Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120160044438 Друштво за производство, промет, превоз и услуги ИНТЕР БОСТ ДООЕЛ увоз-извоз н.Илинден Илинден Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 10.12.2016 23:00:05
30120160044437 Друштво за производство, промет, превоз и услуги ИНТЕР БОСТ ДООЕЛ увоз-извоз н.Илинден Илинден Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 10.12.2016 23:00:04
35020160031086 Друштво за производство, трговија и услуги ФИТО-БЕСТ ГРУП ДООЕЛ Делчево Упис на основање 09.12.2016 16:45:00
35020160031024 Друштво за производство,трговија и услуги СТРЕЛА ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Звегор Делчево Упис на промена 09.12.2016 16:28:04
35020160031046 Друштво за проектирање,консалтинг и изведба на објекти МАТРОНА ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 09.12.2016 16:20:54
35020160030419 Друштво за производство,трговија и услуги ДИЈАБОЛИК ДОО Скопје Упис на промена 09.12.2016 16:20:25
35020160030673 Друштво за спорт ФИТНЕС РЕВОЛУЦИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 09.12.2016 16:20:01
35020160029816 Друштво за трговија и услуги АЛЕНАТ ФИТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 09.12.2016 16:18:37
35020160030674 Друштво за производство и трговија МИВ КОМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 09.12.2016 16:17:25
35020160030827 Друштво за проектирање ХЕЛЕНА МОЈСИЌ АРХИТЕКТС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 09.12.2016 16:14:33
35020160029715 Друштво за производство,трговија и услуги СУН АНД СТАРС ДОО експорт-импорт Тетово Упис на промена 09.12.2016 16:14:27
35020160029365 Друштво за производство, трговија на големо и мало и туризам МАРТОН ИМПЕКС ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 09.12.2016 16:10:17
35020160029215 Друштво за производство, трговија и услуги БРЗА ПРАТКА ДОО Скопје Упис на промена 09.12.2016 16:07:16
35020160029016 Друштво за трговија и услуги ДИМАНЖ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 09.12.2016 16:03:59
35020160028845 Друштво за трговија и услуги КОМПАНИЈА ЦВЕТКОВИЌ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 09.12.2016 16:01:02
35020160031014 Друштво за производство, трговија и услуги УНИВЕРЗАЛ ВМП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 09.12.2016 15:59:35
35020160030367 Друштво за трговија на големо и мало БЕТАСТАНДАРДС ДОО Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:58:32
35020160031154 Рекреативен центар за деца и младинци МАЈСКИ ЦВЕТ 2010 ДООЕЛ Струга Упис на промена 09.12.2016 15:57:04
35020160030925 Друштво за транспорт,трговија и услуги СЕЛИНА ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Ресен Упис на промена 09.12.2016 15:51:29
35020160030919 Друштво за производство, угостителство, туризам и трговија на големо и мало КОЛИНС ЈУНИОР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 09.12.2016 15:49:00
35020160029865 Душтво за производство, трговија и услуги ЛЕДЕР ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:48:46
35020160031112 Друштво за производство,трговија и услуги АРТА ГРУП НЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на основање 09.12.2016 15:45:00
35020160031077 Трговско друштво НИКОЛОВ ФЕШН ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 09.12.2016 15:44:29
35020160029686 Друштво за трговија и услуги ЛЕНДИ КОМ ДВА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:44:21
35020160031173 Друштво за производство,трговија и услуги ЛЕО-БОКО-АВТОСЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Кратово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 09.12.2016 15:35:00
30420160001258 Друштво за трговија на големо и мало и инжињеринг ЉУПЧО-5 ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 09.12.2016 15:32:02
35020160031004 Друштво за производство, трговија и услуги НОВА КРЕСТ ДОО Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:31:58
31120160000871 Друштво за производство трговија и услуги СИСТЕМ АИР ДООЕЛ увоз-извоз с.Сенокос Врапчиште !!! СУБЈЕКТОТ ГИ ИСПОЛНИЛ УСЛОВИТЕ ЗА БРИШЕЊЕ ПО ЧЛЕН 552 б ОД ЗТД НА 30.01.2016 г. БРИШЕЊЕТО Е ВО ТЕК.!!! Упис на бришење 09.12.2016 15:31:34
31120160000856 Друштво за производство трговија и услуги СИСТЕМ АИР ДООЕЛ увоз-извоз с.Сенокос Врапчиште !!! СУБЈЕКТОТ ГИ ИСПОЛНИЛ УСЛОВИТЕ ЗА БРИШЕЊЕ ПО ЧЛЕН 552 б ОД ЗТД НА 30.01.2016 г. БРИШЕЊЕТО Е ВО ТЕК.!!! Судска Процедура - Стечај 09.12.2016 15:31:32
35020160031152 Друштво за производство трговија и услуги НИКОЛИ ФРСТ извоз-увоз ДООЕЛ Кавадарци - во ликвидација Ликвидација 09.12.2016 15:30:32
31120160000865 Друштво за угостителство, трговија и производство ЌЕБАПТОРЕ ЈУСУФ ЧАЧЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 09.12.2016 15:30:11
35020160031140 Друштво за производство, трговија и услуги ПАЗАРЧЕ ДООЕЛ Штип Упис на основање 09.12.2016 15:30:01
35020160030365 Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕОНЕ ДИ ВЕНЕЦИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 09.12.2016 15:30:01
31120160000862 Друштво за угостителство, трговија, производство и услуги СТЕПАНОСКИ-БДП увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 09.12.2016 15:29:40
31120160000861 Друштво за производство трговија транспорт градежништво туризам и услуги ЛАБИНО ЕКСПОРТ Ифраим ДООЕЛ експорт-импорт,Чегране-с.Чегране Претстечај (Претходна постапка) 09.12.2016 15:28:54
35020160030855 Друштво за трговија и услуги СУПЕР Х ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:28:13
31120160000870 Друштво за надворешна и внатрешна трговија, транспорт, градежништво и услуги БАУ-ФИРМА ДООЕЛ експорт-импорт с.Долна Бањица Гостивар Упис на бришење 09.12.2016 15:27:40
31120160000854 Друштво за надворешна и внатрешна трговија, транспорт, градежништво и услуги БАУ-ФИРМА ДООЕЛ експорт-импорт с.Долна Бањица Гостивар Судска Процедура - Стечај 09.12.2016 15:27:39
31120160000869 Друштво за производство,трговија и услуги ДИКИ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на бришење 09.12.2016 15:27:06
31120160000852 Друштво за производство,трговија и услуги ДИКИ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Судска Процедура - Стечај 09.12.2016 15:27:05
31120160000860 Друштво за производство транспорт трговија и услуги ТРИ-МГ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 09.12.2016 15:26:31
35020160030200 Друштво за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС ДВБ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:24:59
31120160000859 Друштво за производство трговија и услуги МАРМАРА ЛТД ДООЕЛ експорт-импорт с.Врапчиште Врапчиште Претстечај (Претходна постапка) 09.12.2016 15:24:32
31120160000858 Друштво за туризам ЕУРОПЕ-ТУРИСТ Дилавер Зулфиќари ДООЕЛ Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 09.12.2016 15:23:48
35020160030196 Друштво за производство, трговија и услуги РЕЗЕРВОАР МИНЕРАЛС МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:23:30
35020160031137 Друштво за производство, трговија и услуги ИЗОЛИМ-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 09.12.2016 15:23:19
31120160000857 Друштво за трговија и услуги ДУЛЕ-ЕКСПЕРТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 09.12.2016 15:23:12
35020160031041 Друштво за трговија,производство и услуги ДЕКСТИЛ МБ ДОО увоз-извоз Куманово Упис на промена 09.12.2016 15:23:08
35020160031013 Друштво за трговија и услуги МЕДИО ПРОЛАЈФ ДООЕЛ експорт - импорт Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:21:30
35020160031121 Друштво за трговија производство и услуги АРТИ КАБ ДООЕЛ увоз-извоз с.Велешта Струга Упис на промена 09.12.2016 15:21:27
35020160031161 Друштво за трговија и услуги БЕ-АД КОМ ДОО, Тетово Shoqeri per tregti dhe sherbime BE-AD KOM SHPK, Tetove Документ за регистрирање на работно време 09.12.2016 15:19:52
35020160031171 Друштво за трговија и услуги КУПИДОН ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:18:56
35020160030988 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕКСТИДИ ДОО с.Јосифово Валандово Упис на основање 09.12.2016 15:15:01
30120160044432 Занаетчија Златар МИЦКО 3 Кирко Клисаровски Скопје Упис на бришење 09.12.2016 15:13:45
35020160029396 Мешовито друштво за трговија на мало и големо,услуги увоз-извоз МИ МОДЕРНИ ИНТЕРИЕРИ Леснина Битола ДОО Упис на промена 09.12.2016 15:13:00
35020160031166 Друштво за трговија и услуги ЛИДЕР-АМАЛ ДООЕЛ, Тетово Shoqeri per tregti dhe sherbime LIDER-AMAL SHPKNJP, Tetove Документ за регистрирање на работно време 09.12.2016 15:12:28
30220160000759 Културно Хуманитарно Здружение ВЕПРА с.Боговиње,Боговиње,Shoqata Kulturore Humanitare VEPRA f.Bogovinё,Bogovinё Упис на основање 09.12.2016 15:12:03
30120160044368 Заедница на сонственици на станбена зграда на ул.Крсте Мисирков бр.17 општина Чаир град Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:06:14
30120160044131 Политичка партија СОЈУЗ НА ТИТОВИ ЛЕВИ СИЛИ Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:05:47
30120160044433 АДВОКАТ ВИКИЦА ТУНЏЕВА Радовиш Упис на бришење 09.12.2016 15:04:34
35020160030409 Друштво за трговија и услуги КРШ ДОО Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:03:53
30120160044434 АДВОКАТ ЕНЃУЛ ШЕРИФ Скопје Упис на промена 09.12.2016 15:03:50
35020160029823 Друштво за производство,трговија и услуги БОСКИА ДООЕЛ увоз-извоз с.Казандол Валандово Упис на промена 09.12.2016 15:00:26
35020160031063 Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства ПРОСВЕТНО ДЕЛО Скопје Упис на промена 09.12.2016 14:59:27
35020160030943 Друштво за трговија и услуги МАЛИ ТИМ ДИЗАЈН ДОО Скопје - во ликвидација Ликвидација 09.12.2016 14:55:21
35020160031168 Друштво за производство трговија и услуги АЛЕКСАНДАР-ФРИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 09.12.2016 14:48:01
35020160030511 Друштво за производство трговија и услуги АЛЕКСАНДАР-ФРИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Ликвидација 09.12.2016 14:48:01
30620160000993 Здружение на граѓани на балканска, културна и хуманитарна заедница ДИРИЛИШ Велес Упис на основање 09.12.2016 14:42:03
30220160000823 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина МЕРКУР со биохемиски лаборатории ЛАОР с.Селце,Тетово Упис на промена 09.12.2016 14:41:54
35020160031122 Друштво за трговија и услуги БАМБИСИМО КИДС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 09.12.2016 14:40:34
35020160031151 Друштво за производство трговија и услуги ДИФЕРЕНТ 2017 ДООЕЛ Велес Документ за регистрирање на работно време 09.12.2016 14:35:30
35020160031134 Друштво за трговија и услуги ПИРАМИДОН СОКС дооел увоз-извоз Битола Документ за регистрирање на работно време 09.12.2016 14:28:50
35020160031144 Трговија на мало ТП АДА ЧАЈЛЕ Сами Лирим Хасани с.Чајле Гостивар Упис на промена 09.12.2016 14:26:54
35020160030914 Друштво за производство,трговија и услуги РАН-БОЈ ПЛАСТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 09.12.2016 14:25:54
35020160031164 Друштво за производство трговија и услуги АРИЈЕТА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 09.12.2016 14:24:47
35020160031032 Друштво за производство трговија и услуги АРИЈЕТА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Ликвидација 09.12.2016 14:24:46
35020160029496 Друштво за приредување на игри на среќа ПУБЛИК БЕТ СПОРТ ДОО Скопје Упис на промена 09.12.2016 14:24:45
35020160030441 Друштво за трговија и услуги ГИГАВОИС ДООЕЛ Струмица Упис на промена 09.12.2016 14:23:48
35020160031111 Друштво за производство, трговија и услуги ДИМИ ХОЛДИНГ-ТРИ ДООЕЛ Струмица Документ за регистрирање на работно време 09.12.2016 14:15:16
35020160031147 Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија СТОЈАНОСКИ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 09.12.2016 14:11:42
35020160031107 Друштво за производство, трговија и услуги МОТЕ 2015 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 09.12.2016 14:05:15
31120160000855 Друштво за производство трговија и услуги СИСТЕМ АИР ДООЕЛ увоз-извоз с.Сенокос Врапчиште !!! СУБЈЕКТОТ ГИ ИСПОЛНИЛ УСЛОВИТЕ ЗА БРИШЕЊЕ ПО ЧЛЕН 552 б ОД ЗТД НА 30.01.2016 г. БРИШЕЊЕТО Е ВО ТЕК.!!! Претстечај (Претходна постапка) 09.12.2016 13:57:14
31120160000853 Друштво за надворешна и внатрешна трговија, транспорт, градежништво и услуги БАУ-ФИРМА ДООЕЛ експорт-импорт с.Долна Бањица Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 09.12.2016 13:56:41
31120160000851 Друштво за производство,трговија и услуги ДИКИ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 09.12.2016 13:55:53
35020160031101 Друштво за услуги, транспорт, трговија и производство ТАКСИ КОНТРА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 09.12.2016 13:53:11
30720160000512 Водна заедница ОРИЗНО ПОЛЕ Крупиште Карбинци Судска Процедура - Стечај 09.12.2016 13:50:12
35020160031143 Друштво за производство, трговија и услуги КАНЕЛ МЕНИ ДООЕЛ Кавадарци Документ за регистрирање на работно време 09.12.2016 13:47:52
35020160030937 Друштво за финансиски консалтинг ИНПУТ ДОО Скопје Упис на основање 09.12.2016 13:45:00
30120160044111 Демократска партија на Ромите Скопје Упис на промена 09.12.2016 13:39:39
35020160031106 Друштво за производство трговија и услуги КИДС КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 09.12.2016 13:38:32
35020160031067 Друштво за угостителство трговија и услуги ЛОРА 2016 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 09.12.2016 13:37:54
30520160000784 Приватна здравствена организација-ординација по општа медицина ВИВА с.Пашино Рувци Прилеп п.о. Упис на промена 09.12.2016 13:37:05
35020160031142 Трговско друштво за трговија,производство и услуги КАРАТ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Упис на промена 09.12.2016 13:36:07
35020160031095 Друштво за угостителство, трговија и услуги ДИВЕРСО ТРИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 09.12.2016 13:31:01
35020160030778 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги В И П ФБ КОМПАНИ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје - во ликвидација Ликвидација 09.12.2016 13:25:58
35020160029286 Друштво за производство,трговија и услуги ДЕ-МАК-ЛТД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 09.12.2016 13:24:43
35020160031141 Друштво за меѓународен транспорт ТЕМКО 2016 Охрид ДООЕЛ Упис на промена 09.12.2016 13:22:34
31020160000457 Друштво за производство, трговија и услуги ЧАЈЏИЛНИЦА КАЛДРМА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Претстечај (Претходна постапка) 09.12.2016 13:21:38
35020160031023 Рекреативен центар за деца и младинци МАЈСКИ ЦВЕТ 2010 ДООЕЛ Струга Упис на промена 09.12.2016 13:18:01
30520160000781 Здружение на такси возачи МИЛЕНИУМ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 09.12.2016 13:15:17
1 2 3

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.