Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020190000527 Друштво за промет и услуги К ЕНД Д АУДИО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.01.2019 08:24:44
35020190001046 Друштво за производство трговија и услуги КИВИ КО Сезаир ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 17.01.2019 08:23:08
35020190000651 Друштво за производство трговија и услуги КИВИ КО Сезаир ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Ликвидација 17.01.2019 08:23:07
35020190000510 Друштвото за трговија и услуги ДИМАС КЛУБ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.01.2019 08:20:21
35020190000985 Друштво за трговија и услуги ТОП ОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 17.01.2019 08:15:01
35020190001025 Трговско друштво за градежништво, трговија и услуги ГОЦЕ Вевчани ДООЕЛ с.Вевчани Упис на промена 17.01.2019 08:09:58
30120190000237 Друштво за трговија и услуги НОВА КОМ 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Документ за определување на главна приходна шифра и големина 16.01.2019 20:40:04
35020190000885 Друштво за производство трговија услуги и градежништво ЕВРО ПОРТАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на основање 16.01.2019 17:00:01
35020190000874 Друштво за производство трговија и услуги КАБА-НЕТ ДООЕЛ Струга Упис на основање 16.01.2019 17:00:01
35020190000395 Друштво за транспорт, трговија и услуги КОМПАНИЈА ЈОВАНОВСКИ ВСИ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 16.01.2019 17:00:01
35020190000589 Друштво за внатрешен и меѓународен транспорт, трговија и услуги АЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Велес Упис на основање 16.01.2019 16:45:01
35020190000983 Друштво за производство трговија и услуги РЕМЕДИ ДООЕЛ увоз извоз Куманово Упис на основање 16.01.2019 16:15:02
35020190000981 Друштво за производство, трговија и услуги БЛИТЗ ИННОВАТИОНС увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Упис на основање 16.01.2019 16:15:02
35020190000962 Друштво за производство,трговија и услуги АС-АНГЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 16.01.2019 16:15:01
35020190000960 Друштво за маркетинг и услуги 24 МАРКЕТИНГ ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на основање 16.01.2019 16:15:01
35020190000932 Друштво за трговија и услуги МЕРЈЕМ&МЕЛЕК ФАСХИОН ДООЕЛ Лабуништа Струга Упис на промена 16.01.2019 15:54:05
30120190000202 Друштво за трговија, градежништво, инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје Документ за корекција 16.01.2019 15:52:43
30120190000200 Др.Кристијан Конрад Подружница на странски трговец поединец Скопје Документ за корекција 16.01.2019 15:52:34
30120190000199 Друштво за производство, трговија, угостителство, сообраќај, градежништво и услуги МУСТИ ГЛОБАЛ ДУШ ДОО експорт-импорт Гостивар Документ за корекција 16.01.2019 15:52:24
30120190000198 Друштво за производство, трговија и услуги РЕЛАКС ГЛОБАЛ ДУШ ДОО експорт-импорт Гостивар Документ за корекција 16.01.2019 15:52:17
30120190000196 Друштво за монтирање и одржување на лифтови,трговија и услуги МАРИНА ЛИФТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за корекција 16.01.2019 15:52:10
30120190000194 Друштво за трговија и услуги ТАБ ЛИМИТЕД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Петровец Документ за корекција 16.01.2019 15:52:03
30120190000193 Друштво за производство, трговија и услуги МУЛТИАГРИ ДОО Скопје Документ за корекција 16.01.2019 15:51:54
30120190000192 Друштво за производство, трговија и услуги ЕСЕ-ЛТД ДОО Скопје-во ликвидација Ликвидација 16.01.2019 15:51:44
30120190000189 Друштво за производство и преработка на земјоделски производи АППЛЕ ЛАНД ДОО увоз-извоз Скопје Документ за корекција 16.01.2019 15:51:36
30120190000186 Друштво за производство, инженеринг, трговија, услуги, проектирање, изведба и консалтинг ЕКО ИНЖЕНЕРИНГ ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Ликвидација 16.01.2019 15:51:29
30120190000185 Друштво за трговија и услуги СИРУБА експорт-импорт ДОО Гевгелија Документ за корекција 16.01.2019 15:51:19
30120190000181 Друштво за производство,трговија и услуги ЕУРОПОРТА Д.С.Давид и друг ДОО увоз-извоз с.Богородица-Гевгелија Документ за корекција 16.01.2019 15:51:06
31020190000015 Занаетчија Фризерски салон ВЕСНА Роберт Манчиќ Куманово Упис на промена 16.01.2019 15:48:04
30120190000187 АДВОКАТ МИРА АНГУШЕВСКА Скопје Упис на бришење 16.01.2019 15:46:43
35020190001015 Друштво за производство, трговија, услуги Никола Баракоски ДООЕЛ БИГ БЛУ Охрид - во ликвидација Ликвидација 16.01.2019 15:46:19
30420190000021 Трговско друштво за производство,трговија и услуги НИБО Никола ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 16.01.2019 15:45:25
35020190000939 Друштво за промоција продажба и услуги ТАЈМСЕЈВЕР ДОО Скопје Упис на основање 16.01.2019 15:45:01
30820180000544 Здружение Спортски клуб на слепи АТРОФИЈА Струмица Упис на основање 16.01.2019 15:44:01
35020190001010 Трговско, услужно и производно друштво Гоце Наумоски, СИРИУС увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 16.01.2019 15:40:55
35020190000927 Друштво за угостителство,трговија и услуги СИТИ-ЧИКЕН ФА ДООЕЛ Битола Упис на промена 16.01.2019 15:31:20
35020190000978 Друштво за трговија, производство и услуги ПОЦЕ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Миладиновци Илинден Документ за регистрирање на работно време 16.01.2019 15:25:26
35020190000558 Друштво за услуги, трговија, деловни активности и образование ЈК ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Битола Упис на промена 16.01.2019 15:22:32
35020190001014 Трговско друштво за производство, трговија и услуги МАТЕ-ЗИ 2019 ДООЕЛ с.Велгошти Документ за регистрирање на работно време 16.01.2019 15:18:17
35020190000975 Друштво за превоз,трговија,производство и услуги АНГЕЛА-ДАСТ ДООЕЛ извоз-увоз с.Мршевци Илинден Упис на промена 16.01.2019 15:18:02
31020190000014 Друштво за трговија производство и услуги БОРИС-ЕВА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 16.01.2019 15:11:07
35020190001004 Друштво за програмирање и одржување на софтвери РУТИКС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 16.01.2019 15:10:24
35020190000741 Друштво за производство, трговија и услуги АВВА МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје - во ликвидација Ликвидација 16.01.2019 15:10:19
35020190000881 Акционерско друштво за осигурување ВИНЕР-Виена Иншуренс Груп Скопје Упис на промена 16.01.2019 14:56:26
35020190000945 Друштво за посредување, менаџмент и други услуги Е&Е ЕЛИТЕ ВОРК ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 16.01.2019 14:53:53
35020190000948 Друштво за трговија и услуги ИТИ КОЗМЕТИК ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 16.01.2019 14:53:08
30420190000023 Друштво за производство, трговија и услуги ПРОФИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 16.01.2019 14:51:33
35020190000775 Друштво за градежништво,туризам,транспорт, производство,трговија и услуги МБ ГРАНИТ-МЕРМЕР експорт-импорт Гостивар Упис на промена 16.01.2019 14:49:05
35020190000965 Друштво за производство, трговија и услуги БУТИК НИНА-Н ДООЕЛ увоз-извоз Мршевци, Илинден - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 16.01.2019 14:47:29
35020190000779 Друштво за транспорт,трговија и услуги ЕУРО ГРОУП КЕРАМИКА ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на промена 16.01.2019 14:45:36
35020190000943 Друштво за производство трговија и услуги ЛИБЕЛА ГВ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на основање 16.01.2019 14:45:01
35020190000862 Друштво за производство трговија и услуги МЕЛОВ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Кавадарци Упис на основање 16.01.2019 14:45:01
35020190000742 Друштво за производство, трговија и услуги МГГ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 16.01.2019 14:44:23
35020190000987 Друштво за производство, трговија и услуги НИК-ПРОМ БС ДООЕЛ Кочани Упис на промена 16.01.2019 14:39:54
35020190001007 Друштво за трговија сообраќај и услуги Кире Цветановски КАБАЛЕРО увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на бришење 16.01.2019 14:39:53
35020190000954 Друштво за трговија сообраќај и услуги Кире Цветановски КАБАЛЕРО увоз-извоз Битола ДООЕЛ Ликвидација 16.01.2019 14:39:53
35020190001000 Друштво за производство промет и услуги ТРЕБОР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 16.01.2019 14:37:15
30220190000027 Друштво за градежништво,производство и трговија ИСМАИЉИ-БЕТОН ФОРМ ДООЕЛ експорт-инпорт с.Порој Тетово Упис на бришење 16.01.2019 14:34:21
30220190000026 Друштво за градежништво,производство и трговија ИСМАИЉИ-БЕТОН ФОРМ ДООЕЛ експорт-инпорт с.Порој Тетово Судска Процедура - Стечај 16.01.2019 14:34:20
35020190000984 Трговско друштво ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФУД БАЗАР ЕКОЛЕНД ДООЕЛ Куманово Упис на промена 16.01.2019 14:33:07
35020190000928 Друштво за трговија и услуги МАЈВОРЛД МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 16.01.2019 14:31:25
35020190000747 Друштво за производство, трговија и услуги МКМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 16.01.2019 14:30:29
35020190000999 Друштво за транспорт трговија и услуги КП ТРАНС 2016 ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка Упис на бришење 16.01.2019 14:28:02
35020190000925 Друштво за транспорт трговија и услуги КП ТРАНС 2016 ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка Ликвидација 16.01.2019 14:28:02
35020190000963 Друштво за производство, трговија и услуги ВОРКФАСХИОН.ЦОМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 16.01.2019 14:26:50
35020190000998 Друштво за производство, трговија и услуги МИЛА ДОМ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка Упис на бришење 16.01.2019 14:26:09
35020190000121 Друштво за производство, трговија и услуги МИЛА ДОМ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка Ликвидација 16.01.2019 14:26:09
30120190000182 Приватна високообразовна установа-Висока стручна школа ФАКУЛТЕТ ЗА БИЗНИС ЕКОНОМИЈА Скопје Упис на промена 16.01.2019 14:15:18
35020190000935 Друштво за производство, трговија и услуги МАСИАН ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на основање 16.01.2019 14:15:01
35020190000713 Друштво Фабрика на шински возила ВЕЛЕС ДООЕЛ Велес Упис на промена 16.01.2019 14:14:21
35020190000973 Друштво за услуги трговија и производство БООСТЕР увоз-извоз ДООЕЛ Охрид - во ликвидација Ликвидација 16.01.2019 14:14:19
35020190000966 Трговско друштво за трговија и услуги Шопоска Јованка ЕЛ-БО Охрид ДООЕЛ Охрид Упис на промена 16.01.2019 13:58:19
35020190000971 Друштво за производство, трговија и услуги СТУДИО АДЕЛА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Документ за регистрирање на работно време 16.01.2019 13:56:00
35020190000953 Друштво за производство, трговија и услуги АДИС ГРУП ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с.Бузалково Велес Упис на промена 16.01.2019 13:54:25
35020190000952 Трговско друштво за производство трговија услуги и угостителство БИ-ЈУ СТИЛ ДОО увоз-извоз Охрид Упис на промена 16.01.2019 13:53:38
35020190000877 Македонски Телеком Акционерско друштво за електронски комуникации - Скопје Упис на промена 16.01.2019 13:53:18
35020190000796 Друштво за инженеринг, проектирање, производство и монтажа на опрема МЕТАЛ КОНСТРУКТОР ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 16.01.2019 13:52:05
35020190000917 Друштво за производство и промет СТОКОИМПЕКС Стокопромет ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 16.01.2019 13:48:56
35020190000942 Друштво за нега, одржување, разубавување и услуги ДАНД-ПРО ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Документ за регистрирање на работно време 16.01.2019 13:47:34
35020190000979 Друштво за трговија и угостителство ДОРИС ГРИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на бришење 16.01.2019 13:45:44
35020190000926 Друштво за трговија и угостителство ДОРИС ГРИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Ликвидација 16.01.2019 13:45:44
35020190000687 Универзална Инвестициона Банка АД Скопје Universal Investment Bank AD Skopje Упис на промена 16.01.2019 13:45:23
35020190000879 Друштво за производство, трговија и услуги НОРОВА 2019 ДООЕЛ Скопје Упис на основање 16.01.2019 13:45:01
35020190000961 Друштво за производство,трговија и услуги АГРОНОВА ХЕМ увоз-извоз ДООЕЛ Виница Упис на промена 16.01.2019 13:44:28
35020190000883 Друштво за производство и трговија ГОНИТЕКС-ХОТЕЛС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 16.01.2019 13:34:08
35020190000947 Друштво за производство,трговија и услуги ЕВА КЕЈК ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 16.01.2019 13:27:52
35020190000845 Друштво за трговија, угостителство и услуги МАРГОТРИ ГРУП експорт-импорт ДООЕЛ Кичево Упис на промена 16.01.2019 13:24:15
35020190000905 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги, СТРАБЕЛЛА-АН 18 ДОО увоз-извоз, Скопје Документ за регистрирање на работно време 16.01.2019 13:21:23
30220190000025 Приватна здравствена установа-поликлиника на примарно ниво ПЕДИЈАТРИКА Тетово Документ за регистрирање на работно време 16.01.2019 13:21:05
35020190000934 Друштво за промет и услуги ДОЈЧ АВТО ПАРТС ДОО експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 16.01.2019 13:20:45
35020180030452 Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 16.01.2019 13:16:05
30120180016781 Заедница на сопственици на станбена зграда на бул Видое Смилевски Бато бр 75 влез 2 Скопје Упис на основање 16.01.2019 13:14:01
35020190000689 Друштво за угостителство и услуги ГАМА ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 16.01.2019 13:13:47
35020190000636 Друштво за производство,трговија и услуги ЕРДО-ЕРЕН Струга ДООЕЛ Упис на промена 16.01.2019 13:13:02
35020190000895 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛМАКС КАМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 16.01.2019 13:07:37
31120190000013 Средно Општинско Училиште ГОСТИВАР Гостивар Упис на промена 16.01.2019 13:06:01
35020190000911 Друштво за производство, трговија и услуги СТОЈАНОВСКИ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз с.Младо Нагоричане, Старо Нагоричане - во ликвидација Ликвидација 16.01.2019 12:49:19
35020190000850 Друштво за производство , трговија и услуги ВИМИНГ ДООЕЛ Кочани Упис на основање 16.01.2019 12:45:01
35020190000717 Друштво за трговија и услуги ИНДИВИА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 16.01.2019 12:45:01
30920190000007 Акционерско друштво за производство на неткаен текстил, церади, камп опрема, трговија и услуги ВИНКА-НЕТ увоз-извоз Виница-во стечај Објава(Стечајна постапка) 16.01.2019 12:43:18
1 2 3 4 5 6

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.