Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120190011231 Друштво за производство,трговија и услуги ТОПОЛКА КРИСМАР ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:57:35
30120190011230 ЈКС МАКЕДОНСКА КАРАТЕ ШОТО ОРГАНИЗАЦИЈА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:57:31
30120190011229 Друштво за издавачка уметност и услуги ЕНТФИНИТИ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:57:30
30120190011228 Друштво за производство,трговија и услуги МИЛАНОВИЌ ДООЕЛ с.Карбинци,Карбинци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:57:25
30120190011227 Друштво за производство, услуги и трговија ММ КОНЦЕПТ ЕНТЕРИЕР ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:57:19
30120190011226 Друштво за внатрешен и надворешен промет на големо и мало МИНЕКС МИП ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:57:13
30120190011225 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕХИОН ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:57:11
30120190011224 Друштво за транспорт градежништво и трговија ВАТО ДОО Студеничани Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:57:09
30120190011223 Друштво за градежно занаетчиски услуги МБ ХОМЕ ДООЕЛ Марино Илинден Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:58
30120190011222 Друштво за филмска продукција и маркетинг БУЛЛФРОГС ПРОДУЦТИОН ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:38
30120190011221 Друштво за едукација ПСС ЕДУКАЦИЈА ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:35
30120190011220 Друштво за трговија и услуги АГРОПИОНЕР ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:31
30120190011219 Друштво за трговија ДИМИКО ТРЕЈД ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:29
30120190011218 Друштво за култура и уметност ФИЛМС Н РОСЕС ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:25
30120190011217 Друштво за трговија и услуги ЛОКА ТИМ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:24
30120190011216 Друштво за градежништво, услуги и инженеринг ЗЕМЈОМЕР-ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:22
30120190011215 Друштво за трговија и производство на хартија и амбалажа СУПЕРИОР ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:15
30120190011214 Друштво за градежништво, трговија и услуги ОГУТ ИЗГРАДБА ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:05
30120190011213 Друштво за трговија, услуги и производство УРБАН БУРГЕР ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:03
30120190011212 Друштво за производтво градежништво трговија и услуги ЕУРО-БИЛДИНГ ДООЕЛ с.Цветово Студеничани Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:01
30120190011211 Друштво за градежништво,трговија и услуги ТИТАН ГРАДБА С&Р ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:56:01
30120190011210 Друштво за услуги, трговија и производство ЕСТЕР СОФТ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:55:47
30120190011209 Друштво за услуги АРТ ЗЕТЕ МЕБЕЛ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:55:31
30120190011208 Друштво за трговија и услуги РИЧМОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Арнакија, Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:55:16
30120190011207 Друштво за маркетинг,трговија и услуги МАКСИМУМ МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:55:10
30120190011206 Друштво за инженерство,архитектонски дејности и техничко советување МАЦЕ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:55:03
30120190011205 Друштво за производство,инженеринг, промет и услуги БАРС ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:51:48
30120190011204 Друштво за трговија и услуги ЦЕН-ПРОМ,Цена ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:51:46
30120190011203 Друштво за трговија и услуги АВОКАДО ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:51:44
30120190011202 Друштво за транспорт и логистика ТРАНСЛОГ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:51:38
30120190011201 АМБИЕНТИ Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:51:36
30120190011200 Трговско друштво за производство,трговија,транспорт и услуги МТ-ЕС ПРОЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:51:30
30120190011199 Друштво за трговија и услуги МАГНУМ ГЛОБАЛ ЛИМИТЕД ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:51:18
30120190011198 Друштво за производство, трговија и услуги ОНЕ СТАР ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:51:09
30120190011197 Друштво за посредување,трговија и услуги ФИБ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:51:05
30120190011196 Друштво за трговија и услуги ФОТО СТИЛ ДОО увоз-извоз Куманово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:51:04
30120190011195 Друштво за мултимодален транспорт и логистички услуги СТАРКОН ШИПИНГ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:51:00
30120190011194 Друштво за производство и услуги ПЕКАРА БРАШКО ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:57
30120190011193 Друштво за транспорт, трговија и услуги ЕЛИТЕ ЦО,ELITE CO, ДООЕЛ експорт-импорт Илинден, Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:55
30120190011192 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина Д-Р НАТАША СИМОНОВСКА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:47
30120190011191 Друштво за надворешна и внатрешна трговија ГРАДАТИН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:46
30120190011190 Друштво за производство трговија и услуги ДУГА ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:41
30120190011189 Друштво за угостителство трговија и услуги ТДУ ПЕПИ увоз-извоз с.Велешта Струга ДООЕЛ Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:33
30120190011188 Друштво за промет и услуги ДИ-АН ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:32
30120190011187 Друштво за производство, конфекција и трговија на големо и мало ДАТЕКС ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:26
30120190011186 Друштво за производство и дистрибуција на вино МОВИНО ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:24
30120190011185 Друштво за производство, трговија, услуги, посредување и застапување КОМИСИОНЕР КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:22
30120190011184 Друштво за транспорт трговија и услуги БЕНО КОМЕРЦ ТРАНС ДОО експорт-импорт с.Волково Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:20
30120190011183 Друштво за трговија и услуги АИРКОН ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:19
30120190011182 Друштво за трговија и туризам ПАРАДИЗО ФЛАЈ ТРАВЕЛ СЕРВИС ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:12
30120190011181 Друштво за производство, трговија и услуги ПАРАДИЗО ФЛАЈ ИНН ДООЕЛ Експорт-Инпорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:11
30120190011180 Друштво за трговија и услуги ПЕРГАМОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:50:02
30120190011179 Друштво за производство, трговија и услуги ТАНАЛАРИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:47:17
30120190011178 Друштво за производство, трговија и услуги САРА-СВИТ ДООЕЛ увоз-извоз Сарај Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:47:14
30120190011177 Друштво за градежништво, инженеринг, трговија и услуги НАСТЕЛ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:47:01
30120190011176 Друштво за компјутерски консултантски дејности ОСИ-СИСТЕМСКА ИНТЕГРАЦИЈА ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:47:00
30120190011175 Друштво за трговија и услуги НАМИКО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:58
30120190011174 Друштво за производство, трговија и услуги ФИБО КОМЕРЦ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:54
30120190011173 Друштво за производство, трговија и услуги ЕУРО ФИН ИНВЕСТ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:50
30120190011172 ГАЛАКСИЈА ТРЕЈД Друштво за трговија и услуги ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:49
30120190011171 Друштво за консалтинг и услуги БСГ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:48
30120190011170 Друштво за производство трговија и услуги ПАРЛАМЕНТО ДВА ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:44
30120190011169 Душтво за трговија, производство и услуги ДАЦ КРЕАТИВ ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:38
30120190011168 Друштво за друго образование, менаџмент и консалтинг услуги ТРЕНИНГ ЦЕНТАР - ЦЕС ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:29
30120190011167 Друштво за трговија, производство и услуги ЕНЕРГО ГЛОБАЛ ТРЕЈД ДООЕЛ Кадино,Илинден Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:28
30120190011166 Друштво за компјутерски консултантски дејности АГ ФУТУРА ТЕХНОЛОГИИ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:16
30120190011165 Друштво за промет и услуги КАЕСТЕ ЛИВАТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:14
30120190011164 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ЕНЕРГО ПЛУС ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:05
30120190011163 Друштво за трговија, производство и инженеринг ГЛАТКОВ-ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Петровец Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:46:03
30120190011162 Друштво за угостителство, трговија и услуги БАРЕЛ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:52
30120190011161 Друштво за организирање саеми и изложби СКОПСКИ САЕМ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:49
30120190011160 Друштво за производство трговија и услуги БУЛДОГ ФИЛД ДОО Мирковци Чучер- Сандево Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:46
30120190011159 Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по физикална медицина и рехабилитација ПРИМАТЕРАПИ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:41
30120190011158 Друштво за трговија и услуги КУПИ ОД ДОМА ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:35
30120190011157 Друштво за угостителство, трговија и услуги КОФИ ФЕКТОРИ ТРИ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:32
30120190011156 Друштво за програмирање и услуги КОДТРАЈБ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:30
30120190011155 Друштво за трговија и услуги РИМБОС ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:23
30120190011154 Друштво за услуги КРЕАТИВА5 ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:22
30120190011153 Друштво за транспорт и услуги НЕЛТ ЛИНЕ ДООЕЛ Илинден Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:20
30120190011152 Друштво за производство,трговија и услуги ЈУСТУС увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:17
30120190011151 Друштво за консалтинг, трговија и маркетинг услуги ЕХАИ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:16
30120190011150 Акционерско друштво УСА-МАК-КОМПЈУТЕРС-Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:10
30120190011149 Друштво за трговија и услуги 7 ПМС МЕДИА ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:09
30120190011148 Друштво за угостителство,трговија и услуги БАГЕТЕРИЈА ЛЕ СМОСС увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:45:08
30120190011147 Друштво за монтажа,ремонт и сервисирање на лифтови ЕУРО-ЛИФТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:42:11
30120190011146 Друштво за производство,промет и услуги СКОКЕР ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:42:05
30120190011145 Друштво за производство, трговија и услуги ТРИПКИРМАР ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:41:58
30120190011144 Друштво за промет на големо,мало и увоз-извоз МПК-2001 Зоран и др.ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:41:48
30120190011143 Друштво за производство и услуги БАЛКАНЕКС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:41:43
30120190011142 Друштво за градежништво,инженеринг,трговија и услуги ВОХ ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:41:32
30120190011141 Друштво за трговија и услуги ТИА МАЛИБУ Данче и др.ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:41:30
30120190011140 Друштво за компјутерско програмирање ГАТЕ ОНЕ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:41:28
30120190011139 Друштво за производство, трговија и услуги ЗЕЛЕНА ВСЕЛЕНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:41:25
30120190011138 Друштво за компјутерски активности и услуги СЕПТОР ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:41:06
30120190011137 Друштво за производство, монтажа, сервисирање, трговија и услуги КЈУБ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:41:04
30120190011136 Друштво за современи технологии ДИНАМИЧКИ ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМИ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:41:03
30120190011135 Друштво за производство, трговија и услуги БИО АКТИВ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:40:58
30120190011134 Друштво за производство, услуги и трговија МАР КАФЕ ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:40:55
30120190011133 Друштво за трговија и услуги ЉИСИ И ИВАЈС ДООЕЛ Глумово Сарај Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:40:53
30120190011132 Друштво за трговија,производство и услуги ЕН-БЕСТ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.03.2019 20:40:46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.