Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120150019106 Моравски Плиностав а.д. Росице,Чешка Република, Подружница во Скопје,Р.Македонија Упис на основање 27.05.2015 16:58:04
30320150001758 Здружение за екологија ЕКОМЕНЛОГ Охрид Упис на основање 27.05.2015 16:44:04
31020150001190 Друштво за производство, трговија и услуги АЛЕК МОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 27.05.2015 16:34:16
35020150002912 Друштво за трговија, производство и услуги АС-ШОП ДООЕЛ Куманово Упис на основање 27.05.2015 16:30:00
30520150001206 Друштво за производство, трговија и услуги ПИЦА БАР ГРАЦИА увоз-извоз ДОО Прилеп Упис на промена 27.05.2015 16:17:24
35020150002922 Друштво за производство, трговија и услуги ПРАНГА ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 27.05.2015 16:15:01
31020150001195 Друштво за превоз, трговија и усуги АС-ТАКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 27.05.2015 16:13:18
31020150001194 Друштво за производство, трговија и услуги СЕЉАМИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-во ликвидација Ликвидација 27.05.2015 16:12:48
30120150019164 Друштво за маркетинг и односи со јавност ЕЛЕМЕНТ ПР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2015 16:10:06
30620150001498 Друштво за производство трговија и услуги ЛИ-ПЛАСТ извоз-увоз ДООЕЛ Велес Судска Процедура - Стечај 27.05.2015 16:06:58
30120150019161 Друштво за трговија и услуги РИСТЕ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 27.05.2015 16:06:39
30120150019180 Друштво за производство и трговија КАРНИВОР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2015 16:05:23
30120150019148 Друштво за производство,трговија и услуги ЗЛАТО-МАК експорт-импорт Зекирја ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2015 16:04:56
30120150019154 Друштво за производство,трговија и услуги ДЕН-МАН ДООЕЛ Свети Николе -во ликвидација Ликвидација 27.05.2015 16:01:11
30620150001496 Трговец поединец за угостителство БОЕМИ ТП Митра Крсте Стефанова Гевгелија Судска Процедура - Стечај 27.05.2015 16:00:20
30920150000965 Трговско друштво за производство,трговија и услуги САРАЧ ЈТД Кочани Упис на промена 27.05.2015 15:56:15
35020150002930 Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕЈХАНЕЏИ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 27.05.2015 15:45:00
30220150001851 Занаетчија ГСВ-МОНТ ГОГИ Горан Љупчо Ристоски Тетово Упис на основање 27.05.2015 15:44:05
30120150019183 Друштво за производство, трговија и услуги ПИЦА РЕСТОРАН НАПОЛИ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 15:44:04
31020150001188 Друштво за производство,трговија и услуги МАР-ТОМ 03 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.05.2015 15:41:03
30120150019179 Трговско друштво за трговија и угостителство КЛЕР Светлана ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 27.05.2015 15:39:37
30920150000675 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица,производство,трговија и услуги ТОНКО-СР Стојмир Горгијевски и др.ЈТД увоз-извоз Кочани Упис на промена 27.05.2015 15:37:52
30120150019082 Друштво за градежништво КУБУС 2000 увоз извоз ДОО Скопје Упис на промена 27.05.2015 15:37:08
30120150019169 Подружница НИЕЛСЕН АУДИЕНЦЕ МЕАСУРЕМЕНТ ДОО-Скопје Р.Македонија Упис на промена 27.05.2015 15:35:56
30120150019176 Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАР СУПЕР МИКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.05.2015 15:28:12
30120150017762 Друштво за производство,трговија и услуги ТОМИ-МЕБЕЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2015 15:26:10
30120150019184 Друштво за производство, трговија и услуги ГЛОБАЛ ТД ДООЕЛ с.Вевчани Упис на бришење 27.05.2015 15:24:34
30120150017891 Друштво за производство, трговија и услуги ГЛОБАЛ ТД ДООЕЛ с.Вевчани Ликвидација 27.05.2015 15:24:34
30820150001068 Друштво за производство,трговија и услуги КАРА ТЕКС-АК ДООЕЛ Струмица Документ за корекција 27.05.2015 15:24:23
31020150001191 Друштво за промет со стоки и услуги на големо и мало БАУТИЈАН МОТОРС ДООЕЛ Куманово Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 15:18:47
30120150018975 Друштво за транспорт, трговија и услуги АЛЕН - ТРЕЈД КАФЕ ДОО Центар Жупа, Центар Жупа Упис на промена 27.05.2015 15:16:48
35020150002926 Друштво за производство,трговија и услуги ФУНГИКОРП ДООЕЛ Делчево Упис на основање 27.05.2015 15:15:00
35020150002909 Друштво за производство трговија и услуги БРМЧО ТРАНС ДООЕЛ увоз извоз Куманово Упис на основање 27.05.2015 15:15:00
30220150001849 Приватна здравствена установа-аптека АМРА-ФАРМ Тетово Упис на основање 27.05.2015 15:14:04
30620150001489 Друштво за производство,трговија и услуги ФИОРА ШУС ДООЕЛ извоз-увоз Чашка Упис на промена 27.05.2015 15:09:55
30120150019172 Друштво за трговија и услуги ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2015 15:02:27
35020150002917 Друштво за угостителство, промет и услуги РОЗЕНБЕРГ ТРИ ДООЕЛ Илинден Упис на основање 27.05.2015 15:00:00
35020150002820 Друштво за трговија АЛДИМА ТРЕЈД АЦ ДООЕЛ Богданци Упис на основање 27.05.2015 15:00:00
30520150001219 Друштво за превоз,производство,трговија и услуги ШЕНОЛ-ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ с.Пласница,Пласница Упис на промена 27.05.2015 14:56:12
31020150001180 Друштво за производство, трговија и транспорт на големо и мало експорт-импорт РОЈАЛ ПАЛАС ДООЕЛ Куманово Упис на промена 27.05.2015 14:46:06
35020150002911 Друштво за производство, трговија и услуги ХРОНОС СУМ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 27.05.2015 14:45:01
35020150002907 Друштво за производство,трговија и услуги ЕГЕ ЗЕБРА ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 27.05.2015 14:45:00
35020150002904 Друштво за производство, трговија и услуги БОБИ-15 ФРЕШ ГРУП ДООЕЛ Струмица Упис на основање 27.05.2015 14:45:00
30320150001771 Друштво за трговија производство и услуги НЕТТО МАРКЕТ ДОО увоз-извоз с.Лабуништа Струга Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 14:44:44
30120150017784 Здружение за едукативно социјален развој ХЕРЦ Скопје Упис на основање 27.05.2015 14:44:00
31020150001174 Друштво за производство, промет и услуги ТРИК-ТРАК ДОО н.Доброшане, Куманово Претстечај (Претходна постапка) 27.05.2015 14:43:54
31020150001189 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ЕНКО Куманово Упис на бришење 27.05.2015 14:41:24
31020150001155 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ЕНКО Куманово Ликвидација 27.05.2015 14:41:22
31020150001184 Друштво за промет со стоки и услуги на големо и мало БАУТИЈАН МОТОРС ДООЕЛ Куманово Упис на промена 27.05.2015 14:40:27
30120150019151 Друштво за телекомуникации и трговија ИТС ИСКРАТЕЛ Телекомуникациски системи ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 27.05.2015 14:37:51
30920150000961 Друштво за производство,трговија и услуги СЛИВ ДОО увоз-извоз Виница Упис на промена 27.05.2015 14:35:10
30820150001067 Друштво за производство, трговија и услуги СЕРТАФЕРТ ДООЕЛ Струмица Упис на промена 27.05.2015 14:34:27
30320150001768 Друштво за трговија производство и услуги НЕТТО МАРКЕТ ДОО увоз-извоз с.Лабуништа Струга Упис на промена 27.05.2015 14:34:12
30120150017696 Друштво за финансиски услуги НЛБ ЛИЗИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2015 14:27:23
31520150000268 Друштво за транспорт и услуги ЈОКЕР ЛОГИСТИК ДООЕЛ Негорци Гевгелија Упис на промена 27.05.2015 14:21:54
31020150001187 Друштво за производство трговија и услуги ВРГАН-ЛИСИЧАРА ДООЕЛ увоз извоз Крива Паланка Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 14:19:36
35020150002910 Друштво за трговија и услуги БАЛКАН ТРАДЕ ХОУСЕ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 27.05.2015 14:15:00
30620150001494 Друштво за производство, трговија и услуги М ТЕК ДОО експорт-импорт Велес-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.05.2015 14:14:09
30320150001770 Друштво за услуги трговија и производство ВИТЕЗ ЛТД увоз-извоз ДОО Охрид Упис на бришење 27.05.2015 14:13:50
30320150001742 Друштво за услуги трговија и производство ВИТЕЗ ЛТД увоз-извоз ДОО Охрид Ликвидација 27.05.2015 14:13:49
31020150001186 Друштво за производство трговија и услуги ВРГАН-ЛИСИЧАРА ДООЕЛ увоз извоз Крива Паланка Документ за корекција 27.05.2015 14:13:33
30120150019160 Друштво за трговија со помошни медицински помагала КАРИО АНАЛИСИС ДОО Скопје Упис на промена 27.05.2015 14:06:41
30120150019065 Приватна здравствена установа-дијагностичка лабораторија со биохемиска и микробиолошка лабораторија АДРИАЛАБ Скопје Упис на промена 27.05.2015 14:02:26
30120150019104 Друштво за производство, трговија и услуги ПОЗИТИВА ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.05.2015 13:59:44
30620150001493 Друштво за производство,трговија и услуги ВИКТОРИ ПЛУС извоз-увоз ДООЕЛ Велес Претстечај (Претходна постапка) 27.05.2015 13:58:11
30320150001766 Трговско друштво за трговија, угостителство и туризам Перо Јакимов ГЕНЕРАЛТУРИСТ 2000 Охрид ДООЕЛ Упис на промена 27.05.2015 13:58:03
31020150001182 Друштво за производство трговија и услуги ВРГАН-ЛИСИЧАРА ДООЕЛ увоз извоз Крива Паланка Упис на промена 27.05.2015 13:57:38
30120150018903 Општинско Основно училиште БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ Општина Аеродром Скопје Упис на промена 27.05.2015 13:57:28
30120150018400 Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАПЕТ-ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 27.05.2015 13:56:18
31520150000267 Друштво за производство,трговија,угостителство, сообраќај и услуги ГИЧЕ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Стар Дојран Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 13:52:50
30120150019109 Приватна здравствена установа-аптека MОЈА АПТЕКА Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 13:52:25
30120150019181 Друштво за туризам трговија и услуги АТЛАНТИК-ТУРС ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 13:52:17
30320150001769 Трговско друштво за производство трговија и услуги БИМИ-2007 Струга ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 13:51:08
30620150001491 Друштво за производство, трговија и услуги МИТЕ-ШПЕД експорт-импорт ДООЕЛ с.Корешница Демир Капија Претстечај (Претходна постапка) 27.05.2015 13:50:00
30320150001765 Трговско друштво за трговија и услуги АМИТ 2010 ДООЕЛ с.Лабуништа Струга Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 13:49:54
30320150001767 Друштво за промет и услуги увоз-извоз ДЕН-ТРЕЈД Иван и други ДОО Охрид-во стечај Судска Процедура - Стечај 27.05.2015 13:47:23
30220150001850 Друштво за производство на мебел,транспорт, трговија и угостителски услуги ИНТЕР-ФАНТАЗИА ДОО експорт-импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 13:46:57
35020150002920 Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги ЏОКЕР ЈУНИОР ДООЕЛ Кочани Упис на основање 27.05.2015 13:45:00
35020150002838 Друштво за градежништво МВВ СТУДИО ДООЕЛ Скопје Упис на основање 27.05.2015 13:45:00
30620150001490 "ЗОРАНЧО ЖИВКО ЗДРАВКОВСКИ" "МЕНАДА"-ТП Претстечај (Претходна постапка) 27.05.2015 13:44:30
30120150019097 Училишен Спортски Клуб КРУМ ТОШЕВ-2015 Скопје Упис на основање 27.05.2015 13:44:00
35020150002908 Друштво за производство, трговија и услуги АЛБЕДО - ИНЖЕНЕРИНГ И ПРОИЗВОДСТВО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 27.05.2015 13:15:01
30120150019141 Друштво за производство, трговија и услуги БЕЛЛА ВИСТА МОБИЛЕ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 13:07:22
30120150019144 Друштво за производство, трговија и услуги ВИКИНГ ИД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 13:06:38
30120150018825 Друштво за производство и трговија на големо и мало ГРАФИКА ПРОМЕТ Весна ДООЕЛ увоз извоз Скопје Упис на промена 27.05.2015 13:06:06
30120150019138 Друштво за производство, трговија и услуги ГАБИАЧИ МИЛАНО ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 13:05:48
30620150001488 Друштво за производство трговија и услуги ЛИ-ПЛАСТ извоз-увоз ДООЕЛ Велес Претстечај (Претходна постапка) 27.05.2015 13:04:56
30120150019153 ЛАКТИС Друштво за производство трговија и услуги увоз извоз Санде и др. ДОО Скопје -во ликвидација Ликвидација 27.05.2015 13:04:21
30120150019143 Друштво за производство трговија и услуги ИО ИНВЕСТМЕНТ ГРОУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2015 12:59:50
30120150019123 Друштво за спортска трговија МЕГА СПОРТ Љубомир ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2015 12:57:32
30120150019146 Друштво за трговија и угостителство ВИНТЕР ГРИН КАФЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2015 12:56:52
30120150019152 Друштво за производство трговија и услуги ЛАЈТ ГРИН РУМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 12:56:52
30120150018652 Алфа Банка АД Скопје ALPHA BANK AD Skopje Упис на промена 27.05.2015 12:56:38
30820150001066 Друштво за трговија,услуги и производство ПАКЕТОВ ЕУРО ГРАДБА ДООЕЛ Струмица Упис на промена 27.05.2015 12:55:28
30120150018922 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛИСА ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2015 12:54:32
30120150019149 Друштво за трговија, угостителство и услуги ФЕНИКС ФЕНИКС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.05.2015 12:53:36
30620150001487 Друштво за производство,трговија и услуги МАВИК ДООЕЛ с.Пирава-Валандово Претстечај (Претходна постапка) 27.05.2015 12:51:02
30220150001848 Трговец поединец ЛЕЈЛА И ГАНИ Нури Гани Јакупи Тетово Упис на бришење 27.05.2015 12:46:01
30120150019156 ТП бутик Ј И К СУПЕР ЦЕНИ Златка Никола Дукмеџиева Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.05.2015 12:45:19
35020150002899 Биро за книговодствени работи и консалтинг ТП ЕКОНОМИСТ ЛИРИДОН Лиридон Музафер Елмази Гостивар Упис на основање 27.05.2015 12:45:00
1 2 3 4