Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020140001078 Друштво за трговија и услуги ПАКО ФРУИТ ДООЕЛ Гевгелија Упис на основање 17.04.2014 17:00:04
30120140020547 Приватна здравствена установа - поликлиника на примарно ниво Д-Р ПАСКАЛОВ Скопје Упис на основање 17.04.2014 16:42:00
30520140001807 Трговско друштво за производство, промет и услуги МОДЕЛ-ТЕКС увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 17.04.2014 16:36:42
30520140001806 Друштво за производство, трговија и услуги ВИКТОР 92-Г увоз-извоз ДООЕЛ с.Воѓани, Кривогаштани Упис на промена 17.04.2014 16:34:38
30120140020686 АНДРИЦ ХИДРО ГмбХ.Виена,Австрија-Подружница Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:28:17
30120140020685 ОПШТИНА ЗЕЛЕНИКОВО Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:28:15
30120140020684 Република Македонија - Универзитет “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“во Скопје St.Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of Macedonia Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:28:14
30120140020683 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство трговија и услуги НИКОМ ДОО увоз-извоз Кавадарци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:28:10
30120140020682 Друштво за Градежништво,Трговија и Услуги ВАЉОН БАУ З.З. ДООЕЛ Грчец Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:28:09
30120140020681 Здружение на граѓани-Научно друштво за образование и педагогија-Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:28:06
30120140020680 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕТАР ИГУЧИ ДОО увоз-извоз Битола Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:28:04
30120140020679 Друштво за производство, трговија и услуги ДМД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:28:02
30120140020678 Друштво за трговија,промет и услуги ЕЛПЕКОМ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:27:58
30120140020677 Друштво за производство, трговија и услуги РИВЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:27:56
30120140020676 Друштво за производство,трговија и услуги ЛАЈФ КОМПАНИ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:27:54
30120140020675 Друштво за производство, трговија и откуп на метални суровини МАНЧЕВСКИ-ПЕТРОЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:27:53
30120140020674 Друштво за производство,трговија и услуги СЗ ЊУ ГРУП ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:27:51
30120140020673 Друштво за производство, услуги и промет РОЈАЛ ПРОФИЛ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:27:50
30120140020672 Друштво за производство, трговија, услуги, шпедиција и транспорт МТС ШПЕДИЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:27:47
30120140020671 Трговско друштво за производство, промет и услуги БХЗ ПРОЏЕКТ ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 17.04.2014 16:27:46
35020140001085 Друштво за производство,трговија и услуги ЕРИОНИ ДООЕЛ експорт-импорт Кичево – Shoqata per prodhime tregti dhe sherbime ERIONI SHPKNJP eksport-import Kercove Упис на основање 17.04.2014 16:15:01
30420140002188 Здружение за демократија МОБИЛНОСТ И АКТИВИЗАМ Битола Упис на основање 17.04.2014 16:13:01
30120140020670 Друштво за транспорт,промет и услуги КОАЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 17.04.2014 16:12:36
30120140020625 Друштво за транспорт,промет и услуги КОАЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 17.04.2014 16:12:36
30320140002703 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул. Aбас Емин бр. 8 -Општина Охрид Упис на основање 17.04.2014 16:12:02
30120140020639 Друштво за производство, трговија и услуги СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Упис на промена 17.04.2014 16:07:08
30120140020429 Друштво за трговија и услуги СПЕКТРАУМ-МАУС ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 17.04.2014 16:05:44
30120140020529 Друштво за производство, трговија и услуги ВИДАС ТРЕНД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 17.04.2014 16:05:13
35020140001082 Друштво за трговија и услуги ДИАР КОМ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.04.2014 16:00:03
35020140001075 Друштво за трговија производство и услуги МИТЕ АСЗ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Упис на основање 17.04.2014 16:00:03
35020140001054 Друштво за производство,трговија и услуги ПРОМЕТЕА ДОО Штип Упис на основање 17.04.2014 16:00:02
35020140000944 Друштво за трговија на големо и мало КАЛЛАС ПАПАДОПУЛОС БАЛКАН ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 17.04.2014 16:00:00
30120140020333 Друштво за транспорт и услуги СПД-СПД ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Македонска Каменица Упис на промена 17.04.2014 15:59:00
30520140001803 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина ХЕРА П.О.Прилеп Упис на промена 17.04.2014 15:57:24
30120140020669 Друштво за производство,трговија и услуги ЕНДВАТРИ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на бришење 17.04.2014 15:51:38
30120140020537 Друштво за производство,трговија и услуги ЕНДВАТРИ ДОО увоз-извоз Скопје Ликвидација 17.04.2014 15:51:37
30120140020587 Туристичка агенција ТУРКУАЗ ТОУРС ДОО Скопје Упис на промена 17.04.2014 15:47:54
30420140002294 Друштво за производство, трговија и услуги Д&Б КОМПАНИ ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 17.04.2014 15:44:09
30120140020368 Друштво за ревизија и консалтинг ЕВРОПСКИ ЦЕНТАР ЗА РЕВИЗИЈА ДОО Скопје Упис на промена 17.04.2014 15:37:11
31020140001726 Друштво за земјоделство, трговија и услуги АГРО МИЛК КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Упис на промена 17.04.2014 15:36:57
31020140001838 Друштво за производство,трговија и услуги ДОНАТИ ДООЕЛ Куманово Документ за регистрирање на работно време 17.04.2014 15:33:52
31020140001876 Друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз АДА ДООЕЛ с.Долно Коњаре Куманово Упис на бришење 17.04.2014 15:32:04
31020140001874 Друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз АДА ДООЕЛ с.Долно Коњаре Куманово Ликвидација 17.04.2014 15:32:02
30120140020664 Друштво за производство,услуги и трговија САМОИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 17.04.2014 15:28:32
30120140020305 Друштво за производство,услуги и трговија САМОИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Ликвидација 17.04.2014 15:28:32
30120140019889 Стопанска Комора за Информатички и Комуникациски Технологии-МАСИТ Скопје Упис на промена 17.04.2014 15:28:00
30520140001787 Друштво за одржување и поправка на моторни возила, трговија и услуги СПОРТ СИСТЕМ - ПЛУС ДООЕЛ извоз-увоз Битола Упис на промена 17.04.2014 15:27:18
30120140020613 Друштво за дистрибуција, трговија и услуги МКМ ЕКСПРЕС ДОО Скопје Упис на промена 17.04.2014 15:25:58
30320140002706 Друштво за производство трговија и услуги ПАСТРМКА КОМЕРЦ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.04.2014 15:25:46
30320140002705 Трговско друштво за производство земјоделство сточарство трговија и услуги МОНТАФОН КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.04.2014 15:25:19
30420140002201 Трговско друштво за градежништво, увоз-извоз Бесник Шаќири РИНИ Битола ДООЕЛ-во ликвидација Ликвидација 17.04.2014 15:24:28
30120140020650 Заедница на сопственици на посебни делови од станбената зграда на бул.Партизански Одреди бр.64 А влез 2 општина Карпош ,Скопје Упис на промена 17.04.2014 15:24:19
30120140020663 Друштво за трговија и услуги ПИКТОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 17.04.2014 15:20:16
30120140020408 Друштво за трговија и услуги ПИКТОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје Ликвидација 17.04.2014 15:20:15
31020140001875 Трговец поединец АРТА Трговија на мало Зинита Шаип Сулејмани ТП Куманово Упис на бришење 17.04.2014 15:18:51
31020140001868 Трговско друштво за производство и трговија на големо и мало ЖИБАРС Миодраг увоз-извоз ДООЕЛ Куманово Упис на промена 17.04.2014 15:16:23
30120140020629 Друштво за трговија и услуги КЕН-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 17.04.2014 15:16:05
31020140001864 Друштво за фотогравски услуги со внатрешен и надворешен промет ВЕНЦО ДОО увоз извоз Куманово Упис на промена 17.04.2014 15:15:51
30120140020575 Друштво за производство, трговија и услуги СИТИ КЛИН ПРО ДОО Скопје Упис на промена 17.04.2014 15:15:25
35020140001032 Трговец поединец за производство на бурек и бели пецива ЛА ВИТА 7 ТП Иле Ристо Махлијанов Велес Упис на основање 17.04.2014 15:15:03
30120140019187 Друштво за градежништво, услуги и промет со недвижности ЊУ ВЕЈ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Упис на промена 17.04.2014 15:14:46
30120140020309 Приватна здравствена установа Аптека ВЕСНА ФАРМ Велес Упис на промена 17.04.2014 15:14:30
30420140002280 Друштво за производство,услуги,трговија и превоз АКВА ЛАЈФ увоз-извоз ДОО Битола Упис на промена 17.04.2014 15:12:49
30120140020619 Приватна здраствена установа-Поликлиника со две специјалистички ординации по физикална медицина и рехабилитација ДОЛОРЕС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.04.2014 15:11:39
31020140001866 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Егејска Македонија бр.14/2 Куманово Упис на бришење 17.04.2014 15:08:38
30120140020602 Друштво за трговија, производство и услуги ДЕГЕР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.04.2014 15:01:36
35020140001080 Друштво за транспорт, трговија и услуги ЏЕТ-СИЛИ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Куманово Упис на основање 17.04.2014 15:00:03
30120140018708 Здружение на граѓани Асоцијација за правно-економски истражувања и едукација - ЈУРИДИКА Скопје Упис на промена 17.04.2014 14:59:52
30120140020620 Друштво за производство на електрична енергија ЗЕЛЕНО СОНЦЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.04.2014 14:55:34
30120140020637 Друштво за производство трговија и услуги АТАЛАР ЛИМИТЕД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.04.2014 14:49:28
30120140020589 Друштво за угостителство, трговија и услуги СПОРТ КАФЕ КУМЧЕ ТРИ ДООЕЛ Скопје Документ за корекција 17.04.2014 14:47:37
30120140020660 ГАЛЕНИКА а.д. од Београд,Србија и Црна Гора-ПРЕТСТАВНИШТВО СКОПЈЕ Документ за корекција 17.04.2014 14:46:37
30120140020378 Друштво за трговија и услуги ЉИСИ И ИВАЈС ДООЕЛ Глумово Сарај Упис на промена 17.04.2014 14:44:15
30120140020657 Берберница ГАЛЕ Александар Бобе Галевски Скопје Упис на бришење 17.04.2014 14:42:29
30120140020582 Друштво за проектирање метални конструкции во машинството и тешка индустрија ИНД ИНГ ФОКУС ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 17.04.2014 14:41:43
30420140002288 Друштво за производство, инженеринг, трговија и услуги МЕТЕОРИТ ДОО Битола-во стечај Судска Процедура - Стечај 17.04.2014 14:39:41
30420140002290 Друштво за производство,трговија на големо и мало увоз-извоз Златко Марко Ѓоргиевски АПЧЕВИ с.Дедебалци,Могила,ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 17.04.2014 14:39:07
30220140002295 Друштво за производство,трговија и транспорт БУНИС-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт с.Г.Речица-Тетово Упис на промена 17.04.2014 14:37:33
30420140002291 Друштво за трговија производство и услуги ВЕДРО БЛАГ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на бришење 17.04.2014 14:37:16
30420140002286 Друштво за трговија производство и услуги ВЕДРО БЛАГ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Судска Процедура - Стечај 17.04.2014 14:37:14
30220140002296 Друштво за трговија и услуги ПРИНЦ-КАФЕ ТРАДЕ МАРК ДООЕЛ експорт-импорт с.Камењане Боговиње Упис на промена 17.04.2014 14:36:55
30120140018974 Друштво за промет, угостителство, трговија и услуги ДЕМАНИ ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 17.04.2014 14:36:25
31120140001248 Друштво за трговија и услуги ЛЕТИ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на промена 17.04.2014 14:35:45
30620140002027 Друштво за производство,трговија и услуги АУТО МОБИЛ ДОО Богданци Упис на промена 17.04.2014 14:35:17
30120140020655 Друштво за производство,трговија и услуги АРТ СТИЛ ДИЗАЈН ДОО увоз извоз Скопје Упис на промена 17.04.2014 14:35:01
30620140002040 Друштво за производство трговија и услуги ФУД ПАЛАС ДОМАШНА КУЈНА ДОО увоз-извоз Велес Упис на промена 17.04.2014 14:34:09
30620140002029 Трговско друштво за производство и промет ДИВИНО ДОО експорт-импорт с.Стојаково Богданци Упис на промена 17.04.2014 14:32:47
31120140001247 Друштво за производство трговија и услуги КУМ ИНОХ ДООЕЛ с.Галате Врапчиште Упис на промена 17.04.2014 14:32:38
30120140020608 Друштво за производство,трговија и услуги БОНИ-К.Н. ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 17.04.2014 14:31:04
30120140020659 Индустрија за месни преработки СОЛЕТА ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.04.2014 14:30:09
35020140001056 Друштво за производство, трговија и услуги АВТО ПЕРАЛНА ДРАГАНЧЕ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на основање 17.04.2014 14:30:02
30120140020588 Друштво за трговија МОНИ - БОНИ СЈС ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.04.2014 14:28:48
30120140020648 Друштво за трговија и услуги ЉУБЉАНСКЕ МЛЕКАРНЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.04.2014 14:28:39
30120140020646 Друштво за производство, трговија и услуги ЛАЦТАЛИС МК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.04.2014 14:28:31
30120140020607 АМБАСАДА НА РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЈА Скопје Упис на промена 17.04.2014 14:28:31
30320140002704 Трговско друштво за производство трговија и услуги ЖУТА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.04.2014 14:21:45
30120140020553 Друштво за производство, трговија и услуги ЛОТУС ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.04.2014 14:18:34
35020140001071 Друштво за промет и услуги, инженеринг и градежништво ГОЛД ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.04.2014 14:15:03
35020140001069 Друштво за производство, трговија на големо и мало, угостителство и услуги ВА-МА ЛОВЕЦ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 17.04.2014 14:15:02
35020140001049 Трговец поединец АПЕТИТО В-П ПЕТРЕ АЦО АТАНАСОВ ТП с.Пиперево Василево Упис на основање 17.04.2014 14:15:02
1 2 3 4 5 6 7 8