Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30220140004746 Културно хуманитарно здружение ЛЕЅО Тетово, Shoqata kulturore dhe humanitare LEXO Tetove Упис на основање 18.12.2014 16:42:02
35020140005460 Друштво за превоз трговија и услуги ЗОРЕЛ ТРАНС ДОО Гостивар Упис на основање 18.12.2014 16:14:58
35020140005449 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз ЕЛИЗАБЕТ ФЕШН ДООЕЛ Радовиш Упис на основање 18.12.2014 16:14:58
35020140005433 Друштво за трговија и услуги ЈАЗ И ВИКИ СТОР ДООЕЛ с.Стрмош,Пробиштип Упис на основање 18.12.2014 16:14:58
30620140004537 ТП за одржување на моторни возила АВТОПЕРАЛНА МОНЦА Ѓуров Димче Ангелче Велес Упис на бришење 18.12.2014 16:14:25
30620140004539 ТП за трговија на мало ДАНИЕЛС КОМПАНИ Гочев Данчо Александар Велес Упис на бришење 18.12.2014 16:09:52
30120140037470 Друштво за градежништво, проектирање, инженеринг, посредување и услуги ГЕОДИЗАЈН ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Упис на промена 18.12.2014 16:07:18
30120140037663 Друштво за преработка и конзервирање на овошје и зеленчук ЈОМИ-ФООД ДООЕЛ експорт-импорт с.Башино село,Велес Упис на промена 18.12.2014 16:05:00
30120140037742 Друштво за превоз, трговија, производство и услуги ПЕТРОВ ДА-МИ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Упис на бришење 18.12.2014 16:04:44
30620140004538 ТП за трговија на мало РО-МЕЛ 99 Питиќева Алексо Соња Велес Упис на бришење 18.12.2014 16:04:32
30820140002821 Друштво за производство,услуги и трговија ВАРДАРЕЦ ДООЕЛ увоз-извоз с.Удово-Валандово Упис на промена 18.12.2014 16:01:20
30120140037598 Заедница на сопственици на посебни делови на станбената зграда на улица Јуриј Гагарин бр.17, влез 2, Карпош Скопје Упис на основање 18.12.2014 15:57:58
30120140037701 Друштво за транспорт, промет и услуги ИНТЕКТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:56:27
30120140037660 Друштво за трговија и услуги МАКО ДОО Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:53:48
30120140037741 Занаетчија Ташнар КВАЛИТЕТ Месут Зендел Скопје Упис на бришење 18.12.2014 15:50:32
30120140037739 Друштво за производство,трговија и услуги ИНТЕР-КАНДИ Фиданчо ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 18.12.2014 15:49:56
30120140037743 Друштво за такси превоз, трговија и услуги КРКИ АГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 18.12.2014 15:49:35
30120140037626 Друштво за угостителство,производство и трговија СУПЕРЕФТИНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:48:07
30120140037691 Друштво за трговија, угостителство и изработка на уметнички дела СКАРАБЕЈ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:47:44
30620140004559 Друштво за транспорт трговија и услуги ГОДИ ТРАНС Диме ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци Упис на промена 18.12.2014 15:46:13
30120140037656 Друштво за трговија услуги и производство ПЕРЛА ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.12.2014 15:45:22
35020140005463 Друштво за промет и услуги ТОМИ ПРОМ КОМ ДООЕЛ експорт-импорт с. Фалиш,Тетово Упис на основање 18.12.2014 15:44:58
30620140004542 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги МАРШАЛ АММО ДООЕЛ Неготино-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.12.2014 15:44:13
30620140004499 Друштво за трговија, услуги, производство и транспорт ПЕЧКОВ-ИНВЕСТ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.12.2014 15:40:11
30120140037737 Друштво за производство,трговија и компјутерски активности КОМПЈУНЕТ-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Орце извоз-увоз Македонска Каменица Упис на промена 18.12.2014 15:39:55
30120140037674 Друштво за трговија, услуги и производство АВТОЕЛЕМЕНТ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:39:55
30120140037675 Друштво за естетски услуги ПРИВЕ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.12.2014 15:36:06
30120140037459 Друштво за информатичка технологија КОСМИК ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОО Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:36:01
30120140037655 Друштво за производство, промет и угостителство СУРЕАЛИЗМО ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.12.2014 15:35:01
30620140004560 Друштво за производство,трговија и услуги АКВАРИУС ПРАЈМ ДООЕЛ увоз-извоз Велес Документ за регистрирање на работно време 18.12.2014 15:34:57
30620140004558 Друштво за трговија и услуги РАДЕ ДИЗАЈН ПЛУС ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 18.12.2014 15:33:23
30120140037524 Друштво за угостителство, маркетинг, аудио и видео продукција и услуги ГРАМОФОН ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:33:21
30120140037672 Друштво за производство, трговија и услуги БЕН ТРЕЈД Неби ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:30:53
30120140037690 Друштво за производство и трговија БЕЛОГРАД ДОО Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.12.2014 15:30:25
30420140005225 Друштво за поизводство,промет,трговија услуги и земјоделие увоз-извоз СИМ-КОМЕРЦ Симеон Крстевски ДООЕЛ Ресен Документ за корекција 18.12.2014 15:26:21
30120140037732 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕТ БРАЌА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Грушино Арачиново Упис на промена 18.12.2014 15:25:02
30320140005222 Трговско друштво за производство ,трговија и услуги СПАС Вевчани -ДООЕЛ Вевчани -Вевчани-во ликвидација Ликвидација 18.12.2014 15:24:16
30120140037702 АДВОКАТ АНА СТОЈАНОВСКА ГЕОРГИЕВСКА Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:23:38
30120140037713 Друштво за производство,трговија и услуги ЗИНЕС МЕБЕЛ И ДИЗАЈН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:23:01
30920140003375 Друштво за производство,промет и услуги КЛАС Јанчо Вангеловски и др.ЈТД увоз-извоз с.Стамер Делчево Документ за регистрирање на работно време 18.12.2014 15:19:49
30120140037432 Друштво за производство, угостителство и трговија БОКА БИСТРО ДООЕЛ увоз извоз Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:19:19
30120140037653 Друштво за трговија и услуги КАЈ БАЛЕ КАФЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.12.2014 15:18:45
30120140037673 Друштво за трговија и услуги ГАРИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.12.2014 15:17:42
30920140003374 Друштво за производство, трговија и услуги АЛИСА КИДС ДООЕЛ Кочани Упис на промена 18.12.2014 15:16:38
30120140036805 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕРГРОС Драган ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:16:22
30120140037295 Друштво за производство,трговија и услуги БИСЕР-ТРЕЈД Игор ДООЕЛ експорт-импорт-Скопје-во ликвидација Ликвидација 18.12.2014 15:14:32
30120140037585 Друштво за угостителство и туризам ВИЛА ВОДНО ДОО Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:13:00
30120140037684 Живинарска фарма БЕЛИМБЕГОВО Акционерско друштво Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 18.12.2014 15:12:01
30120140037605 Друштво за производство, трговија, маркетинг, пропаганда и услуги СКРИН - МЕДИА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 18.12.2014 15:11:36
30120140037422 ОПШТИНСКО ОСНОВНО УЧИЛИШТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ ОПШТИНА АЕРОДРОМ - СКОПЈЕ Упис на промена 18.12.2014 15:09:23
30620140004557 Друштво за производство,услуги и трговија ИН-НЕХС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.12.2014 15:04:45
30420140005223 Друштво за производство,трговија и услуги НЕВ ФЕШН БРЕНД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.12.2014 14:54:31
30720140003460 Друштво за производство,услуги и промет БОСТОН Стојче ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип Документ за регистрирање на работно време 18.12.2014 14:54:03
30120140037703 АДВОКАТ ТОДОР ДИМОВСКИ Скопје Упис на бришење 18.12.2014 14:52:24
30120140037620 Трговско друштво за трговија и услуги ТАЕЛА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2014 14:50:38
30120140037722 Друштво за реклама,маркетинг, трговија и услуги О.К.ИДЕА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2014 14:47:48
30220140004683 ТП ЦЕНКА-БЕСАР Мирзо Адем Хусеин Дебар Упис на бришење 18.12.2014 14:46:12
30120140037676 ОНЕ Телекомуникациски услуги ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.12.2014 14:45:15
30620140004554 ТП за трговија на мало ДАВИТА Темелковска Вано Сава Велес Упис на промена 18.12.2014 14:38:38
30120140037645 Друштво за трговија и производство СТЕФАНО ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за корекција 18.12.2014 14:27:26
30220140004747 Друштво за производство, трговија и услуги ОАЗА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 18.12.2014 14:27:05
30120140037595 Друштво за трговија и услуги ПИН МОБИЛЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.12.2014 14:22:45
30120140037715 Друштво за трговија и услуги БМ ДИСКОНТ МАРКЕТИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.12.2014 14:22:03
30620140004555 Друштво за производство,трговија и услуги Ф А М Цветко ДООЕЛ Увоз-извоз Велес Судска Процедура - Стечај 18.12.2014 14:16:56
30620140004556 Друштво за трговија МАКОС-92 Јован ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци Судска Процедура - Стечај 18.12.2014 14:15:13
30120140037738 Друштво за производство и услуги КАРЕ-МАРТИН ДООЕЛ с.Кучевиште Чучер-Сандево Упис на бришење 18.12.2014 14:09:08
30120140037449 Друштво за производство и услуги КАРЕ-МАРТИН ДООЕЛ с.Кучевиште Чучер-Сандево Ликвидација 18.12.2014 14:09:08
30120140037724 Друштво за трговија и услуги МИКО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 18.12.2014 14:07:23
30420140005221 Друштво за производство, трговија, превоз и услуги ЕЛ ФАМОЗО увоз-извоз ДООЕЛ Битола-во ликвидација Ликвидација 18.12.2014 14:01:52
30720140003459 Трговско друштво МИА ФЕШН ДООЕЛ Свети Николе Претстечај (Претходна постапка) 18.12.2014 14:00:38
35020140005450 Друштво за графички услуги и маркетинг студио МИСАЏИН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 18.12.2014 13:59:59
30120140037721 Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕК - ОР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2014 13:59:29
30420140005220 Занаетчија Ајредин Шабан Комина АВТОЛАКЕРСКИ СЕРВИС ЦРНО Битола Упис на промена 18.12.2014 13:59:16
30720140003456 Јавна установа МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА п.о.Штип Упис на промена 18.12.2014 13:59:14
30420140005054 Друштво за трговија и услуги Грозда Александар Видановиќ ТИГАР-ПРОМЕТ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на промена 18.12.2014 13:57:22
30120140037725 Друштво за трговија и услуги СИСТИНА ФАРМАЦИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2014 13:56:29
30320140005221 Друштво за трговија , услуги и угостителство КОЖЕСКИ АНАСТАСИЈА ДООЕЛ увоз извоз Охрид-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.12.2014 13:53:47
30120140037735 Друштво за трговија и услуги СУППОРТ СОФТ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 18.12.2014 13:53:31
30120140037618 Друштво за трговија и услуги СУППОРТ СОФТ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 18.12.2014 13:53:30
30320140005212 Трговско друштво за градежништво,трговија и услуги Цаноски Јонус,ОБНОВА увоз-извоз ДООЕЛ Струга Упис на промена 18.12.2014 13:53:15
30120140037733 Друштво за трговија и услуги МОТА-КРАПА ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 18.12.2014 13:49:11
30120140037658 Друштво за трговија и услуги МОТА-КРАПА ДООЕЛ Скопје Ликвидација 18.12.2014 13:49:11
35020140005455 Друштво за промет и услуги ДАКИ СД КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт с. Фалиш,Тетово Упис на основање 18.12.2014 13:44:59
30820140002817 Друштво за производство,трговија и услуги ВИЦКО ПУЦ ДООЕЛ Струмица Упис на промена 18.12.2014 13:43:34
30120140037729 Друштво за производство, трговија и услуги ХИКА ФЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 18.12.2014 13:42:52
30120140037359 Друштво за производство, трговија и услуги ХИКА ФЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 18.12.2014 13:42:52
30720140003442 Ромско-турско здружение ХАЈАТ НВО Струмица Упис на основање 18.12.2014 13:41:59
30120140037686 Друштво за маркетиншка и видео реализација А.Ц.АДВЕРТАЈЗИНГ КОМУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.12.2014 13:41:53
30820140002818 Друштво за производство на текстил трговија и услуги ИНТЕР ФАСИОН ТЕКСТИЛ експорт-импорт ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 18.12.2014 13:38:49
30120140037637 Занаетчија Поправка на кондури БАДИ,Александар Душан Смиљковски Скопје Упис на промена 18.12.2014 13:36:57
30120140037651 Заедница на сопственици на посебни делови од станбена зграда на Бул.Партизански одреди број 78 влез 5,6 и 7 - Карпош Скопје Упис на промена 18.12.2014 13:34:01
30120140037617 Друштво за производство трговија и услуги ЗВОНИТА Васе ДООЕЛ с.Сопиште-Сопиште Упис на промена 18.12.2014 13:32:26
30120140037657 Друштво за услуги МОДЕРН ИНН ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 18.12.2014 13:31:56
30720140003458 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица заштитно друштво за производство,трговија и услуги АНДОНОВ ДООЕЛ Свети Николе Документ за корекција 18.12.2014 13:31:42
30720140003455 Друштво за трговија и услуги ТИАНАЛИЗА ДООЕЛ Пробиштип Упис на промена 18.12.2014 13:30:50
30420140005217 Основно училиште КУЗМАН ЈОСИФОВСКИ-ПИТУ Кичево Ц.О. Упис на промена 18.12.2014 13:26:35
30120140037723 Друштво за транспорт и трговија САНТРАЧ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Документ за евидентирање на казна/санкција 18.12.2014 13:24:01
30120140037720 Друштво за производство,трговија и услуги ЕНТЕР ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Документ за евидентирање на казна/санкција 18.12.2014 13:22:01
30120140037719 Друштво за производство,трговија и услуги ЕНТЕР ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Документ за евидентирање на казна/санкција 18.12.2014 13:22:01
30120140037718 Друштво за производство,трговија и услуги СИМКО-КЕТКА ДООЕЛ увоз-извоз Штип Документ за евидентирање на казна/санкција 18.12.2014 13:22:01
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10