Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020160022473 Друштво за производство и трговија ХЕМИКАЛ ГРУП ДОО експорт-импорт Гостивар Упис на основање 30.08.2016 16:45:01
35020160022416 Друштво за транспорт,производство,трговија и услуги БЛУ КМ ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз с.Сопот Кавадарци Упис на основање 30.08.2016 16:45:01
35020160022356 Друштво за трговија и услуги ТОМОЛИ КОЛОР увоз-извоз ДООЕЛ Велес Упис на основање 30.08.2016 16:45:01
35020160022458 Трговец поединец Слаткарница РОМАНСА 2016 ТП Сали Мемет Имери Куманово Упис на основање 30.08.2016 16:30:01
35020160022455 Друштво за трговија,производство и услуги АЛФАСИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на основање 30.08.2016 16:30:01
35020160022492 Бутик ТП ЛУКАС СТИЛ Златко Гаврил Исајлоски Гостивар Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 16:27:20
35020160022384 Друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало ЈОСИМОВСКИ КОМ-АС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 30.08.2016 16:15:01
35020160022448 Друштво за трговија,производство и услуги ДОНЕВ ФРЕШ ПРОДУКТ ДООЕЛ увоз-извоз Куклиш Струмица Упис на основање 30.08.2016 16:00:01
35020160022445 Друштво за продажба, производство, трговија, дизајн и услуги МИОКОН ДООЕЛ Сопиште Упис на основање 30.08.2016 16:00:00
35020160022368 Друштво за производство трговија и услуги ЈИРАСУДА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 30.08.2016 15:58:06
35020160022061 ВИНАРИЈА СТОБИ ДООЕЛ увоз-извоз Градско Упис на промена 30.08.2016 15:57:32
35020160022425 Друштво за производство и трговија БУЛМАК 2016 ДООЕЛ Пробиштип Упис на промена 30.08.2016 15:49:47
35020160022343 Друштво за производство, трговија и услуги ПОСКОМ-М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 30.08.2016 15:44:45
35020160022306 Друштво за производство, трговија и услуги ЛУТЕКС ДООЕЛ ВЕЛЕС Упис на промена 30.08.2016 15:40:37
35020160022258 Трговско друштво за шпедиција,транспорт и логистика ВИДРА ШПЕД-ТРАНСПОРТ И ЛОГИСТИКА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 30.08.2016 15:40:29
35020160022328 Друштво за компјутерски консултански услуги СМАРТ ТЕЦХ СОЛУТИОН ДООЕЛ Кавадарци - во ликвидација Ликвидација 30.08.2016 15:39:01
35020160022486 Друштво за производство, услуги и трговија ДАМЕ 2016 увоз – извоз ДООЕЛ Вевчани Вевчани Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 15:36:18
35020160022428 Друштво за производство трговија и услуги КДЛ ГРИН ПЛАНЕТ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 15:35:33
35020160022464 Друштво за трговија и услуги МТ ПРОМЕТ-1 увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Упис на промена 30.08.2016 15:34:16
35020160022449 Друштво за градежништво, трговија и услуги БАЧЕВАЦ 2005 ДООЕЛ Батинци Студеничани Упис на основање 30.08.2016 15:30:00
35020160022418 ТП за метало-браварски работи МЕТАЛ ДИЗАЈН КУФЕР Благој Петре Трпчев Велес Упис на основање 30.08.2016 15:30:00
35020160022479 Друштво за производство, трговија и услуги РАПАНЗЕЛ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 15:25:05
30420160000835 Друштво за трговија, услуги и производство АВТО М КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 30.08.2016 15:24:29
30620160000718 Друштво за производство,трговија и услуги АВАНТИ КОМПАНИ ДОО Гевгелија Претстечај (Претходна постапка) 30.08.2016 15:22:06
30420160000833 Занаетчија Тања Петар Доревска КОЗМЕТИЧКИ САЛОН ТАЊА Ресен Упис на бришење 30.08.2016 15:21:54
30620160000716 Друштво за производство на облека,трговија и услуги ГЕТЕКС,Нада и Ѓорге ДОО извоз-увоз Гевгелија-во стечај Судска Процедура - Стечај 30.08.2016 15:20:48
30420160000836 Друштво за производство,трговија и услуги ВИЗИО АГАР увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 30.08.2016 15:18:29
30420160000834 Занаетчија Селимовска Сарије Фризерски салон СЕРС-СЗД Ресен Претстечај (Претходна постапка) 30.08.2016 15:17:31
35020160022461 Друштво за проценка и консултантски услуги ПРИМА ТИМ ДОО Охрид Упис на промена 30.08.2016 15:15:40
30620160000717 Трговија на мало ТП-Трговец поединец СИЛ-ПРОМ Силвија Ангел Гркова Кавадарци Претстечај (Претходна постапка) 30.08.2016 15:15:02
30120160042533 Приватна здравствена установа-аптека MОЈА АПТЕКА Скопје Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 15:01:42
35020160022471 Друштво за производство,земјоделие,трговија и услуги РОЈАЛ ОРГАНИК ДОО увоз-извоз Куманово Упис на промена 30.08.2016 14:58:43
35020160022453 Друштво за производство и трговија ИНТЕР МИЛК ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на основање 30.08.2016 14:45:00
35020160022451 Друштво за производство,трговија и услуги МЕЕТ ПОИНТ АНДИ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово,Shoqeri per prodhim,tregeti dhe sherbime MEET POINT ANDI SHPKNJP eksport-import Tetove Упис на основање 30.08.2016 14:45:00
35020160021921 Друштво за проиводство трговија и услуги МАРШАЛ АМО 2016 ДООЕЛ експорт импорт Гевгелија Упис на основање 30.08.2016 14:45:00
35020160022444 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ЛУК 777 увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 14:39:08
35020160022358 Друштво за услуги и трговија АТОМ-ТАКСИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 30.08.2016 14:37:33
35020160022432 Друштво за трговија на големо и мало,услуги АНА ДООEЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 30.08.2016 14:36:53
35020160022251 Друштво за трговија на големо и мало експорт-импорт ПЕКО ДОО Скопје Упис на промена 30.08.2016 14:23:28
35020160022267 Друштво за компјутерски услуги ИНФИНИТИ СОЛУШНС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 30.08.2016 14:14:59
35020160022409 Друштво за трговија на големо и мало САВА КСЦ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 30.08.2016 14:04:49
30120160042534 Друштво за градежништво, трговија и услуги ФИЛА КОНСТРУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје Документ за корекција 30.08.2016 14:03:04
31120160000589 Општинско Основно училиште МУСТАФА КЕМАЛ АТАТУРК Гостивар Упис на промена 30.08.2016 13:57:17
30420160000831 Друштво за производство, трговија и услуги ГРАДБА ЛУКС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 30.08.2016 13:53:27
30420160000816 Друштво за производство, трговија и услуги ГРАДБА ЛУКС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 30.08.2016 13:53:26
30420160000830 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АГРОНИКИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Ивањевци опш.Могила Упис на бришење 30.08.2016 13:53:25
30420160000822 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало АГРОНИКИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Ивањевци опш.Могила Судска Процедура - Стечај 30.08.2016 13:53:24
30420160000829 Занаетчија Емил Еминов ТАПАЦЕР ЛЕОНИДА СЗД Ресен Упис на бришење 30.08.2016 13:52:47
30420160000817 Занаетчија Емил Еминов ТАПАЦЕР ЛЕОНИДА СЗД Ресен Судска Процедура - Стечај 30.08.2016 13:52:46
30420160000828 Друштво за производство,трговија и услуги ДАНПИВ ДООЕЛ увоз-извоз с.Могила Могила Упис на бришење 30.08.2016 13:52:15
30420160000821 Друштво за производство,трговија и услуги ДАНПИВ ДООЕЛ увоз-извоз с.Могила Могила Судска Процедура - Стечај 30.08.2016 13:52:14
30420160000827 Друштво за трговија, производство и услуги УНИВЕЗ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 30.08.2016 13:52:03
30420160000818 Друштво за трговија, производство и услуги УНИВЕЗ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 30.08.2016 13:52:02
30420160000826 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЈО-АН КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на бришење 30.08.2016 13:51:00
30420160000819 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ЈО-АН КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Судска Процедура - Стечај 30.08.2016 13:50:59
30420160000825 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ДЕНТАЛДЕНТ Битола Упис на бришење 30.08.2016 13:50:14
30420160000820 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ДЕНТАЛДЕНТ Битола Судска Процедура - Стечај 30.08.2016 13:50:13
30420160000807 Здружение за граѓански активизам ФОРУМ 16-Битола Упис на промена 30.08.2016 13:47:51
35020160022437 Друштво за интелектуални услуги ВЕНЕРА КЕМАЛОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 30.08.2016 13:47:12
35020160022452 Друштво за производство, трговијa и услуги МАТЕМАТИКА ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 13:44:50
30120160042464 Здружение за културни активности СТУДЕНТСКА ОРГАНИЗАЦИЈА НА ФАКУЛТЕТОТ ЗА ЛИКОВНИ УМЕТНОСТИ - Скопје Упис на основање 30.08.2016 13:44:00
35020160021376 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги РУДМАК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 30.08.2016 13:42:42
35020160022456 Друштво за трговија на големо со цврсти,течни и гасовити горива и слични производи ЕКОДИСАН-3 увоз-извоз ДООЕЛ Гостивар Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 13:40:33
35020160022439 Друштво за трговија ,производтсво и услуги ИМАМОГЛУ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на промена 30.08.2016 13:39:02
35020160022457 Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 13:37:40
30120160042357 Образовна, културна и хуманитарна Фондација ТОЛЕРАНС Скопје Упис на промена 30.08.2016 13:36:35
35020160022438 Друштво за производство, трговија и услуги МОБИ ТРИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 13:36:34
30820160000372 Друштво за трговија и услуги ТРОЈКА-ТРИ ДООЕЛ Струмица Упис на бришење 30.08.2016 13:33:42
30820160000371 Друштво за трговија и услуги ТРОЈКА-ТРИ ДООЕЛ Струмица Судска Процедура - Стечај 30.08.2016 13:33:41
35020160022454 Друштво за производство,трговија,услуги и угостителство САТО ТС ДОО увоз-извоз Струмица - во ликвидација Ликвидација 30.08.2016 13:26:52
35020160022375 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕРАЛНА КОНДО увоз - извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 30.08.2016 13:19:42
35020160022421 Друштво за производство, услуги и трговија МАТЕЈ ЏУНИОР увоз – извоз ДООЕЛ Битола Упис на основање 30.08.2016 13:15:00
35020160022239 Друштво за производство,трговија и услуги ИНТЕРНАТИОНАЛ КОНСАЛТИНГ СОЛУТИОНС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на основање 30.08.2016 13:15:00
30120160042530 Општинско основно училиште ДИМИТАР ПОП ГЕОРГИЕВ-БЕРОВСКИ Скопје Упис на промена 30.08.2016 13:01:12
30220160000557 Друштво за производство,трговија и услуги ДЕЛФИНА МЕБЕЛ ДООЕЛ с.Фалише,Тетово Документ за корекција 30.08.2016 12:59:02
35020160021706 Друштво за интелектуални правни работи и услуги ПРАВОМАТИКА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 30.08.2016 12:52:44
35020160022422 Друштво за туризам, маркетинг и услуги ПРЕМИУМ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 30.08.2016 12:44:23
30820160000368 Занаетчија Бербер ИСАМ Асан Иса Саилов Радовиш Упис на основање 30.08.2016 12:44:01
35020160022370 Друштво за произвoдство, трговија и услуги ОВЕ-СТЕЕЛ ДОО експорт-импорт Гостивар Упис на промена 30.08.2016 12:43:04
35020160022363 Друштво за производство,трговија и услуги ОВЕ-РУББЕР ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на промена 30.08.2016 12:41:49
35020160022346 Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје Упис на промена 30.08.2016 12:22:53
30920160000312 Друштво за производство и трговија на прехрамбени производи АГРО КОМПАНИ ДООЕЛ извоз-увоз Кочани-во стечај Судска Процедура - Стечај 30.08.2016 12:22:29
35020160022423 Друштво за угостителство,трговија и услуги СПОРТ КАФЕ КУМЧЕ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 30.08.2016 12:15:00
35020160022371 ТП Кафетерија ВИЉА - АМИР Амир Аљи Виља Тетово Упис на основање 30.08.2016 12:15:00
35020160022417 Трговско друштво за производство трговија и услуги АСК ПАРТНЕР 2011 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 30.08.2016 12:14:52
35020160022223 Друштво за производство трговија услуги и угостителство БИГОРСКИ АНОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 30.08.2016 12:14:00
35020160021257 Друштво за производство, трговија и услуги ТАУРУС ФАРМС ДОО Богданци Упис на промена 30.08.2016 12:12:02
30820160000370 Друштво за трговија и услуги ТРОЈКА-ТРИ ДООЕЛ Струмица Претстечај (Претходна постапка) 30.08.2016 12:10:15
35020160022307 Друштво за производство трговија и услуги ФЛАИР ДОО Гевгелија Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 12:09:05
30820160000369 Занаетчија ДИГИТКОМ ЕЛЕКТРОНИКС Борчо Александар Василев Струмица Упис на промена 30.08.2016 12:00:39
35020160022318 Друштво за превоз, трговија и услуги НОВА ПОБЕДА 2016 увоз извоз ДООЕЛ , Кичево Упис на основање 30.08.2016 12:00:01
35020160022400 Друштво за производство,трговија и услуги СИНЕРГИ-П ДООЕЛ Скопје Упис на основање 30.08.2016 11:45:00
31120160000584 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Илинденска бр.164 влезови 1 и 2 Гостивар Упис на основање 30.08.2016 11:44:05
35020160022337 Модна конфекција МОКЕЛ-ЕЕИИ Акционерско друштво Битола Упис на промена 30.08.2016 11:43:43
35020160022415 Друштво за производство трговија транспорт и услуги ХЕМИЈА ИМПЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ увоз - извоз Кавадарци Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 11:35:47
35020160022430 Друштво за производство,угостителство,трговија на големо и мало и услуги на Анѓелеска Светлана КРИСТИ увоз-извоз, ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 30.08.2016 11:34:17
30320160000632 Заедница на сопственици на стамбена зграда на ул.Партизанска бр.8 општина Охрид Упис на основање 30.08.2016 11:34:04
30220160000555 Друштво за производство трговија и услуги ПАЛ ПЛАСТ Даут и др.ДОО експорт-импорт с.Долно Палчиште Камењане Судска Процедура - Стечај 30.08.2016 11:28:52
30220160000556 Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги МС КОМПАНИ Горан ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Претстечај (Претходна постапка) 30.08.2016 11:24:30
30120160042529 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ДР.МИРКО МИХАЈЛОВСКИ Скопје Документ за регистрирање на работно време 30.08.2016 11:23:36
1 2 3

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.