Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020170004987 Друштво за производство трговија и услуги ДЕЛ-ЛОСТ ДЛГД ДОО увоз-извоз Неготино Документ за регистрирање на работно време 28.02.2017 10:53:23
35020170004657 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЈАС-СТЕФАН ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 28.02.2017 10:53:14
30520170000166 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д-Р БИЉАНА Прилеп Упис на бришење 28.02.2017 10:50:08
30520170000162 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д-Р БИЉАНА Прилеп Ликвидација 28.02.2017 10:50:08
35020170004490 Друштво за промет и услуги АВИЦЕНА ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 28.02.2017 10:50:05
35020170004076 Друштво за транспорт, производство, трговија и услуги АГРО ТРАНС НАЦИОНАЛ ДООЕЛ с. Бориево Босилово Упис на промена 28.02.2017 10:47:17
35020170004535 Друштво за трговија, увоз-извоз, производство и сервис ВИВИТ КОМПАНИ ДОО Битола Упис на промена 28.02.2017 10:46:38
35020170001907 Акционерско друштво за производство,откуп и обработка на тутун, трговија на големо и мало, увоз-извоз СТРУМИЦА ТАБАК Струмица Упис на промена 28.02.2017 10:46:23
35020170004946 Друштво за трговија и услуги ГРАНД ПАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 28.02.2017 10:45:14
35020170004991 Друштво за производство,трговија и услуги КАЈА-ЈОАНА ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 28.02.2017 10:45:01
35020170004998 Друштвото за посредување, трговија и услуги ИСТ-ВЕСТ ТРАНСФЕР ОФ ТЕХНОЛОЏИ ДОО Скопје Упис на промена 28.02.2017 10:44:33
30520170000164 Друштво за услуги, трговија и производство ДЕЛОВНА ТАЈНА 2010 ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 28.02.2017 10:43:36
35020170004975 Друштво за транспорт,трговија и услуги ЛАКИ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 28.02.2017 10:42:31
35020170005005 Друштво за производство, трговија и услуги МИРГОС ДИСКОНТ ДООЕЛ Куманово Упис на промена 28.02.2017 10:38:57
35020170005001 Друштво за производство трговија транспорт и услуги ЗИФИ-ОМ КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на промена 28.02.2017 10:29:06
35020170004863 Друштво за производство трговија и услуги АГРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДЛО ДООЕЛ Демир Капија Упис на промена 28.02.2017 10:26:54
30120170007775 Приватна здравствена установа-аптека ЗЕГИН ФАРМ Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.02.2017 10:24:57
30220170000149 Сојуз на Албански артисти АРТ Тетово Упис на промена 28.02.2017 10:23:15
30220170000148 Здружение на граѓани и фондации ДИТУРИА Кичево Упис на промена 28.02.2017 10:21:32
35020170004986 Друштво за трговија и производство МАРМАРА ЏИНС ДОО увоз извоз Скопје Упис на промена 28.02.2017 10:20:43
35020170004930 Друштво за трговија, производство и услуги ПРИНЦ ЛУКА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.02.2017 10:18:27
35020170005010 Друштво за производство трговија и услуги МЕРКАТОР - Е.АТИЏЕ ДООЕЛ Кoчани Упис на промена 28.02.2017 10:18:02
35020170004825 Друштво за производство трговија и услуги БЕРОВИЌ ПЛАСТ ДОО с.Батинци Студеничани Упис на промена 28.02.2017 10:17:24
35020170004776 Друштво за производство, трговија и услуги ИНЏИ ЕЛЕКТРОНИКС ДОО Скопје Упис на промена 28.02.2017 10:16:58
30920170000101 Друштво за производство,трговија и услуги ЕКО НЕТ АГЕНС ДООЕЛ Кочани Претстечај (Претходна постапка) 28.02.2017 10:16:19
35020170004261 Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ДЕНИ-КОМЕРЦ ЕДЕН ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на промена 28.02.2017 10:13:06
35020170005013 Друштво за производство, услуги и трговија КУКОСКИ САУНД увоз – извоз ДООЕЛ Вевчани Вевчани Упис на промена 28.02.2017 10:10:50
35020170004928 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АГНЕСА Газмен ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 28.02.2017 10:09:57
30120170008915 Друштво за производство,трговија и услуги СЕЛФИ ШОП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 28.02.2017 10:08:43
30120170008914 Трговско друштво за производство,трговија,услуги и сообраќај БАУ ГРОУП ДОО увоз извоз Охрид-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:08:43
30120170008913 Трговско друштво за угостителство, производство, трговија и услуги -КАН -увоз-извоз ДОО Охрид-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:08:43
30120170008912 Друштво за трговија, посредување и услуги ЕУРО-З-ТУРБО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:08:42
30120170008911 Друштво за градежништво производство трговија и услуги ЛИНДА ШТО ДООЕЛ експорт-импорт Тетово-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:08:42
30120170008910 Друштво за сообраќај трговија и услуги ЕЛ-ДЕЈ ЕКСПРЕС увоз-извоз Охрид ДОО-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:08:42
30120170008909 Друштво за производство, трговија и услуги увоз-извоз ГАМАКС-ГМБХ ДООЕЛ Струмица-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:08:41
30120170008908 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз АЛЕКСАНДАР-Б ДООЕЛ Струмица-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:08:41
35020170004966 Друштво за трговија и услуги ИНЕС ФИКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.02.2017 10:06:56
30120170008907 Трговско друштво за производство, градежништво, трговија, услуги и угостителство МАНОС ДОО увоз-извоз Охрид-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:05:03
30120170008906 Друштво за трговија и услуги ЈОРК ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:05:03
30120170008905 Трговско друштво за производство,трговија и услуги ДВА СОКОЛА увоз-извоз,ДООЕЛ Охрид-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:05:02
30120170008904 Трговско друштво за производство трговија и услуги ШАРИ Струга ДООЕЛ во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:05:02
30120170008903 Трговско друштво за угостителство, трговија и услуги РАЗМОСКИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Пештани, Охрид-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:05:01
30120170008902 Трговско друштво за производство, трговија и услуги СУРВИВАЛ ДОО Охрид-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:05:01
30120170008901 Друштво за трговија,услуги и производство ДАВИД- КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Просениково Струмица-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:05:01
30120170008900 Трговско, услужно и производно друштво М.Б.КОМПАНИ увоз-извоз Битола ДОО-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:05:00
30120170008899 Друштво за транспорт производство промет и услуги ВИКТОРИ-А ДООЕЛ експорт-импорт Тетово-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:05:00
30120170008898 Друштво за производство,транспорт трговија,и услуги ЕУРОШАЌИРИ-2002 ДООЕЛ експорт-импорт Тетово-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:05:00
30120170008897 Друштво за производство сообраќај трговија и услуги МЕРЦЕДЕС КИС-ХИТ Охрид ДООЕЛ-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:59
30120170008896 Друштво за трговија,производство и услуги ПАНДАС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:59
30120170008895 Друштво за производство промет и услуги НЕЗИРИ ДООЕЛ Тетово-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:58
30120170008894 Друштво за трговија,услуги и производство ГОР-ВЕС-ТА-увоз-извоз Охрид ДООЕЛ-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:58
30120170008893 Друштво за градежништво трговија и услуги И С М А Н И Гани ДООЕЛ експорт импорт с.Ѓермо,Џепчиште-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:57
30120170008892 Друштво за трговија,производство и услуги ПАЛЕ Стојан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:57
30120170008891 Друштво за производство,трговија и сервисирање на ПП апарати ЗАШТИТА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:57
30120170008890 Друштво за производство, трговија и услуги ДИДИ Димче ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:57
30120170008889 Друштво за производство,услуги и трговија ЕКО МИЛК ДОО Струмица-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:56
30120170008888 Друштво за маркетинг и реклама ВЕМАР Вера и др. ДОО Скопје - во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:56
30120170008887 Трговско друштво за производство трговија и услуги Стефчо ГЛАНЦ Охрид ДООЕЛ-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:55
30120170008886 Друштво за производство трговија и услуги ЊУ КАФЕ Даниел ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 28.02.2017 10:04:55
30120170008885 Друштво за производство,трговија на големо и мало и услуги СИРИУС Ванчо ДООЕЛ извоз-увоз Скопје - во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:55
30120170008884 Друштво за производство,трговија и услуги БОРАЧ ДАНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Конче-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:54
30120170008883 Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги БИНГО ЈТД Глигоров Душко и др.с.Раклиш Радовиш-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:54
30120170008882 Друштво за производство,трговија на големо и мало увоз-извоз ПОЛЕТ ДООЕЛ Струмица-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:54
30120170008881 Друштво за производство, трговија и услуги НИМАКС увоз-извоз ДООЕЛ Охрид-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:53
30120170008880 Друштво за производство и услуги КДС ДОО увоз-извоз Радовиш-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:53
30120170008879 Друштво за производство,трговија и услуги ФЕТКОМ-КОМПАНИ експорт-импорт, Зурап ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:52
30120170008878 Друштво за трговија увоз-извоз СЕВГИ ЈТД Радовиш-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:52
30120170008877 Трговско друштво за производство и промет ВЕГА ТРЕЈД ДОО Струмица-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:51
30120170008876 Друштво за производство, услуги и трговија ХРИСТ-МАРК ТРАДЕ Тоде ДООЕЛ експорт-импорт Охрид-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:51
30120170008875 Друштво за трговија и услуги СЕКО Павлина Костова и др.ЈТД Кочани Упис на бришење 28.02.2017 10:04:51
30120170008874 Друштво за трговија СУЗИ-ПРОМ-КОМПАНИ ДОО Струмица-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:50
30120170008873 Трговско друштво за трговија и услуги ТЕО ФОТО Христо ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:50
30120170008872 Друштво за производство,трговија и услуги ПЕЛОВСКИ ДООЕЛ с.Градошорци Василево-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:49
30120170008871 Друштво за производство,трговија и услуги КАПЕДО ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на бришење 28.02.2017 10:04:49
30120170008870 Трговско друштво за трговија и услуги Слободан Прентовски ЈО-П-АЛ Охрид ДООЕЛ во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:49
30120170008869 Трговско друштво за превоз, трговија, угостителство и издавачка дејност Киселинов Никола КБН-МАК ХЕРМЕЛЕА Охрид ДООЕЛ-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:48
30120170008868 Трговско друштво за трговија и услуги Илче Јузмески КАЗАНОВА Охрид ДООЕЛ-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:48
30120170008867 Трговско друштво за трговија Милчо Ѓоршески МБ-ХАМ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:47
30120170008866 Трговско друштво за производство, трговија и услуги МЕГА МАРИН Охрид ДООЕЛ-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:47
30120170008865 Трговско друштво за производство,трговија и услуги Ристески Горан СОНИК ПРОМ Охрид ДООЕЛ-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:46
30120170008864 Друштво за производство,услуги и трговија ПЛАНУМ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:46
30120170008863 Друштво за производство трговија и услуги БИЛКА ПРОМЕТ извоз-увоз Ружди и др.ДОО с.Согле Богомила Упис на бришење 28.02.2017 10:04:46
30120170008862 Друштво за трговија ДЕНИ КОМЕРЦ Марко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:45
30120170008861 Трговско друштво за производство,трговија и услуги на Спироски Ацо СКОК КОМЕРЦ Охрид ДООЕЛ-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:45
30120170008860 Трговско друштво за производство, трговија и услуги Илче Илијески АЛТАНИН МОСТ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:44
30120170008859 Трговско друштво за трговија и услуги Лубинка Стеваноска ЛАЗАР-КОМПАНИ с.Горно Лакочереј Охрид ДООЕЛ-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:44
30120170008858 Трговско друштво за производство, трговија ни услуги увоз-извоз ЈУГО-ГУМА Васојевиќ Гојко ДООЕЛ Охрид-во ликвидација Упис на бришење 28.02.2017 10:04:44
30420170000217 Друштво за производство,услуги и трговија КРЕАТИКА увоз-извоз ДОО Битола Упис на бришење 28.02.2017 09:59:29
30420170000216 Друштво за производство,услуги и трговија КРЕАТИКА увоз-извоз ДОО Битола Судска Процедура - Стечај 28.02.2017 09:59:28
30120170008856 Основно Јавно Обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција Скопје Документ за корекција 28.02.2017 09:59:18
30120170007459 Здружение на граѓани за поддршка на лица со ментални болести и останати маргинализирани групи во Република Македонија АСОЦИЈАЦИЈА МИСЛА-Скопје Упис на основање 28.02.2017 09:58:00
30120170006610 Здружение за ревитализација, обнова и развој на Црквата Св.СПАС -БРАЗДА Чучер Сандево Упис на основање 28.02.2017 09:58:00
31020170000154 Занаетчија СТИЛЕ КЛУБ БУЧЈА Брбуќе Зимбери Куманово Упис на основање 28.02.2017 09:57:59
30920170000103 Водна заедница ЗРНОВЦИ Зрновци Судска Процедура - Стечај 28.02.2017 09:55:38
35020170005022 Друштво за транспорт, трговија и услуги ПАУН ТРАНС ДООЕЛ увоз извоз Неготино Упис на бришење 28.02.2017 09:54:39
35020170004614 Друштво за транспорт, трговија и услуги ПАУН ТРАНС ДООЕЛ увоз извоз Неготино Ликвидација 28.02.2017 09:54:38
35020170004631 Друштво за трговија, промет и услуги ЕРАСМУС ФООД ДИСТРИБУТИОН ДОО Скопје Упис на промена 28.02.2017 09:52:16
35020170004834 Друштво за трговија услуги и угостителство САМАРЧЕ ЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.02.2017 09:49:24
35020170004796 Биро за консултантски услуги ЛИНГУА Б-Б ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.02.2017 09:47:40
30120170007820 Друштво за производство, трговија и услуги АС-КО УСЛУГИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за корекција 28.02.2017 09:46:18
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.