Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020170017476 Трговец поединец за трговија на мало ТП ЛЕО ПРОМ 2017 Жаклина Јордан Стефановска Крива Паланка Упис на основање 21.07.2017 16:45:01
35020170017466 Друштво за трговија и услуги 24 МЕДИА ГРОУП ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.07.2017 16:45:01
35020170017462 Друштво за производство трговија и услуги МИЛИ-МИЛ ДООЕЛ Куманово Упис на основање 21.07.2017 16:45:00
35020170015854 ТТК БАНКА АД Скопје Упис на промена 21.07.2017 16:24:35
35020170017464 Друштво за трговија, производство,превоз, услуги и угостителство ДЕ & ДЕ-МИСТИК ТРЕНД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 21.07.2017 16:23:52
35020170017457 Друштво за производство,трговија и услуги ГРУПАЛ ДООЕЛ увоз-извоз с.Теново, Брвеница Упис на основање 21.07.2017 16:15:01
35020170017455 Друштво за трговија транспорт туризам и услуги АВТО СЕРВИС ДЕНИ ДООЕЛ експорт импорт с.Шемшево Јегуновце Упис на основање 21.07.2017 16:15:00
35020170017440 Друштво за производство, трговија и услуги СЛОГА ГРАДБА ТСС ДООЕЛ Радовиш Упис на основање 21.07.2017 16:15:00
30520170000595 Јавна установа МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА Прилеп Упис на промена 21.07.2017 16:02:45
35020170017467 Друштво за маркетинг и услуги БРАЧНА ИГРА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.07.2017 15:58:13
31120170000481 Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ Упис на бришење 21.07.2017 15:50:10
31120170000480 Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ Судска Процедура - Стечај 21.07.2017 15:50:09
35020170017447 Друштво за производство трговија и услуги ДАНКО ДМ ДООЕЛ увоз извоз Крива Паланка Упис на основање 21.07.2017 15:45:00
35020170017443 Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги УНИКАД ДООЕЛ Куманово Упис на основање 21.07.2017 15:45:00
30120170018383 САМОСТОЕН СИНДИКАТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, НАУКА И КУЛТУРА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 21.07.2017 15:36:04
35020170017445 Друштво за производство, промет и услуги ДИ МОНДО МЕБЕЛ увоз – извоз ДООЕЛ с. Лажани, Долени Документ за регистрирање на работно време 21.07.2017 15:33:28
35020170017428 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕКСТИЛ ЛОГИСТИК МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Штип Упис на промена 21.07.2017 15:30:55
35020170017222 Друштво за производство,трговија и услуги ВАГАБОНТ увоз-извоз ДОО Битола Упис на промена 21.07.2017 15:28:25
31120170000477 Трговско радиодифузно друштво ТЕЛЕВИЗИЈА УСКАНА Мунир Мехдиу Кичево ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 21.07.2017 15:27:31
31120170000479 Друштво за трговија и услуги РЕКА Г-Д ПРОФИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на бришење 21.07.2017 15:25:53
31120170000476 Друштво за трговија и услуги РЕКА Г-Д ПРОФИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Судска Процедура - Стечај 21.07.2017 15:25:52
35020170016510 Друштво за проектирање, инжинеринг, урбанистичко планирање, дизајн и екологија АС-АТЕЉЕ СТОЈАНОВСКИ ДООЕЛ Ресен Упис на промена 21.07.2017 15:21:56
35020170017437 Трговија на мало ТП БУТИК ЗЕБРА СТАЈЛ Кочоска Петре Сузана -Тетово Документ за регистрирање на работно време 21.07.2017 15:17:41
35020170017438 Друштво за производство,угостителство,трговија и услуги МАР-СТИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 21.07.2017 15:17:21
30920170000340 Приватна здравствена установа-Градска аптека КОЧАНИ п.о.Кочани Упис на промена 21.07.2017 15:13:09
35020170016930 Друштво за книговодство, трговија и услуги БОСТ АКАУНТ ДООЕЛ Кичево Упис на промена 21.07.2017 15:08:18
35020170017397 Друштво за производство,трговија и услуги СЛАТКАРНИЦА ТУТИ ФРУТИ увоз извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 21.07.2017 15:04:40
35020170017400 Друштво за трговија и услуги АЛФА ОНЕ ДООЕЛ Валандово Упис на основање 21.07.2017 15:00:01
35020170017439 Друштво за производство трговија и услуги ГОЛД-МН МАРКЕТ ДООЕЛ Куманово Упис на основање 21.07.2017 14:45:01
35020170017361 Друштво за трговија и услуги ЕУРО МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.07.2017 14:45:01
35020170017188 Друштво за производство, трговија и услуги АРТ ХЕКАТА ДООЕЛ увоз - извоз Прилеп Упис на промена 21.07.2017 14:37:36
35020170017463 Друштво за производство, градежништво, услуги, угостителство и трговија ГЛОБАЛКОД увоз-извоз ДОО Кичево Документ за регистрирање на работно време 21.07.2017 14:35:08
35020170017430 Друштво за производство трговија и услуги МЕРМЕР - ИН 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка Упис на основање 21.07.2017 14:30:01
35020170017381 ТП трговија на мало со цвеќе ЦВЕЌАРА РОСЕ Весна Крсто Матовска Тетово Упис на основање 21.07.2017 14:30:01
35020170017325 Друштво за трговија и услуги ФУТУРАМА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.07.2017 14:30:01
31120170000464 Занаетчија АКСА Хаки Али Османи с.Озормиште Желино Упис на основање 21.07.2017 14:28:01
31120170000475 Друштво за трговија и услуги РЕКА Г-Д ПРОФИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 21.07.2017 14:24:11
30820170000366 Друштво за производство, трговија и услуги ВЕДРА МЕБЕЛ ВИК ДООЕЛ с.Турново Босилово Претстечај (Претходна постапка) 21.07.2017 14:23:12
30820170000365 Друштво за трговија,услуги и произвдство ЧИЧИ-К увоз-извоз ДООЕЛ с.Сушица Ново Село Претстечај (Претходна постапка) 21.07.2017 14:23:05
30820170000364 Друштво за производство, трговија и услуги МАРИВА РОЗА ДООЕЛ с. Муртино Струмица Претстечај (Претходна постапка) 21.07.2017 14:22:28
30820170000363 Друштво за трговија ДИПОН ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Претстечај (Претходна постапка) 21.07.2017 14:22:16
30820170000379 Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЛИТО ЕКСПOРТ ДООЕЛ увоз – извоз с. Градошорци Василево Упис на бришење 21.07.2017 14:19:27
30820170000376 Друштвото за транспорт, трговија и услуги ЛИТО ЕКСПOРТ ДООЕЛ увоз – извоз с. Градошорци Василево Судска Процедура - Стечај 21.07.2017 14:19:26
30820170000378 Водна заедница ТУРИЈА Л22-Л24 с.Иловица Босилово Упис на бришење 21.07.2017 14:16:41
30820170000375 Водна заедница ТУРИЈА Л22-Л24 с.Иловица Босилово Судска Процедура - Стечај 21.07.2017 14:16:40
30820170000377 Водна заедница ТУРИЈА Л6-Л13 с.Чанаклија Василево Упис на бришење 21.07.2017 14:15:30
30820170000374 Водна заедница ТУРИЈА Л6-Л13 с.Чанаклија Василево Судска Процедура - Стечај 21.07.2017 14:15:29
35020170017432 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕ-ФИ 2017 ДООЕЛ увоз-извоз с. Д. Седларце, Брвеница Упис на основање 21.07.2017 14:15:01
35020170017419 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕ-ЈО ТРЕИД ДООЕЛ увоз-извоз с. Јегуновце, Јегуновце Упис на основање 21.07.2017 14:15:01
31120170000473 Приватна здравствена установа-Oрдинација по општа стоматологија ЦЉАСС с.Слатино Теарце Документ за корекција 21.07.2017 14:00:58
30320170000704 Занаетчија -Фризерско студио ИНФИНИТИ ХРИСТИНА Д Христина Пере Димоска Охрид Документ за корекција 21.07.2017 14:00:22
35020170017431 Друштво за производство трговија и услуги КАСТОРИ ИНДУСТРИ ДООЕЛ с.Мала Речица Тетово, Shoqeri per prodhim tregti dhe sherbime KASTORI INDUSTRI SHPKNJP fsh. Recice e Vogel Tetove Упис на основање 21.07.2017 14:00:03
35020170017387 Хидроизолатор ХСМ КОМ ТП Адем Џеват Имери, с. Боговиње Упис на основање 21.07.2017 14:00:03
35020170017379 ТП за детска облека БАБУ СТАР Џидије Исниќемаљ Исмаили Тетово Упис на основање 21.07.2017 14:00:03
35020170017360 Друштво за угостителски услуги ГРИШ КАФФЕ ДООЕЛ Тетово Упис на основање 21.07.2017 14:00:02
35020170017317 Друштво за производство, промет, трговија, транспорт и услуги АЛ-ТЕМ МЕБЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на основање 21.07.2017 14:00:01
35020170017311 Друштво за транспорт, промет и услуги ДИНИВИК НОВА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 21.07.2017 13:59:52
31120170000466 Занаетчија АЛУМИК Мирослав Слободанчо Златковски Тетово Упис на основање 21.07.2017 13:58:04
30820170000371 Занаетчија Фризерско козметички салон ВАЛЕНТИНА Валентина Бранко Митрова с.Пиперево Василево Упис на основање 21.07.2017 13:58:04
30820170000370 Занаетчија Автоелектричар ДУЛЕ Душко Мирјанчо Малчев с.Бориево Босилово Упис на основање 21.07.2017 13:58:03
30320170000703 Занаетчија фризер бербер ИСТРЕФ Истреф Алберто Османоски Струга Упис на основање 21.07.2017 13:58:01
35020170017314 Друштво за производство, трговија и услуги ОЗЕН СААТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.07.2017 13:57:52
35020170017377 Услужно трговско друштво ВВУЛФ-ТРАНСПОРТЕ увоз-извоз ДООЕЛ с.Велешта Струга Упис на промена 21.07.2017 13:57:06
31120170000474 Друштво за промет и услуги ГАМА КОМЕРЦ-КАФЕ АС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на бришење 21.07.2017 13:47:03
31120170000472 Друштво за промет и услуги ГАМА КОМЕРЦ-КАФЕ АС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Судска Процедура - Стечај 21.07.2017 13:47:01
35020170017427 Друштво за производство, услуги и трговија ОРГАНИК ГРОУШОП ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.07.2017 13:45:00
35020170017392 Друштво за градежништво, проектирање, надзор, инжинеринг, трговија и услуги УНИ ПЛАН ИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 21.07.2017 13:44:28
31120170000468 Занаетчија БАНИ-ГИПСХАУ Бедри Хисен Есати с.Шипковица Тетово Упис на основање 21.07.2017 13:44:03
31120170000467 Занаетчија ФОТО СТУДИО БЛЕНА Блерим Јакуп Ислами Тетово Упис на основање 21.07.2017 13:44:03
31120170000465 Занаетчија Автоперална ТИП ТОП Драгослав Спасоје Стојановски Тетово Упис на основање 21.07.2017 13:44:02
31120170000463 Занаетчија ТОМЧЕ КЕРАМИКС Томче Слободан Илиоски с.Брвеница Брвеница Упис на основање 21.07.2017 13:44:02
30120170018502 Спортски клуб ГОРИЛА Скопје Упис на промена 21.07.2017 13:37:32
35020170017414 Друштво за производство промет и услуги БОДИ ДОКТОРС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.07.2017 13:35:52
31120170000471 Друштво за промет и услуги ГАМА КОМЕРЦ-КАФЕ АС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 21.07.2017 13:35:13
35020170017224 О.Л.Т. КОНСАЛТ ГМБХ Дизелдорф Сојузна Република Германија - Подружница О.Л.Т. КОНСАЛТ ГМБХ Скопје Република Македонија - во ликвидација Ликвидација 21.07.2017 13:28:39
35020170017429 Друштво за производство, трговија и услуги ФАРМАТА НА БАБА ДОО Скопје Упис на промена 21.07.2017 13:25:33
35020170017423 Друштво за производство,трговија и услуги ПАНЕЛ-М експорт-импорт Мехаз ДООЕЛ Тетово Упис на промена 21.07.2017 13:24:55
30120170018507 Здружение на граѓани за третман на лицата со Аутизам,АДХД и Аспергеров синдром ВО МОЈОТ СВЕТ - Скопје Упис на промена 21.07.2017 13:24:38
31120170000469 Приватна здравствена установа-Oрдинација по општа стоматологија ЦЉАСС с.Слатино Теарце Упис на основање 21.07.2017 13:16:04
30820170000373 Занаетчија Атеље ТАРАБУНОВ Сандра Никола Тарабунова Радовиш Упис на основање 21.07.2017 13:14:05
30820170000372 Занаетчија Фасадер ДАРКО-КМ Дарко Наце Димов с.Штука Босилово Упис на основање 21.07.2017 13:14:01
35020170017433 Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало КАМФУД ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.07.2017 13:13:55
35020170017435 Друштво за трговија производство и услуги АГРО ФИЛ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на промена 21.07.2017 13:12:47
35020170017347 Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје Упис на промена 21.07.2017 13:09:50
35020170017251 Друштво за трговија и услуги МЕЏИК ЏИНС ДООЕЛ увоз-извоз с.Глумово Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.07.2017 13:03:51
35020170017304 Друштво за трговија и услуги СЕНК АНИ ДОО -Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.07.2017 13:03:28
35020170017398 Друштво за производство, трговија и услуги ПРОМОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на основање 21.07.2017 13:00:01
35020170017384 TП за слатки БЕЛЛА КЕЈК СВЕЕТС ШОП Сабидин Пајазит Куртиши с.Мала Речица, Тетово Упис на основање 21.07.2017 13:00:00
35020170017219 Друштво за производство трговија и услуги МОБИ ЛАЈК - С ДООЕЛ увоз извоз Крива Паланка Упис на основање 21.07.2017 13:00:00
35020170017326 Друштво за производство, трговија и услуги СИГМА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 21.07.2017 12:54:18
35020170017390 Друштво за услуги при извршување аукциска куќа ХАЈ-ЏИН ПРО ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 21.07.2017 12:52:46
30120170018060 ГРАНСКИ НЕЗАВИСЕН СИНДИКАТ НА ПОЛИЦИЈАТА Скопје Упис на промена 21.07.2017 12:51:28
35020170017389 Друштвото за ветеринарни услуги и трговија ВЕТ СВЕТ ДОО Скопје Упис на основање 21.07.2017 12:45:01
35020170017362 Трговец Поединец за трговија со цвеќе Александар Борис Пресилски АЛТОНАДА ТП Могила Упис на основање 21.07.2017 12:45:01
35020170017349 Друштво за производство, трговија и услуги ЗА-НИ-МА ДООЕЛ увоз – извоз Куманово Упис на основање 21.07.2017 12:45:01
31120170000470 Друштво за промет и услуги ГАМА КОМЕРЦ-КАФЕ АС увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 21.07.2017 12:40:51
35020170017434 Друштво за спорт и рекреација ТРИ М СПОРТ ЦЕНТАР ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Документ за регистрирање на работно време 21.07.2017 12:39:17
35020170017413 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз МЕСАРА ГОНЕТО ДООЕЛ Радовиш Документ за регистрирање на работно време 21.07.2017 12:38:03
30720170000345 Јавна здравствена установа ЦЕНТАР ЗА ЈАВНО ЗДРАВЈЕ Штип Упис на промена 21.07.2017 12:36:53
30120170018506 Друштво за производство, сервис, одржување и промет на ПП опрема, опрема за заштита и инженеринг ОГНОПРЕВЕНТ-ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.07.2017 12:36:31
1 2 3 4 5 6

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.