Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020180025597 Друштво за производство, трговија и услуги НББ ФАСХИОН ТРАДЕ ДОО Скопје Упис на промена 14.11.2018 13:06:19
35020180026404 Друштво за трговија,угостителство услуги,сообраќајно воспитување и превоз ЗОКИ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 14.11.2018 13:05:22
30120180015965 Медиумско здружение ШЌИПМЕДИА-SHQIPMEDIA Тетово Упис на промена 14.11.2018 13:02:52
35020180024726 Друштво за трговија и услуги ТОП МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 14.11.2018 13:02:01
35020180026206 Друштво за трговија на големо ФЛЕКСИ ПОВЕР Г ДОО Скопје - во ликвидација Ликвидација 14.11.2018 13:00:58
30120180016025 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија ЕМ-ДЕНТ с.Студеничани Студеничани Упис на промена 14.11.2018 13:00:14
35020180024616 Друштво за производство, трговија и услуги АХИЛИУС МАКС ДООЕЛ Штип Упис на промена 14.11.2018 12:59:35
30620180000666 Друштво за производство и трговија ОРТИЗ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Судска Процедура - Стечај 14.11.2018 12:58:30
35020180024136 Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН 2007 ДОО извоз-увоз с.Горно Јаболчиште Чашка Упис на промена 14.11.2018 12:50:45
30720180000337 Приватна здравствена установа -ординација по гинекологија и акушерство Д-Р ВИОЛЕТА САМАРОВА П.О.Радовиш-во ликвидација Ликвидација 14.11.2018 12:48:12
30120180016028 Здружение на граѓани за спортови на шипка, платно и други воздушни и акробатски спортови, со и без апаратус ПОЛ ПИПЛ Скопје Упис на промена 14.11.2018 12:46:23
35020180026422 Друштво за трговија, производство и услуги ДЕ-ЛО ХИГИЕНА увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 14.11.2018 12:45:35
35020180026401 Друштво за услуги и трговија ДОН - ПРИМУС ЕДЕН ДОО увоз извоз Охрид Упис на промена 14.11.2018 12:45:28
35020180026419 Трговец поединец за сметководствени услуги ЕГЕ-ЕГ Горан Тимо Ефтимов ТП Кочани Упис на промена 14.11.2018 12:41:46
35020180026337 КАПИТАЛ БАНКА АД Скопје Упис на промена 14.11.2018 12:38:02
35020180026356 Друштво за производство, трговија и услуги МАРВЕЛ САЛЕС ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 14.11.2018 12:35:11
35020180025676 Друштво за напредни маркетинг истражувања, производство, промет и интелектуални услуги ЈУНИКС ДОО Скопје Упис на промена 14.11.2018 12:32:45
30120180016011 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина ДОКТОР ЖИВАГО Скопје Упис на промена 14.11.2018 12:27:15
35020180026406 Друштво за трговија и услуги МАКЕДОНСКИ ЕТНО СУВЕНИРИ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Документ за регистрирање на работно време 14.11.2018 12:25:31
31120180000600 Друштво за производство, промет, услуги и трговија МОЛИКА-2010 увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод Упис на бришење 14.11.2018 12:24:46
31120180000592 Друштво за производство, промет, услуги и трговија МОЛИКА-2010 увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод Судска Процедура - Стечај 14.11.2018 12:24:45
35020180025536 Друштво за транспорт,трговија и услуги БАРАБА ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Росоман Упис на промена 14.11.2018 12:22:53
35020180024677 Друштво за градежништво , производство, трговија и услуги ГЕНКОР ДОО Скопје Упис на промена 14.11.2018 12:19:11
35020180026083 Друштво за трговија и услуги АРВА ГРУП ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 14.11.2018 12:07:03
35020180026378 Друштво за производство трговија и услуги В и П-МЕТАЛ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на промена 14.11.2018 12:01:24
35020180024889 Друштво за производство трговија и услуги ВИС ВЕНДИНГ ДОО увоз-извоз Гевгелија Упис на промена 14.11.2018 11:58:29
35020180026370 Друштво за производство,трговија и услуги ЛОНИ-С ДООЕЛ увоз-извоз Кичево Документ за регистрирање на работно време 14.11.2018 11:55:31
35020180026402 Друштво за трговија и услуги АНГЕЛ НЕДВИЖНОСТИ Охрид ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 14.11.2018 11:43:00
31020180000543 Друштво за пиланско производство и преработка на дрво ПИЛАНА КУ-ПИ увоз-извоз ДООЕЛ Куманово Упис на бришење 14.11.2018 11:30:03
30220180000712 Друштво за угостителство, трговија и услуги ЉОКИ ДООЕЛ Тетово Документ за корекција 14.11.2018 11:19:53
35020180026349 Друштво за трговија, угостителство и услуги ТОНИ И ДАРКО 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Документ за регистрирање на работно време 14.11.2018 11:19:43
31020180000542 Друштво за превоз производство и услуги ЈУЛЕ-КОМ ДОО увоз-извоз Куманово Судска Процедура - Стечај 14.11.2018 11:09:27
35020180026400 Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија ХММ ПРОЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп - во ликвидација Упис на бришење 14.11.2018 11:07:56
35020180026373 Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија ХММ ПРОЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп - во ликвидација Ликвидација 14.11.2018 11:07:56
35020180026344 Друштво за продукција ФИЛМСКА РАБОТИЛНИЦА НАЦИОНАЛНИ КУЛТУРНИ ВРЕДНОСТИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 14.11.2018 10:58:59
30620180000665 Друштво за производство и трговија ОРТИЗ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Претстечај (Претходна постапка) 14.11.2018 10:57:52
35020180026330 ТП Авто Такси САШКО РОШКО Сашко Борче Рошковски Скопје Упис на бришење 14.11.2018 10:57:47
30820180000487 Шотокан карате клуб ШИХАН Струмица Упис на промена 14.11.2018 10:55:06
35020180026350 Друштво за услуги и промет ЈОДИ Снежана ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 14.11.2018 10:54:44
35020180026347 Друштво за одгледување на свињи СИГМА ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Крива Паланка Упис на промена 14.11.2018 10:54:03
35020180026367 Друштво за производство,услуги и трговија увоз извоз ПОСЛЕДЕН ГРОШ ДОО Радовиш Упис на промена 14.11.2018 10:52:32
35020180026392 Друштво за производство, трговија и услуги ФИЛОКСЕНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 14.11.2018 10:46:10
35020180026249 Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДОО Скопје Упис на промена 14.11.2018 10:45:08
30220180000711 АЛИАНСА НА АЛБАНЦИТЕ Тетово , ALEANCA PER SHQIPTARET Tetovё Упис на промена 14.11.2018 10:40:30
30220180000709 Приватна здравствена установа-аптека КЕМОФАРМАЦИЈА+ Тетово Упис на промена 14.11.2018 10:35:42
35020180026386 Друштво за производство, трговија и услуги ВИН МАР ПЛАСТ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Документ за регистрирање на работно време 14.11.2018 10:33:23
35020180026155 Друштво за курирски услуги ПРЕМИУМ ДЕЛИВЕРИ ДОО Скопје Упис на промена 14.11.2018 10:32:44
30520180000651 Производна трговска и услужна задруга ЕРИК-БС увоз-извоз Прилеп П.О. Упис на бришење 14.11.2018 10:31:57
35020180025096 Друштво за производство, трговија и услуги АНЏЕЛА-СМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 14.11.2018 10:27:39
30920180000370 Друштво за производство,трговија и услуги АЛБО-БОБИ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево Упис на бришење 14.11.2018 10:25:48
30520180000649 Друштво за производство, трговија и услуги СВЕЖА РИБА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп-во стечај Судска Процедура - Стечај 14.11.2018 10:20:35
35020180026338 Трговец поединец салон за разубавување РОЗА МИЛАН СТОИЧОВСКА ТП Делчево Упис на промена 14.11.2018 10:19:29
30420180001248 Кошаркарски клуб ХЕРАКЛЕА Битола Упис на промена 14.11.2018 10:08:21
30420180001250 Друштво за производство,услуги и трговија ЛУКАС-ТЕО ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 14.11.2018 10:07:06
30420180001245 Друштво за производство,услуги и трговија ЛУКАС-ТЕО ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 14.11.2018 10:07:05
30420180001249 Друштво за производство, трговија и услуги ТАНЧЕВСКИ ТРАНС ДООЕЛ Битола Упис на бришење 14.11.2018 10:06:08
30420180001244 Друштво за производство, трговија и услуги ТАНЧЕВСКИ ТРАНС ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 14.11.2018 10:06:07
30420180001246 Козметички салон АЛЕКСАНДАР - С.З.Д Ресен Упис на бришење 14.11.2018 10:05:17
35020180026326 Друштво за производство на бетон трговија и услуги НУР-ТРАНС-БЕТОН ДОО експорт импорт с.Стримница,Желино Упис на промена 14.11.2018 10:04:06
31120180000599 Друштво за производство, трговија и услуги АНА ПРОМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 14.11.2018 09:39:37
31120180000591 Друштво за производство, промет, услуги и трговија МОЛИКА-2010 увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод Претстечај (Претходна постапка) 14.11.2018 09:38:51
35020180026371 Акционерско друштво за производство и промет ЖИТО ЛЕБ Охрид Упис на промена 14.11.2018 09:36:53
35020180026250 Друштво за производство трговија и услуги ТЕКО-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с.Липково Липково Упис на промена 14.11.2018 09:30:25
35020180026381 Друштво за сервисирање производство услуги и трговија НААЈ-СИГУРНОСТ Нада и др. ДОО увоз-извоз Гостивар - во ликвидација Ликвидација 14.11.2018 09:20:35
30420180001247 Друштво за производство,услуги и трговија ФЛОРИСТИК ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 14.11.2018 09:12:27
30420180001243 Друштво за производство,услуги и трговија ФЛОРИСТИК ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 14.11.2018 09:12:25
35020180026288 Друштво за производство, трговија и услуги ВИТРАЖ ПЛУС ЕДЕН ДООЕЛ увоз-извоз Битола Документ за регистрирање на работно време 14.11.2018 09:06:30
35020180026298 Трговско друштво за трговија на големо и мало услужни дејности Гордана Таповска ТТ-2 увоз-извоз ДООЕЛ Битола - во ликвидација Ликвидација 14.11.2018 09:05:31
35020180026305 Друштво за транспорт и услуги БРОТХЕР ТРАНСПОРТ ДОО увоз-извоз Штип Упис на промена 14.11.2018 08:58:00
35020180026385 Друштво за производство,трговија и услуги БУТИК ВОКЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 14.11.2018 08:57:13
30920180000369 Јавна општинска установа за деца, Детска градинка ЅВЕЗДИЧКИ, општина Чешиново-Облешево Упис на промена 14.11.2018 08:56:32
35020180026343 Друштво за производство, трговија и услуги БУП-АН ДООЕЛ Штип Упис на промена 14.11.2018 08:54:31
31520180000232 Здружение на граѓани ЛОЗАРИ ИСТОК Кавадарци Упис на промена 14.11.2018 08:42:52
35020180026358 Друштво за производство,трговија и услуги НЕНА БЈУТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 14.11.2018 08:15:01
35020180026323 Трговец Поединец ТП ТОНИ ШУС Албјонда Тасим Џемалче Дебар Упис на основање 13.11.2018 16:45:01
35020180026312 Друштво за производство трговија и услуги ЈАСМИНА ЈАСЕ ДООЕЛ увоз извоз Куманово Упис на основање 13.11.2018 16:45:01
30220180000705 Здружение на мотоциклисти ИНТЕРНАЦИОНАЛ РОУТЕ 66 Тетово Упис на основање 13.11.2018 16:42:04
30620180000600 Здружение НАЦИОНАЛНА МРЕЖА НА СПОРТСКИ ЛИДЕРИ Кавадарци Упис на основање 13.11.2018 16:42:04
35020180026175 Друштво за трговија и услуги ДИНИ ЛИГХТ ХОУСЕ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.11.2018 16:15:01
30220180000708 Приватна здравствена установа-Ординација по гинекологија и акушерство Д-Р ВАЛБОНА Тетово Упис на основање 13.11.2018 16:12:04
30220180000707 Приватна здравствена установа-Ординација по офтамологија Д-Р НАДИ Тетово Упис на основање 13.11.2018 16:12:03
30120180015746 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Лазар Поп Трајков број 39 општина Гази Баба, Скопје Упис на основање 13.11.2018 16:12:01
30120180015967 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина ВИКТОРИЈА с.Мало Коњари, Прилеп Упис на промена 13.11.2018 15:54:49
30120180015857 Фондација МАКЕДОНСКО НАСЛЕДСТВО ТОДОР АЛЕКСАНДРОВ Ресен Упис на бришење 13.11.2018 15:47:59
31120180000598 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина АГО-ВИТА с.Врбјани Маврово и Ростуша Упис на бришење 13.11.2018 15:45:10
31120180000597 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина АГО-ВИТА с.Врбјани Маврово и Ростуша Ликвидација 13.11.2018 15:45:09
35020180026236 Друштво за производство трговија и услуги АЛЕКСАНДАР МЕС 2018 ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 15:39:34
35020180026215 Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства ПРОСВЕТНО ДЕЛО Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 15:39:07
35020180026364 Друштво за производство, трговија и услуги МАРАБЕЛЛА ДООЕЛ Куманово Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 15:38:27
30320180000965 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина СЕПТИМА Охрид Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 15:38:18
35020180026165 Друштво за промет на големо и мало, угостителство и туризам АУРОРА ТУРС Славчо ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 15:37:27
35020180026354 Друштво за производство, трговија и услуги КАПРИ БМ ДОО увоз-извоз Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.11.2018 15:35:47
35020180026362 Друштво за производство, трговија и услуги АНИМЕН-ПРОМ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 13.11.2018 15:35:43
30620180000664 Друштво за производство трговија и услуги УНИОН-ММ извоз-увоз ДОО Велес Судска Процедура - Стечај 13.11.2018 15:33:08
30620180000656 Приватна здравствена установа -ординација по Општа медицина ПРИМА-МЕДИКА Неготино-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.11.2018 15:30:42
35020180026325 Друштво за угостителство,промет и услуги ОЛД АЛИСА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на основање 13.11.2018 15:30:00
30620180000659 Друштво за трговија и услуги РИАЛ БГ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Документ за корекција 13.11.2018 15:28:46
35020180026359 Друштво за угостителство, трговија и услуги СУЛТАН ДОНЕР ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.11.2018 15:23:18
35020180026282 Друштво за трговија и услуги ТЕАМ ГАРАГЕ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.11.2018 15:15:01
35020180026257 Друштво за производство, трговија и услуги НЕТИ КОМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње, Боговиње Упис на основање 13.11.2018 15:15:00
1 2 3 4 5

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.