКТ АД Тетово Упис на промена 20.02.2018 11:34:19
35020180004575 Друштво за производство,трговија и услуги БОР КОМПАНИ ДООЕЛ Тетово Упис на промена 20.02.2018 11:32:06
30120180004744 Јавна здравствена установа УНИВЕРЗИТЕТСКА КЛИНИКА ЗА КАРДИОЛОГИЈА Скопје Упис на промена 20.02.2018 11:31:54
35020180004543 ТП за трговија на мало КАНИ Душка Атанас Ивановска Гевгелија Упис на промена 20.02.2018 11:22:44
35020180004012 Друштво за производство, трговија и услуги КАРИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 20.02.2018 11:13:37
30920180000080 АВТО ПЕРАЛНА 4 Мирослав Васе Зафиров Берово Упис на основање 20.02.2018 11:12:04
30120180001757 Здружение на граѓани за рекреација, класичен и модерен танц ЛАЈФ ВИТАЛ Скопје Упис на основање 20.02.2018 11:12:00
35020180004388 Друштво за инженеринг,производство,промет и услуги ИЛЕКС Васил ДООЕЛ увоз-извоз-Скопје Упис на промена 20.02.2018 11:10:00
35020180004508 ТП МИСС ПОЕМ – ШМ Шоуки Асан Мејди Тетово, TI MISS POEM -SHM Shouki Asan Mejdi Tetove Документ за регистрирање на работно време 20.02.2018 11:03:35
35020180004402 Друштво за производство,туризам,трговија и услуги ШАРР РЕИСЕН ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 20.02.2018 11:02:14
30320180000182 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ВА-ПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 20.02.2018 11:02:04
30520180000101 Занаетчија Фризерско-козметичко студио ХАИР ЦВЕТЕ Жежоска Цвета Прилеп Упис на основање 20.02.2018 11:00:01
1 2 3 4 5 6

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.