Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020140001089 Друштво за софтверски услуги СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје Упис на основање 23.04.2014 16:45:00
30520140001832 ТУТУНСКИ КОМБИНАТ АД Прилеп Упис на промена 23.04.2014 16:39:46
35020140001123 Друштво за трговија, угостителство и услуги МУЛИРИ ДООЕЛ експорт-импорт Боговиње, Боговиње Упис на основање 23.04.2014 16:29:59
30520140001838 Јавно трговско друштво на Снежана и Злате ХРИКИ увоз-извоз ЈТД с. Мажучиште Прилеп Упис на бришење 23.04.2014 16:29:51
30520140001828 Јавно трговско друштво на Снежана и Злате ХРИКИ увоз-извоз ЈТД с. Мажучиште Прилеп Судска Процедура - Стечај 23.04.2014 16:29:49
30520140001837 Друштво за производство трговија и услуги ЗЕЛЕНА ИДНИНА увоз-извоз ДООЕЛ с.Десово, Долнени Упис на бришење 23.04.2014 16:27:12
30520140001829 Друштво за производство трговија и услуги ЗЕЛЕНА ИДНИНА увоз-извоз ДООЕЛ с.Десово, Долнени Судска Процедура - Стечај 23.04.2014 16:27:08
30520140001836 Друштво за производство,угостителство,промет и услуги ГОСТИЛНИЦА ЕВРО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 23.04.2014 16:17:40
30520140001827 Друштво за производство,угостителство,промет и услуги ГОСТИЛНИЦА ЕВРО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 23.04.2014 16:17:37
35020140001121 Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги БИЉИ-МЕТАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Сараќино-Тетово Упис на основање 23.04.2014 16:14:59
30120140020739 Друштво за транспорт и шпедивија РЕАЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 23.04.2014 16:14:53
30720140001911 Друштво за производство,трговија и услуги САНИСИЛ ДООЕЛ увоз-извоз М. Каменица Упис на бришење 23.04.2014 16:13:35
30720140001849 Друштво за производство,трговија и услуги САНИСИЛ ДООЕЛ увоз-извоз М. Каменица Ликвидација 23.04.2014 16:13:35
30420140002297 Здружение за спорт и рекреација ТИТАН ФИТ Ресен Упис на основање 23.04.2014 16:13:00
30120140020822 Друштво за производство, инженеринг и промет на големо и мало ИНЖЕНЕРИНГ-ПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.04.2014 16:11:28
30120140020772 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 23.04.2014 16:08:40
30120140020511 Трговско друштво за производство, преработки и трговија ОХИС ФИЛКОМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.04.2014 16:05:31
30120140020823 Друштво за приредување на забавни игри,производство,промет и услуги ПЛАНЕТ-ВОРЛД ДОО увоз-извоз,Скопје-во стечај Објава(Стечајна постапка) 23.04.2014 16:05:00
30120140020632 Друштво за угостителство, трговија и услуги ПОРТО ФИНО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.04.2014 16:02:32
30220140002322 Друштво за промет и трговија ЛТБХИЛ ГРОУП ДОО Скопје Документ за корекција 23.04.2014 16:01:29
30120140020830 Друштво за транспорт,промет и услуги ХРИСТИНА-ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.04.2014 16:01:06
30120140020821 Друштво за производство,трговија и услуги МАКРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.04.2014 16:00:32
35020140001108 Друштво за превоз на патници, транспорт, трговија и услуги ЕУРОШПЕД 2014 ДООЕЛ с.Ќојлија Петровец Упис на основање 23.04.2014 16:00:00
30420140002327 Друштво за трговија,производство и услуги МУЛТИ ХАУС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 23.04.2014 15:56:26
30420140002301 Приватна здравствена установа-Ординација по гинекологија и акушерство ПЛОДНОСТ - Д-Р ЉУПЧО Битола Документ за регистрирање на работно време 23.04.2014 15:55:20
30120140020801 Друштво за трговија и услуги ГРИЦ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.04.2014 15:54:27
30120140020072 Трговец поединец, колонијал СУПЕР МИГРОЗ Харун Ружди Селими ТП Скопје Упис на промена 23.04.2014 15:53:36
30120140020798 Друштво за угостителство,трговија и услуги РЕСТОРАН ГЕТ ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.04.2014 15:50:55
30120140020842 Друштво за производство, трговија, услуги, угостителство, транспорт и шпедиција САЊА ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.04.2014 15:46:14
30320140002736 Трговско друштво за производство градежништво трговија услуги и угостителство ЕСЕН ДОО увоз-извоз Охрид Судска Процедура - Стечај 23.04.2014 15:44:32
30320140002735 Друштво за трговија производство и услуги НОРА КОМПАНИ ДООЕЛ Струга Судска Процедура - Стечај 23.04.2014 15:44:00
30820140001094 Здружение на угостители и туристички работници МАЛЕШЕВСКИ ЕСНАФИ Берово Упис на основање 23.04.2014 15:42:01
30120140020658 СИНДИКАТ ЗА ТРАНСПОРТ И ВРСКИ Скопје Упис на промена 23.04.2014 15:40:21
30220140002321 Основно училиште ФАИК КОНИЦА Ц.О. с.Доброште Теарце Упис на промена 23.04.2014 15:40:04
30120140020628 Друштво за промет и услуги М-ГАМИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје-во ликвидација Ликвидација 23.04.2014 15:38:09
30120140020818 Друштво за очна оптика и услуги ДИОПТРА ОПТИКС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.04.2014 15:33:43
30120140020827 Друштво за трговија и услуги ПЕВЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 23.04.2014 15:31:08
30420140002326 Друштво за трговија, производство , превоз и услуги ЕНЕРГЕТИКС КОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на промена 23.04.2014 15:30:02
30420140002260 Друштво за трговија, производство и услуги АЛДИ-КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 23.04.2014 15:25:38
30120140020841 Друштво за застапување, трговија и услуги ДОКТОР ДРОП ДОО увоз-извоз Скопје-во ликвидација Ликвидација 23.04.2014 15:23:57
30420140002324 Друштво за производство, трговија и услуги АНАГЕЛА КМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.04.2014 15:22:58
30120140020197 Друштво за производство,трговија и услуги БЕЈТО-ПРОМ ДООЕЛ с.Сарај Скопје Упис на промена 23.04.2014 15:22:08
30120140020824 Друштво за трговија туризам и услуги увоз-извоз ЕЛЕКТРОНИК-ИНТЕРТРЕЈД ДОО Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.04.2014 15:19:09
30120140020846 Друштво за трговија и услуги БЛАЦА МОНТИНГ ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.04.2014 15:18:58
30120140020807 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ТРГОВИЈА НА ГОЛЕМО И МАЛО "АПОЛО 94" УВОЗ-ИЗВОЗ Д.О.О. Упис на бришење 23.04.2014 15:17:52
30120140020808 Трговско друштво за производство,трговија,шпедоција, транспорт и услуги ДРИНА КОМПАНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.04.2014 15:17:14
30120140020828 Друштво за промет и услуги ЖТ ЖЛ ДАЛМАК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 23.04.2014 15:16:38
30620140002074 Друштво за производство,трговија и услуги ХЕМИЈА-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Велес Документ за регистрирање на работно време 23.04.2014 15:15:56
30120140020838 Трговско друштво за градежништво, проектирање, консалтинг и услуги МАВРОВОИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 23.04.2014 15:15:32
30620140002051 Друштво за производство, трговија, услуги и градежништво РЕАЛ-КОНСТРАКШН ДОО Гевгелија Упис на промена 23.04.2014 15:13:01
30120140019703 Заедница на сопственици на посебните делови од станбена зграда на ул. Февруарски Поход бр.60, општина Аеродром-Скопје Упис на основање 23.04.2014 15:12:00
30820140001250 Друштво за производство,трговија и услуги СТАР ФООД ДООЕЛ Василево Упис на промена 23.04.2014 15:11:31
30620140002068 ПРОИЗВОДНО-ТРГОВСКО-УСЛУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "МОРИАНА" Ц.О. ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Упис на бришење 23.04.2014 15:08:19
30620140002069 ПРОИЗВОДНО ТРГОВСКО УСЛУЖНО ПРЕТПРИЈАТИЕ "ДМ-ДОБРОМИРОВО" Ц.О. Упис на бришење 23.04.2014 15:07:29
30720140001908 Друштво за производство, трговија и услуги МАТИВА увоз-извоз ДООЕЛ Штип Упис на промена 23.04.2014 15:05:11
30620140002071 ТП трговија на мало МАЛЕ-КОМ Исмаил Енвер Ебиповски Велес Судска Процедура - Стечај 23.04.2014 15:04:01
30620140002070 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕМАК-ЗЕД ДООЕЛ увоз-извоз Демир Капија Судска Процедура - Стечај 23.04.2014 15:01:38
35020140001111 Друштво за угостителство, трговија и услуги СТАРО БОНИ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 23.04.2014 15:00:00
30120140020844 Друштво за градежништво, трговија и услуги АЛФА БИЛДИНГ ДОО Скопје Упис на промена 23.04.2014 14:57:52
30320140002739 Трговско друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало АЈДО Ердуан Ајдо ДООЕЛ увоз-извоз Струга Упис на бришење 23.04.2014 14:54:58
30320140002734 Трговско друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало АЈДО Ердуан Ајдо ДООЕЛ увоз-извоз Струга Судска Процедура - Стечај 23.04.2014 14:54:54
30320140002738 Градежно трговско услужно друштво БАУХАУС ЕНГИНЕЕРИНГ увоз-извоз Струга ДООЕЛ Упис на бришење 23.04.2014 14:53:42
30320140002733 Градежно трговско услужно друштво БАУХАУС ЕНГИНЕЕРИНГ увоз-извоз Струга ДООЕЛ Судска Процедура - Стечај 23.04.2014 14:53:40
30320140002737 Здружение МЕРЦЕДЕС-БЕНЗ КЛУБ МАКЕДОНИЈА Охрид Документ за корекција 23.04.2014 14:52:35
30820140001253 Друштво за производство,трговија и услуги СИГУРНОСТ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Упис на промена 23.04.2014 14:50:57
30920140001897 Друштво за производство, трговија и услуги МИКОМ-98 ДООЕЛ Кочани Документ за регистрирање на работно време 23.04.2014 14:50:25
30120140020786 Берберски салон БЕЛ_БЕЛ_ДАР Ибрахим Мехдија Беровиќ Скопје Упис на основање 23.04.2014 14:42:00
30720140001910 Друштво за производство,трговија и услуги АЛИСИЈА ДООЕЛ увоз-извоз с.Калуѓерица Радовиш Упис на бришење 23.04.2014 14:23:38
30720140001906 Друштво за производство,трговија и услуги АЛИСИЈА ДООЕЛ увоз-извоз с.Калуѓерица Радовиш Ликвидација 23.04.2014 14:23:37
30920140001896 Друштво за производство, трговија и услуги ЖАНЕ ШУС ДООЕЛ Виница Документ за регистрирање на работно време 23.04.2014 14:18:41
30820140001251 Друштво за угостителство,трговија и услуги АСТАРИОН ДООЕЛ увоз-извоз Струмица-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.04.2014 14:09:56
30820140001252 Трговско друштво за трговија и услуги ДАНТИ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на промена 23.04.2014 14:08:50
30120140020091 Друштво за производство на хартија и амбалажа ДУРОПАЦК - АД - Скопје Упис на промена 23.04.2014 14:04:31
30120140020840 Друштво за трговија и услуги КАРНЕР-ФЕРАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 23.04.2014 14:04:23
30120140020143 Друштво за трговија и услуги КАРНЕР-ФЕРАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Ликвидација 23.04.2014 14:04:23
30720140001907 Друштво за производство,трговија и услуги БИСТИ КОМПАНИ ДООЕЛ Штип Упис на бришење 23.04.2014 14:01:17
30120140020811 Друштво за нискоградба ВАРДАР АДГ Пелагонија ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.04.2014 14:01:06
30120140020833 Друштво за производство трговија и услуги ТЕО - СОФИ ДОО Скопје Упис на промена 23.04.2014 14:01:02
35020140001093 Друштво за производство трговија угостителство и услуги ПАЛМА АРДИ ДООЕЛ Гостивар Упис на основање 23.04.2014 14:00:00
30720140001904 Трговец поединец АВТОПЕРАЛНА ДАС Соња Мијалче Давиткова ТП Карбинци Претстечај (Претходна постапка) 23.04.2014 13:58:11
30120140020744 Друштво за спортско рекреативни и други услуги СОФТЕЈЏ СПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.04.2014 13:55:59
30120140020790 Трговско друштво за трговија, транспорт, производство и услуги во превозот ДУКО - СКБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.04.2014 13:52:01
30120140020780 Друштво за трговија и услуги АНТИГО ДООЕЛ увоз извоз Скопје Упис на промена 23.04.2014 13:50:28
30120140020803 ОКТА Рафинерија на нафта Акционерско друштво-Скопје Упис на промена 23.04.2014 13:48:41
30920140001895 Друштво за производство,трговија и услуги НИСАГО ДООЕЛ Пехчево Упис на промена 23.04.2014 13:48:14
30120140020802 Друштво за производство,преработка и промет СТАМЕС Борче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 23.04.2014 13:40:01
30320140002732 МАК-ТУТУН Акционерско друштво за производство откуп обработка продажба на тутун и трговија увоз-извоз Ресен Упис на промена 23.04.2014 13:39:23
30120140020812 Индивидуален земјоделец АГРО ЉУБЕ Љубе Јовчевски Скопје Упис на бришење 23.04.2014 13:38:16
30120140020384 Друштво за услуги и промет УНИВЕРЗАЛ ДОО Скопје Упис на промена 23.04.2014 13:34:57
30420140002325 Друштво за меѓународен транспорт БОБКЕТ ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Битола-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.04.2014 13:34:00
30120140020776 Друштво за филмска и аудиовизуелна продукција и постпродукција КРЕАТИВНА ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.04.2014 13:31:57
30120140020806 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ПРОМЕТ НА ГОЛЕМО И МАЛО "ЈУС-ЕК КОМЕРЦ" ЕКСПОРТ-ИМПОРТ Д.О.О. Претстечај (Претходна постапка) 23.04.2014 13:31:40
30120140020724 Друштво за комерцијални, транспортни и шпедитерски услуги ОХИС-ТРАНСФЕР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.04.2014 13:30:15
30620140002064 Друштво за производство,трговија и услуги МАХИ-ТРЕЈД експорт-импорт ДООЕЛ Демир Капија Упис на бришење 23.04.2014 13:28:44
30920140001894 Друштво за производство и трговија МИШЕ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Чифлик Пехчево Упис на промена 23.04.2014 13:22:07
30120140019383 Здружение на граѓани за децата и младинците без родители ПОДОБАР ЖИВОТ Скопје Упис на бришење 23.04.2014 13:19:28
30120140020530 Друштво за промет и услуги ДИГИТАЛ ДИНАМИКС ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 23.04.2014 13:18:49
30220140002318 Друштво за промет и трговија ЛТБХИЛ ГРОУП ДОО Скопје Упис на промена 23.04.2014 13:16:41
30820140001249 Друштво за услуги,производство,трговија и угостителство АЛТОКАР ДООЕЛ увоз-извоз с.Дабиље Струмица-во ликвидација Ликвидација 23.04.2014 13:14:11
31020140001895 Друштво за производство, трговија и услуги ДИТИ АУТО ПАРТС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 23.04.2014 13:13:42
1 2 3 4 5