Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120150017093 НОТАР РОБЕРТ Живко СТОЈКОВСКИ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:56:35
30120150017092 Колонијал ТП ИЛИНДЕН-1 Бојковски Трајко Тихомир Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:56:33
30120150017091 Електроинсталатер ЕДИ Шефкија Шабо Радончиќ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:56:25
30120150017090 АДВОКАТ АНА МИНОСКА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:56:17
30120150017089 Угостителски објект Трговец - поединец ФИШ РЕСТОРАН НДК ТП Јасминка Јакуп Паљош Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:56:13
30120150017088 ТП Сервис за миење возила со угостителски услуги МАЈАНИ Маја Душан Илиевска Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:55:53
30120150017087 НОТАР ВИОЛЕТА БРАНКО ПЕТРОВСКА СТЕФАНОВСКА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:55:45
30120150017086 Јавна здравствена установа Завод за физикална медицина и рехабилитација - Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:55:34
30120150017085 Средно училиште на град Скопје Гимназија ЈОСИП БРОЗ ТИТО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:55:31
30120150017084 ДРЖАВЕН ИНСПЕКТОРАТ ЗА ШУМАРСТВО И ЛОВСТВО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:55:23
30120150017083 МИНИСТЕРСТВО ЗА ЗЕМЈОДЕЛСТВО,ШУМАРСТВО И ВОДОСТОПАНСТВО Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:55:21
30120150017082 МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА-УПРАВА ЗА ИЗВРШУВАЊЕ НА САНКЦИИТЕ Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:55:17
30120150017081 Јавна установа од ОБЛАСТА НА ЗДРАВСТВОТО ЗА ПОТРЕБИТЕ НА ЈАВНИТЕ ЗДРАСТВЕНИ УСТАНОВИ УНИВЕРЗИТЕТСКИ КЛИНИКИ, ЗАВОД И УРГЕНТЕН ЦЕНТАР-Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:55:10
30120150017080 Друштво за хотелиерство, туризам и угостителство ПЕЛА ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:55:09
30120150017079 Акционерско друштво за стопанисување со деловен простор во државна сопственост - Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:55:07
30120150017078 Друштво за производство трговија угостителство сообраќај градежништво и услуги М-Б ГМБХ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар-во ликвидација Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:55:05
30120150017077 САМБО ФЕДЕРАЦИЈА НА МАКЕДОНИЈА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:55:04
30120150017076 Друштво за внатрешен и надворешен промет ГАЛИЈА Љубчо ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:39
30120150017075 ОПШТИНА ВИНИЦА Виница Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:38
30120150017074 Осигурително брокерско друштво ВИА-БРОКЕР А.Д. Глумово Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:35
30120150017073 Друштво за производство и обработка на метали ГАЛВАЗИНК ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:33
30120150017072 Друштво за транспорт промет и услуги ХАВИНА - КОМ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:32
30120150017071 Друштво за производство,трговија и услуги АРЕНА ЕЛЕКТРОНИКС ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:30
30120150017070 Друштво за производство, трговија и услуги МЕТАЛ-ПРОМ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:26
30120150017069 Друштво за производство трговија и услуги БАЛКАН НЕДВИЖНОСТИ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:25
30120150017068 Друштво за трговија и услуги ПАССАБЛЕ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:20
30120150017067 Друштво за производство и трговија ВЕЛДМАРТ-СТИЛ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:20
30120150017066 Друштво за градежништво,производство,трговија и услуги ДИЗАЈН И.Н.Г. ДООЕЛ с.Студеничани Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:19
30120150017065 Друштво за промет и услуги ЈАХЈАГА КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:16
30120150017064 Друштво за производство, промет и услуги НАТРОНПАК ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:11
30120150017063 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛЕКТРО КОНТАКТ Костадин и други ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:06
30120150017062 Друштво за услуги во електроника и биротехника,производство и промет ТОШИБА-3Д ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:51:00
30120150017061 Друштво за превоз и трговија ДЕЧКОВИЌ ТРЕИД ДООЕЛ с.Петровец, Петровец Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:50:59
30120150017060 Друштво за промет и услуги ГОЛЕМА РЕКА-РС ДООЕЛ увоз-извоз с.Црн Врв Сопиште Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:50:58
30120150017059 Република Македонија - Универзитет “СВ.КИРИЛ И МЕТОДИЈ“во Скопје St.Cyril and Methodius University in Skopje, Republic of Macedonia Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:50:46
30120150017058 АГЕНЦИЈА ЗА ФИЛМ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:50:45
30120150017057 Општинско Основно училиште 11 ОКТОМВРИ Скопје,Центар Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:50:43
30120150017056 Самостоен уметник ТП МИКИ-соло пеач тенор Михајло Павле Арсенски Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:50:38
30120150017055 ТП за производство на амбалажа од хартија и картон ТАМАПАК Дејан Кирил Пешкирски Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:50:28
30120150017054 ТП Фотокопир Л И Б Р А - Илчо Богдан Мисерлиовски Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:50:27
30120150017053 Занаетчија Пекара ФИЖ ВИКТОРИЈА ФИДАНОВСКИ ЖИВКО ИЛИЈА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:50:27
30120150017052 Индивидуален земјоделец КИТКА ЗОРАН ВЕСКОВСКИ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:50:13
30120150017051 Цвеќарница КАМЕЛИЈА ТП Биљана Растко Аврамовска-Миталковска Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:50:10
30120150017050 АДВОКАТ ЉУПЧО ШВРГОВСКИ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:50:05
30120150017049 АДВОКАТ ГОРАН НАЦИЌ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:46:55
30120150017048 Занаетчија Занаетчиски дуќан Електрометалпласт НИ-ЃО Тихомир Никодин Кировски Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:46:45
30120150017047 АДВОКАТ АНА КАМЧЕВА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:46:43
30120150017046 Занаетчија Тапетар ролетар ВОЈО Војислав Петре Груевски Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:46:07
30120150017045 Угостителски дуќан ТП КОСМОС Муше Абидин Алија Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:46:02
30120150017044 АДВОКАТ ЕМИЛ МИФТАРИ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:45:53
30120150017043 Занаетчија Бутик ЏИНА Јелена Зоран Костиќ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:45:19
30120150017042 ТП ПУНО Промет на мало Столески Добре Горанчо Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:45:16
30120150017041 Љатифи Бајрам Енис ТП Промет на мало КАРАБУНАР Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:45:06
30120150017040 Трговија на мало ЕЛ-ЕМ ТП Мира Борис Антовска Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:41:44
30120150017039 Занаетчија Браварска работилница КВАЛИТЕТ Милорад Јовановиќ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:41:43
30120150017038 Трговија на мало ТП ТАРГЕТ БА-СЛ Адеми Гани Зебуш Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:41:38
30120150017037 Угостителски објект трговец поединец РАГУЗА ТП Перица Мирослав Голомеиќ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:41:33
30120150017036 Занаетчија Ѕидаротесар МАРЈАН Марјан Атанас Станковски Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:41:11
30120150017035 Авто такси Трговец-поединец Г-МИ ТП,Агим Шаип Битиќи Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:57
30120150017034 НОТАР МЕТОДИЈА РИСТОСКИ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:37
30120150017033 АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР ДИМИТРИЕВСКИ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:35
30120150017032 АДВОКАТ ОЛИВЕРА ДОЦЕВСКА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:34
30120150017031 Трговец поединец трговија на мало ТП ТОБАКО АНА-НИНА Хилмо Алмира Шкријељ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:32
30120150017030 Трговец - поединец овластен сметководител за вршење на сметководствени работи СМЕТКОВОДСТВЕНО БИРО АКТИВА Елена Стојанче Овнарска ТП Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:32
30120150017029 НОТАР АНА ПЕТРОВСКА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:29
30120150017028 Индивидуален земјоделец МЛА-ФИЛ ГУРМЕШ Трајче Стојче Цветковски с.Јурумлери Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:23
30120150017027 Пицерија ГИГО ЈУНИОР ТП Светлана Иван Кондратјук-Огненоска Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:19
30120150017026 Друштво за инженеринг,градежништво,промет на големо и мало со посредување ИНЖЕНЕРИНГ ТРЕЈД Милорад ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:14
30120150017025 Друштво за градежништво вложувања консултации туризам машинско производство и трговија ЕЛИФ ИНШААТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:13
30120150017024 Друштво за производство, трговија и услуги МАТРИКС ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:05
30120150017023 Друштво за трговија и услуги ХИДРО-ВОЗДУХ Бобан ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 20.04.2015 20:40:04
30120150016821 Приватна здравстевна установа - Ординација по гинекологија и акушерство ГИНЕКОЛОГИЈА ФИЛИП ВТОРИ Струмица Упис на основање 20.04.2015 16:58:04
35020150002162 Друштво за медија, маркетинг и услуги ДИГИТАЛ ЦЛОУД ДООЕЛ Скопје Упис на основање 20.04.2015 16:45:00
31520150000154 Друштво за производство, трговија и услуги ОБНОВЛИВИ ЕНЕРГЕТСКИ СОЛУЦИИ ДОО Гевгелија Упис на промена 20.04.2015 16:27:52
30620150001191 Друштво за трговија услуги и угостителство ЛА БАРИК ВЕЛ ДОО увоз-извоз Велес Документ за регистрирање на работно време 20.04.2015 16:25:17
31020150000937 Друштво за производство, трговија и услуги СТЕФ-СИМ ДООЕЛ Кратово Документ за корекција 20.04.2015 16:24:26
31020150000936 Друштво за трговија, шпедиција и услуги ЦУЛЕ ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 20.04.2015 16:23:26
31520150000182 МЕГАПЛАН 2001 Трговско друштво за производство, промет и инженеринг Петра Стојанова и други ДОО експорт-импорт Гевгелија Упис на промена 20.04.2015 16:19:32
35020150002241 Друштво за трговија, производство и услуги САРАЧОГЛУ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на основање 20.04.2015 16:15:00
30120150014850 Здружение за животен стил, култура, екологија и промовирање на идеи КУЛТУРЕН АКАУНТ Дојран Упис на бришење 20.04.2015 16:14:45
30120150016987 Здружение за поддршка на таленти НАДА СТОЈМЕНОВА Скопје Упис на основање 20.04.2015 16:14:00
30120150016950 Друштво за менаџмент АКС МЕНАЏМЕНТ ДОО Скопје Документ за корекција 20.04.2015 16:11:50
30320150001347 Заштитно трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство, трговија и услуги ШИПАТ-КО с.Лескоец Охрид ДООЕЛ Документ за корекција 20.04.2015 16:11:38
30220150001441 Трговец поединец ТИМИ КОМЕРЦ Ф.Л.П. ТП Абдулкадр Фламур Врлаку Дебар Упис на промена 20.04.2015 16:02:11
30120150014797 Друштво за производство, трговија и услуги СКОПСКИ ЛЕГУРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 20.04.2015 16:00:20
35020150002238 Друштво за трговија, угостителство и услуги КАФЕ БАР БАР ОК ДООЕЛ Илинден Упис на основање 20.04.2015 16:00:00
30120150016953 Друштво за производство, трговија и услуги ПЛУТОМАК ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 20.04.2015 15:58:36
30120150016978 Друштво за трговија и услуги МАКЕДОНСКА ВИНОТЕКА ДОО Скопје Судска Процедура - Стечај 20.04.2015 15:58:05
31020150000935 Друштво за производство, трговија и услуги БУЈАНА ДООЕЛ увоз-извоз, Куманово-во ликвидација Ликвидација 20.04.2015 15:56:25
31020150000934 Друштво за производство, трговија и услуги СОЊА КОМ ПП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 20.04.2015 15:55:10
30120150017014 Друштво за производство,трговија и услуги АЛ ИМПЕКС Татјана и Сашо ДОО увоз-извоз Скопје Судска Процедура - Стечај 20.04.2015 15:54:18
30120150016975 Друштво за промет и услуги ТЕОСА КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 20.04.2015 15:52:12
30220150001439 Друштво за производство трговија и услуги СЛАТКАРНИЦА АНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Неготино-Полошко Врапчиште Упис на промена 20.04.2015 15:52:09
30820150000853 Друштво за производство,трговија и услуги ОМЕГА ИЛГО ДООЕЛ увоз-извоз с.Јосифово Валандово Упис на промена 20.04.2015 15:49:55
30920150000765 Друштво за производство, трговија и услуги ГАЛИК-ТРАНС ДООЕЛ с.Лески-Виница Претстечај (Претходна постапка) 20.04.2015 15:47:55
31520150000158 Друштво за довршување на текстилни ткаенини, производство, трговија и услуги МЕРКЈУРИ ПЕРАЛНА ДООEЛ увоз-извоз Гевгелија Упис на промена 20.04.2015 15:47:32
31520150000156 Друштво за производство на текстил,трговија и услуги МЕРКЈУРИ ЕМБРОЈДЕРИС ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија Упис на промена 20.04.2015 15:46:35
30120150016965 МАКЕДОНСКО-АВСТРИСКА БИЗНИС АСОЦИЈАЦИЈА-Стопанска интересна заедница Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 20.04.2015 15:42:38
30920150000766 Друштво за производство,трговија и услуги ЗЛАТНО ЈАГНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Берово Упис на промена 20.04.2015 15:42:35
30220150001433 Друштво за трговија,производство,угостителство и услуги БИЛ ПРОЛЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 20.04.2015 15:38:49
1 2 3 4