Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020140002842 Друштво за производство трговија и услуги СЕНДВИЧАРА СМАЈЛИ ДООЕЛ Велес Упис на основање 25.07.2014 16:45:01
35020140002647 Трговец поединец за трговија на мало БЕНАРТ МАРКЕТ Бектеш Шабан Исмаили ТП с.Здуње, Гостивар Упис на основање 25.07.2014 16:30:01
35020140002854 Друштво за производство трговија и услуги ГОЛДЕН ВОМЕН ДОО увоз извоз Куманово Упис на основање 25.07.2014 16:15:00
31120140001881 Друштво за трговија производство,градежништво,угостителство,туризам,сообраќај и услуги МЕСУТ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на промена 25.07.2014 16:14:56
30120140026011 Акционерско друштво за внатрешен и надворешен промет МАШИНОПРОМЕТ Скопје Упис на промена 25.07.2014 16:14:50
31120140001883 Кафе бар ЛИЌУИД ТП Блерим Махир Нуредини Гостивар Упис на промена 25.07.2014 16:13:45
30120140026506 Друштво за трговија и услуги ИНТЕРКОМ-ИНЖЕНЕРИНГ Михајло ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 25.07.2014 16:10:39
30120140026507 Друштво за транспорт,трговија и услуги АРБНОР-ТРАНС ДОО експорт-импорт Арачиново с.Арачиново Упис на бришење 25.07.2014 16:09:35
30120140026508 Гостилница Т'ГА ЗА ЈУГ ТП Љубомир Крсто Блажевски Скопје Упис на бришење 25.07.2014 16:08:34
30120140026509 Лилјана Благоја Трајковска Трговец поединец Студио за гравирање БЕЛА ГРАВОСТАЈЛ Скопје Упис на бришење 25.07.2014 16:07:09
30120140026510 Друштво за трговија СЕМПРА ТРЕИД КОМПАНИ Шефкет ДООЕЛ увоз извоз с.Морани Скопје Упис на бришење 25.07.2014 16:05:40
30320140003621 Трговско друштво за производство, трговија, услуги и сообраќај РУМ ДЕЈ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 25.07.2014 16:05:32
30120140026511 Друштво за производство промет и услуги ХАРИБО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 25.07.2014 16:04:36
30120140026761 Друштво за градежништво, трговија и услуги ВИКТОР-К ДОО увоз извоз Скопје Упис на промена 25.07.2014 16:03:37
30120140026514 Ќебапчилница К ТП Владо Радашин Миловановиќ Скопје Упис на бришење 25.07.2014 16:00:47
30120140026515 Друштво за производство,промет и услуги ПАНЕКС Лепа ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:59:34
30120140026516 Друштво за производство промет и услуги СВИНКО ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:58:26
30120140026517 Друштво за угостителство и промет АЛОХА, Стоица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:56:08
30120140026518 ТП ДЕТЛА-бифе-пицерија Петре Ѓорѓи Момироски Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:54:52
30120140026519 Трговско друштво АВТО-УНИОН увоз-извоз Љупчо ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:53:31
30120140026520 Друштво за графичко-издавачка дејност БИС-ГРАФИК Ќамуран ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:51:49
35020140002845 Трговец поединец БРАЌА БОГДАНОВИЌ Панче Богдановиќ ТП Свети Николе Упис на основање 25.07.2014 15:50:00
31120140001882 Друштво за угостителство,трговија и услуги Кафе бар ВЕТО-ВЕ ДООЕЛ Гостивар Упис на бришење 25.07.2014 15:48:31
31120140001880 Друштво за угостителство,трговија и услуги Кафе бар ВЕТО-ВЕ ДООЕЛ Гостивар Ликвидација 25.07.2014 15:48:29
30120140026563 Авто такси СЕНО 99 ТП Хусеиновиќ Решад Џелал с.Долно Свиларе,Кондово Упис на бришење 25.07.2014 15:48:15
30120140026564 Трговец поединец Зорка Велимир Стојаноска ТП ЃО-ДЕ трговија на мало Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:46:20
30120140026566 ТП КЕС ГОЛФ Еџевит Кемал Садики Радио такси Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:45:11
30120140026567 Автотакси БЛЕРО ТП Блерим Авди Хоџа Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:44:01
30120140026568 Автотакси ЦАТИ ТП Суат Мустафа Бериша Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:42:15
30320140003620 Државен студентски дом НИКОЛА КАРЕВ Охрид П.О. Упис на промена 25.07.2014 15:40:48
30120140026569 Друштво за транспорт производство и трговија БЕНО-ТРАНС Насер и др.ДОО експорт-импорт с.Батинци Студеничани Упис на бришење 25.07.2014 15:38:32
30220140003182 Трговско друштво за производство трговија,обработка обликување на рамно стакло и оптички производи БЕТА-МЕД ДООЕЛ Тетово Упис на промена 25.07.2014 15:37:38
30120140026570 Авто такси МЕРЦЕДЕС 2002 ТП Станоевски Стојан Марјан Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:36:55
30120140026572 Авто такси ИСОМ ТП Ебипи Ибраим Муарем с.Крушопек,Сарај Упис на бришење 25.07.2014 15:35:48
30120140026573 ТП АНГЕЛИ-такси превоз Игор Ангелко Стојмановски Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:34:46
30120140026574 Авто такси СУАДА-ЕРХАН ТП Елез Изет Сали Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:33:33
31020140002576 Друштво за угостителство, трговија и услуги СТУДИО КАФЕ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за корекција 25.07.2014 15:33:06
30120140025568 Агенција за квалитет и акредитација на здравствени установи Скопје Упис на основање 25.07.2014 15:32:01
30120140026575 Авто такси САБО ТП Сабедин Зендел Зендели с.Љуботен Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:31:52
30120140026576 Авто такси ТП РОСА ТРЕЈД Африм Шазивар Исеини с.Љубин,Сарај Упис на бришење 25.07.2014 15:30:22
30120140026577 Трговец поединец Авдула Исуф Муртези ТП МИА такси возач с.Арачиново Упис на бришење 25.07.2014 15:29:23
30120140026578 Авто такси ТП ГОЛФ 3 М.Ј. Мустафа Џемали Јусуфи с.Долно Свиларе,Кондово Упис на бришење 25.07.2014 15:28:09
30320140003541 Трговско друштво за производство,трговија и услуги ДОРИН ДОО Охрид Упис на промена 25.07.2014 15:27:42
30120140026579 Такси превоз ЕН-НУР ТП Кемал Фета Бектеш Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:26:56
30120140026581 Авто такси МЕРВЕ ТП Наим Хамди Хоџа Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:26:06
30120140026582 Авто такси ПЛУС СТАР-МИ ТП Менду Зијадин Исљамовски Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:25:05
30120140026583 Авто такси ЈЕТОН-ПРОМ-А ТП Јетон Алит Зеќири Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:24:12
30120140026584 ДУКЕ КОМЕРЦ Трговско друштво за трговија и услуги Лилјана и др. ДОО Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:22:55
30120140026585 Трговија на мало ЛЕРИН Родна Васил Канзурова ТП Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:20:07
35020140002823 Друштво за услуги трговија и производство А-ПЕТ-ПЕТ увоз-извоз ДОО Охрид Упис на основање 25.07.2014 15:20:00
30120140026586 ТП Трговецот-поединец Шефик Рамиз Махмутовиќ ЉИЉАН угостител Скопје Упис на бришење 25.07.2014 15:19:14
30120140026627 Јавно претпријатие за државни патишта Упис на промена 25.07.2014 15:16:38
30120140026253 Друштво за консалтинг и промет со недвижности БАЛКАН ПРОПЕРТИ ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.07.2014 15:14:41
30220140003181 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги СА-СКРАБ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 25.07.2014 15:13:53
30120140026064 Здружение на граѓани Асоцијација за ГС1 стандарди ГС1 Македонија Скопје Упис на промена 25.07.2014 15:13:32
30920140002475 Друштво за производство,трговија и услуги ЕКСКЛУЗИВ НМ ДООЕЛ Кочани Документ за регистрирање на работно време 25.07.2014 15:12:11
31120140001879 Друштво за производство трговија угостителство транспорт градежништво и услуги БИАНКО АБ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на бришење 25.07.2014 15:11:28
31120140001878 Друштво за производство трговија угостителство транспорт градежништво и услуги БИАНКО АБ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Судска Процедура - Стечај 25.07.2014 15:11:26
30920140002472 Друштво за производство,промет и услуги ТЕХНОФИЛТЕР ДОО Христов Методи и др.увоз-извоз Делчево Упис на промена 25.07.2014 15:06:29
30120140026684 Друштво за туризам, трговија и услуги ДЕЛФИНО ТРАВЕЛ АГЕНЦИ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.07.2014 15:05:27
30120140026692 Друштво за производство и трговија на големо и мало АН-ЦА, Фруит ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.07.2014 14:59:12
30120140026713 АДВОКАТ ЕЛИСАВЕТА ДЕРЕБАНОСКА Охрид Упис на бришење 25.07.2014 14:57:54
31120140001877 Друштво за производство трговија угостителство транспорт градежништво и услуги БИАНКО АБ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 25.07.2014 14:57:46
30120140026757 Друштво за градежништво, трговија и услуги ИНВЕСТМЕНТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за корекција 25.07.2014 14:51:51
30320140003617 Друштво за сообраќај трговија и услуги КЛАСИК КОМПАНИ 2010 увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на промена 25.07.2014 14:37:49
30920140002471 Друштво за производство, шумарство, трговија и услуги ШУМАРЧЕ 2014 ДООЕЛ Македонска Каменица Упис на промена 25.07.2014 14:37:03
30320140003618 Друштво за услуги и угостителство ДРИМ ПЛАЖА ДООЕЛ увоз-извоз с.Љубаништа Охрид Документ за корекција 25.07.2014 14:36:52
31120140001876 Друштво за трговија производство транспорт и услуги ИРЕМ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Документ за регистрирање на работно време 25.07.2014 14:30:33
35020140002851 Друштво за производство,трговија,туризам,угостителство,транспорт и услуги ЛУЛУ ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на основање 25.07.2014 14:29:59
30920140002470 Друштво за производство,трговија на големо и мало,транспорт и услуги ЕУРО-ПРОИЗВОД ДООЕЛ извоз-увоз с.Облешево Упис на промена 25.07.2014 14:27:17
30120140026668 Друштво за производство на електрична и електронска опрема за моторни возила ОДВ-ЕЛЕКТРИК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.07.2014 14:16:52
35020140002848 Друштво за угостителство и трговија АНДРАЛЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на основање 25.07.2014 14:14:59
30120140026706 Друштво за производство, промет и услуги ЕКСПАНДА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 25.07.2014 14:14:09
31120140001871 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија ЛЕГЕАРТ ДЕНТ Гостивар Упис на основање 25.07.2014 14:14:04
30420140003332 Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало ПОЛМАК Петар Мачковски,увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 25.07.2014 14:06:36
30420140003331 Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало ПОЛМАК Петар Мачковски,увоз-извоз ДООЕЛ Битола Ликвидација 25.07.2014 14:06:35
30120140025484 Акционерско друштво за внатрешен и надворешен промет МАШИНОПРОМЕТ Скопје Упис на промена 25.07.2014 14:02:34
30120140025857 Заедница на сопственици на станбена зграда на улица Драгиша Мишовиќ број 12 општина Карпош Скопје Упис на промена 25.07.2014 14:02:10
30120140026708 Друштво за промет и услуги ФЕРО-ФЕРФЕ ДООЕЛ увоз извоз Скопје Документ за корекција 25.07.2014 14:00:39
30120140026724 Друштво за трговија, производство и услуги СТ-МЕС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.07.2014 14:00:20
30120140026720 Друштво за услуги ЕКСПЛОРИНГ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Документ за корекција 25.07.2014 13:59:16
31020140002542 Трговец поединец за трговија на мало ТП НИКИ ФОН Рејхан Аљиосман Реџепи Куманово Упис на бришење 25.07.2014 13:58:23
30120140026726 ИВАЛЕКС друштво за производство, промет и услуги на Александар ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 25.07.2014 13:57:33
30320140003616 Република Македонија - Универзитет “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“во Скопје St.Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of Macedonia Документ за регистрирање на работно време 25.07.2014 13:55:33
30320140003614 Приватна здравствена установа-аптека ЛУНА -ФАРМ Охрид Упис на промена 25.07.2014 13:55:11
30720140002481 Јавно претпријатие за комунални дејности КОМУНА Ново Село П.О. Упис на промена 25.07.2014 13:55:09
30120140026712 Друштво за производство трговија и услуги САВЕКО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.07.2014 13:54:47
30320140003615 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги ЕЛ-ЕМ ДООЕЛ Охрид Документ за регистрирање на работно време 25.07.2014 13:54:39
30120140026744 Друштво за градежништво, промет и услуги АСТРА-Г ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за корекција 25.07.2014 13:54:34
30120140026693 Друштво за трговија и маркетинг ЕКСТРА ПОПУСТИ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.07.2014 13:54:29
30220140003179 Друштво за производство,трговија и услуги СОФРА Е ПРИЗРЕНИ ДООЕЛ с.Голема Речица,Тетово Документ за регистрирање на работно време 25.07.2014 13:54:15
30320140003611 Трговско друштво за производство трговија и услуги ВИРУС ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Документ за регистрирање на работно време 25.07.2014 13:54:00
30420140003330 Трикотажа ПЕЛИСТЕР Акционерско друштво Битола Документ за регистрирање на работно време 25.07.2014 13:53:18
30120140026716 Трафика ВЕСКРИМАРТО ТП Весна Благоја Цветановска Скопје Упис на бришење 25.07.2014 13:52:04
30120140026702 Друштво за производство, трговија и услуги ЊУ МАРКЕТС МА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 25.07.2014 13:50:47
30120140026701 Друштво за производство, промет и услуги ЛИВ КОВ Ѓеорги ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Ликвидација 25.07.2014 13:49:55
30420140003325 Друштво за трговија производство и услуги ДООЕЛ МАКЕДОНИЈА СТАКЛО-КОМЕРЦ Битола Упис на промена 25.07.2014 13:49:14
30120140026704 Акционерско друштво за промет на стоки и услуги на големо и мало ИЛИНДЕН-КОМЕРЦ АД Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 25.07.2014 13:49:11
31020140002572 Друштво за производство, трговија и услуги САНДИ-ШУС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 25.07.2014 13:48:46
30120140026391 Друштво за производство, трговија и услуги С и С - ДАКО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.07.2014 13:48:17
1 2 3 4 5 6