Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30320160000599 Занаетчија Фризер ЛАЛЕ 2016 Лалезар Ферад Кадриу Струга Упис на основање 29.07.2016 13:44:06
30520160000513 Друштво за производство, трговија и услуги МАТЕКС ТРЕЈД КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 29.07.2016 13:41:31
30520160000510 Друштво за производство, трговија и услуги МАТЕКС ТРЕЈД КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 29.07.2016 13:41:29
35020160020098 Друштво за преработка,транспорт и услуги ЕКО ЧЕРЕЊА ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 29.07.2016 13:30:58
30420160000616 Здружение за промоција на културните и научните вредности на граѓаните на Република Македонија и граѓаните на Република Бугарија Македонско-Бугарско пријателство од Битола Упис на промена 29.07.2016 13:24:16
35020160020289 Трговец поединец трговија на мало ТП БРАНКИЦА ЕКСКЛУЗИВ Сања Младен Котарска с.Ратево Берово Документ за регистрирање на работно време 29.07.2016 13:23:02
35020160020219 Друштво за производство,трговија и услуги НАТУР ТРЕЈД ДООЕЛ извоз-увоз Свети Николе - во ликвидација Ликвидација 29.07.2016 13:17:07
35020160020241 Друштво за производство, трговија и услуги ФС ГРУП ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 29.07.2016 13:15:01
35020160020190 Автомеханичар МАТИВА МЕХАНИК ТП Драганче Дано Радески с.Брвеница, Брвеница Упис на основање 29.07.2016 13:15:01
35020160020131 Трговско друштво за производство,трговија и услуги МАКБИНИ Сретко и Гордана ДОО увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.07.2016 13:10:18
35020160020281 Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕАР ЦОРПОРАТИОН МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Гостивар Документ за регистрирање на работно време 29.07.2016 13:05:49
35020160020228 Акционерско друштво за поштенски сообраќај Македонска пошта во државна сопственост-Скопје Упис на промена 29.07.2016 13:04:58
35020160020288 Друштво за производство,трговија и услуги ВАЕС-ПРОМ ДООЕЛ с.Ињево Радовиш Упис на промена 29.07.2016 12:59:43
35020160020290 Друштво за производство, трговија и услуги ПРО - БИВА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 29.07.2016 12:59:35
35020160019172 Друштво за производство, трговија и услуги ПРО - БИВА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 29.07.2016 12:59:34
35020160020101 Трговско друштво за производство трговија и услуги ГРИН ВОРЛД 3М ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 29.07.2016 12:57:51
35020160018813 Друштво за градежништво, трговија и услуги М & М ИНЖЕНЕРИНГ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје 1а Присоединување на __ со бришење 29.07.2016 12:57:16
35020160018812 Трговско друштво за вработување инвалидни лица, производство, промет и услуги РИМА-СТИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје 1б Присоединување во __ 29.07.2016 12:57:16
35020160020191 Трговец поединец МИТЕВСКИ ПАНО ВЕЛИН Стечаен Управник ТП Кочани Упис на бришење 29.07.2016 12:55:39
35020160020093 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз МИБОМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 29.07.2016 12:54:00
35020160020272 Трговско друштво за производство,трговија и услуги ПРОТЕКТУМ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 29.07.2016 12:52:53
35020160020258 Друштво за производство трговија и услуги СОАЛ СХПК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 29.07.2016 12:48:45
30120160042295 ТП МОНА ЛИЗА Производство и промет со облека Сердал Мехдија Љокановци Скопје Документ за корекција 29.07.2016 12:45:19
35020160020089 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕЛТАРЕНТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 29.07.2016 12:45:12
35020160019616 Друштво за производство,трговија и услуги ИНФО СЕКТОР ДОО Скопје Упис на промена 29.07.2016 12:42:46
35020160020274 Трговец поединец трговија на мало ТП БРАНКИЦА ЕКСКЛУЗИВ Сања Младен Котарска с.Ратево Берово Упис на промена 29.07.2016 12:33:51
35020160019604 Друштво за трговија и услуги СИЛА ПЛУС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 29.07.2016 12:30:01
35020160020268 Друштво за производство промет услуги посредување и угостителство АРТОМ-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Ликвидација 29.07.2016 12:23:17
35020160020255 Друштво за застапување и маркетинг ПХАРМАЛИНК Б&ГП ДООЕЛ Скопје Упис на основање 29.07.2016 12:15:00
35020160020263 КОПЕКС ЕООД Бугарија, Подружница во Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.07.2016 12:13:33
35020160020167 Друштво за трговија и услуги КОЛОСАЛ БЕТА ДООЕЛ увоз-извоз Тетово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.07.2016 12:13:12
35020160020279 Друштво за трговија, производство и услуги ЛОНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на бришење 29.07.2016 12:12:16
35020160020265 Друштво за трговија, производство и услуги ЛОНИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Ликвидација 29.07.2016 12:12:16
35020160020223 Друштво за трговија и услуги БОСФОР ТЕКСТИЛ ДООЕЛ експорт импорт Кичево Упис на промена 29.07.2016 12:11:51
35020160020071 Друштво за производство, трговија и услуги ДООРС КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 29.07.2016 12:08:19
35020160019392 Друштво за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 29.07.2016 12:05:51
35020160020273 Друштво за трговија и услуги МОНА-ТОИС ДОО експорт-импорт Скопје Упис на бришење 29.07.2016 12:01:53
35020160020267 Друштво за трговија и услуги МОНА-ТОИС ДОО експорт-импорт Скопје Ликвидација 29.07.2016 12:01:53
35020160020253 Друштво за производство, трговија и услуги РОВАМАНИ ДООЕЛ Струга Упис на промена 29.07.2016 12:01:21
35020160020262 Друштво за производство,трговија и услуги МОЈА ЖЕЉА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 29.07.2016 11:59:47
35020160020259 Друштво за производство, трговија и транспорт ИСО-ТРАНС ДООЕЛ експорт импорт с. Оризари Липково - во ликвидација Ликвидација 29.07.2016 11:54:22
31120160000510 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги ТРЕНД-АС ГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на бришење 29.07.2016 11:47:03
31120160000509 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги ТРЕНД-АС ГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Судска Процедура - Стечај 29.07.2016 11:47:01
35020160020235 Трговија на мало НАСР МАРКЕТ ТП Бехар Гази Сефери с.Чегране Гостивар Упис на промена 29.07.2016 11:46:23
35020160020122 Друштво за трговија и услуги КИТКА СТОНЕ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 29.07.2016 11:45:01
35020160019920 Друштво за транспорт и услуги САЛЕ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 29.07.2016 11:45:01
30620160000653 Занаетчија козметички салон С-ДАЈМОНД Јоновска Трајче Верица Кавадарци Упис на основање 29.07.2016 11:28:06
35020160020199 Друштво за производство,услуги и трговија БАМБИ НАСМЕВКА ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Битола - во ликвидација Ликвидација 29.07.2016 11:25:29
35020160019593 Друштво за ветеринарна дејност,промет и услуги ВЕТЕРИНАРНА БОЛНИЦА ДОО Скопје Упис на промена 29.07.2016 11:15:38
35020160019840 Друштво за обезбедување и услуги СЕКЈУРИКОМ МУЛТИСЕРВИС ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 29.07.2016 11:14:38
35020160020070 Друштво за производство,промет,услуги,маркетинг и издаваштво ИНФОНЕТ-ГЛОБАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 29.07.2016 11:09:44
30520160000509 Друштво за производство, трговија и услуги РАДИЧОСКИ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Тополчани Претстечај (Претходна постапка) 29.07.2016 10:58:42
30420160000731 Здружение за поттикнување на развојот на земјоделството и унапредување на руралниот развој АГРИ ИМПУЛС Битола Упис на промена 29.07.2016 10:57:36
35020160020182 Друштво за производство трговија и услуги МАЛЕСИЈА ГРУЈОСКИ ДООЕЛ Охрид Упис на основање 29.07.2016 10:45:00
35020160020238 Друштво за проектирање,изведба,инженеринг трговија и услуги ФОРТЕСА-ЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 29.07.2016 10:43:04
30520160000508 Друштво за производство, трговија и услуги МАТЕКС ТРЕЈД КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 29.07.2016 10:33:17
35020160020256 Друштво за производство трговија и услуги ТРАЈКОСКИ ТРЕЈД ДООЕЛ Охрид Документ за регистрирање на работно време 29.07.2016 10:29:29
35020160020248 ТП Месарница ЈАНИ-ЈЕЗЕРЦА Ќамил Муса Пајазити с.Доброште,Теарце Упис на основање 29.07.2016 10:15:01
35020160020158 Друштво за производство, трговија и услуги ЦАГЕР АУДИО СИСТЕМИ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 29.07.2016 10:15:00
30520160000507 Друштво за производство, услуги и туризам МИС СТОН КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 29.07.2016 10:11:32
30520160000506 Друштво за производство, услуги и туризам МИС СТОН КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 29.07.2016 10:11:31
31120160000508 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги ТРЕНД-АС ГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 29.07.2016 10:04:04
30120160042303 Друштво за трговија и услуги ТАРЕС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за евидентирање на казна/санкција 29.07.2016 09:52:00
30120160042302 Трговско друштво за радио - дифузна дејност ТВ ШУТЕЛ ДООЕЛ Скопје Документ за евидентирање на казна/санкција 29.07.2016 09:51:01
30120160042301 Приватна здравствена установа-аптека ГОЛД ВИЗИТ ФАРМ Скопје Документ за евидентирање на казна/санкција 29.07.2016 09:51:00
35020160019993 Друштво за промет и услуги СТИЛОС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 29.07.2016 09:50:02
35020160020220 Друштво за производство на чевли и трговија ОТТО-ОТТО ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка Упис на промена 29.07.2016 09:45:18
35020160020173 Друштво за трговија производство и услуги ФРИЗЕРСКО СТУДИО ГАГА увоз-извоз Битола ДООЕЛ - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.07.2016 09:39:42
35020160020249 Друштво за производство,трговија и услуги КРАЛЕВ ТИМ ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.07.2016 09:36:48
35020160020125 Друштво за превоз,трговија и услуги САТ-БУС ДОО експорт-импорт Тетово Упис на промена 29.07.2016 09:34:05
35020160019232 Друштво за производство,трговија и услуги ЕУРОЗАШТИТА ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 29.07.2016 09:33:42
35020160020077 Друштво за производство,трговија и услуги ЕВРО МАРКЕТ ДООЕЛ Кочани Упис на промена 29.07.2016 09:32:16
30120160042300 Друштво за трговија и услуги ХАЈАТ - ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Документ за евидентирање на казна/санкција 29.07.2016 09:26:02
30120160042299 Друштво за трговија и услуги ХАЈАТ - ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Документ за евидентирање на казна/санкција 29.07.2016 09:26:02
30120160042298 Друштво за градежништво,промет и услуги ЛАСПЕКТ ДОО-Скопје Документ за евидентирање на казна/санкција 29.07.2016 09:25:02
30120160042297 Друштво за градежништво,промет и услуги ЛАСПЕКТ ДОО-Скопје Документ за евидентирање на казна/санкција 29.07.2016 09:25:02
30120160042296 Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЗЕГИН ДОО Скопје Документ за евидентирање на казна/санкција 29.07.2016 09:23:01
35020160020140 Друштво за трговија и услуги НОЕЛ-РЕСТОРАНТ ДООЕЛ Тетово Упис на промена 29.07.2016 09:21:54
35020160019426 Асоцијација на кабелски оператори АКО-стопанска интересна заедница Скопје Упис на промена 29.07.2016 09:17:43
35020160020237 Друштво за производство,трговија и услуги ВИЦКО ПУЦ ДООЕЛ Струмица Упис на промена 29.07.2016 08:54:13
35020160020181 Друштво за производство трговија и услуги ГАЛЕРИЈА СРНА ДООЕЛ Охрид Упис на основање 29.07.2016 08:15:01
35020160020180 Друштво за производство, трговија и услуги ГТ-ФРУИТС увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Упис на основање 29.07.2016 08:15:00
30620160000645 Здружение на граѓани ЗАЕДНИЧКИ СОЖИВОТ Велес Упис на основање 29.07.2016 08:14:06
30120160042293 Друштво за производство,промет и услуги на големо и мало ЛИСЕЦ ДООЕЛ експорт-импорт,Скопје Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 28.07.2016 23:00:05
30120160042292 Друштво за производство,промет и услуги на големо и мало ЛИСЕЦ ДООЕЛ експорт-импорт,Скопје Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 28.07.2016 23:00:05
30120160042291 Друштво за телекомуникациски услуги ЕДИЛ ВАРДАР ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 28.07.2016 20:40:12
30120160042290 Друштво за трговија и услуги МОНА-ТОИС ДОО експорт-импорт Скопје-во ликвидација Документ за определување на главна приходна шифра и големина 28.07.2016 20:40:08
30120160042289 Друштво за производство, трговија и услуги ТОМИ ТРАВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Кратово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 28.07.2016 20:40:07
30120160042286 Приватна здравствена установа-Аптека ДАТЕЛ ФАРМА Скопје 5а Издвојување во ново__ 28.07.2016 16:58:05
30120160042287 Приватна здравствена установа - Аптека ДАТЕЛ ФАРМ 2 Дебар 5б Ново со издвојување од__ 28.07.2016 16:58:05
35020160020215 Друштво за сметководство, трговија и услуги ЛИБРИС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.07.2016 16:45:01
35020160020060 Трговско друштво за производство, трговија и услуги РОЗЕНТАЛИС ОДРЖУВАЊЕ ДООЕЛ с.Волино Дебарца Упис на основање 28.07.2016 16:45:01
35020160020074 Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.07.2016 16:18:38
35020160020193 Друштво за туризам и услуги ЕДУТРАВЕЛ ДОО Скопје Упис на основање 28.07.2016 16:15:00
35020160019639 Друштво за производство, трговија и услуги БАСКО ТРЕЈД 2014 ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 28.07.2016 16:10:00
35020160020213 Друштво за трговија и услуги ТНТ ИТ МАРКЕТ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.07.2016 16:09:24
30120160042288 Друштво за дизајнирање искуства ХОЛИСТИК КООПЕРАТИВА ДООЕЛ Скопје Документ за корекција 28.07.2016 15:57:00
30320160000598 Приватна здравствена установа-аптека КАМИ ФАРМ ПЛУС Охрид Упис на промена 28.07.2016 15:56:01
35020160020163 Друштво за производство, трговија и услуги БУБРЕГ ПРОМЕТ ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 28.07.2016 15:52:03
35020160020196 Трговско друштво за игри на среќа, производство, трговија и услуги МАКТРИКС увоз-извоз ДОО Охрид Упис на промена 28.07.2016 15:49:23
1 2 3 4 5