Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120160043549 Трговско друштво за производство, трговија и услуги КРАП 2015 ДООЕЛ увоз извоз Охрид Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 21.10.2016 23:00:08
30120160043548 Друштво за трговија на мало МИХАИЛ & МАРИНЕЛА ДООЕЛ Охрид Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 21.10.2016 23:00:07
30120160043547 Друштво за услуги трговија и производство ЦВЕТ ЛАНА увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 21.10.2016 23:00:07
30120160043546 Друштво за услуги трговија и производство ЦВЕТ ЛАНА увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 21.10.2016 23:00:07
30120160043545 Друштво за производство трговија сообраќај и услуги увоз-извоз ТОП ГРОУП ДОО Охрид Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 21.10.2016 23:00:06
30120160043544 Друштво за сообраќај,трговија и услуги МЕРЦЕДЕС 91-92 ДОО - ОХРИД Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 21.10.2016 23:00:06
30620160000675 Здружение за спортски и културни активности РОС 247 Росоман Упис на основање 21.10.2016 16:58:04
35020160026935 Друштво за производство,трговија и услуги ЈАФА ФРУТ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 21.10.2016 16:45:02
35020160026921 Трговец поединец за трговија на мало со облека и други производи АНА МАРИЈА ШОПИНГ Ана Димитар Јосифовска ТП Скопје Упис на основање 21.10.2016 16:45:01
35020160025970 Производно трговско друштво АНХОЧ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.10.2016 16:16:50
35020160026923 Друштво за производство трговија и услуги ФЕАЛ ГРАДЕЦ ДООЕЛ увоз-извоз с. Градец, Врапчиште Упис на основање 21.10.2016 16:15:01
35020160026644 Друштво за трговија и услуги НЈУ-СТАФФ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.10.2016 16:15:01
35020160026953 Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало РЕАЛИТИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 21.10.2016 16:11:46
35020160025708 Друштво за градежништво, трговија и услуги САБА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО извоз-увоз Скопје Упис на промена 21.10.2016 16:11:43
35020160026890 Производно услужно трговско друштво СЕТЕК Се од Техника ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.10.2016 16:03:55
31120160000756 Друштво за производство, трговија и угостителство СКАРА ГРИЛ-ЧАЧЕ експорт-импорт ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 21.10.2016 16:03:13
31120160000754 Друштво за угостителство трговија и услуги СИТИ ГРИЛ ФЗМ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 21.10.2016 16:02:48
31120160000739 Друштво за производство градежништво инженеринг транспорт и трговија ЕУРО КОМПАНИ ДОО увоз-извоз с.Беловиште Гостивар-во стечај Објава(Стечајна постапка) 21.10.2016 16:01:28
30320160000865 Приватна здравствена установа-аптека ВИА ФАРМ ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани Документ за регистрирање на работно време 21.10.2016 16:00:19
31120160000745 Друштво за услуги трговија и производство ОРАКЛ ДОО експорт-импорт Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 21.10.2016 16:00:06
35020160026324 Друштво за промет и услуги МИЛГРОС МИЛЕНОВИЌ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.10.2016 16:00:03
30120160043399 Заедница на сопственици на посебни делови од станбената зграда на ул.Диме Аницин бр.15 од Општина Центар град Скопје Упис на основање 21.10.2016 15:58:00
35020160025677 Друштво за трговија и услуги НЕТ - КОНЕКТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.10.2016 15:57:14
35020160026959 Друштво за производство трговија и услуги ДАМИЛ-СТО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.10.2016 15:52:38
30720160000439 Друштво за производство,трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз ДИВАН ДООЕЛ Штип Упис на бришење 21.10.2016 15:51:19
30720160000438 Друштво за производство,трговија на големо и мало и услуги увоз-извоз ДИВАН ДООЕЛ Штип Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 15:51:18
35020160026942 Друштво за угостителско туристички услуги ЛАЈФ ТАЈМ КРУЗ Љубаништа Охрид ДОО Упис на промена 21.10.2016 15:50:38
35020160026962 Друштво за производство трговија и услуги ПАЛАДИНИ ПАК увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 21.10.2016 15:46:44
35020160026931 Друштво за производство, трговија и услуги ЗИМСКИ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 21.10.2016 15:45:17
35020160026897 Друштво за производство трговија и услуги СКАЛАР-АЈ ДООЕЛ Куманово Упис на основање 21.10.2016 15:45:01
35020160026861 Друштво за архитектура и дизајн МАТРИАРХ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 21.10.2016 15:45:01
35020160026811 Друштво за производство, трговија и услуги АУТО ИДЕАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.10.2016 15:43:49
30620160000870 Занаетчија АЛ-ТЕ-ВВ Велинов Атанас Васко Демир Капија Упис на основање 21.10.2016 15:42:04
35020160026955 Друштво за трговија и услуги ХЕПИ ПЛАНЕТ ДООЕЛ Штип Упис на промена 21.10.2016 15:37:37
35020160026913 Трговско друштво за производство транспорт трговија и услуги Ајри Жута СЕНАД-ТОУРС ДООЕЛ Велешта Упис на промена 21.10.2016 15:36:32
30520160000691 АКЦИОНЕРСКО ДРУШТВО ЗА ПРЕВОЗ НА СТОКИ ВО ДРУМСКИОТ СООБРАЌАЈ "ПЕЛАГОНИЈА ТРАНСПОРТ"-во стечај Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 15:35:36
35020160026725 Друштво за маркетинг ДБ СУРВЕЈ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.10.2016 15:26:32
35020160025834 Друштво за посредување,трговија и услуги ВЕ-ЈА ТУРС ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.10.2016 15:24:30
35020160026949 Трговско радиодифузно друштво 24 ВЕСТИ ДООЕЛ Штип Упис на промена 21.10.2016 15:20:51
35020160026839 Друштво за производство,земјоделие,трговија и услуги ФАНТИ ДООЕЛ с.Чешиново Чешиново-Облешево Упис на промена 21.10.2016 15:20:39
35020160025717 Друштво за трговија и услуги ЕКС ФИС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Петровец Упис на промена 21.10.2016 15:20:00
30120160043524 Приватна здравствена установа-ординација по педијатрија Р.Л.Н. МЕДИКА Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.10.2016 15:16:54
35020160026946 Друштво за производство,трговија и услуги АС ШАЈЧЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Зрновци-Зрновци Упис на промена 21.10.2016 15:16:44
35020160026797 Трговец поединец за производство и продажба на млеко и млечни производи Сашко Тоше Стоилов ГОЛД МИЛК ТП Штип Упис на промена 21.10.2016 15:15:31
30120160043534 Приватна здравствена установа-аптека ЕУРОФАРМ Битола Документ за регистрирање на работно време 21.10.2016 15:13:56
35020160026873 СТОПАНСКА БАНКА А.Д.Битола Упис на промена 21.10.2016 15:12:55
35020160026700 КЕЈ Друштво за угостителство трговија и услуги ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.10.2016 15:12:36
35020160026926 Друштво за производство и трговија КАРЛО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 21.10.2016 15:10:16
35020160026724 Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР ЈАЈЦЕ ДООЕЛ увоз-извоз с.Сопот, Кавадарци Упис на промена 21.10.2016 15:08:14
35020160026941 ТП Колонијал С-М КОМПАНИ Семир Зулќуфли Адеми с.Голема Речица-Тетово Документ за регистрирање на работно време 21.10.2016 15:03:35
31120160000740 Друштво за трговија транспорт угостителство и услуги БМ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ Мирослав ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар-во стечај Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 15:02:17
31120160000758 Трговско друштво за превоз на патници и услуги Селимоски Реџеп Амир МАРАДОНА ДООЕЛ Кичево Упис на бришење 21.10.2016 15:00:57
31120160000735 Трговско друштво за превоз на патници и услуги Селимоски Реџеп Амир МАРАДОНА ДООЕЛ Кичево Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 15:00:56
35020160026695 Друштво за производство, трговија и услуги НИ ВЕНДИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 21.10.2016 14:57:33
35020160026917 Друштво за производство трговија и услуги ПРИЗРЕНИ КЛАСС ДОО Гостивар - во ликвидација Ликвидација 21.10.2016 14:56:35
35020160026940 Друштво за производство, трговија и услуги ОПТИКА СЕНА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Shoqeri per prodhim, tregti dhe sherbime OPTIKA SENA SHPKNJP eksport-import Tetove Документ за регистрирање на работно време 21.10.2016 14:55:59
35020160026904 Друштво за услуги, производство и трговија БЕТСИТИ БАЛКАН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.10.2016 14:55:44
30920160000378 Водна заедница ОБЛЕШЕВО с.Облешево Чешиново-Облешево Ликвидација 21.10.2016 14:54:18
35020160026905 Друштво за производство,услуги и трговија ГАЛА Светлана ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 21.10.2016 14:52:37
35020160025407 Друштво за градежништво трговија и услуги УНИВЕРС КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ извоз-увоз Тетово Упис на промена 21.10.2016 14:51:47
35020160026800 Друштво за производство, трговија и услуги ЈАЌИМОВИЌ ТРЕЈД увоз-извоз Куманово Упис на промена 21.10.2016 14:50:47
35020160026912 Друштво за угостителство,трговија,производство и услуги ТИМЕ ОУТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Документ за регистрирање на работно време 21.10.2016 14:48:33
35020160025397 Друштво за промет на големо и мало ВИДЕО-ДАТА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 21.10.2016 14:47:57
35020160026899 Трговско друштво за производство,трговија,транспорт и услуги АВТО-СЕЛ ДООЕЛ Кочани Упис на промена 21.10.2016 14:46:09
35020160026846 Тговоец поединец за трговија на мало со облека и други производи АМЕЛИЈА СТАРС Александра Часлав Давитковска ТП Скопје Упис на основање 21.10.2016 14:45:02
35020160025027 Трговско друштво за производство, трговија и услуги БИО ДОМ ДОО увоз извоз Илинден Упис на основање 21.10.2016 14:45:01
35020160026919 Друштво за производство,трговија, градежништво и услуги БОДИГ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Богданци Упис на промена 21.10.2016 14:44:51
31120160000753 Трговско друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз БРАЈА Ќамил Сејдини ДООЕЛ Кичево Упис на бришење 21.10.2016 14:44:00
31120160000738 Трговско друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз БРАЈА Ќамил Сејдини ДООЕЛ Кичево Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 14:43:59
35020160026909 Друштво за транспорт градежништво трговија производство и услуги МЕГА ДОО увоз-извоз Куманово Упис на промена 21.10.2016 14:43:24
31120160000752 Друштво за транспорт трговија и услуги УРАНИКУ-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Дебар Упис на бришење 21.10.2016 14:43:08
31120160000737 Друштво за транспорт трговија и услуги УРАНИКУ-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Дебар Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 14:43:07
31120160000751 Друштво за трговија угостителство и услуги ВИКТОР СЖ ДООЕЛ Гостивар Упис на бришење 21.10.2016 14:42:24
31120160000736 Друштво за трговија угостителство и услуги ВИКТОР СЖ ДООЕЛ Гостивар Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 14:42:23
30120160043192 Здружение за афирмација на ликовна уметност ФАНТАСТ-Уметничко студио, Скопје Упис на основање 21.10.2016 14:41:59
35020160025998 Друштво за транспорт, шпедиција трговија и услуги ШПЕДЕКС - НОВА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.10.2016 14:40:20
31120160000750 Друштво за производство,трговија и услуги ДЕНИЗ-КОМЕРЦ Еран и Ерол ДОО увоз-извоз Гостивар Упис на бришење 21.10.2016 14:40:00
31120160000734 Друштво за производство,трговија и услуги ДЕНИЗ-КОМЕРЦ Еран и Ерол ДОО увоз-извоз Гостивар Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 14:40:00
31120160000749 Друштво за градежништво трговија и услуги ВИДУШЕ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на бришење 21.10.2016 14:38:58
31120160000733 Друштво за градежништво трговија и услуги ВИДУШЕ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 14:38:57
31120160000748 Друштво за производство, трговија и услуги ЛАВ и Ѓ.Б. Гоце Билбилоски ДООЕЛ увоз-извоз с.Другово Другово Упис на бришење 21.10.2016 14:37:55
30120160043543 Стопанска интересна заедница за патен транспорт "Македонија Сообраќај" АМЕРИТ-Скопје Документ за евидентирање на заклучување на стечај на друг субјект 21.10.2016 14:37:54
30120160043542 Стопанска интересна заедница за патен транспорт "Македонија Сообраќај" АМЕРИТ-Скопје Документ за евидентирање на стечај на друг субјект 21.10.2016 14:37:54
31120160000732 Друштво за производство, трговија и услуги ЛАВ и Ѓ.Б. Гоце Билбилоски ДООЕЛ увоз-извоз с.Другово Другово Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 14:37:54
30920160000379 Занаетчија МЕТКА-сервис Методи Васил Алексов Виница Упис на бришење 21.10.2016 14:37:13
31120160000747 Друштво за градежништво, производство и трговија ДАРДХА ДИМЕНСИОН увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас-Зајас Упис на бришење 21.10.2016 14:36:55
31120160000731 Друштво за градежништво, производство и трговија ДАРДХА ДИМЕНСИОН увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас-Зајас Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 14:36:54
35020160025288 Хотелско-угостителско трговско друштво ХОТЕЛ МАНАСТИР ДООЕЛ Берово Упис на промена 21.10.2016 14:36:21
31120160000746 Друштво за угостителство трговија и услуги ЧАЈЏИЛНИЦА ЧАТО ДООЕЛ експорт-импорт с.Дебреше Гостивар Упис на бришење 21.10.2016 14:35:31
31120160000719 Друштво за угостителство трговија и услуги ЧАЈЏИЛНИЦА ЧАТО ДООЕЛ експорт-импорт с.Дебреше Гостивар Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 14:35:30
30920160000375 Занаетчија МОТО АС Сребренчо Стефан Сребренов с.Прибачево Чешиново-Облешево Претстечај (Претходна постапка) 21.10.2016 14:34:17
31120160000744 Друштво за промет на големо и мало КИЧЕ-КОМЕРЦ Исмаилаки ДООЕЛ увоз-извоз-Дебар Упис на бришење 21.10.2016 14:33:07
31120160000717 Друштво за промет на големо и мало КИЧЕ-КОМЕРЦ Исмаилаки ДООЕЛ увоз-извоз-Дебар Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 14:33:06
31120160000743 Трговија на мало ТП БЕРТОЛУЧИ Мерема Шефкет Алијоска Кичево Упис на бришење 21.10.2016 14:32:10
31120160000715 Трговија на мало ТП БЕРТОЛУЧИ Мерема Шефкет Алијоска Кичево Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 14:32:09
31120160000742 Друштво за трговија,производство,угостителство и услуги ДЕКС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на бришење 21.10.2016 14:30:54
31120160000711 Друштво за трговија,производство,угостителство и услуги ДЕКС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 14:30:53
30920160000377 Друштво за угостителство,производство,трговија и услуги и автошкола ДЕЛТА-СИГАЛ ДООЕЛ с. Облешево Чешиново-Облешево Упис на бришење 21.10.2016 14:30:40
31120160000741 Друштво за градежништво, трговија и услуги ПРО-ЕТЕРНА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на бришење 21.10.2016 14:30:02
31120160000707 Друштво за градежништво, трговија и услуги ПРО-ЕТЕРНА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Судска Процедура - Стечај 21.10.2016 14:30:01
1 2 3 4 5 6 7

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.