Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020190007152 Друштво за услуги,производство и промет СЛЕМЕПРОЕКТ увоз-извоз ДОО Штип Упис на промена 21.03.2019 13:49:47
30120190011118 Друштво за градежништво, проектирање и инженеринг ЕНЕРГОПЛАН ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 21.03.2019 13:49:46
30220190000142 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина Д-Р ЖАНЕ ДИШЛИЕСКА Скопје-во ликвидација Ликвидација 21.03.2019 13:43:25
35020190007036 Друштво за производство трговија и услуги ЦИК-ЕМ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Неготино Упис на промена 21.03.2019 13:43:10
35020190007097 Друштво за угостителство, промет и услуги СВОЛОУ БАР ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.03.2019 13:36:52
30220190000143 ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ГРИЖИ И ВОСПИТУВАЊЕ НА ДЕЦАТА ТЕТОВО Упис на промена 21.03.2019 13:36:32
30420190000279 Друштво за производство, трговија и услуги ВИТЕА-ИНОКС ДООЕЛ увоз -извоз Битола Упис на бришење 21.03.2019 13:35:38
30420190000272 Друштво за производство, трговија и услуги ВИТЕА-ИНОКС ДООЕЛ увоз -извоз Битола Судска Процедура - Стечај 21.03.2019 13:35:38
35020190007116 Друштво за транспорт и услуги ЕУРОГРИЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз с.Јосифово Валандово Упис на промена 21.03.2019 13:34:17
35020190007012 Трговско друштво за производство издавачка дејност трговија на големо и мало ТОПЕР Томислав ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 21.03.2019 13:32:49
35020190007168 Друштво за производство, трговија и услуги Е - ЛАЛЕПЛАСТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2019 13:30:09
35020190006992 Друштво за производство трговија и услуги АГРО ПРОЏЕК ВЕЉАНОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.03.2019 13:28:18
35020190007103 Трговско друштво за производство и трговија на големо и мало БОМИРО ДОО експорт импорт Скопје Упис на промена 21.03.2019 13:24:11
35020190007033 Друштво за одржување и поправка на моторни возила СПОНА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2019 13:22:30
31020190000116 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ДЕНТАЛ МЕДИКА Куманово Упис на основање 21.03.2019 13:14:01
35020190007220 Друштво за производство, трговија и услуги КЛАСИК ТЕХТИЛ ДООЕЛ Струмица Упис на промена 21.03.2019 13:08:42
35020190007189 Друштво за транспорт, трговија и услуги МАКСИ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Ликвидација 21.03.2019 13:02:42
35020190007179 Трговец поединец за производство и трговија ТП МАЛИНА ГРОЗ Блажица Веселин Ангеловска с.Конопница Крива Паланка Упис на основање 21.03.2019 13:00:01
35020190007187 Друштво за консултантски услуги АЛТЕРА КОНСАЛТИНГ ДОО Скопје Упис на промена 21.03.2019 12:59:50
30520190000176 Приватна агенција за вработување РЕАЛНОСТ-06 Прилеп Упис на промена 21.03.2019 12:57:50
30220190000140 За изборна кампања-претседателски избори 2019-БЛЕРИМ РЕКА -кандидат за претседател Упис на основање 21.03.2019 12:54:00
35020190006426 Друштво за производство,трговија и услуги ОПТИКА ДЕНИЦА ДОО увоз-извоз Скопје - во ликвидација Ликвидација 21.03.2019 12:51:13
35020190007038 Друштво за производство, трговија и услуги ТАФЧЕ ГОРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 21.03.2019 12:45:01
35020190006718 Друштво за производство,металопреработка, трговија на големо и мало и услуги ГАГИ КОМ ЛТД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 21.03.2019 12:41:14
35020190007205 Друштво за програмирање, промет и услуги МАНАСИЕВ ГЛОБАЛ СОЛУШНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.03.2019 12:40:30
35020190007218 Друштво за производство,трговија и услуги УНИ ГОЛДЕН МЕБЕЛ ДОО Струмица Документ за регистрирање на работно време 21.03.2019 12:38:34
35020190005940 САЈКОБ АЛУМИНЈУМ ИНШААТ ОТОМОТИВ САН. ВЕ ТИЏ. ЛТД. ШТИ. МАКЕДОНИЈА - Подружница Скопје Упис на промена 21.03.2019 12:33:07
35020190007206 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги КОНАК 1984 ДООЕЛ с.Зубовце, Врапчиште Упис на промена 21.03.2019 12:30:31
30220190000137 Општинско основно училиште КОСТА РАЦИН с.Брвеница, Брвеница Упис на промена 21.03.2019 12:26:10
35020190007199 Трговско друштво за производство,трговија и услуги Дарковска Билјана ДАРБИ Охрид ДОО Упис на промена 21.03.2019 12:23:15
35020190007156 Друштво за трговија и услуги ПИНПОИНТ СИС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.03.2019 12:15:00
35020190007162 Друштво за обука,образование,преведувачки услуги и консалтинг ЛИНГВИСТА МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Кочани Упис на промена 21.03.2019 12:14:50
30420190000185 Здружение за млади и доживотно учење ПРИЈАТЕЛСТВО ПЛУС-Битола Упис на основање 21.03.2019 12:13:59
35020190007210 Друштво за производство, трговија и услуги САЛОН ЗА ЗАВЕСИ ЕЅЦЛУСИВЕ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово, Shoqeri per prodhim, tregti dhe sherbime SALLONI I PERDEVE EXCLUSIVE SHPKNJP eksport-import Tetove Документ за регистрирање на работно време 21.03.2019 12:13:51
30120190011360 АДОНЕКС Акционерско друштво за вработување на инвалидни лица,производство и трговија на големо и мало,увоз-извоз Скопје Упис на бришење 21.03.2019 12:13:50
35020190007113 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ТАНИ-КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Лешок,Теарце Упис на промена 21.03.2019 12:13:26
35020190007201 Друштво за трговија и услуги ФАРД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.03.2019 12:13:03
35020190007191 Друштво за фризерски услуги СТУДИО ПОПАЈ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.03.2019 12:07:56
30520190000182 Друштво за производство,трговија и услуги СТРАЧУКА увоз-извоз ДООЕЛ с.Дебреште,Долнени !!! СУБЈЕКТОТ ГИ ИСПОЛНИЛ УСЛОВИТЕ ЗА БРИШЕЊЕ ПО ЧЛЕН 552 б ОД ЗТД НА 30.01.2016 г. БРИШЕЊЕТО Е ВО ТЕК.!!! Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2019 12:07:23
30120190011359 Заедница на сопственици на посебни делови на станбено-деловна зграда на ул.Манапо бр.3 блок влез 1,2 и 3 и бр.7 кула влез 1 и 2 Скопје Упис на промена 21.03.2019 12:01:08
30420190000277 Трговец поединец во вршење на трговија на мало ПРЕСПА, Владе Василевски Битола ТП Упис на бришење 21.03.2019 11:59:41
30420190000270 Трговец поединец во вршење на трговија на мало ПРЕСПА, Владе Василевски Битола ТП Судска Процедура - Стечај 21.03.2019 11:59:40
35020190007214 Друштво за производство, трговија и услуги АММАР ГРИЛ ХАУС ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 21.03.2019 11:58:02
35020190006464 Друштво за производство, трговија и услуги АММАР ГРИЛ ХАУС ДООЕЛ Скопје Ликвидација 21.03.2019 11:58:02
35020190007178 Друштво за производство,трговија и услуги ПАПАС ФУД увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Упис на промена 21.03.2019 11:57:59
30420190000276 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ИНТЕРНОВА-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на бришење 21.03.2019 11:57:29
30420190000269 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало ИНТЕРНОВА-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Судска Процедура - Стечај 21.03.2019 11:57:28
35020190006058 Трговско друштво за производство, трговија и услуги КРАП 2015 ДОО увоз извоз Охрид Упис на промена 21.03.2019 11:55:14
35020190007064 Друштво за туристички услуги КАРАЏИ ТУРС БАЛКАН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2019 11:51:01
30520190000177 Друштво за производство,трговија и услуги СЛАТКАРНИЦА ТУТИ ФРУТИ увоз извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2019 11:49:20
30620190000130 Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН ЕКО ФРУИТ ДОО Свети Николе-во стечај Судска Процедура - Стечај 21.03.2019 11:48:48
35020190006994 Друштво за промет и услуги ТЦН ИНТЕРНАТИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.03.2019 11:45:00
30420190000274 Друштво за производство,трговија и услуги ЏОЛИЈАНИ увоз-извоз ДОО Битола Упис на бришење 21.03.2019 11:44:24
30420190000268 Друштво за производство,трговија и услуги ЏОЛИЈАНИ увоз-извоз ДОО Битола Судска Процедура - Стечај 21.03.2019 11:44:23
35020190007181 Друштво за трговија и услуги ТИКА ПЛАСТ-БОЖИНОВСКИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2019 11:29:05
30420190000273 Приватна здравствена установа-аптека МЕДИКО-МГ Битола Упис на бришење 21.03.2019 11:27:58
30420190000271 Приватна здравствена установа-аптека МЕДИКО-МГ Битола Судска Процедура - Стечај 21.03.2019 11:27:57
35020190007192 Друштво за трговија, производство и услуги ПРЕСИЛ-ТОНАЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Могила Могила Документ за регистрирање на работно време 21.03.2019 11:22:10
35020190007183 Друштво за производство,трговија,угостителство,транспорт,градежништво и услуги СЕЕПОС ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на промена 21.03.2019 11:21:27
35020190007000 Друштво за производство,трговија и услуги АВТОПРОМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Упис на промена 21.03.2019 11:15:49
35020190007171 Друштво за трговија на мало и услуги ИНТЕР ИМПЕКС КОМПАНИ ДОО експорт-импорт Гостивар Упис на основање 21.03.2019 11:15:00
35020190007008 Друштво за градежништво КРУШЕВО ТИМ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.03.2019 11:15:00
35020190007119 Друштво за производство,трговија и услуги ПЕКО-ТЕКС ДООЕЛ Кочани Упис на промена 21.03.2019 11:12:50
35020190006776 Фармацевтска хемиска козметичка индустрија АЛКАЛОИД АД Скопје Упис на промена 21.03.2019 11:10:42
35020190006806 Друштво за трговија и услуги МЕДИКАПРО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2019 11:07:34
30520190000175 Друштво за градежништво, промет и услуги УРБАН-ХАУС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2019 11:03:03
30520190000181 Друштво за трговија, производство и услуги НАЈДОСКИ ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2019 10:58:21
35020190007158 Друштво за трговија и услуги Л ВАН КИ ШОНТ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.03.2019 10:57:45
35020190006606 Друштво за услуги и трговија ДАЛАС – МИ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.03.2019 10:56:21
35020190006636 Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје Упис на промена 21.03.2019 10:55:57
35020190007184 Друштво за производство, трговија на големо и мало, транспорт и услуги ВАРЕГО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово - во ликвидација Ликвидација 21.03.2019 10:55:13
30520190000178 Друштво за производство,услуги и трговија БУТИК НЕСТОР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2019 10:51:30
35020190006618 Друштво за производство трговија и услуги ЛИМЕС - МАК ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 21.03.2019 10:51:03
35020190006828 Осигурително брокерско друштво АСУЦ БРОКЕР АД Скопје Упис на промена 21.03.2019 10:48:57
35020190007024 Друштво за услуги СМЕТКОВОДСТВЕН КОНСАЛТИНГ КРЕАТИВА ДОО Скопје Упис на промена 21.03.2019 10:48:36
35020190007118 Друштво за производство, трговија и рециклирање РЕЏАИ АМЕТИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 21.03.2019 10:45:40
30120190010254 Република Северна Македонија - Универзитет “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“во Скопје St.Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of North Macedonia Упис на промена 21.03.2019 10:45:27
30520190000180 Друштво за трговија и услуги МАЈ СИТИ КАФЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кривогаштани.Кривогаштани Претстечај (Претходна постапка) 21.03.2019 10:45:08
35020190006797 Друштво за производство, трговија и услуги АГРИ ГЕОДИНАМИК ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.03.2019 10:40:31
35020190007188 Друштво за производство,трговија и услуги МУРАНА-КОМПАНИ ДООEЛ експорт- импорт Желино Упис на промена 21.03.2019 10:39:45
35020190006898 Друштво за производство, трговија и услуги МАДИКО-ИМПЕРИЈАЛ ДООЕЛ Струмица Упис на промена 21.03.2019 10:35:46
35020190006928 Осигурително брокерско друштво СН ОСИГУРИТЕЛЕН БРОКЕР АД Битола Упис на промена 21.03.2019 10:26:18
35020190007174 Друштво за трговија и услуги АКВА НОВА ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на промена 21.03.2019 10:24:22
30520190000174 Фризерски салон за мажи КУЛ Кундески Горан Прилеп Упис на промена 21.03.2019 10:22:48
35020190006817 Друштво за производство, промет и услуги ВСД МЕРКУР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2019 10:22:35
35020190007190 Друштво за инженеринг и консалтинг МАДРА ГРОУП ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 21.03.2019 10:19:53
35020190006337 Друштво за инженеринг и консалтинг МАДРА ГРОУП ДООЕЛ Скопје Ликвидација 21.03.2019 10:19:53
35020190007155 Студио за графички дизајн КАРМА ДС ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.03.2019 10:19:01
35020190006234 Друштво за производство, трговија и услуги МЕТАЛ ВАР Б.С.Ј. ДОО извоз-увоз с.Кадино Илинден Упис на промена 21.03.2019 10:15:10
35020190007166 Друштво за производство,трговија и услуги ЦАННА4МЕД ДООЕЛ с.Сушево Василево Упис на основање 21.03.2019 10:15:01
30220190000141 Политичка Партија Движење БЕСА-Изборна Кампања за Вонредни Локални Избори за Охрид,Ново Село и Дебар 2019 Упис на основање 21.03.2019 10:14:01
31520190000050 Приватна здравствена установа -Ординација по гинекологија и акушерство ВЕНЕРА Кавадарци Документ за корекција 21.03.2019 10:13:41
35020190006163 Друштво за трговија и услуги ДРИМКОЛ ПРОМЕТ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.03.2019 10:12:14
35020190006405 Друштво за трговија и услуги ХАПА МЕДИКАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.03.2019 10:10:47
30620190000116 Земјоделска Задруга СЛОБОДА со ограничена одговорност увоз извоз станица Зелениково,Зелениково Упис на промена 21.03.2019 10:08:31
35020190006825 Друштво за трговија, градежништво, инвестиции и услуги АЛНАСЕР 2000 КОМПАНИ ДОО Скопје Упис на промена 21.03.2019 10:07:10
30820190000120 Индивидуален земјоделец АГРО ФЕРУ Феру Мазлм Рушидов с.Банско Струмица Упис на бришење 21.03.2019 10:03:52
35020190007111 Друштво за производство, услуги и трговија АВТО СЕРВИС ЖАБА увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 21.03.2019 10:00:44
35020190007182 Друштво за контрола, услуги, производство и трговија ИБР-КАРГОИНСПЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 21.03.2019 09:47:15
35020190006921 Друштво за контрола, услуги, производство и трговија ИБР-КАРГОИНСПЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Ликвидација 21.03.2019 09:47:14
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.