Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120200013399 Друштво за производство, трговија и услуги МАРФИ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Документ за определување на главна приходна шифра и големина 02.06.2020 20:40:05
30620200000242 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Иво Андриќ бр.4 Кавадарци Упис на основање 02.06.2020 16:44:01
35020200010467 Друштво за угостителство и други услуги ТРАИЛЕР КАНТИНА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 02.06.2020 16:15:00
35020200010401 Млечен ресторан НИКИ-БЏО ТП Башким Реџеп Рамадани С. Камењане, Боговиње Упис на основање 02.06.2020 16:15:00
35020200010475 Друштво за производство,трговија и услуги БАНО-ЛУКС ДООЕЛ увоз-извоз Валандово Упис на промена 02.06.2020 15:51:26
35020200010450 ПАТНИЧКИ СООБРАЌАЈ-ТРАНСКОП А.Д. Битола Упис на промена 02.06.2020 15:42:06
35020200010471 Друштво за трговија и услуги ЖАРМАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 15:40:55
35020200010421 Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 15:39:16
35020200009987 Друштво за транспорт трговија и услуги ВИКО ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 02.06.2020 15:39:01
35020200010402 Друштво за градежништво, трговија и услуги ПЕМОН-ИНЖИНЕРИНГ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 02.06.2020 15:32:55
30320200000320 Општинско основно училиште ВАНЧО НИКОЛЕСКИ с.Лескоец Охрид Упис на промена 02.06.2020 15:32:46
35020200010254 Друштво за производство, трговија и услуги ГРАФИКС ГРУП ДОО Скопје Упис на основање 02.06.2020 15:30:00
30320200000321 Занаетчија-Чевлар ИСА Зибер Иса Охрид Упис на промена 02.06.2020 15:27:53
35020200010477 Друштво за трговија услуги и угостителство КОТВА 1974 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 02.06.2020 15:27:52
35020200009914 Друштво за трговија и услуги КОМПЛЕКС АЛЕКСАНДРИЈА ДООЕЛ Битола Упис на промена 02.06.2020 15:27:28
35020200010493 Друштво за трговија услуги и угостителство ФЛЕР КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 02.06.2020 15:26:50
35020200010466 Трговец поединец трговија на мало ЏИЏИ МИЏИ КАЛИ Калина Бранко Камчева ТП Скопје Упис на бришење 02.06.2020 15:24:24
35020200010289 Друштво за трговија и услуги БЕСИ-АРИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 02.06.2020 15:23:48
30120200013396 Приватна здравствена установа-Аптека ЛА ВИТА Б.Ц. Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 02.06.2020 15:20:23
35020200010397 Трговец поединец бутик АННА 2020 Александра Томислав Ѓорѓевска Тетово Упис на основање 02.06.2020 15:15:00
31120200000247 Занаетчија Шивачки салон КЛАСС Адем Невзат Хоџица Гостивар Упис на основање 02.06.2020 15:13:59
30120200013368 Акционерско друштво за извоз увоз и внатрешен промет на големо и мало МАКЕДОНИЈА ДРВО Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 02.06.2020 15:13:14
35020200010497 Друштво за производство,трговија и услуги КАЗА-ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 02.06.2020 15:13:06
35020200009454 Друштво за производство,трговија и услуги КАЗА-ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 02.06.2020 15:13:06
35020200010246 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ЕУРОИТА-ЕКСИМП ТРАДЕ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 02.06.2020 15:11:46
35020200010200 Друштво за трговија ГЕМСТОНЕ ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 02.06.2020 15:09:47
35020200010463 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-узвоз ХАСАН ХАСЕЛ МАРКЕТ ДООЕЛ Радовиш Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 15:00:19
30520200000209 Казнено поправен дом Прилеп Упис на промена 02.06.2020 14:56:40
30120200013391 Заедница на сопственици на станбена зграда на бул. Јане Сандански бр. 45 влез 1 Скопје Упис на промена 02.06.2020 14:53:38
35020200009477 Друштво за производство,трговија и услуги БАУЕР БАЗА ДОО Скопје Упис на промена 02.06.2020 14:45:19
35020200010448 Друштво за трговија и инвестиции АД ИНВЕСТМЕНТС ДООЕЛ Свети Николе Упис на основање 02.06.2020 14:45:00
35020200010428 Друштво за производство, трговија угостителство и услуги АНЕС ЛУМИТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, Shoqeri per prodhim, tregti, hotelieri dhe sherbime ANES LUMIT SHPKNJP eksport-import Tetove Упис на основање 02.06.2020 14:45:00
35020200010383 Друштво за производство, трговија и услуги КАФЕ ШОП БУБИ ДООЕЛ Валандово Упис на основање 02.06.2020 14:45:00
35020200010469 Друштво за производство трговија и услуги ДЕКИ КОМЕРЦ-2 ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 02.06.2020 14:44:53
30120200013388 АДВОКАТ МАРЈАН СТОЈКОВСКИ Скопје Упис на основање 02.06.2020 14:43:58
35020200010361 Друштво за производство трговија и услуги ОТО НАСКО ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 02.06.2020 14:39:01
35020200010097 Друштво за производство и услуги ИЗГРЕВ БИНЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 02.06.2020 14:37:03
35020200009940 Механичарска работилница ФОРД ФЕРАТИ ТП Ерѓул Ќемал Ферати Гостивар Упис на промена 02.06.2020 14:35:19
35020200010348 Трговско друштво за угостителство, туризам и услуги ВИЕН ПАЛАС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 02.06.2020 14:25:25
35020200010479 Друштво за трговија и услуги МОБИЛ СТОРЕ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 02.06.2020 14:22:09
35020200010268 Друштво за трговија и услуги МОБИЛ СТОРЕ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 02.06.2020 14:22:09
35020200010406 Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН СВИТ ФАКТОРИ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 14:18:02
30120200013315 Здружение Центар за добро владение и интегритет - ХАБ Скопје Упис на основање 02.06.2020 14:13:59
30520200000208 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д-Р СЛАВИЦА НАНЕ-ТАНА Крушево П.О.-во ликвидација Ликвидација 02.06.2020 14:12:26
35020200010270 Друштво со ограничена одговорност за производство внатрешна и надворешна трговија ДЕСПИНА 2002 ДООЕЛ Камчев Ристо Кавадарци Упис на промена 02.06.2020 14:11:01
35020200010437 Друштво за производство,услуги и трговија МН КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Моноспитово Босилово Упис на промена 02.06.2020 14:08:23
35020200009937 Друштво за образование и услуги ЛЕЈДИБАГ ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 02.06.2020 14:01:13
35020200010459 Трговско друштво за производство, трговија и услуги НАШ ВАШ ДОМ НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ увоз извоз Охрид Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 13:53:56
30420200000453 Здружение на ракометни судии СУДИСКИ ЗБОР Битола Документ за корекција 02.06.2020 13:44:58
35020200010419 Друштво за производство, трговија и транспортни услуги АУТО ВЗ ДООЕЛ експорт импорт Балин Дол Гостивар Упис на промена 02.06.2020 13:38:04
35020200010399 Друштво за транспорт и други услуги ТЕ-МАХ ГЛОБАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 02.06.2020 13:37:51
35020200010472 Друштво за производство трговија и услуги ЗЛАТЕН СОНЧЕВ ЗРАК ДООЕЛ увоз - извоз с. Станци Крива Паланка Упис на бришење 02.06.2020 13:33:52
35020200010415 Друштво за производство трговија и услуги ЗЛАТЕН СОНЧЕВ ЗРАК ДООЕЛ увоз - извоз с. Станци Крива Паланка Ликвидација 02.06.2020 13:33:52
35020200010263 Друштво за маркетинг, трговија и услуги ВИАКОМ ДООЕЛ с.Желино,Желино Упис на промена 02.06.2020 13:23:19
35020200010395 Друштво за медицинска психологија, дијагностика и советување КАЛИНКА-ЦЕНТАР ЗА МЕНТАЛНО ЗДРАВЈЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 02.06.2020 13:20:44
35020200010441 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ХП ЦАПИТАЛ ДОО Скопје Упис на промена 02.06.2020 13:13:41
35020200010453 Друштво за производство, промет и услуги ТЕХНО МАХС ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 13:08:37
35020200010173 Друштво за трговија и услуги СОЛАР ПРО ДОО Скопје Упис на промена 02.06.2020 13:08:36
35020200010457 Друштво за услуги трговија и производство БУРГЕР СТАНИЦА ДОО Охрид Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 13:03:26
35020200010447 Акционерско друштво за производство и промет ЖИТО ЛЕБ Охрид Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 13:02:27
35020200009771 Друштво за производство, трговија и услуги ЕКОРУРАЛ ПРОДУКТ ДОО Скопје Упис на промена 02.06.2020 12:53:44
30120200013389 Приватна здравствена установа-Аптека ЛА ВИТА Б.Ц. Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 02.06.2020 12:51:50
35020200010446 Друштво за производство трговија и услуги РЕГИНА ФЕШН ДООЕЛ увоз-извоз Струга Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 12:46:59
35020200010380 Друштво за производство,градежиштво,трговија и услуги РАИС ЦОНСТРУЦТИОН & БАХН СЕРВИЦЕ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на основање 02.06.2020 12:45:05
35020200010355 Друштво за производство, трговија и услуги МЕЛЕМ ОД ВКУСОВИ ДОО Скопје Упис на основање 02.06.2020 12:45:01
30120200013337 ГРАНСКИ НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА Скопје Упис на промена 02.06.2020 12:42:12
35020200010156 Друштво за производство, трговија и услуги СУПРЕМА ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 02.06.2020 12:38:19
35020200010129 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ДИАТОМАК ДООЕЛ Пробиштип Упис на промена 02.06.2020 12:33:34
35020200010429 Друштво за производство, трговија и услуги СИТИ БАТЛЕР ДООЕЛ увоз-извоз Велес Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 12:32:20
35020200010405 Друштво за производство,трговија и услуги ДИЗАЈН ЦЕНТАР ИНЖЕЊЕРИНГ Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 02.06.2020 12:25:50
35020200010411 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ДЕНИ КЕТЕРИНГ СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 02.06.2020 12:18:44
31120200000246 Приватна здравствена установа - аптека ФЛОБЕК ФАРМ Гостивар Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 12:15:07
35020200010256 Кафетерија ТРАФО ТП Ќатип Фикрет Фетаји с.Горна Бањица Гостивар Упис на основање 02.06.2020 12:15:01
30420200000449 Здружение на ракометни судии СУДИСКИ ЗБОР Битола Упис на основање 02.06.2020 12:13:59
35020200010454 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги СУПЕР МЕД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на бришење 02.06.2020 12:11:49
35020200010264 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги СУПЕР МЕД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Ликвидација 02.06.2020 12:11:49
35020200010309 Друштво за странски јазици, курсеви и услуги ДИБЕА ГРОУП ДООЕЛ Tетово Упис на промена 02.06.2020 12:05:48
35020200010369 Друштво за производство,трговија и услуги ГЕВГЕЛИСКА ДЕСТИЛЕРИЈА ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 02.06.2020 12:05:04
35020200010434 Друштво за промет и услуги ЛИНГВАНЕТ ПРЕВОДИ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 02.06.2020 12:04:28
35020200010404 ТП за трговија на мало ИЛИНДЕН Tодор Љубомир Тодоровски с.Смоквица Гевгелија Упис на промена 02.06.2020 11:57:48
35020200010424 Друштво за трговија, производство, градежништво, транспорт, угостителство и услуги ИЛ-ХАН ТЕКСТИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Дебар Упис на промена 02.06.2020 11:57:36
35020200010426 ЕДУКАЦИЈА ЗА УБАВИНА И БИЗНИС ЦЕНТАР ТП Христина Којче Анѓелкоски Гостивар Упис на бришење 02.06.2020 11:49:31
35020200010425 Друштво за производтсво, трговија и услуги МА-НИТА ФРЕШ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 11:40:35
35020200010436 Друштво за производство, промет и услуги ГРЕЕСТОРЕ ГРOУП ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 11:17:48
35020200010385 Друштво за трговија и услуги ПСИЕНТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 02.06.2020 11:15:01
35020200010342 Друштво за производство, трговија и услуги МЕРМЕР ПРОДУКТ увоз-извоз ДОО Прилеп - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 02.06.2020 11:13:27
35020200010442 Друштво за производство, трговија и услуги АНТОНИО 2004 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 02.06.2020 11:10:57
35020200010205 Друштво за производство, трговија и услуги АНТОНИО 2004 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Ликвидација 02.06.2020 11:10:57
35020200010400 Друштво за промет и услуги ВЕТ ТИМ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 10:49:20
35020200010365 Друштво за производство,трговија и услуги АМТ-ИНВЕСТГРУП ДОО увоз-извоз Струмица Упис на промена 02.06.2020 10:48:34
35020200010390 Друштво за деловни и менаџмент консултантски активности ИНТЕРКРЕДИТ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 02.06.2020 10:46:29
35020200010408 Друштво за трговија услуги и производство СЛАТКА РИБА ДООЕЛ увоз-извоз Велешта Струга Упис на основање 02.06.2020 10:45:01
35020200010152 Друштво за угостителство, трговија и услуги УНО МОМЕНТО 2020 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 02.06.2020 10:45:01
35020200010297 Трговско друштво за производство,трговија и услуги СКАЛА Попова Емилија и Попов Гоце ЈТД Виница Упис на промена 02.06.2020 10:42:23
35020200010433 Друштво за трговија, производство и услуги ГАЛИЛЕО ПЛУС ДОО увоз-извоз Битола Упис на бришење 02.06.2020 10:42:13
35020200010245 Друштво за трговија, производство и услуги ГАЛИЛЕО ПЛУС ДОО увоз-извоз Битола Ликвидација 02.06.2020 10:42:13
35020200010384 Трговец поединец за трговија на мало НОНА-ТЕКС СМЛ Станојка Саво Величкова ТП Кочани Упис на бришење 02.06.2020 10:39:27
35020200010430 Друштво за производство трговија и услуги ЊУ КУЛ ДОО увоз-извоз Гостивар Упис на бришење 02.06.2020 10:32:14
35020200010391 Друштво за производство трговија и услуги ЊУ КУЛ ДОО увоз-извоз Гостивар Ликвидација 02.06.2020 10:32:14
35020200010427 Друштво за производство трговија и услуги АВТО-БИРО Живко ДООЕЛ Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 02.06.2020 10:30:53
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.