Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120150022323 Трговско друштво за производство трговија и услуги ДОНКАТЕКСТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Драслајца Струга Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 04.08.2015 23:00:05
30120150022322 Трговско друштво за производство трговија и услуги ДОНКАТЕКСТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Драслајца Струга Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 04.08.2015 23:00:04
35020150004286 Друштво за производство,трговија и услуги ДИЈАБОЛИК ДОО Скопје Упис на основање 04.08.2015 17:00:00
35020150004232 Трговец поединец ЛОЛО АКЦЕСОРИС ТП Ивона Сашо Савеска Гевгелија Упис на основање 04.08.2015 16:45:00
30520150001571 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина Д-Р ДОБРИНКА с.Долнени,Долнени Упис на промена 04.08.2015 16:38:27
30120150022294 АДВОКАТ ВЛАДИМИР ВЕЉАНОВ Велес Упис на основање 04.08.2015 16:28:02
30120150022292 АДВОКАТ ЈАНА КОСТАДИНОСКА Кичево Упис на основање 04.08.2015 16:28:00
30120150022286 АДВОКАТ ЉУПКА НОВЕСКА Скопје Упис на основање 04.08.2015 16:28:00
30520150001565 Трговец поединец за фризерски услуги Попоска Наумче Бранка фризерско студио БАКИ-ПЛУС ТП Македонски Брод Упис на бришење 04.08.2015 16:25:57
30520150001569 Друштво за земјоделие, производство и трговија АГРОЗЕНИТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Галичани, Прилеп Упис на промена 04.08.2015 16:19:30
30520150001581 Друштво за производство,промет,такси и услуги БУНИ ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 04.08.2015 16:12:15
30120150022217 Друштво за трговија и услуги ПЕТРОЛНИС ДООЕЛ с.Негорци Гевгелија Упис на промена 04.08.2015 16:11:32
30120150022295 Трговско друштво за пиво, слад, оцет, алкохолни и безалкохолни пијалаци ПИВАРА СКОПЈЕ АД Скопје Упис на промена 04.08.2015 15:55:44
30420150002790 Друштво за услуги СТУДИО АЈТЕН ДООЕЛ увоз-извоз Битола-во ликвидација Ликвидација 04.08.2015 15:46:31
30120150022309 Друштво за спорт и рекреација СПОРТСКИ ЦЕНТАР ЈАНЕ САНДАНСКИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 04.08.2015 15:33:05
30120150022306 Друштво за превоз и услуги ЖАС ГРУПАЦИЈА КОНТЕЈНЕРСКИ ТРАНСПОРТ ДОО Скопје Упис на промена 04.08.2015 15:29:31
30120150021556 Јавна научна установа Институт за филм - Филмска Академија Охрид Упис на основање 04.08.2015 15:28:01
31520150000430 Друштво за производство трговија и услуги ПЕТКОВ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с. Балинци Валандово Упис на промена 04.08.2015 15:21:35
30120150022288 Друштво за производство услуги и транспорт БОСА-ТРАНС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје-во ликвидација Ликвидација 04.08.2015 15:16:30
35020150004207 Друштво за промет,трговија и услуги МБИ ДИЗАЈН КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње, Боговиње Упис на основање 04.08.2015 15:15:00
30120150022284 АДВОКАТ ХРИСТИНА БИНОСКА Прилеп Упис на основање 04.08.2015 15:14:00
30720150001317 Друштво за транспорт и трговија АКВАРИУС ТРАК ДООЕЛ Радовиш Упис на промена 04.08.2015 15:12:31
35020150004254 Друштво за производство,трговија и услуги ФРЕШ АГРОПРОДУКТ ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија Упис на основање 04.08.2015 15:00:01
30120150022214 Друштво за градежништво,инженеринг,трговија и услуги РУДАРМИН-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Експорт-Импорт,Скопје Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 14:59:35
30120150022311 Друштво за проектирање,инжењеринг и градежништво СС ИНВЕСТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 04.08.2015 14:57:20
30720150001318 Друштво за производство, трговија и услуги ЈАГОТЕКС ДООЕЛ Свети Николе-во ликвидација Ликвидација 04.08.2015 14:45:39
35020150004278 Друштво за производство, трговија и услуги ВОВА МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.08.2015 14:45:01
30420150002801 Друштво за производство, трговија и услуги АГРОМЕСО увоз-извоз ДООЕЛ Битола-во ликвидација Ликвидација 04.08.2015 14:41:26
30520150001580 Друштво за производство, трговија и услуги ГУЛЕ КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп-во ликвидација Ликвидација 04.08.2015 14:35:54
30320150002420 Друштво за трговија производство и услуги ИРОН СТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз с.Мислешево Струга Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 14:29:00
30120150022293 Друштво за угостителство, трговија и услуги МЕРИДИАН ХОЛДИНГ ГРОУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 04.08.2015 14:27:43
30620150001972 ТП Бутик за продажба на бижутерија и галантерија САРА Љупчо Ѓорѓи Богоевски Велес Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 14:18:42
30320150002419 Друштво за услуги,трговија и производство ЛА ПИАЗЗА увоз-извоз ДООЕЛ Охрид-во ликвидација Ликвидација 04.08.2015 14:15:52
35020150004270 Друштво за трговија и услуги БРИЛЛИАНТ ИНВЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.08.2015 14:15:00
30120150022320 Друштво за промет и услуги ЈАСМИН БАУ ДООЕЛ Батинци Студеничани Упис на бришење 04.08.2015 14:14:41
30120150022291 Друштво за промет и услуги ЈАСМИН БАУ ДООЕЛ Батинци Студеничани Ликвидација 04.08.2015 14:14:41
30620150001973 Трговија на мало со бижутерија и галантерија САРА-М Виолета Миле Богоевска ТП Велес Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 14:13:06
30920150001265 Друштво за производство,трговија и услуги ЕКО-КАР ДООЕЛ увоз-извоз Делчево Упис на промена 04.08.2015 14:12:48
30120150022303 РАЈКОМЕРС КОНСТРУКШАН ЕАД Софија -Подружница РАЈКОМЕРС КОНСТРУКШАН КЛОН МАКЕДОНИЈА Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 04.08.2015 14:00:08
31020150001573 Друштво за трговија производство и услуги СЕМИР ЛТД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово с.Романовце Упис на промена 04.08.2015 13:56:30
30120150022285 Друштво за трговија и услуги АЛФА И ОМЕГА ЧУС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 04.08.2015 13:54:11
30120150022302 Друштво за производство, промет и услуги ВИВАХОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за корекција 04.08.2015 13:52:44
31020150001574 Друштво за производство,трговија и услуги МЕЛИ-ЛУКА ШОП ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 13:50:44
35020150004289 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги СПЕЦИАЛ АРТ-ДИЗАЈН ДООЕЛ експорт-импорт с.Челопек-Брвеница Упис на основање 04.08.2015 13:45:00
30120150022019 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Цицо Поповиќ број 6 општина Центар Скопје Упис на промена 04.08.2015 13:44:46
30120150022210 Друштво за производство градежништво промет и услуги БЕГРАМО ИНЖИНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 04.08.2015 13:41:16
30120150022301 Друштво за производство, промет и услуги ДРЕСИКС ДОО Скопје Упис на промена 04.08.2015 13:40:14
30620150001970 Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТИМ КОРПОРЕЈШН ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 04.08.2015 13:17:37
30320150002417 Друштво за трговија и услуги БЕЛЛЕЗЗА ШУС ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 13:09:39
30120150022299 Друштво за застапување,услуги и трговија на големо и мало ИНТЕК-МАК Огниан увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Упис на промена 04.08.2015 13:08:14
31520150000429 Друштво за производство,трговија,транспорт и угостителски услуги БУШ,Ристо ДООЕЛ увоз-извоз с.Негорци-Гевгелија. Упис на промена 04.08.2015 13:07:44
35020150004285 Друштво за градежништво, трговија и услуги ПОРТИКО АРТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.08.2015 13:00:00
30820150001412 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕГАНТ ФРЕШ ДООЕЛ Струмица Упис на промена 04.08.2015 12:21:28
30820150001414 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз ГАЛЕРИЈА СОЛИДУС ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 12:16:16
35020150004253 Друштво за производство и промет на леб и бели печива БЛАЖЕСКИ ЈУНИОР ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.08.2015 12:15:01
30820150001413 Друштво за производство, трговија и услуги СИЛВЕР МАРКЕТ ПЛУС ДООЕЛ с. Турново Босилово Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 12:13:44
30320150002416 Трговско друштво за производство трговија и услуги АГРО ФРУТИ 2015 ДООЕЛ увоз - извоз Струга Упис на промена 04.08.2015 12:05:15
35020150004276 Друштво за трговија и услуги МОБИ СМАРТ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.08.2015 11:45:01
35020150004268 Друштво за трговија, прозводство и услуги УРВИЧ-КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 04.08.2015 11:45:01
35020150004266 Друштво за угостителство, промет и услуги МИНИМАУС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.08.2015 11:45:01
30520150001572 Приватна здравствена установа специјалистичка ординација по радиодијагностика со компјутеризирана томографија и ЕХО дијагностика ОСКАР МЕДИКАЛ Прилеп ПО Упис на промена 04.08.2015 11:43:05
30220150002384 ТП кафиќ КОРНЕР ПЛУС Марко Александар Бачевски Тетово Упис на бришење 04.08.2015 11:42:40
30420150002796 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз НИНО ФЈОРЕ ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 11:28:31
30920150001250 Индивидуален земјоделец БЕЛКА Стојчо Јован Георгијев Кочани Упис на основање 04.08.2015 11:14:05
30520150001575 Друштво за производство, трговија и услуги ЈАН-НЕД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 11:06:18
30520150001570 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ЏУЛИЈАНО ПРОМЕТ увоз-извоз Прилеп ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 11:04:57
30520150001574 Приватна здравствена установа ординација по општа медицина Д-Р НОРА ДИМШОСКА-ТАСЕСКА Прилеп Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 10:59:11
30520150001578 Друштво за трговија,производство и услуги ГАБИ ЕН ДАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 10:56:59
30220150002390 Друштво за производство,трговија и услуги ИВАРАС ДООЕЛ увоз-извоз с.Јанчиште,Јегуновце Упис на бришење 04.08.2015 10:44:53
30220150002388 Друштво за производство,трговија и услуги ИВАРАС ДООЕЛ увоз-извоз с.Јанчиште,Јегуновце Ликвидација 04.08.2015 10:44:52
30220150002386 Друштво за призводство трговија и козметички услуги ДИАМОНД-БЕАУТИ,DIAMOND-BEAUTY ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 10:39:48
30320150002415 Друштво за производство трговија и услуги МЕТРО МАРКЕТ ДООЕЛ с.Лескоец Охрид Упис на промена 04.08.2015 10:33:11
30120150021859 Друштво за туристички услуги МТО ТОУР & ХУНТИНГ АБ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Ликвидација 04.08.2015 10:19:21
30120150022079 Здружение на граѓани за промоција и поддршка на здравјето и заштита на човекови права МАТРОНА ИНТЛ Скопје Упис на основање 04.08.2015 10:14:00
30120150022262 Друштво за трговија и услуги ОСКАР-БЕБЕ ДОО експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 10:08:21
30120150022271 Друштво за производство, трговија и услуги БТВ-НЕТ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 10:07:19
30120150022273 Друштво за трговија и услуги ЛУТО КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 10:00:48
30120150022258 Друштво за производство, трговија и услуги СЕНАТОР МАКЕДОНИЈА ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 04.08.2015 09:59:18
30220150002385 Друштво за производство,промет и услуги ДМ-ТЕКСТ 7 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 04.08.2015 09:56:00
30320150002414 Трговско друштво за туристичко деловни активности и трговија Димитри Цветаноски ДЦ ПАРТНЕР Охрид ДООЕЛ Упис на бришење 04.08.2015 09:47:56
30320150002413 Трговско друштво за туристичко деловни активности и трговија Димитри Цветаноски ДЦ ПАРТНЕР Охрид ДООЕЛ Судска Процедура - Стечај 04.08.2015 09:47:54
30220150002383 Друштво за производство,трговија и услуги ГЕМАТЕКС ДОО експорт-импорт с.Брвеница,Брвеница Упис на промена 04.08.2015 08:54:59
35020150004282 Друштво за производство,трговија и услуги БУТИК ЗА ОВОШЈЕ И ЗЕЛЕНЧУК-ФРЕШ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 04.08.2015 08:30:05
35020150004281 Друштво за угостителство, промет и услуги НОВ КЕЈ 3 ДОО Скопје Упис на основање 04.08.2015 08:30:05
35020150004280 Друштво за производство,трговиј и услуги ЛАРЧЕР-КЕРАМИКА ДОО увоз-извоз Штип Упис на основање 04.08.2015 08:30:05
35020150004279 Друштво за градежништво трговија и услуги ДЕКОР ЕС КОМПАНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.08.2015 08:30:04
35020150004274 Друштво за авио превоз СИС АВИАТИОН ДООЕЛ Скопје Упис на основање 04.08.2015 08:30:01
35020150004259 Друштво за спорт и фитнес СТРОНГ-ШАЈН увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 04.08.2015 08:30:01
35020150004258 Друштво за производство, трговија и услуги СВИСС-ДЕКОР ДООЕЛ увоз-извоз с.Долно Свиларе Скопје Упис на основање 04.08.2015 08:30:00
1