Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120200012404 Друштво за трговија КИРЕ-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Босилово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 20:40:05
30120200012403 Друштво за производство, трговија и услуги СРЕЌА КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 20:40:04
30120200012402 МАКЕДОНСКО ДРУШТВО НА СТУДЕНТИ ФИЗИЧАРИ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 20:40:03
30120200012401 Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт ПАКИ-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 20:40:02
30120200011310 Здружение за европска социјална инклузија ЕСИ НЕЛИС Скопје Упис на основање 27.03.2020 16:44:03
30620200000185 Винарска визба ПОВАРДАРИЕ,Акционерско друштво Неготино-во стечај Објава(Стечајна постапка) 27.03.2020 16:27:15
35020200007129 ТП ММ СЛАТКА МАСА Марија Тони Теохарова Упис на основање 27.03.2020 16:15:00
30120200001685 Асоцијација на биолози и еколози за одржлив развој АБЕОР Скопје Упис на основање 27.03.2020 16:14:03
30620200000184 Винарска визба ПОВАРДАРИЕ,Акционерско друштво Неготино-во стечај Објава(Стечајна постапка) 27.03.2020 15:59:40
30320200000258 Приватна здравствена установа-аптека ВИА ФАРМ ВЕВЧАНИ с.Вевчани Вевчани Документ за регистрирање на работно време 27.03.2020 15:49:38
35020200004078 Друштво за трговија САБЕР ДОО Скопје Упис на основање 27.03.2020 15:45:00
35020200007088 Трговско друштво за трговија, производство и транспорт МАВ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Богданци - во ликвидација Ликвидација 27.03.2020 15:42:37
30620200000183 Друштво за производство и преработка на брашно ЖИТОМЕЛ АД-Куманово-во стечај Објава(Стечајна постапка) 27.03.2020 15:38:32
35020200007145 Трговско друштво КОРМОРАН ПЛУС ДООЕЛ Стар Дојран Упис на бришење 27.03.2020 15:27:06
35020200007105 Трговско друштво КОРМОРАН ПЛУС ДООЕЛ Стар Дојран Ликвидација 27.03.2020 15:27:06
35020200007087 Друштво за производство,трговија и услуги КЕРМИНА-МС ДОО увоз-извоз Росоман Упис на промена 27.03.2020 15:20:28
35020200007103 Друштво за производство,трговија и услуги СТРИМА ЕКСПОРТ ДООЕЛ експорт-импорт с.Синѓелиќ Скопје Документ за регистрирање на работно време 27.03.2020 15:16:27
35020200007131 Друштво за трговија и услуги СРБИНОСКИ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз с.Ново Село Дебарца Упис на промена 27.03.2020 15:14:15
30120200012398 ХЕМКОСТАВ АД - ПОДРУЖНИЦА СКОПЈЕ Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:09
30120200012397 Превоз на патници ТП НАИМ ЈНЗ Муса Неим Усеини Гостивар Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:08
30120200012396 Друштво за изнајмување на возила, промет и услуги АЛОХА РЕНТ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:08
30120200012395 Друштво за трговија,производство,истражување и услуги ТОЉА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:07
30120200012394 Друштво за производство,трговија и услуги ВЕСЕЛИНОВ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Sвегор-Делчево Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:06
30120200012393 Трговско друштво ИД КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кочани Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:06
30120200012392 Друштво за трговија и услуги СМАРТТЕЦХ ИННОВАТИОНС ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:05
30120200012391 Фондација ЃОРЃИ МАРЈАНОВИЌ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:04
30120200012390 Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИТА НУТРИ ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:03
30120200012389 Друштво со ограничена одговорност за проектирање, градежништво, внатрешна и надворешна трговија УРБАН ИНВЕСТ ДОО Грков Јован с.Возарци Кавадарци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:02
30120200012388 Друштво за производство, трговија и услуги С.К.М. ДРИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:02
30120200012387 Друштво за трговија и производство КЕ-БА увоз-извоз ДООЕЛ с.Мислешево-Струга Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:01
30120200012386 Друштво за консалтинг, аналитика и обработка на податоци ФИНАЛИТИК ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:00
30120200012385 Друштво за проектирање дизајн и услуги ТИП ТОП ДИЗАЈН ДООЕЛ Струга Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:07:00
30120200012384 Центар за уметност и слободно изразување ВРУТОК Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:59
30120200012383 Друштво за производство трговија угостителство градежништво и услуги ЕМ БЕ ХА ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:58
30120200012382 Здружение за развивање на општествените дејности КХАМ СИЈАН Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:55
30120200012381 Друштво за управувачки дејности ЕУРОНИКЕЛ ДООЕЛ с.Возарци Кавадарци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:54
30120200012380 Друштво за трговија , производство и услуги БАТО-ШПЕД-ЈУНИОР ДООЕЛ Кавадарци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:53
30120200012379 Друштво за транспорт, трговија и услуги ЛЕОН-ШПЕД ДООЕЛ с.Дреново, Кавадарци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:52
30120200012378 Друштво за подни и sидни облоги SИЛИ КО ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:51
30120200012377 Друштво за производство, трговија и услуги ВОМ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:50
30120200012376 Друштво за транспорт, трговија и услуги АПОСТОЛОВ-АС ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:50
30120200012375 Друштво за производство, промет и услуги КА-АМКО ДООЕЛ увоз-извоз Зелениково Зелениково Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:49
30120200012374 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Борка Талески бр.26 општина Центар, Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:48
30120200012373 Друштво за производство, трговија, градежништво ,угостителство и услуги ЈОН ХОЛДИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:46
30120200012372 Друштво за трговија и услуги МЕГА СУПЕРМАРКЕТ ДООЕЛ експорт импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:46
30120200012371 Друштво за сточарство,трговија и услуги КУЛОТАТ Е ШАРИТ ДООЕЛ с.Пршовце,Теарце Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:45
30120200012370 Друштво за трговија и услуги ДРИМКОЛ ПРОМЕТ ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 27.03.2020 15:06:44
35020200007137 Друштво за производство, трговија и услуги КАЛЦОНА БТА ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 27.03.2020 15:03:41
30120200012367 Здружение на пчелари и дко производители ЗГП ЕКО РУРАЛ,СКОПЈЕ Документ за корекција 27.03.2020 15:01:59
30620200000182 Друштво за производство и преработка на брашно ЖИТОМЕЛ АД-Куманово-во стечај Објава(Стечајна постапка) 27.03.2020 15:01:16
30120200012368 Фризерско студио ВИКИ-В Виолета Русе Симоновска Скопје Упис на бришење 27.03.2020 14:58:31
35020200007050 СВЕПОЛ АД, Софија Р.Бугарија - Подружница во Република Северна Македонија Скопје Упис на промена 27.03.2020 14:52:44
35020200007100 Друштво за трговија,транспорт и услуги ЦОБИ-СМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Русиново Берово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.03.2020 14:40:08
30620200000181 Друштво за автотранспорт и шпедиција ПОВАРДАРИЕ ШПЕДИЦИЈА ДОО увоз-извоз Неготино-во стечај Објава(Стечајна постапка) 27.03.2020 14:36:03
30620200000179 Друштво за производство на електро-метални производи, промет и услуги МИК ДОО експорт-импорт Кавадарци-во стечај Објава(Стечајна постапка) 27.03.2020 14:30:33
30120200012361 Друштво за организирање саеми и манифестации ЕКСПО МЕДИА ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.03.2020 14:28:43
35020200007116 Друштво за производство,трговија и услуги БЕК-ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 27.03.2020 14:25:36
35020200007011 Друштво за производство, трговија и услуги ТАРА 1989 увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 27.03.2020 14:23:08
30620200000180 Друштво за производство и преработка на брашно ЖИТОМЕЛ АД-Куманово-во стечај Објава(Стечајна постапка) 27.03.2020 14:22:28
35020200007132 Друштво за производство трговија и услуги КЗ ТРЕЈД & ИНДУСТРИ Косел Охрид ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 27.03.2020 14:18:38
30120200012334 Здружение ХОПС-Опции за здрав живот Скопје Упис на промена 27.03.2020 14:17:47
35020200007094 Друштво за производство, трговија и услуги НАНЧЕВ ДООЕЛ увоз-извоз с.Негорци - Гевгелија Упис на основање 27.03.2020 14:15:00
30120200012363 АДВОКАТ ИСКРА ПОПОВА Скопје Упис на бришење 27.03.2020 14:10:09
30120200012364 АДВОКАТ ОЛИВЕР ГОЏОСКИ Скопје Упис на промена 27.03.2020 14:09:39
30120200011306 Спортски клуб ММА КЛУБ ШАМПИОН Скопје Упис на промена 27.03.2020 14:03:46
30120200011971 СИНДИКАТ НА ИНДУСТРИЈА,ЕНЕРГЕТИКА И РУДАРСТВО НА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 27.03.2020 14:00:44
35020200006135 Друштво за трговија и услуги ПОЛИКОР МАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 27.03.2020 13:58:38
35020200006495 Друштво за софтверски услуги СЕЕ ЛИНК ДОО Скопје Упис на промена 27.03.2020 13:58:35
35020200006334 Друштво за интелектуални услуги ИНВЕНТИВ ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.03.2020 13:56:53
35020200006862 Друштво за трговија, производство и услуги ИНВЕСТО СП ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија Упис на промена 27.03.2020 13:52:10
35020200006988 Друштво за производство, трговија и услуги АНКА МИНИНГ ДОО Скопје Упис на промена 27.03.2020 13:51:54
30620200000178 Друштво за производство трговија и услуги ФАРМА-АГРИПРО ДООЕЛ увоз-извоз Валандово-во стечај Објава(Стечајна постапка) 27.03.2020 13:47:22
35020200007069 Јавно трговско друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги КУКА-ТРЕЈД Слободанка и др. ЈТД увоз-извоз Битола - во ликвидација Ликвидација 27.03.2020 13:46:36
35020200006247 Друштво за услуги ФУЕРА ДЕ ЛА КАХА ДОО Скопје Упис на основање 27.03.2020 13:45:00
35020200007068 Производно,трговско и услужно друштво АЛЕК АГРО увоз-извоз ДООЕЛ с.Братиндол,Битола Упис на промена 27.03.2020 13:42:46
35020200007123 Трговец Поединец ТП МОНИ КОЗМЕТИКС Моника Санде Стојановска Крива Паланка Упис на бришење 27.03.2020 13:41:51
35020200007084 Трговско друштво за трговија, производство и услуги на големо и мало СВИССЛИОН - АГРОПЛОД ДООЕЛ увоз-извоз Ресен Документ за регистрирање на работно време 27.03.2020 13:37:37
35020200007099 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕЛТА ОПРЕМА ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.03.2020 13:36:49
30620200000177 Друштво за производство трговија транспорт и услуги ШИМШЕК ЈУН САНАЈИ ДООЕЛ експорт-импорт Велес-во стечај Објава(Стечајна постапка) 27.03.2020 13:36:19
35020200007027 Друштво за трговија и услуги СМАРТТЕЦХ ИННОВАТИОНС ДОО Скопје Упис на промена 27.03.2020 13:33:48
30620200000176 Друштво за производство и преработка на брашно ЖИТОМЕЛ АД-Куманово-во стечај Објава(Стечајна постапка) 27.03.2020 13:26:09
35020200007026 Друштво за производство трговија и услуги ГОЛД ФИШ ТРЕЈД 2016 ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка Упис на промена 27.03.2020 13:18:18
35020200007043 Друштво за трговија и услуги со земјоделски производи, семенски материјал, хемиски средства и ѓубрива ПЕЦЕ ЗАФИРОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Логоварди, Битола Упис на основање 27.03.2020 13:15:00
35020200007037 Трговско друштво за производство и продукција на филмови ПРОСПЕРИУМ ФИЛМС ДООЕЛ Сопиште Упис на промена 27.03.2020 13:12:32
35020200007117 Друштво за услуги, трговија и производство Д & Д СИДНЕЈ ЕЛЕКТРОНИК ДООЕЛ увоз-извоз Горно Лакочереј Охрид Упис на промена 27.03.2020 13:09:46
35020200007108 Друштво за производство, трговија и услуги ШУСТЕР-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 27.03.2020 13:04:41
35020200007091 Друштво за трговија и услуги БУЛМАК ДИСТРИБУШН ДОО Скопје Упис на промена 27.03.2020 13:00:04
35020200007090 Друштво за трговија и услуги БИЗНИС ЛТД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 27.03.2020 12:53:07
35020200007101 Трговско друштво за градежништво,услуги,производство,трговија на големо и мало ЕЛ-ДЕ ГРАДБА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.03.2020 12:52:18
30720200000114 Друштво за промет,услуги,производство и транспорт ИВКО-ПРОМ Иво ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип-во стечај Судска Процедура - Стечај 27.03.2020 12:48:09
35020200006679 Друштво за производство, промет, трговија и услуги ПАКТИ-СУЛА увоз-извоз ДОО Кичево Упис на промена 27.03.2020 12:42:36
35020200007083 Друштво за трговија и услуги КАН ИНТЕРНАТИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 27.03.2020 12:35:53
35020200007097 Друштво за трговија и услуги БУКЛЕНД ДОО Скопје Упис на промена 27.03.2020 12:35:06
35020200007085 Друштво за производство трговија и услуги ИСМАИЛОСКИ ДООЕЛ Струга Упис на промена 27.03.2020 12:27:45
35020200007110 Друштво за производство,трговија и услуги АУТО ТРЕНД 2012 ДООЕЛ с.Долно Лакочереј Охрид - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.03.2020 12:25:00
35020200007109 Трговско друштво за производство посредување трговија и услуги ХУС ЦАПИТАЛ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 27.03.2020 12:24:28
35020200007092 Трговец поединец за инсталатерски услуги ТП ЕЛЕКТРО ВЛАДО Владо Борис Настев с.Вранештица, Кичево Упис на бришење 27.03.2020 12:24:11
35020200007040 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФООД ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 27.03.2020 12:21:09
35020200006977 Друштво за компјутерско програмирање и консултантски услуги СИГМОИД ДОО Скопје Упис на промена 27.03.2020 12:17:46
35020200007064 Друштво за трговија и услуги КРУМ АПАРТМАНС ДОО Скопје Упис на основање 27.03.2020 12:15:00
1 2

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.