Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020200001160 Друштво за хотелиерство ПРОКРЕДИТ РЕГИОНАЛНА АКАДЕМИЈА-ИСТОЧНА ЕВРОПА ДООЕЛ Велес Упис на промена 24.01.2020 13:29:32
35020200001493 Друштво за трговија и услуги ИВОНЧИ Д.К. ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 24.01.2020 13:25:24
35020200001368 Друштво за производство, трговија и услуги ХАСАН МАСАТ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 24.01.2020 13:24:55
35020200001574 Друштво за производство, трговија и услуги РЕСТОРАН ФУРНА ДОО Скопје Упис на промена 24.01.2020 13:23:39
35020200001634 Друштво за транспорт и трговија БИТ ЛОБИТ ДООЕЛ Штип - во ликвидација Ликвидација 24.01.2020 13:13:32
35020200001563 ТП за трговија со облека НИНА ФЕШН Свето Борис Петровски Велес Упис на бришење 24.01.2020 13:09:24
30320200000046 Приватна здравствена установа-аптека АНГЕЛИКА Струга 1а Присоединување на __ со бришење 24.01.2020 13:06:47
30320200000047 Приватна здравствена установа-аптека ВИА ФАРМ ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани 1б Присоединување во __ 24.01.2020 13:06:31
30320200000053 НОТАР ТАНА ДИМИТРИЈЕ ТОПАЛОСКА Охрид Упис на бришење 24.01.2020 13:04:50
35020200001569 Друштво за угостителство и туризам, трговија, производствени и услужни дејности АМБАСАДОР-М Ангел ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 24.01.2020 13:02:47
35020200001663 Друштво за производство,трговија и услуги АГРО СОЕЛ-М ДООЕЛ Струмица Упис на бришење 24.01.2020 13:02:30
35020200001635 Друштво за производство,трговија и услуги АГРО СОЕЛ-М ДООЕЛ Струмица Ликвидација 24.01.2020 13:02:30
35020200000326 Друштво за услуги,трговија и производство АЛИНЕА ПЛУС ДООЕЛ Богданци Упис на промена 24.01.2020 13:01:11
31120200000040 Здружение за култура и развој ЃУРЃЕВИШТИ с.Ѓурѓевиште Врапчиште Упис на основање 24.01.2020 13:00:00
31120200000049 Трговец Поединец ТП МАКС КУЛИНГ Кренар Ќемал Гузе Дебар Документ за корекција 24.01.2020 12:53:42
35020200001496 Друштво за трговија и услуги НУРОЛ ТЕКСТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 24.01.2020 12:51:57
31120200000048 Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство МСЕЗЉА ДООЕЛ експорт-импорт с.Добридол, Врапчиште Документ за корекција 24.01.2020 12:51:27
35020200001661 Друштво за производство, трговија и услуги БЈУТИ РЕВОЛУШН ДООЕЛ Кочани Упис на бришење 24.01.2020 12:51:17
35020200001659 Друштво за производство, трговија и услуги БЈУТИ РЕВОЛУШН ДООЕЛ Кочани Ликвидација 24.01.2020 12:51:17
35020200001627 Друштво за трговија,проектирање и градежништво СТУДИО А ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 24.01.2020 12:47:27
30120200000424 Занаетчија Златар ГОНИ-ГОЛД Хаќим Сејдула Весели Скопје Упис на промена 24.01.2020 12:45:32
35020200001519 Друштво за производство, угостителство, трговија и услуги ГРИЛБАР ДООЕЛ Скопје Упис на основање 24.01.2020 12:45:00
30120200000419 Фризерски салон АТЕЉЕ ЗАРИЈА Светлана Милан Чанкулова Скопје Упис на промена 24.01.2020 12:44:50
35020200001456 Друштво за маркетинг, трговија и услуги ЕЛ ДОРАДО 05 ДОО Скопје Упис на промена 24.01.2020 12:44:29
30120200000437 АДВОКАТ ЕМИЛИЈА МИЦКОВСКА Скопје Упис на промена 24.01.2020 12:44:26
30820200000019 Здружение Кик бокс клуб К1 АРЕНА РАШО Струмица Упис на основање 24.01.2020 12:44:01
30120200000434 Видео продукција К4 Душко Ѓорѓи Миловски Скопје Упис на промена 24.01.2020 12:43:58
30120200000422 Занаетчија Лимарски дуќан КЛИМАТИЗЕР Драган Николовски Скопје Упис на промена 24.01.2020 12:43:41
30120200000135 Република Северна Македонија-Национална установа ПРИРОДОНАУЧЕН МУЗЕЈ НА РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА Скопје Republika e Maqedonise se Veriut - Institucioni Nacional MUZEU I SHKENCAVE NATYRORE I REPUBLIKES SE MAQEDONISE SE VERIUT Shkup Republic of North Macedonia, National Institucion NATURAL HISTORY MUSEUM OF NORTH MACEDONIA Skopje Упис на промена 24.01.2020 12:42:41
31020200000021 Здружение за личен, социјален и професионален развој и доживотно учење КЈУРИОСИТИНГ Куманово Упис на промена 24.01.2020 12:40:46
30320200000052 Друштво за угостителство производство и трговија ЖАРЕ РОСА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 24.01.2020 12:40:07
30120200000411 Друштво за трговија и услуги ТМС-КОМЕРЦ-МАЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 24.01.2020 12:38:29
35020200001545 Друштвото за трговија и услуги ВИЗИОН ИДЕАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 24.01.2020 12:36:34
35020200001548 Друштво за производство,трговија и услуги МЕМЕ СТИЛ 2014 ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 24.01.2020 12:32:53
35020200001606 Друштво за трговија и транспорт СТОКОПРОМ-М ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на промена 24.01.2020 12:29:47
30320200000051 Друштво за книговодствени услуги и трговија СЛАЈД ДООЕЛ увоз-извоз Струга Претстечај (Претходна постапка) 24.01.2020 12:27:36
35020200001617 Друштво за промет со овошје и зеленчук ЈОМИ ГОЛД Охрид ДООЕЛ - во ликвидација Ликвидација 24.01.2020 12:21:42
30420200000079 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЦПУ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 24.01.2020 12:19:23
30420200000077 Друштво за услуги, трговија и производство РАФАЕЛО-СТЕФАН увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Претстечај (Претходна постапка) 24.01.2020 12:18:14
35020200001538 Друштво за производство, трговија и услуги АДА ТЕАТАР ФИЛМ И МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 24.01.2020 12:15:00
35020200001536 Друштво за трговија и услуги ЛИНЕ-2020 ПОЗИТИВ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 24.01.2020 12:15:00
35020200001649 ТП-АВАНТИ-Продавница за мешовита стока Унчевска Стојче Јаготка Велес Документ за регистрирање на работно време 24.01.2020 12:13:39
30420200000075 Занаетчија Јонче Ристо Трајковски ФРИЗЕРСКО СТУДИО ЈОНЧЕ Битола Упис на бришење 24.01.2020 12:12:43
35020200001653 Друштво за трговија, производство и услуги КАЛИМЕРОС 3В ДОО Битола Упис на бришење 24.01.2020 12:09:15
35020200001522 Друштво за трговија, производство и услуги КАЛИМЕРОС 3В ДОО Битола Ликвидација 24.01.2020 12:09:15
35020200001645 Друштво за производство,угостителство,трговија и превоз ФОРУМ РАФАЕЛА ДОО увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 24.01.2020 12:03:06
35020200001453 Друштво за правен консалтинг, трговија и услуги НОРМА ПРОЕКТ ДООЕЛ експорт импорт Скопје Упис на основање 24.01.2020 11:45:00
35020200001546 Друштво за производство,угостителство,трговија и услуги ФСТАК увоз-извоз ДООЕЛ Битола - во ликвидација Ликвидација 24.01.2020 11:43:47
35020200001638 Друштво за призводство,трговија и услуги ПАНДИ ВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 24.01.2020 11:38:09
35020200001126 Трговец поединец ТП ХРИЗОДА - МАРКЕТ Зоран Стојан Стевановски Крива Паланка Упис на бришење 24.01.2020 11:35:53
35020200001577 Друштво за производство, трговија и услуги МОН-ШЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Велес Документ за регистрирање на работно време 24.01.2020 11:27:20
35020200001624 Друштво за управување со пакување и отпад од пакување ЕКО ПАКУВАЊЕ ДОО увоз-извоз Струмица Упис на промена 24.01.2020 11:22:00
35020200001590 Друштво за производство трговија и услуги ВИСИОН МАСТЕР ДОО увоз-извоз Охрид Упис на промена 24.01.2020 11:20:59
35020200001468 Друштво за трговија и угостителски услуги СВИСС ХОТЕЛ&РЕСТАУРАНТ ДОО Тетово Упис на основање 24.01.2020 11:15:00
35020200001516 Друштво за транспорт, трговија и услуги ТЕРЕЗА ШПЕД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 24.01.2020 11:11:10
35020200001541 Друштво за земјоделство,трговија и услуги БОНИЕР АГРО ДООЕЛ Свети Николе Упис на промена 24.01.2020 11:03:47
35020200001613 Трговско радиодифузно друштво кабловска телевизија РОБИ ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 24.01.2020 10:53:24
30120200000389 ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ 7 МАРСИ Чаир Скопје SHKOLLA FILLORE KOMUNALE 7 MARSI Cair Shkup Упис на промена 24.01.2020 10:51:16
30120200000414 Приватна здравствена установа - Ординација по општа стоматологија ДЕНТА ВИВА Скопје Документ за регистрирање на работно време 24.01.2020 10:50:47
35020200001502 Друштво за трговија и услуги ЕУРОПЕАН ХОМЕЦАРЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 24.01.2020 10:47:50
30720200000022 Јавна установа ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА Пробиштип Упис на промена 24.01.2020 10:46:28
35020200001605 Друштво за производство,трговија и услуги ПС ФАСИЛИТИ СЕРВИС ДОО Валандово Упис на основање 24.01.2020 10:45:00
35020200001579 Трговец поединец ФАСТ ФУД-КЕМБРИЏ ТП Петар Никола Јорданов Кавадарци Документ за регистрирање на работно време 24.01.2020 10:32:43
35020200001391 Друштво за брза пошта, трговија и услуги ГЕП ЛОГИСТИКС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 24.01.2020 10:32:15
35020200001619 Друштво за инженерство,архитектонски дејности и техничко советување МАЦЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 24.01.2020 10:30:59
35020200001402 Друштво за аудио продукција БОХ АУДИО СЕРВИС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 24.01.2020 10:30:31
35020200001601 Друштво за производство,угостителство,трговија и превоз ФОРУМ РАФАЕЛА ДОО увоз-извоз Куманово Упис на промена 24.01.2020 10:29:04
35020200001465 Друштво за услуги во сточарството ветеринарството и трговија ВЕТПРОМЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 24.01.2020 10:24:51
30420200000082 Друштво за производство,услуги и трговија ПЕГО-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ с.Могила Могила Упис на бришење 24.01.2020 10:20:21
30420200000081 Друштво за производство,услуги и трговија ПЕГО-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ с.Могила Могила Судска Процедура - Стечај 24.01.2020 10:20:21
35020200001239 Друштво за печатење, маркетинг, услуги и трговија ВИКИНГ Марјан ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 24.01.2020 10:19:50
30220200000033 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина Д-Р БЕСА Гостивар Упис на промена 24.01.2020 10:19:19
35020200001591 Друштво за производство трговија и услуги ГРЕЕН ПРОДУКТ ДООЕЛ експорт-импорт с.Џепчиште-Тетово Упис на промена 24.01.2020 10:18:00
35020200001589 Друштво за сметководствени услуги ЕВИВА АКАУНТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 24.01.2020 10:15:01
35020200001547 Друштво за производство,услуги и трговија увоз-извоз АСТЕРИА-СТАР ДООЕЛ Радовиш Упис на основање 24.01.2020 10:15:01
35020200001079 Друштво за услуги во областа на образованието ИНСТИТУТ ЗА ДИЗАЈН И ТЕХНОЛОГИЈА ДОО Скопје Упис на основање 24.01.2020 10:15:00
35020200000165 Друштво за информатички услуги ТЕЈЛ ВЕР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 24.01.2020 10:09:22
35020200001625 Друштво за градежништво, производство услуги и трговија на големо и мало СОКОЛСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на бришење 24.01.2020 10:06:05
35020200001602 Друштво за градежништво, производство услуги и трговија на големо и мало СОКОЛСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Ликвидација 24.01.2020 10:06:04
35020200001594 Трговец поединец за трговија на мало ЕИШ-МУСТАФОВИ Ештреф Тимур Мустафова ТП Кочани Упис на бришење 24.01.2020 09:40:17
35020200001615 Друштво за производство, трговија, и услуги увоз-извоз ДАИХМАН ДООЕЛ Кочани Упис на промена 24.01.2020 09:30:11
30120200000444 Друштво за производство,трговија услуги и транспорт САНТА-ПЛАН ДООЕЛ Кочани Документ за определување на главна приходна шифра и големина 24.01.2020 09:28:50
30120200000443 Трговско друштво за трговија и услуги ДАНТИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Документ за определување на главна приходна шифра и големина 24.01.2020 09:28:47
30120200000442 Друштво за трговија СИГАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Документ за определување на главна приходна шифра и големина 24.01.2020 09:28:41
30120200000390 Државно училиште за рехабилитација на деца и младинци со оштетен вид ДИМИТАР ВЛАХОВ Скопје Упис на промена 24.01.2020 09:25:53
35020190029828 Друштво за производство, трговија и услуги ПРОМО ДОО Скопје Упис на промена 24.01.2020 09:17:16
35020200001603 Трговец поединец ХЕПИ КИДС БОЈКОВИ ТП Игор Стојан Бојков Кавадарци Документ за регистрирање на работно време 24.01.2020 09:03:37
35020200001201 Агенција за маркетинг комуникации и услуги МЕККЕН ДОО Скопје Упис на промена 24.01.2020 08:45:40
30120200000398 Друштво за консалтинг ПМЛ КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје Документ за корекција 24.01.2020 08:35:04
30120200000413 Приватна здравствена установа -Ординација по општа медицина ВЕСНА М МЕДИКА Скопје-во ликвидација Ликвидација 24.01.2020 08:34:02
30120200000266 Центар за стратегиски истражувања и анализи-ЦСИА Битола Упис на промена 24.01.2020 08:32:48
30120200000246 Здружение на граѓани за афирмирање на музиката кај младите ГИТАРА ПЕТ Скопје Упис на бришење 24.01.2020 08:31:05
30120200000394 СКИЈАЧКА ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 24.01.2020 08:30:50
30120200000393 Друштво за производство транспорт трговија и услуги БЕНИ И МЕДИНА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 24.01.2020 08:30:32
30120200000403 Занаетчија Фризерско козметичко студио МАРГО Маре Алексова Скопје Упис на промена 24.01.2020 08:29:29
30120200000396 Друштво за производство трговија и услуги ЛИЛИЈА КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 24.01.2020 08:28:59
30120200000408 Агенција за посредување во трговија, услуги и промет СВОН МЕДИЈА ДОО увоз-извоз Скопје Упис на бришење 24.01.2020 08:28:45
30120200000258 Приватна здравствена установа Ординација по општа медицина ВАШЕ ЗДРАВЈЕ 2016 Скопје-во ликвидација Ликвидација 24.01.2020 08:28:23
35020200001435 Друштво за спортски обложувалници и игри на среќа, трговија и услуги ЗЛАТНА КОПАЧКА - ЕДЕН ДОО Скопје Упис на промена 24.01.2020 08:25:06
35020200001345 Трговско друштво за производство промет и услуги ХИДРО СЕТ Драган ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 24.01.2020 08:16:23
1 2 3 4 5 6 7

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.