Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120140033919 АДВОКАТ МАРИЈА КЕЛЕПУРОВСКА Ресен Упис на промена 24.10.2014 08:56:45
30220140003940 Друштво за угостителство,трговија и услуги ДЕЛФИН-ДАЈТИ КОМПАНИ ДООЕЛ с.Радиовце,Брвеница Упис на промена 24.10.2014 08:55:07
30120140033955 Друштво за производство, трговија и услуги РЕСОРМАКС ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 24.10.2014 08:55:04
30120140033910 Друштво за производство, трговија и услуги РЕСОРМАКС ДООЕЛ Скопје Ликвидација 24.10.2014 08:55:04
30120140033954 Друштво за производство,трговија и услуги ВАМАЦ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 24.10.2014 08:54:35
30120140033921 Друштво за производство,трговија и услуги ВАМАЦ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Ликвидација 24.10.2014 08:54:35
30120140033853 Друштво за производство, трговија и услуги ЕКО - ФЛОР КОМПАНИ ДОО Скопје Упис на промена 24.10.2014 08:49:41
30120140033843 Друштво за осигурување ИНСИГ-МАКЕДОНИЈА АД Скопје Документ за регистрирање на работно време 24.10.2014 08:47:21
30120140033938 Друштво за производство, трговија и услуги ФУРНА ВЕЛКОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Љубанци Скопје Упис на промена 24.10.2014 08:47:21
30120140033893 Друштво за градежништво, трговија и услуги ЛКЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Упис на промена 24.10.2014 08:46:21
30120140033891 Здружение за спортски дејности и активности ФИТ ФОР ЛИФЕ ФОРЕВЕР Скопје Упис на основање 24.10.2014 08:44:02
30120140033945 Друштво за производство, трговија и услуги ФАНТАСТИКО ПЛУС ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 24.10.2014 08:38:29
30120140033890 Друштво за производство, трговија и услуги ФАНТАСТИКО ПЛУС ДООЕЛ Скопје Ликвидација 24.10.2014 08:38:29
30120140033925 Друштво за производство, трговија и услуги ЛАРИНА ИМПЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 24.10.2014 08:35:20
35020140004413 Друштво за производство,трговија и услуги ФАРМЕР ЛУКА ДООЕЛ увоз-извоз Делчево Упис на основање 24.10.2014 08:15:05
35020140004404 Друштво за угостителство, трговија и услуги ТРОКАДЕРО БАР 2014 ДООЕЛ Скопје Упис на основање 24.10.2014 08:15:04
30120140033944 Друштво за трговија сообраќај и услуги НИНИ-ЧЕДО-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с.Карпош Куманово Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 22.10.2014 23:00:05
30120140033943 Друштво за трговија сообраќај и услуги НИНИ-ЧЕДО-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с.Карпош Куманово Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 22.10.2014 23:00:04
30120140033942 КОСМО МЕДИА Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 22.10.2014 20:40:06
35020140004409 Друштво за производство трговија и услуги УЛТРА ГРИТ ДООЕЛ увоз извоз Куманово Упис на основање 22.10.2014 16:45:01
35020140004406 Друштво за производство, трговија и услуги ЕКОПЛАНТ БМБ ДООЕЛ Струмица Упис на основање 22.10.2014 16:45:01
35020140004405 Друштво за трговија и услуги ТАДИСАН ДОО Скопје Упис на основање 22.10.2014 16:45:01
35020140004401 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕКО ПРИНТ ДОО увоз-извоз Охрид Упис на основање 22.10.2014 16:45:00
35020140004400 Друштво за трговија и услуги МУВЛИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Сарај, Скопје Упис на основање 22.10.2014 16:45:00
35020140004399 Друштво за производство, инженеринг, промет и услуги ЕЛЕКТРО ПРО ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Упис на основање 22.10.2014 16:45:00
30120140033870 Здружение на млади аналитичари и истражувачи, ЗМАИ Скопје Упис на основање 22.10.2014 16:44:04
30520140003122 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз БИЛМАРК Марика ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 22.10.2014 16:26:46
30120140033917 Друштво за услуги,производство и трговија ЕЛМОНД ИН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 22.10.2014 16:21:39
35020140004385 Друштво за производство,трговија и услуги БИ-ЈУ МЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 22.10.2014 16:15:00
30520140003120 Општинско основно училиште БЛАЖЕ КОНЕСКИ Прилеп Упис на промена 22.10.2014 16:14:40
30420140004225 Приватна здравствена установа-аптека ЛИВИДА, Битола Упис на промена 22.10.2014 16:11:42
30120140033907 Приватна здравствена установа-аптека ЗЕГИН ФАРМ Скопје Упис на промена 22.10.2014 16:05:42
31020140003181 Друштво за производство, трговија и услуги АГРО СЕМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 22.10.2014 16:01:25
30320140004451 Друштво за производство трговија и услуги ОПТИКА БЕЛЛА ВИСТА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на промена 22.10.2014 16:00:59
35020140004403 Друштво за производство,трговија и услуги ПРИМА ЦЕНТЕР ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на основање 22.10.2014 16:00:00
30120140033905 Друштво за градежништво трговија и услуги МАКИНГ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 22.10.2014 15:58:21
30420140004220 Друштво за производство, услуги и трговија ЗОДРАМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 22.10.2014 15:56:40
30120140033934 Друштво за промет и услуги ФИОМАР КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 22.10.2014 15:55:35
30620140003820 Друштво за производство, промет, услуги и такси превоз ЗАФИРОВ-ПЛУС ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 22.10.2014 15:54:49
31020140003182 Друштво за производство, трговија и услуги АТЕЛЈЕ МУЛИЕР-ИТР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 22.10.2014 15:54:24
30420140004209 Друштво за производство,трговија,услуги и угостителство ЗОЗГО - КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 22.10.2014 15:54:15
30620140003802 ТП за трговија на мало АНТИЛОПА Нешов Ѓорѓи Марин Велес Упис на промена 22.10.2014 15:51:02
30420140004214 Друштво за превоз, услуги и трговија на големо и мало АТ-ГОМИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола-во ликвидација Ликвидација 22.10.2014 15:48:12
30120140033745 Приватна здравствена установа-аптека МАЈА ФАРМ Битола 1а Присоединување на __ со бришење 22.10.2014 15:46:58
30820140002366 Друштво за производство, трговија и услуги БЛИЗНАК МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Документ за регистрирање на работно време 22.10.2014 15:46:30
35020140004397 Друштво за производство, трговија и услуги ЕКО СТАР РЕЦИКЛАЖА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 22.10.2014 15:45:00
30520140003117 Занаетчија Автосервис ТУРБО Илиоски Пеце Прилеп Упис на основање 22.10.2014 15:44:00
30420140004227 Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Иљо Стојановски ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ Битола Упис на бришење 22.10.2014 15:39:22
30420140004226 Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Иљо Стојановски ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 22.10.2014 15:39:20
30120140033932 Акционерско друштво за производство трговија и услуги МЗТ СПЕЦИЈАЛНИ ВОЗИЛА И ОПРЕМА АД Скопје Претстечај (Претходна постапка) 22.10.2014 15:38:16
30420140004208 Друштво за производство, трговија на големо и мало, услуги ЏЕЗ ХАУС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 22.10.2014 15:38:10
30420140004207 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги ЕУРОДООР увоз-извоз Битола ДОО Претстечај (Претходна постапка) 22.10.2014 15:37:22
30120140033669 ТЕХНОМЕТАЛ-ВАРДАР извоз-увоз Акционерско друштво за надворешен и внатрешен промет Скопје Документ за корекција 22.10.2014 15:36:04
30520140003115 Друштво за производство, трговија и услуги ПОПОВСКИ-КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп-во ликвидација Ликвидација 22.10.2014 15:35:02
30120140033624 Друштво за градежништво и трговија БОСС ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Упис на промена 22.10.2014 15:33:30
30120140033888 Друштво за трговија и услуги СМАЈЛ КАФЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 22.10.2014 15:32:59
30120140033898 Друштво за производство услуги и трговија МЗТ ЕНЕРГОГАС ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 22.10.2014 15:30:56
30120140033871 Друштво за производство, трговија и услуги АЦЕ ТРЕЈД 2003 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 22.10.2014 15:29:24
30120140033928 Друштво за производство,трговија и услуги ХЕПИ ДЕЈ ЕЛБ ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 22.10.2014 15:28:36
30120140033569 ХЕРИНГ д.д. за проектирање и градежништво ШИРОКИ БРИЈЕГ Федерација Босна и Херцеговина - Подружница Скопје Упис на основање 22.10.2014 15:28:00
30120140033918 Друштво за производство,трговија,транспорт,туризам и услуги ФАТИНА-ДС ДОО увоз-извоз Гостивар Документ за регистрирање на работно време 22.10.2014 15:26:59
30420140004215 Трговско радиодифузно друштво оператор на кабелска мрежа Иљо Стојановски ИГМАС-НЕТ ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 22.10.2014 15:25:48
31020140003183 Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт ВАЦКО-ХРИАНА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 22.10.2014 15:25:01
30420140004219 Друштво за трговија производство и услуги АМРА ОНЕ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 22.10.2014 15:24:59
30420140004218 Занаетчија Александар Љупчо Доневски АВТО ПЕРАЛНА АЦЕ Битола Упис на бришење 22.10.2014 15:24:08
30420140004217 Друштво за угостителство, трговија и услуги ПАСАЖ НИКО увоз-извоз ДООЕЛ с.Могила, Могила Претстечај (Претходна постапка) 22.10.2014 15:23:23
30420140004216 Друштво за превоз, угостителство, услуги и трговија на големо и мало увоз-извоз ДАЦИ ТРАНС Стретен Стаменкоски, ДООЕЛ с.Сопотница Демир Хисар Претстечај (Претходна постапка) 22.10.2014 15:22:33
30820140002360 Друштво за производство и трговија ЈОКА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Упис на промена 22.10.2014 15:22:02
30120140033899 Друштво за производство трговија и услуги МЗТ ЕНЕРГОПЛАСТИКА ДООЕЛ увоз извоз Скопје Упис на промена 22.10.2014 15:21:29
30120140033880 Друштво за производство,трговија и услуги КАМБУРИС И БАРБА ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 22.10.2014 15:19:46
30120140033939 Друштво за производство,преработка и трговија ВЕГЕТАБИЛ ПРОДУКТ ДООЕЛ експорт-импорт с.Волково Скопје Упис на бришење 22.10.2014 15:19:01
30120140033912 Друштво за производство,преработка и трговија ВЕГЕТАБИЛ ПРОДУКТ ДООЕЛ експорт-импорт с.Волково Скопје Ликвидација 22.10.2014 15:19:01
31020140003178 Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт ВАЦКО-ХРИАНА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 22.10.2014 15:18:11
31020140003180 Друштво за трговија производство и услуги ДАМЈАНА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 22.10.2014 15:17:29
30520140003113 Друштво за производство,трговија и услуги ЗОТО МЕРМЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 22.10.2014 15:16:45
35020140004396 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ФИЛИВА СН ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на основање 22.10.2014 15:15:01
35020140004389 Друштво за градежништво, промет и услуги МСД ХЕМИКО ДОО увоз-извоз Скопје Упис на основање 22.10.2014 15:15:00
35020140004382 Друштво за производство, трговија и угостителство КОСМОПОЛИТ ГОЛДЕН ХАЛ ДООЕЛ Струмица Упис на основање 22.10.2014 15:15:00
35020140004229 Друштво за трговија,услуги и градежништво СЛОМАК БМД ДОО увоз-извоз Скопје Упис на основање 22.10.2014 15:15:00
30620140003813 Трговско друштво за производство и промет АГРО-ЛОЗАР АД Богданци Претстечај (Претходна постапка) 22.10.2014 15:12:48
30720140002953 Средно општинско училиште НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ Пробиштип Упис на промена 22.10.2014 15:11:24
30120140033933 Друштво за производство трговија услуги туризам и транспорт ЏЕМИ КОМ ДООЕЛ увоз извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 22.10.2014 15:10:02
30520140003112 Друштво за производство,промет и услуги СИНИПРОМ Срџан Радовановиќ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Упис на промена 22.10.2014 15:09:41
30120140033875 Друштво за производство,трговија и услуги АНИ-КОМЕРЦ, ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 22.10.2014 15:09:05
30120140033922 АДВОКАТ ВИДЕСКИ СЛАВЕ Прилеп Упис на промена 22.10.2014 15:08:26
30120140033885 Друштво за трговија,услуги и увоз на автомобили СД АУТО експорт-импорт ДООЕЛ Скопје Упис на промена 22.10.2014 15:07:59
30120140033902 Друштво за трговија, услуги и производство БЕТО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 22.10.2014 15:06:18
30220140003931 ТП за угостителски услуги ЧАЈЏИЛНИЦА СПОРТ Сејди Малиќ Ракипи Тетово Упис на бришење 22.10.2014 15:06:07
30120140033892 Друштво за производство, промет и услуги ЗЛАТНА РАКА - М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 22.10.2014 15:05:29
30520140003125 Трговско друштво за производство, промет и услуги Емил Ристески ПАРАДИСО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 22.10.2014 15:01:23
31020140003104 Друштво за травспорт, трговија и услуги БЕСА-ТРАНС ГРОУП експорт-импорт ДООЕЛ с. Никуштак Липково Упис на промена 22.10.2014 15:01:10
30120140033877 Друштво за холистички услуги ЧИ ХОЛИСТИК центар ДООЕЛ Скопје Упис на промена 22.10.2014 15:01:07
30120140033923 Друштво за трговија,услуги и туризам БРОДЕЦ-ИМПЕКС ДООЕЛ с.Бродец Чучер Сандево Документ за регистрирање на работно време 22.10.2014 14:59:35
30120140033903 Друштво за производство, трговија и услуги МЕЛЛО КРИЕЈШНС ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 22.10.2014 14:59:17
30520140003118 Трговско друштво за трговија,производство и услуги СОТИР ГРОЗДАНОВСКИ УБАВИНА увоз-извоз ДООЕЛ Крушево Упис на промена 22.10.2014 14:54:49
31020140003136 Друштво за производство, трговија и услуги на големо и мало ЛОТУС-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 22.10.2014 14:51:16
30120140033105 Приватна здравствена установа-аптека ЗЕГИН ФАРМ Скопје Упис на промена 22.10.2014 14:50:47
30120140033915 Друштво за производство, трговија и услуги ОСКАР-КОМ Оливер ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 22.10.2014 14:47:25
35020140004379 Друштво за производство, трговија и услуги А&Х КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на основање 22.10.2014 14:45:00
35020140004366 Друштво за трговија,производство и услуги ФАТРА КОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Студеничани Упис на основање 22.10.2014 14:45:00
1 2 3 4 5