Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120140028009 АД за производство на метални и електромашински производи ПРОЛУКС-Велес Документ за определување на главна приходна шифра и големина 29.08.2014 20:40:04
35020140003258 Друштво за производство трговија угостителство и услуги ИДЕАЛ ХОМЕ ДООЕЛ Гостивар Упис на основање 29.08.2014 16:45:02
35020140003247 Друштво за производство, трговија и услуги ФОТО СТУДИО ДАНДИ ДООЕЛ Кочани Упис на основање 29.08.2014 16:45:01
35020140003232 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз ЧЕЛЗИ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Радовиш Упис на основање 29.08.2014 16:45:01
35020140003227 Друштво за трговија, угостителство и услуги ДАНДО&БУШАВ ДОО Скопје Упис на основање 29.08.2014 16:45:01
30520140002735 Трговец поединец овластен стечаен управник Тодор Петар Пренџов ПРЕНЏОВ ТП Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 29.08.2014 16:21:13
30520140002734 Друштво за угостителство, промет и услуги ФОНТАНА БЛЕДИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Норово, Крушево Претстечај (Претходна постапка) 29.08.2014 16:19:28
30720140002608 Друштво за производство и трговија СЕНЕМ ДООЕЛ Радовиш Упис на промена 29.08.2014 16:18:39
30520140002739 Друштво за услуги и трговија НАТАЛИ КОМПЈУТЕРИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 29.08.2014 16:17:03
30720140002605 Друштво за производство,трговија,услуги и угостителство ШКОРПИОН ДОО,увоз-извоз Штип Претстечај (Претходна постапка) 29.08.2014 16:16:59
30520140002733 Друштво за производство, промет и услуги СКАЈ-ВИДРА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 29.08.2014 16:14:01
30720140002611 Друштво за производство,трговија и услуги МАВИС ТЕКСТИЛ ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 29.08.2014 16:14:00
30120140027963 Друштво за производство,трговија и услуги ЕУРОМАК МЕТАЛ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 29.08.2014 16:12:56
30120140027970 Акционерско друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје Упис на промена 29.08.2014 16:10:53
30120140028003 Друштво за производство, трговија и услуги СТАРА ВАНИЛА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 29.08.2014 16:10:09
30120140027974 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина ДР.СЛАВИЦА МАРКОВСКА Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.08.2014 16:09:10
31120140002036 Производно трговско друштво ТРИФЕ ТРЕЈД увоз-извоз ДОО Гостивар Упис на промена 29.08.2014 16:03:27
30320140003847 Друштво за производство трговија и услуги ПЕРФЕКТ БЈУТИ ДООЕЛ Охрид Упис на промена 29.08.2014 16:00:22
30720140002615 Друштво за преработки од грозје ВИНАРСКА ВИЗБА ЛОВИН ДООЕЛ Лозово-во стечај Судска Процедура - Стечај 29.08.2014 15:58:46
30120140027971 Трговско друштво за трговија и услуги ДИМИТКОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 29.08.2014 15:54:35
30720140002607 Друштво за производство,трговија и услуги СТУДИО Б&С ДООЕЛ увоз-извоз Штип Документ за регистрирање на работно време 29.08.2014 15:54:34
30720140002601 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги АНТОНИО ДООЕЛ извоз-увоз Пробиштип-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.08.2014 15:53:20
30120140028007 Друштво за угостителство, трговија и услуги БУЦО - БМВ ЕНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 29.08.2014 15:47:52
30120140027987 Друштво за трговија, промет и услуги ЖАРОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.08.2014 15:47:06
30320140003843 Друштво за производство трговија и услуги И-ЃЕНЕСАМ 2009 ДООЕЛ увоз-извоз с.Боровец Струга Упис на промена 29.08.2014 15:46:52
30120140027939 Здружение на граѓани ФУДБАЛСКА АКАДЕМИЈА ЈАКУПИЦА с.Горно Јаболчиште-Чашка Упис на основање 29.08.2014 15:44:01
30520140002738 Друштво за производство, трговија и транспорт ЛИЧИ ТРАНСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Житоше, Долнени Претстечај (Претходна постапка) 29.08.2014 15:37:29
30720140002587 Друштво за градежништво ПЕЛАГОНИЈА - ИНЖЕНЕРИНГ ГРУП ДООЕЛ Струмица Упис на промена 29.08.2014 15:36:42
31120140002037 Друштво за трговија,угостителство,сообраќај и услуги НИКО-УНИВЕРЗАЛ ДООЕЛ увоз-извоз с.Долна Бањица-Гостивар Упис на бришење 29.08.2014 15:30:52
31120140002035 Друштво за трговија,угостителство,сообраќај и услуги НИКО-УНИВЕРЗАЛ ДООЕЛ увоз-извоз с.Долна Бањица-Гостивар Ликвидација 29.08.2014 15:30:51
30820140002003 Друштво за производство,трговија и услуги ДИСАНГ-КОМПАНИ ДООЕЛ с.Габрово Струмица Упис на промена 29.08.2014 15:30:46
30720140002588 Друштво за производство, трговија, услуги и угостителство НАЈТЛАЈН-ДС ДОО Кочани Упис на промена 29.08.2014 15:24:01
30520140002740 Трговец поединец за трговија на мало со прехрамбени производи Елизабета Борис Трајкоска ЕЛИ Прилеп ТП Упис на бришење 29.08.2014 15:23:21
30520140002730 Трговец поединец за трговија на мало со прехрамбени производи Елизабета Борис Трајкоска ЕЛИ Прилеп ТП Судска Процедура - Стечај 29.08.2014 15:23:19
30120140026920 Ридван Абдулкерим Ахмет РОКИ КОМЕРЦ ТП автотакси Скопје Упис на бришење 29.08.2014 15:22:33
30120140026921 Трговија на мало Исмаил Селим Мустафа ШАДИЈА ШАДАНЧО ТП Скопје Упис на бришење 29.08.2014 15:21:05
30120140026928 Автотакси ЉУЉИ ТП Фљорим Несим Бериша Скопје Упис на бришење 29.08.2014 15:19:47
30120140026926 Автотакси РИКИ ТП Иљхан Камбер Камберовски Скопје Упис на бришење 29.08.2014 15:17:35
30120140026924 Автотакси АМИР ТП Мемет Сељам Мемети с.Сарај Упис на бришење 29.08.2014 15:16:12
30120140026919 Такси превоз ИЛЕ Илија Владимир Ѓуровски ТП Скопје Упис на бришење 29.08.2014 15:14:46
30220140003413 Општинско Основно училиште ЕЌРЕМ ЧАБЕЈ с.Слатино Теарце Упис на промена 29.08.2014 15:14:34
30520140002737 Друштво за производство,промет и услуги ДА-ДА ТОБАКО ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 29.08.2014 15:13:48
30520140002728 Друштво за производство,промет и услуги ДА-ДА ТОБАКО ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 29.08.2014 15:13:47
30520140002736 Друштво за производство,трговија и услуги ИНФИНА-ФЕНСИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 29.08.2014 15:11:24
30520140002729 Друштво за производство,трговија и услуги ИНФИНА-ФЕНСИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 29.08.2014 15:11:23
35020140003253 Друштво за угостителство ,трговија и услуги МАЛА ТРАД ДООЕЛ Куманово Упис на основање 29.08.2014 15:00:00
30320140003844 Друштво за угостителски услуги ММЕ-МАРКЕТ ПЛАН Б Охрид ДООЕЛ Упис на бришење 29.08.2014 14:55:13
30320140003842 Друштво за угостителски услуги ММЕ-МАРКЕТ ПЛАН Б Охрид ДООЕЛ Ликвидација 29.08.2014 14:55:12
30120140027897 Друштво за трговија БАКИЌ ЈЕЛАШ ДООЕЛ Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 29.08.2014 14:53:37
30120140027967 Друштво за превоз на патници, трговија и услуги КЛАСИК-ЕКА КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 29.08.2014 14:50:33
35020140003246 Друштво за трговија и услуги ЏЕКИ ЈАНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 29.08.2014 14:45:01
30620140003221 Друштво за трговија на големо и мало МА-ВУ ШОП ДООЕЛ Велес Упис на промена 29.08.2014 14:31:49
30120140027986 Друштво за производство, промет и услуги АГРОМЕТАЛ ПРОИЗВОДСТВО ДОО Скопје Упис на промена 29.08.2014 14:31:14
30120140027933 ПРЕТПРИЈАТИЕ ВО ОПШТЕСТВЕНА СОПСТВЕНОСТ ЗА ИСТРАЖУВАЊЕ НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ "ГЕОИНСТИТУТ" Ц.О. Судска Процедура - Стечај 29.08.2014 14:27:50
30120140027979 Друштво за декорирање,трговија и услуги ИБРО ГИПС ДООЕЛ с.Кондово Скопје Упис на промена 29.08.2014 14:27:07
30120140027904 Друштво за угостителство, трговија и услуги БУЦО - БМВ ЕНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 29.08.2014 14:26:39
30120140027843 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина со домашно лекување АНДОНОВСКА МИРЈАНА Д-р на медицина Скопје Упис на промена 29.08.2014 14:25:49
30620140003233 Друштво за производство, трговија и услуги АКВАТИКА ПАРК ДООЕЛ увоз-извоз Неготино-во ликвидација Ликвидација 29.08.2014 14:18:26
30120140027985 Основно училиште Св. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ с.Драчево-Скопје Упис на промена 29.08.2014 14:15:39
30120140027837 Трговско друштво за производство издавачка дејност трговија на големо и мало ТОПЕР Томислав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 29.08.2014 14:15:03
30220140003412 Приватна здравствена установа-аптека НАРФАРМ Тетово Претстечај (Претходна постапка) 29.08.2014 14:14:57
30220140003411 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ЕРЗАНА 2 ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на бришење 29.08.2014 14:09:39
30220140003410 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛЕКТРОМОНТИНГ Ацо и други ДОО увоз-извоз Тетово Упис на бришење 29.08.2014 14:08:44
30220140003409 Трговско друштво за производство, трговија и услуги СТЕНА-М В ДООЕЛ експорт - импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 29.08.2014 14:07:43
30120140027991 Друштво за градежништво, транспорт, промет и услуги ФИММА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 29.08.2014 14:02:46
31120140002034 Друштво за производство,трговија,транспорт,градежништво,туризам и услуги ЛАСТРА-ПРОЕКТ ДОО експорт-импорт с.Чегране,Гостивар Документ за регистрирање на работно време 29.08.2014 14:00:10
31120140002033 Друштво за производство,трговија и услуги Ј&Е КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Долна Бањица Гостивар Документ за регистрирање на работно време 29.08.2014 13:50:44
35020140003234 Друштво за производство,трговија,угостителство,сообраќај и услуги ЕЛЕКТРО ТИМ ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе Упис на основање 29.08.2014 13:45:01
30620140003239 ТП такси превоз АЧКО-АС Ангел Димитар Ачков с.Моин Гевгелија Упис на промена 29.08.2014 13:44:25
30520140002710 Трговско друштво за промет и услуги БЕСТМИК ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп Упис на промена 29.08.2014 13:41:47
30520140002721 Друштво за трговија на големо и мало,УЈГУР МОБИЛЕ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 29.08.2014 13:36:01
30820140002002 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз МОБИ ПАУЕР ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ Струмица Документ за регистрирање на работно време 29.08.2014 13:30:18
30120140027914 Друштво за промет и услуги Л & Н & Т ДИАГНОСТИК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 29.08.2014 13:28:21
30120140027964 Друштво за производство,трговија и услуги ДАМИ-ДМ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 29.08.2014 13:25:58
30320140003839 Производно трговско услужно друштво ЛУКА ФУНГИ увоз-извоз Струга ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 29.08.2014 13:15:44
30320140003834 Друштво за трговија, туризам и угостителство САНТА МАРИЈА Јорде Милеска ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 29.08.2014 13:15:11
30320140003841 Друштво за производство трговија и услуги ПЕТАР ТРАНС 2008 ДООЕЛ увоз-извоз с.Лескоец Охрид Упис на бришење 29.08.2014 13:13:50
30320140003840 Друштво за производство трговија и услуги ПЕТАР ТРАНС 2008 ДООЕЛ увоз-извоз с.Лескоец Охрид Ликвидација 29.08.2014 13:13:49
30620140003237 Друштво за производство и промет со земјоделски производи АГРО ДЕЈ-ДЕН извоз-увоз ДООЕЛ с.Иванковци Велес-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.08.2014 13:02:19
30520140002727 Друштво за производство,промет и услуги РУБА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 29.08.2014 13:01:43
30220140003407 Друштво за превоз,производство,угостителство,трговија и услуги СИС СУПЕР КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 29.08.2014 13:01:43
31020140002745 Друштво за производство трговија и услуги БЕТТИС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 29.08.2014 13:00:01
30620140003234 Друштво за производство трговија и услуги КОНФОРМА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 29.08.2014 12:56:46
31120140002032 Занаетчија Сендвичара М.Ц.БУРГЕР Раман Сефула Муслија с.Сенокос Врапчиште Упис на бришење 29.08.2014 12:55:02
30620140003236 ТП РАДИЦА КИД Костадинка Петар Велкова Демир Капија Упис на бришење 29.08.2014 12:51:48
30820140002001 Друштвото за производство, трговија и услуги ХАНА ЕМИ ДООЕЛ Струмица Документ за регистрирање на работно време 29.08.2014 12:50:48
35020140003250 Друштво за транспорт,трговија и услуги ЦИРКУС ДООЕЛ увоз-извоз Илинден Упис на основање 29.08.2014 12:45:01
35020140003215 Друштво за превоз на патници ЗЕ-АС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на основање 29.08.2014 12:45:01
30520140002732 Друштво за производство, трговија и деловни услуги, ПРОФИЛКОМЕРЦ, увоз-извоз ДООЕЛ с.Алданци, Крушево Упис на бришење 29.08.2014 12:41:30
30520140002709 Друштво за производство, трговија и деловни услуги, ПРОФИЛКОМЕРЦ, увоз-извоз ДООЕЛ с.Алданци, Крушево Ликвидација 29.08.2014 12:41:29
30120140027906 Друштво за трговија,реклама,пропаганда и услуги НОВА КРЕАЦИЈА ДОО увоз-извоз Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.08.2014 12:41:21
30120140027966 Друштво за такси услуги, производство и трговија ТОФО ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 29.08.2014 12:39:27
30220140003402 Друштво за градежништво, трговија и услуги РООСТИЛ-ФИКС ДООЕЛ Тетово Претстечај (Претходна постапка) 29.08.2014 12:37:52
30120140027916 Приватна здравствена установа-аптека ЛЕОН Скопје Упис на промена 29.08.2014 12:37:16
30120140027880 Друштво за промет и услуги ОРАПОТ ХОЛДИНГ ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.08.2014 12:37:15
30120140027555 Рудници БАЊАНИ Акционерско друштво с.Кучевиште Скопје Упис на промена 29.08.2014 12:35:16
30520140002731 Друштво за трговија, производство и услуги ГРАДСКИ СТАДИОН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 29.08.2014 12:34:30
30520140002711 Друштво за трговија, производство и услуги ГРАДСКИ СТАДИОН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Ликвидација 29.08.2014 12:34:29
30820140002000 Друштво за производство,трговија и услуги ЕНЕРГО КОМПОСТ ДООЕЛ с.Моноспитово Босилово Упис на промена 29.08.2014 12:31:49
30120140027888 ФОНД НА ХОЛОКАУСТОТ НА ЕВРЕИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 29.08.2014 12:30:37
1 2 3 4