Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30320170000445 Трговско услужно друштво ЧИЛАУТ 2011 увоз-извоз Струга ДООЕЛ Упис на бришење 27.04.2017 16:23:17
30320170000436 Трговско услужно друштво ЧИЛАУТ 2011 увоз-извоз Струга ДООЕЛ Судска Процедура - Стечај 27.04.2017 16:23:17
30320170000444 Трговско друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ЏЕК БАР & ФАСТ ФУД ДООЕЛ увоз-извоз с.Октиси Струга Упис на бришење 27.04.2017 16:22:26
30320170000435 Трговско друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ЏЕК БАР & ФАСТ ФУД ДООЕЛ увоз-извоз с.Октиси Струга Судска Процедура - Стечај 27.04.2017 16:22:25
30320170000443 Друштво за транспорт трговија и услуги ДЕА ТРАНС 2010 ДООЕЛ с.Франгово Струга Упис на бришење 27.04.2017 16:21:26
30320170000433 Друштво за транспорт трговија и услуги ДЕА ТРАНС 2010 ДООЕЛ с.Франгово Струга Судска Процедура - Стечај 27.04.2017 16:21:25
30320170000442 Трговско друштво за трговија и услуги ФЕЈ ДАФ ДООЕЛ с.Лабуништа Струга Упис на бришење 27.04.2017 16:20:36
30320170000431 Трговско друштво за трговија и услуги ФЕЈ ДАФ ДООЕЛ с.Лабуништа Струга Судска Процедура - Стечај 27.04.2017 16:20:35
30320170000441 Друштво за производство, услуги и трговија ДАМЕ 2016 увоз – извоз ДООЕЛ Вевчани Вевчани Упис на бришење 27.04.2017 16:19:36
30320170000432 Друштво за производство, услуги и трговија ДАМЕ 2016 увоз – извоз ДООЕЛ Вевчани Вевчани Судска Процедура - Стечај 27.04.2017 16:19:35
30320170000426 Трговско услужно друштво ДИОН-БЛЕНДА увоз-извоз с.Радолишта Струга ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 16:18:57
30120170015314 Друштво за градежништво и услуги СОРАВИА РИСОРТ ДОО Скопје Упис на промена 27.04.2017 14:56:34
35020170010541 Друштво за интернет, маркетинг и телефонски услуги ЗОНЕ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.04.2017 14:47:06
35020170010560 Друштво за производство,трговија и услуги КВИН ЛИДЕР ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на основање 27.04.2017 14:45:01
35020170010512 Друштво за софтверски и други услуги КРЕА 2017 ДООЕЛ Скопје Упис на основање 27.04.2017 14:45:01
35020170010556 Друштво за производство, услуги и трговија МАТРИОШКА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 27.04.2017 14:15:01
35020170010445 Друштво за производство, трговија и услуги ПРО СОЛУШН 017 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 27.04.2017 14:15:01
35020170010297 Друштво за производство, трговија и услуги ЛАЛА ЛЕНД ДООЕЛ Кочани Упис на основање 27.04.2017 14:15:00
30220170000333 Друштво со ограничена одговорност ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС-Косово-Подружница ФУТУРЕ ЕНЕРЏИ ТРАЈДИНГ ЕНД ЕКСЧАЈНЏ ДИНАМИКС во Македонија,Тетово Упис на основање 27.04.2017 14:12:03
35020170010550 Друштво за производство,трговија и услуги ЕНА АСТЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица Упис на основање 27.04.2017 13:45:01
35020170010545 Друштво за управување и одржување на објекти СТАНБЕН ДОМАР ОДРЖУВАЊЕ ДООЕЛ Куманово Упис на основање 27.04.2017 13:45:01
35020170010531 Друштво за производство трговија и услуги ИНСТАЛ ПРОМ- МАЈСТОР ЗИК увоз – извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 27.04.2017 13:45:00
35020170010488 Друштво за градежништво, трговија и услуги НОВА ГРАДБА ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Беранци, Могила Упис на основање 27.04.2017 13:00:00
35020170010472 Друштво за трговија и услуги БАРАКУДА ФХ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.04.2017 12:59:45
35020170010208 Друштво за трговија и услуги ХЕПИ ФАМИЛИ ММИД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 27.04.2017 12:59:07
30120170015316 Здружение на граѓани ЦЕНТАР ЗА ГРАЃАНСКИ СТРАТЕГИИ-СТРАТЕГ Кавадарци Упис на промена 27.04.2017 12:50:17
35020170009645 Друштво за производство, трговија и услуги КЕПТА МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Упис на промена 27.04.2017 12:49:53
35020170010202 Друштво за производство,трговија и услуги МАТЕЈ-МАРИЈА 2012 ДООЕЛ увоз-извоз Градско Упис на промена 27.04.2017 12:48:39
35020170010542 Друштво за производство, трговија на големо и мало увоз - извоз и услуги Игор Божиновски БИСЕРА КОМЕРЦ Битола ДООЕЛ Упис на промена 27.04.2017 12:47:44
31020170000310 Друштво за трговија и услуги ЛОГО-ГРАФИКА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 27.04.2017 12:44:28
35020170009544 Друштво за услуги и трговија ТРГОВСКИ ЦЕНТАР-БИСЕР Скопје Упис на промена 27.04.2017 12:43:09
35020170010566 Друштво за угостителство, трговија и услуги ПИТА ПАН ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 27.04.2017 12:41:37
35020170010339 Друштво за услуги ЅХМ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.04.2017 12:36:03
30420170000463 Друштво за транспорт, трговија, производство и услуги ПАСВЕЛИ ТРАНСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 27.04.2017 12:35:54
30420170000462 Друштво за транспорт, трговија, производство и услуги ПАСВЕЛИ ТРАНСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 27.04.2017 12:35:53
35020170010559 Друштво за производство, трговија и услуги КИРИЛ АНДРЕА 2016 ДООЕЛ увоз-извоз Битола Документ за регистрирање на работно време 27.04.2017 12:35:25
35020170010241 Друштво за производство, трговија и услуги ВАЛМАК увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 27.04.2017 12:32:41
35020170010143 Друштво за производство на млеко и млечни производи БАНА Благоја и други ДОО Скопје Упис на промена 27.04.2017 12:32:11
35020170010554 Друштво за производство,трговија и услуги ЧУРЛИНОВ КОМПАНИ ДООЕЛ Струмица - во ликвидација Ликвидација 27.04.2017 12:31:28
30920170000221 Друштво за услуги во шумарството ФЛОРА ДЕЛ ДООЕЛ Делчево Упис на промена 27.04.2017 12:30:14
35020170009773 Друштво за производство, трговија на големо и мало и туризам МАРТОН ИМПЕКС ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 27.04.2017 12:28:17
35020170010331 Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.04.2017 12:27:38
35020170010341 Друштво за компјутерско консултантски дејности ПОГОН КОЛЕКТИВ ДОО Скопје Упис на промена 27.04.2017 12:27:06
35020170010544 Друштво за угостителство и услуги СНЕДУР ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 27.04.2017 12:26:21
35020170010520 Друштво за производство,трговија и услуги МЕДОЛИНО КИДС ДООЕЛ Струмица Упис на промена 27.04.2017 12:19:56
35020170010171 Друштво за угостителство, трговија и услуги ГОСТИЛНИЦА ДАМА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.04.2017 12:15:53
35020170010447 Друштво за угостителство и услуги НЕРО КИЧЕН БАР ДООЕЛ Кавадарци Упис на основање 27.04.2017 12:15:01
30320170000430 Трговско друштво САЛОН ЗА УБАВИНА - ТЕУТА СТАЈЛ ДООЕЛ Струга Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 12:13:44
30320170000427 Трговско друштво за трговија и услуги Вибар Речи ВАКУ ДООЕЛ Велешта Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 12:13:09
30320170000425 Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги СКРАБ-2012 ДООЕЛ увоз-извоз Струга Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 12:12:43
30320170000422 Трговско услужно и производно друштво Сејат Исмајлоски и др. ИС-ЛАБ увоз-извоз с.Лабуништа Струга ЈТД Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 12:12:10
30320170000414 Друштво за производство, услуги и трговија ДАМЕ 2016 увоз – извоз ДООЕЛ Вевчани Вевчани Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 12:11:43
30320170000415 Вулиет (Енис)Речи,ТП угостителска-сендвичара и туристичка дејност ЈАГНЕ Струга Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 12:11:12
30320170000421 Трговско друштво за трговија и услуги ФЕЈ ДАФ ДООЕЛ с.Лабуништа Струга Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 12:10:42
30320170000429 Трговско друштво за производство трговија и услуги Абуш Ибраим ЕМРЕ ДООЕЛ Струга Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 12:10:13
30320170000424 Транспортно трговско услужно друштво ЛИНДИ 2007 увоз-извоз Струга ДООЕЛ-во ликвидација Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 12:09:42
30320170000423 Друштво за производство, услуги и трговија С.М. ИНДУСТРИ 2016 увоз – извоз ДООЕЛ Вевчани Вевчани Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 12:09:07
35020170010150 Друштво за трговија и услуги БАК-СА 2006 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.04.2017 12:08:41
30320170000420 Трговско друштво за производство трговија и услуги Прентоска Снежана ИРИС-Р с. Мислешево Струга ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 12:08:41
35020170010067 Друштво за трговија и услуги ГИРАНИКО ДООЕЛ Пехчево Упис на промена 27.04.2017 12:05:15
35020170010518 Друштво за производство, услуги и трговија БЕЛАКОЦИЈА - 29 ДООЕЛ Струмица Упис на основање 27.04.2017 12:00:02
35020170010416 Друштво за консалтинг, сметководство и услуги ДАНИ КОНСАЛТИНГ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 27.04.2017 12:00:01
31120170000278 Друштво за трговиа, транспорт и услуги ДООЕЛ ЕГЗОН-ЕЛ Дебар Упис на промена 27.04.2017 11:56:17
30220170000332 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина Д-Р ХИДАЈЕТ Тетово-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.04.2017 11:55:55
30220170000334 Друштво за градежништво,трговија транспорт и услуги ФОЈНИКУ КОНСТРУКЦИОН ДООЕЛ експорт-импорт с.Желино Желино,Shoqёri pёr Ndёrtim,tregёti,transport dhe shёrbime FOJNIKU KONSTRUKCION SHPKNJP fsh.Zhelinё .Zhelinё Упис на бришење 27.04.2017 11:53:56
35020170010552 Трговско друштво за производство, градежништво, трговија, услуги и угостителство БИ-МИ-СТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Документ за регистрирање на работно време 27.04.2017 11:50:48
31020170000307 Друштво за производство, трговија и услуги БАТКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 27.04.2017 11:46:49
35020170010436 Друштво за трговија и услуги ВОРТЕКС 2005 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 27.04.2017 11:45:00
35020170009828 ИНТЕРПРОМЕТ Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало-Тетово Упис на промена 27.04.2017 11:44:16
31020170000308 Занаетчија Бурекџилница ВАРДАР Јовица Дамњановски Куманово Упис на промена 27.04.2017 11:41:10
35020170010289 Друштво за производство трговија и услуги МАРИКА ПРОМ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на промена 27.04.2017 11:40:32
35020170010509 Друштво за трговија и услуги ЕВРО увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Упис на промена 27.04.2017 11:39:19
30320170000419 Трговско друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ЏЕК БАР & ФАСТ ФУД ДООЕЛ увоз-извоз с.Октиси Струга Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 11:36:45
30120170015264 Друштво за производство,трговија и услуги ДЕКСТАР ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 11:36:28
30320170000416 Друштво за трговија производство и услуги ЛУЛЗА 99 ДООЕЛ увоз-извоз с.Франгово Струга Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 11:36:21
30320170000417 Трговско услужно друштво ЧИЛАУТ 2011 увоз-извоз Струга ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 11:35:48
30120170015284 Друштво за продукција И.Ј.Л. ТИМ ПРОДУКЦИЈА ПЛУС ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 11:35:30
35020170010500 Друштво за производство, промет и услуги СТАКЛО-МИЛЧИН увоз-извоз ДОО Прилеп Упис на промена 27.04.2017 11:35:27
30720170000231 Трговец поединец за трговија на мало со весници, тутун, храна и пијалаци Ване Душко Ѓоргиев АВАНГАРДА ТП Штип Документ за корекција 27.04.2017 11:35:15
30320170000418 Друштво за транспорт трговија и услуги ДЕА ТРАНС 2010 ДООЕЛ с.Франгово Струга Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 11:35:09
35020170010501 Друштво за производство,услуги и трговија БАТКО-2014 ДООЕЛ с.Вевчани Вевчани Упис на промена 27.04.2017 11:34:08
30120170015268 Друштво за информациони системи ЕИН-СОФ ДООЕЛ-Скопје Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 11:34:00
35020170009404 Друштво за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало АВТОКОМЕРЦ Илко ДОО увоз-ивоз Битола Упис на промена 27.04.2017 11:33:21
30120170015315 Друштво за телекомуникации и трговија ИТС ИСКРАТЕЛ Телекомуникациски системи ДОО експорт-импорт Скопје Документ за корекција 27.04.2017 11:31:13
30120170015169 Здружение за развој на МЕСНА ЗАЕДНИЦА ГАЛИЧНИК с.Галичник Маврово и Ростуша Упис на промена 27.04.2017 11:29:10
30520170000373 Друштво за производство, трговија и услуги ЛИЧИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Житоше, Долнени Упис на промена 27.04.2017 11:29:07
35020170010410 Друштво за производство,трговија и услуги ЃОШЕ ЃИБ ГРУП ДООЕЛ увоз извоз Штип Упис на промена 27.04.2017 11:27:51
35020170010496 Друштво за шпедиција РЕД ШПЕД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.04.2017 11:27:34
35020170010530 Друштво за производство, трговија и услуги КИРИЛ АНДРЕА 2016 ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 27.04.2017 11:27:31
35020170010224 Друштво за производство, промет и услуги ВИТА НОВА-ЗА ДОО Скопје Упис на промена 27.04.2017 11:26:53
30520170000371 Друштво за производство,трговија и услуги ВИНОТЕКА увоз извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 27.04.2017 11:20:59
35020170010533 Друштво за производство трговија и услуги МИЛЕНИУМ ГРУП ДОО увоз-извоз Тетово Упис на промена 27.04.2017 11:20:37
35020170010540 Друштво за производство, трговија и услуги ФОКСИМАН ДООЕЛ Куманово Документ за регистрирање на работно време 27.04.2017 11:20:01
30520170000370 Друштво за производство, трговија и услуги МЛАДЕНО ХЦ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 27.04.2017 11:19:32
35020170010387 Друштво за производство,трговија и услуги АГРО-КУСКИНСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Берово Упис на промена 27.04.2017 11:18:17
35020170010547 Друштво за производство, трговија и услуги РЕМИ увоз - извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 27.04.2017 11:17:06
35020170009621 Друштво за производство, трговија и услуги РЕМИ увоз - извоз ДООЕЛ Прилеп Ликвидација 27.04.2017 11:17:06
30920170000220 Водна заедница ЗРНОВЦИ Зрновци Упис на бришење 27.04.2017 11:15:40
30420170000461 Друштво за транспорт, трговија, производство и услуги ПАСВЕЛИ ТРАНСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 27.04.2017 11:15:07
35020170010461 Друштво за производство, трговија и услуги СТОРИ ДЕНИМ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 27.04.2017 11:15:00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.