Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120140030092 АВИОИМПЕКС Aкционерско друштво за воздушен сообраќај и трговија-Скопје Упис на промена 17.09.2014 09:25:55
30220140003520 Здружение за спортско-рекреативен риболовен клуб РИБОЛОВЕЦ ВАРДАР с.Брвеница,Брвеница Упис на промена 17.09.2014 09:18:36
35020140003673 Друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРЏИ ТИМ ГРУП ДОО Струмица Упис на основање 17.09.2014 09:15:00
35020140003658 Друштво за производство,трговија и услуги НИКАС ЛУМАТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 17.09.2014 09:15:00
35020140003706 Друштво за производство,трговија и услуги ФРЕШ МОДЕ ДООЕЛ Гевгелија Упис на основање 17.09.2014 09:00:02
35020140003578 Друштво за производство,трговија и услуги АГРО СВЕТ ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 17.09.2014 09:00:01
30120140027794 Друштво за трговија и услуги МЕТАЛ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.09.2014 08:57:17
30120140030045 Друштво за производство трговија и услуги БОНАЕМ-СВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Ликвидација 17.09.2014 08:35:37
35020140003727 Друштво за производство, трговија и услуги МУЧЕ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 17.09.2014 08:30:03
35020140003719 Друштво за услуги ПРО АУДИО САУНД РЕНТАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.09.2014 08:30:03
35020140003704 Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ПАЗАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на основање 17.09.2014 08:30:02
35020140003690 Друштво за производство трговија и услуги ФИТ И ФАН КИДС ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на основање 17.09.2014 08:30:02
30120140030109 Здружение на граѓани за образовно-истражувачки развој ЕВРОПСКИ ИНСТИТУТ ЗА МЕНАЏМЕНТ,ПРАВО И ДИПЛОМАТИЈА Скопје Упис на основање 17.09.2014 08:28:07
30120140028608 Здружението за советување и помош на ЛИЦА ЗАБОЛЕНИ ОД ДЕМЕНЦИЈА И НИВНИТЕ СЕМЕЈСТВА-А и Р Скопје Упис на основање 17.09.2014 08:28:06
30120140030293 Друштво за трговија и услуги НЕП-ПРОМ, Охрид, ДООЕЛ-во ликвидација Документ за определување на главна приходна шифра и големина 16.09.2014 20:40:04
35020140003698 Друштво за проектирање,производство и услуги МБА ДИЗАЈН СТУДИО увоз-извоз Скопје Упис на основање 16.09.2014 16:45:03
30120140030078 Берберски салон ФИГАРО-ФА Саид Реџеп Есад Скопје Упис на основање 16.09.2014 16:42:00
30520140002853 Друштво за промет, трговија и услуги СПОРТ АКТИВ увоз-извоз ДОО Прилеп Упис на промена 16.09.2014 16:41:47
30520140002846 Друштво за производство,промет,трговија и услуги ЕСКЕЈП КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 16.09.2014 16:40:45
30120140030292 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ "КОМПАНИЈА Д&М" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:58
30120140030291 ПРИВАТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО "МАКС-ЛИМИТ" УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:57
30120140030290 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО УВОЗ-ИЗВОЗ И УГОСТИТЕЛСТВО "ВЕДАС-КОМПАНИ" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:57
30120140030289 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ЛИПАД" ИЗВОЗ-УВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:57
30120140030288 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО "МАРТИНА-БС" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:56
30120140030287 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО "БИРО-ТРИМ" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:56
30120140030286 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО "АНТЕЈ" ИЗВОЗ-УВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:56
30120140030285 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ЕЛАНА" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:55
30120140030284 "ДЕНЕКС" Д.О.О.ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:55
30120140030283 ГРАДЕЖНО ЗАДРУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "НАПРЕДОК" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:55
30120140030282 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА ТУРИЗАМ ТРАНСПОРТ УГОСТИТЕЛСТВО И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО "МАРМАРА-КОМПАНИ" ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:54
30120140030281 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРАНСПОРТ И ТРГОВИЈА "СМТ" Д.О.О.УВОЗ-ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:54
30120140030280 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СЕРВИСИРАЊЕ МОНТАЖА НА ПАРНО ГРЕЕЊЕ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА "ТЕРМО-МОНТ" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:54
30120140030279 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ "ГУССМАК" Д.О.О.ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:53
30120140030278 ПРИВАТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ФОРМА-3" ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО И ПРОИЗВОДСТВО УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:53
30120140030277 МЕШОВИТО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ "ТАК ТРЕЈД" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:53
30120140030276 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО,ИНЖИНЕРИНГ И УСЛУГИ "ВИГ" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:53
30120140030275 ПРИВАТНО ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА, УСЛУГИ И ТРАНСПОРТ "ФИ-ГА" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:52
30120140030274 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРАНСПОРТ, ШПЕДИЦИЈА, ТРГОВИЈА, И УСЛУГИ "ОМЛАК ТРАНС" ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:52
30120140030273 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЗАСТАПУВАЊЕ И ОРГАНИЗИРАЊЕ НА САЕМИ "ИННОЕКСПО" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:52
30120140030272 ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ИНТЕРКОНС" ИЗВОЗ-УВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:51
30120140030271 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ОБРАБОТКА И ПРЕРАБОТКА НА ДРВО "КРИСТИЈАН-АЛЕКСАНДРО" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:51
30120140030270 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА И ТРАНСПОРТ "КОЛАР КОМПАНИ" ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:51
30120140030269 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "СОФ-МАК" УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:51
30120140030268 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ПРОМЕТ И УСЛУГИ "ДРВО ИНДУСТРИАЛ" УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:50
30120140030267 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "МТС" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:50
30120140030266 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО СООБРАЌАЈ УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО "ПАПИЛОН" Д.О.О.ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:50
30120140030265 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО И ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО "ЖАН КО" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:49
30120140030264 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "КАСАНДРА-МГ" Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:49
30120140030263 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ФИ-КОМЕРЦ" Д.О.О.ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:49
30120140030262 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ДАЦ-ФАНИ" Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:49
30120140030261 "РЕТРАНС" Д.О.О. ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРАНСПОРТ,ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:48
30120140030260 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО "ЈАКОМ-МЕРМЕР" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:48
30120140030259 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГИ И ТРГОВИЈА УВОЗ-ИЗВОЗ "КАИН" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:48
30120140030258 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО "МЕДИНА-КОМЕРЦ" Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:47
30120140030257 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И МЕЃУНАРОДНА ШПЕДИЦИЈА "ПИВИТ" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:47
30120140030256 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРАНСПОРТНИ УСЛУГИ И ТРГОВИЈА "НАЦИОНАЛТИР" ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:47
30120140030255 Друштво за производство, промет и услуги Љупчо и Никола МКФ УНИКОМЕРЦ увоз-извоз Битола ДОО Упис на бришење 16.09.2014 16:35:46
30120140030254 ПРЕТРПИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "МАК-АДРИА МЕРКУР" ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:46
30120140030253 ПРЕПТРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "БОБАН" Д.О.О.УВОЗ-ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:46
30120140030252 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ПРОМЕТ И УСЛУГИ "ТЕА-Р-КОМЕРЦ" Д.О.О.УВОЗ-ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:45
30120140030251 ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ТРТЕ" ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:45
30120140030250 "УНИВЕРЗАЛ АХМС" Д.О.О. ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ЗАНАЕТЧИСТВО И ТРГОВИЈА ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:45
30120140030249 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО И УСЛУГИ "НИК-НАМА" Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:45
30120140030248 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЗАВРШНИ РАБОТИ ВО ГРАДЕЖНИШТВОТО И ТРГОВИЈА "СТАРТ-ИНГ" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:44
30120140030247 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ТРГОВИЈА И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО "АТ-КОМЕРЦ" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:44
30120140030246 "ЗДЕНКА-МАК" ДРУШТВО СО ОГРАНИЧЕНА ОДГОВОРНОСТ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ДОРАБОТКА И ТРГОВИЈА Упис на бришење 16.09.2014 16:35:44
30120140030245 ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЕСКАДА" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:43
30120140030244 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО, ПРОМЕТ И УСЛУГИ "ТЕХНОХЕМИЈА" ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:43
30120140030243 "ДИПЛОМАТИК ИНТЕРНАЦИОНАЛ" Д.О.О. ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТУРИЗАМ ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:43
30120140030242 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ЕКОНОМСКО-ПРАВНИ УСЛУГИ И ТРГОВИЈА "ДЕНИКО" Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:43
30120140030241 ПРОИЗВОДНО-ТРГОВСКО И УСЛУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "АСТРА-ТРЕЈД" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:42
30120140030240 "СЕФА ИНТЕР-ТРЕЈД" Д.О.О. ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ПРОМЕТ И УСЛУГИ,ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:42
30120140030239 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ВЕТЕРИНАР" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:42
30120140030238 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА СТОЧАРСТВО ПРОИЗВОДСТВО И ТРГОВИЈА "ДАНИЦА" ДОО УВОЗ-ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:41
30120140030237 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГИ И ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО "КОРИТАЛ" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:41
30120140030236 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ,УВОЗ-ИЗВОЗ "ТИМИКО" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:41
30120140030235 ТРГОВСКО УСЛУЖНО И ПРОИЗВОДНО ПРЕПТРИЈАТИЕ "ЗИЈА-КОМПАНИ" Д.О.О.ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:40
30120140030234 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ПРОМЕТ И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО,УВОЗ-ИЗВОЗ "МАЛ ПРОМ" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:40
30120140030233 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА И ПРЕРАБОТКА "СТОРС" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:40
30120140030232 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА "ДЕКА-КОМ" Д.О.О. УВОЗ ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:39
30120140030231 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ГРАДЕЖНИШТВО И ТРГОВИЈА "4.ЈУЛИ" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:39
30120140030230 ПРЕТПРИАЈТИЕ ЗА ТРГОВИЈА НА МАЛО И ГОЛЕМО ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ "ФАДРИ КОНТРАНТИНГ" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:39
30120140030229 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ "САБО" ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:39
30120140030228 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И УСЛУГИ НА ГОЛЕМО И МАЛО "РИНА-КОМЕРЦ" УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:38
30120140030227 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО "ПРЕХРАНА ПРОМЕТ" УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:38
30120140030226 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ И УСЛУГИ "ПУККИ" Д.О.О.ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:38
30120140030225 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО И УГОСТИТЕЛСТВО "ИНТЕР-ИНВЕСТ" УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:37
30120140030224 ТРГОВСКО УСЛУЖНО И ПРОИЗВОДНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "АКВАМАК-ТРЕЈД" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:37
30120140030223 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО "ВРАНЕКС" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:37
30120140030222 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО УСЛУГИ И ПРОМЕТ "Б.А.Б" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:36
30120140030221 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "К.Л. КОМПАНИ" Д.О.О.УВОЗ-ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:36
30120140030220 ТРГОВСКО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ЕУРОПЕ-КО" Д.О.О.УВОЗ-ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:36
30120140030219 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОИЗВОДСТВО ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ДИ-БИ-ДУ" УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:35
30120140030218 ПРЕТПТИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ЈОРДАН-КОМПАНИ" Д.О.О.ЕКСПОРТ-ИМПОРТ ИНТЕРНАЦИОНАЛЕН ПРОМЕТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:35
30120140030217 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ,ПРОИЗВОДСТВО И УСЛУГИ "МЕГЛЕН" Д.О.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:35
30120140030216 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО И УСЛУГИ "КОМПАНИЈА ДАВИТКОВ" Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ Упис на бришење 16.09.2014 16:35:35
30120140030215 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО ЗАНАЕТЧИСТВО И ЛИЧНИ УСЛУГИ Т.М.О.- "БАЛКАН ЕКСПРЕС" УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:34
30120140030214 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА РЕХАБИЛИТАЦИЈА НА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДНИ ЛИЦА "ХЕМКО" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:34
30120140030213 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА И КОНСАЛТИНГ "МИМА" Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:34
30120140030212 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВНАТРЕШНА И НАДВОРЕШНА ТРГОВИЈА "ОЛИМПИК КОМЕРЦ" УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 16.09.2014 16:35:33
1 2 3 4 5 6 7 8 9