Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020170021720 Друштво за производство, трговија и услуги НИЦКС БАЛКАНС ДОО Скопје Упис на основање 25.09.2017 16:45:01
35020170021659 Друштво за дизајн, архитектура и ентериер СТУДИО ОРИНЏ ДООЕЛ Валандово Упис на основање 25.09.2017 16:45:01
30120170020965 Агенција за привремени вработувања ТХЕ ХЕАДХУНТЕР стаф леасинг Скопје Упис на основање 25.09.2017 16:42:03
35020170021949 Трговец поединец за угостителство ТП ТОН-ДЛ Лиридон Енвер Рамадани Куманово Упис на основање 25.09.2017 16:30:00
30920170000396 Клуб во мал фудбал КМФ ТОРПЕДО Кочани Упис на основање 25.09.2017 16:12:04
35020170021991 Друштво за производство, трговија и услуги КИНДЕР ГАРДЕН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 16:02:18
35020170022003 Друштво за угостителство,промет и услуги ПИЦЕРИЈА ТИЈАНА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 15:59:56
35020170021884 Друштво за градежно-геотехнички работи, производство, промет и услуги ГЕО АКВА Јoвaн ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 25.09.2017 15:54:51
35020170022008 Трговско друштво за производство трговија и услуги АГРО ФРУТИ 2015 ДООЕЛ увоз - извоз Струга Упис на промена 25.09.2017 15:52:49
30120170020977 Друштво за трговија и услуги АВТОМАКС ГП ДООЕЛ Скопје Судска Процедура - Стечај 25.09.2017 15:51:19
30120170020974 Друштво за трговија и услуги ДРАМА ДИСТРИБУЦИЈА ДООЕЛ Скопје Судска Процедура - Стечај 25.09.2017 15:50:47
30120170020194 Друштво за промет и производство МЕСКОПРОМ ДОО -Скопје Упис на промена 25.09.2017 15:50:33
30120170020987 Друштво за производство, трговија и услуги КОНМАР ДОО увоз-извоз Скопје Судска Процедура - Стечај 25.09.2017 15:50:17
30120170020997 Друштво за промет на стоки и услуги СРНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 25.09.2017 15:49:55
30120170021024 Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје Претстечај (Претходна постапка) 25.09.2017 15:49:35
30120170021044 АДВОКАТ ТАНЧЕ МАРКОСКИ Струга Упис на бришење 25.09.2017 15:48:43
30120170021039 Друштво за производство, промет и услуги СТАР ГРУП ДООЕЛ експорт-импорт Куманово-во стечај Судска Процедура - Стечај 25.09.2017 15:48:12
30120170021034 Друштво за производство, трговија и услуги ДЦМ ДОО увоз-извоз Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 25.09.2017 15:47:56
30120170021029 Друштво за производство трговија и услуги ГОРИЦА ТРЕЈД Горица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Судска Процедура - Стечај 25.09.2017 15:47:19
35020170021950 Книговодствено биро ТП М&Ф&Е ДИМЕСКИ Вера Мите Димеска Скопје Упис на основање 25.09.2017 15:45:00
35020170022006 Друштво за производство,трговија и услуги ПРО ГРУП ДООЕЛ Штип Упис на промена 25.09.2017 15:44:24
30120170021037 Друштво за производство, трговија и услуги ТОТО-РЕНТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 25.09.2017 15:43:11
35020170021365 Друштво за организирање саеми и изложби СКОПСКИ САЕМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.09.2017 15:34:55
35020170021961 Друштво за компјутерски инжинеринг и консултантски услуги ТАРДИГРАДЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.09.2017 15:31:41
35020170021614 Друштво за производство трговија и услуги ГЛОЃИ КОМЕРЦ ДООЕЛ извоз-увоз Тетово Упис на промена 25.09.2017 15:29:22
30320170000771 Здружение на Фудбалски клуб МАКЕДОНИЈА с.Враништа Струга Упис на промена 25.09.2017 15:28:29
35020170022000 Друштво за производство, трговија и услуги ПИНОРОЗА ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 25.09.2017 15:28:01
35020170021919 Друштво за производство,трговија,угостителство,сообраќај и услуги увоз-извоз ПЕТАР-ПРОМИСС ДООЕЛ Штип Упис на промена 25.09.2017 15:26:27
35020170021516 Друштво за странски јазици и услуги ЕДУ ЛИНГУА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 25.09.2017 15:25:07
30120170021042 Друштво за трговија,услуги и производство ТЕОЛ ХД ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на бришење 25.09.2017 15:24:10
35020170021939 Друштво за земјоделие,транспорт,трговија и услуги МАМУТ КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт с.Голема Речица-Тетово Упис на промена 25.09.2017 15:22:27
35020170022002 Друштво за трговија и услуги ПАН ИНТЕРМАРКЕТ ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 15:20:49
30120170021038 Друштво за производство,трговија и услуги АГРОФЛОРА ДООЕЛ увоз-извоз с.Режановце-Куманово-во стечај Судска Процедура - Стечај 25.09.2017 15:19:16
30120170021040 Друштво за производство промет и услуги СТАНДАРД ДОО експорт-импорт Куманово-во стечај Судска Процедура - Стечај 25.09.2017 15:18:48
35020170022005 Друштво за угостителство производство трговија и услуги АНТИКА 3333 ДООЕЛ увоз-извоз Струга Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 15:18:42
30120170015577 Друштво за угостителство,туризам,игри на среќа,трговија и услуги РЕСТОРАНТ ПАРК ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 25.09.2017 15:15:35
35020170021975 Друштво за производство, транспорт, промет и услуги ДАСИМ ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 25.09.2017 15:15:00
35020170021967 Друштво за производство,трговија и услуги УНИМАБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 25.09.2017 15:15:00
35020170021978 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги МАТ - ШПЕД ДООЕЛ Кавадарци Упис на промена 25.09.2017 15:09:18
35020170021995 Финансиско друштво ПАН ИНТЕРФИНАНЦЕ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 15:08:13
35020170021996 Друштво за трговија и услуги ПАН ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 15:05:36
35020170021908 Трговско друштво за геодетски работи ГЕО- СТАР ДООЕЛ Делчево - во ликвидација Ликвидација 25.09.2017 14:59:35
35020170020703 Друштво за производство, трговија и услуги МЕЛЛО КРИЕЈШНС ДОО Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 25.09.2017 14:56:30
35020170021986 Друштво за транспорт, трговија и услуги ЗОР-СЛАВ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Долно Соње, Сопиште Упис на промена 25.09.2017 14:51:09
35020170021302 Друштво за производство,трговија и услуги АРИ И БАРДХ-ШРБ ДООЕЛ експорт-импорт с.Слатина-Теарце Упис на промена 25.09.2017 14:50:32
35020170021941 Друштво за производство, трговија и услуги ХОРТИКУЛТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 25.09.2017 14:38:02
35020170021917 Друштво за промет и услуги О-А СПИРОВСКИ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 25.09.2017 14:37:21
35020170021915 Друштво за производство,репродукција на аудио-видео записи,промет и услуги СТУДИО АВЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 25.09.2017 14:36:26
35020170021722 Друштво за производство, промет и услуги СВЕТИ ЛАЗАР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.09.2017 14:35:00
35020170021972 Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 14:30:03
35020170021887 Друштво за промет и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ БУСИНЕСС ПАРК ДОО Скопје Упис на промена 25.09.2017 14:29:01
35020170021787 Друштво за сметководствени работи, консалтинг и ревизија ПКА БАЛАНС ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 14:28:12
35020170021834 Друштво за едукација и издаваштво ИНТЕРНАЦИОНАЛНА ХРИСТИЈАНСКА АКАДЕМИЈА ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 25.09.2017 14:27:31
35020170021702 Друштво за трговија и услуги АТУ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Петровец Упис на промена 25.09.2017 14:20:38
30120170021030 Друштво за производство, трговија и услуги ИНФИНИТИНЕТ-КОРПОРАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 25.09.2017 14:20:32
35020170021611 Друштво за транспорт,трговија и услуги А-ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 25.09.2017 14:18:12
35020170021997 Друштво за производство, трговија и услуги ВАНТИ ДАНИЕЛА ДООЕЛ с. Ново Коњарево Ново Село Упис на бришење 25.09.2017 14:17:59
35020170021959 Друштво за производство, трговија и услуги ВАНТИ ДАНИЕЛА ДООЕЛ с. Ново Коњарево Ново Село Ликвидација 25.09.2017 14:17:59
35020170021880 Трговско друштво за застапништво маркетинг посредување и промет ТЕРА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт импорт Скопје Упис на промена 25.09.2017 14:15:18
35020170021935 Друштво за сметководствени услуги и финансиски консалтинг СМАРТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Штип Упис на основање 25.09.2017 14:15:00
35020170021906 Друштво за трговија и услуги СТАР ОПТИКА ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 14:11:17
35020170021675 Трговско друштво за производство и трговија на големо и мало РУДИНЕ ММ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 25.09.2017 14:10:05
35020170021994 Друштво за преработка на пластични маси и хемикалии СИЛПЕН-Силекс ДООЕЛ Кратово Упис на бришење 25.09.2017 14:09:27
35020170021425 Друштво за преработка на пластични маси и хемикалии СИЛПЕН-Силекс ДООЕЛ Кратово Ликвидација 25.09.2017 14:09:27
35020170021454 Друштво за издавачка дејност производство промет и услуги МАГОР Павлина и други ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 25.09.2017 14:07:09
35020170021956 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги КРМЗОВ-МР ДООЕЛ Струмица Упис на промена 25.09.2017 14:05:18
35020170021174 Друштво за услуги на информодијагностика и информотерапија ЦЕНТАР НА ИНФОРМАЦИОНА МЕДИЦИНА ДОО Скопје Упис на промена 25.09.2017 14:02:43
35020170021905 Друштво за производство,трговија и услуги ЈИП-ЛОЗАН ДООЕЛ увоз-извоз Претор Ресен Упис на промена 25.09.2017 13:56:45
35020170021988 Друштво за трговија и услуги САЕМ-ПРО ДООЕЛ Пробиштип Упис на бришење 25.09.2017 13:47:03
35020170021977 Друштво за трговија и услуги САЕМ-ПРО ДООЕЛ Пробиштип Ликвидација 25.09.2017 13:47:03
35020170021971 Трговско друштво за производство трговија и услуги на големо и мало, увоз-извоз Коста Миса МКБ-МИСА Струга ДОО Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 13:42:06
30620170000646 Друштво за производство,транспорт,трговија,услуги и угостителство НТ ЕКСПРЕС ДОО с.Ваташа,Кавадарци Документ за корекција 25.09.2017 13:41:37
35020170021869 Друштво за производство,трговија и услуги РИНА ДООЕЛ с.Зрновци Ликвидација 25.09.2017 13:41:14
35020170021795 Друштво за угостителство, трговија и услуги ДОРУК ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 25.09.2017 13:39:26
35020170021828 Трговско друштво кабелска телевизија ВИНСАТ КАБЕЛ ДООЕЛ Виница Упис на промена 25.09.2017 13:39:21
35020170021823 Друштво за угостителство,трговија и услуги ФЛЕШ ДООЕЛ Штип Упис на промена 25.09.2017 13:38:00
35020170021806 Друштво за производство,трговија и услуги КОКО-КОМПАНИ ДООЕЛ Експорт-Импорт Тетово Упис на промена 25.09.2017 13:33:35
30820170000436 Друштво за производство,трговија и услуги ВИПА ДООЕЛ увоз-извоз с.Владимирово Берово-во стечај Судска Процедура - Стечај 25.09.2017 13:23:58
35020170021947 Друштво за производство трговија и услуги ЕКО ХОТ ДООЕЛ Кочани Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 13:21:06
35020170021954 Друштво за производство,трговија и услуги ОРАНЖЕРИИ-ДОБРА ДОО увоз-извоз Кочани Упис на промена 25.09.2017 13:18:24
30120170021031 ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје Документ за корекција 25.09.2017 13:12:44
35020170021973 Друштво за трговија,превоз и услуги МИЛОВАНОВ ДООЕЛ Кочани Упис на бришење 25.09.2017 13:11:50
35020170021953 Друштво за трговија,превоз и услуги МИЛОВАНОВ ДООЕЛ Кочани Ликвидација 25.09.2017 13:11:50
30120170021028 Трговско друштво за угостителство трговија и услуги ФИНЕ ДОО Скопје Претстечај (Претходна постапка) 25.09.2017 13:10:10
30120170021008 Друштво за промет и услуги СТЕФИ-МЕТАЛ ДООЕЛ увоз-извоз с.Стајковци Скопје Упис на бришење 25.09.2017 13:09:39
30120170021011 Друштво за градежништво,промет,производство и услуги Б.А.Д.Д. ХОЛДИНГ ДОО Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 25.09.2017 13:08:21
35020170021965 Друштво за трговија и услуги КНИЖАРНИЦА МЛАДЕНОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 25.09.2017 13:07:19
30320170000828 Здружение Ракометна школа КЛ-7 Струга Упис на промена 25.09.2017 13:04:13
35020170021962 Друштво за трговија,услуги и производство ЕЛ НИЊО ДООЕЛ увоз извоз Битола Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 13:02:36
35020170021913 Друштво за сметководствени услуги СМИТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 25.09.2017 13:00:00
35020170021866 Друштво за услуги и трговија ТАРФ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 25.09.2017 13:00:00
35020170021952 Друштво за производство, трговија и услуги КРИСТЕ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 25.09.2017 12:51:29
35020170021889 Друштво за производство, трговија и услуги ПАРАМАНЕЦ ПРОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на промена 25.09.2017 12:38:30
35020170021951 Друштво за трговија и услуги СТУДИО ЗА УБАВИНА ХЕРА ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 12:36:05
35020170021863 Друштво за угостителство, трговија и услуги КУКЛИЦА ЕТНО ДООЕЛ увоз-извоз с.Куклица Кратово Упис на промена 25.09.2017 12:29:51
30120170021006 Друштво за производство промет инженеринг и услуги ПРОМИХ Милорад Здравковски ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје Упис на бришење 25.09.2017 12:25:25
30420170001041 Приватна здравствена установа - ординација по општа стоматологија ЕЛИТЕ ДЕНТАЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 25.09.2017 12:19:36
35020170021909 Друштво за производство, трговија и услуги САНДРИЧКА ДОО Штип Упис на промена 25.09.2017 12:17:52
30120170021026 Друштво за трговија и услуги ХАЈАТ -ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 25.09.2017 12:17:17
30120170021025 Друштво за градежништво, трговија и услуги НИСА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 25.09.2017 12:16:14
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.