Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120160042933 Трговско друштво за производство, трговија и услуги АВТОЛИЗИНГ ФИЛИП ДООЕЛ Скопје Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 26.09.2016 23:00:05
30120160042932 Трговско друштво за производство, трговија и услуги АВТОЛИЗИНГ ФИЛИП ДООЕЛ Скопје Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 26.09.2016 23:00:05
35020160024533 Друштво за производство, трговија и услуги ГРАНДЕ СЕНАТ ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ с.Другово Кичево Упис на основање 26.09.2016 17:00:01
35020160024553 Друштво за производство,трговија и услуги БОРО-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николе Упис на основање 26.09.2016 16:45:00
30520160000640 Занаетчија Електросервис КОВИЛ Јане Ковилоски Прилеп Упис на основање 26.09.2016 16:44:05
30720160000380 Самостоен занаетчиски дуќан АВТО-СЕРВИС ГУГА Драган Зоран Петровски Штип Упис на основање 26.09.2016 16:44:04
30420160000894 Заедница на сопственици од станбена зграда на ул. 11-ти Септември бр. 70 влез 2 Кичево Упис на бришење 26.09.2016 16:21:06
31120160000647 Друштво за производство градежништво трговија угостителство сообраќај и услуги ТТ-ИНТЕР ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на бришење 26.09.2016 16:20:05
35020160024579 Друштво за производство трговија сообраќај градежништво земјоделство шумарство угостителство и услуги ЈИМ-ПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на бришење 26.09.2016 16:16:50
35020160024544 Друштво за производство трговија сообраќај градежништво земјоделство шумарство угостителство и услуги ЈИМ-ПРОМ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Ликвидација 26.09.2016 16:16:50
35020160024551 Друштво за трговија КРАШКОМЕРЦ Краш ДООЕЛ-Скопје Документ за регистрирање на работно време 26.09.2016 16:16:07
35020160024546 Трговија на мало ТП БУТИК СЕЛФИ Тодоровска Воислав Снежана-Скопје Упис на основање 26.09.2016 16:15:01
35020160024511 Друштво за производство, трговија и услуги ЕЛЕКТРОТЕХНА СЕРВИС ДООЕЛ Штип Упис на основање 26.09.2016 16:15:01
35020160024506 Друштво за производство, трговија и услуги ФАБРИКА 0710 ДООЕЛ Скопје Упис на основање 26.09.2016 16:15:01
35020160024488 Друштво за трговија и услуги САЈБО ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на основање 26.09.2016 16:15:00
30120160042900 Берберски салон НОВА МОДА А.Т.Анѓелко Александар Тодоровски Скопје Упис на основање 26.09.2016 16:14:01
30520160000639 Занаетчија Шивачки салон ГОРДАНА Игнатовска Гордана Прилеп Упис на основање 26.09.2016 16:14:00
30520160000641 Фондација за одржлив економски развој ПРЕДА ПЛУС Прилеп Упис на промена 26.09.2016 16:07:31
35020160024124 Друштво за производство,трговија и услуги СУН АНД СТАРС ДОО експорт-импорт Тетово Упис на промена 26.09.2016 15:59:06
35020160024190 Друштво за трговија и услуги ИВАН САРА ЛЕОН ДИЈАНА ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 26.09.2016 15:56:54
35020160024571 Друштво за производство трговија и услуги СОЊА ИДЕЈА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 26.09.2016 15:55:56
35020160024572 Друштво за производство,трговија и услуги ФРЕШ СТАРТ МАРКЕТ ДОО експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 26.09.2016 15:52:33
30620160000782 Општинска установа Музеј на град Неготино Упис на промена 26.09.2016 15:46:09
35020160024558 Друштво за трговија, производство и услуги РОМАРДИ ЕКСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 26.09.2016 15:45:58
35020160024534 Друштво за услуги,трговија и производство ОЛМАР ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на основање 26.09.2016 15:45:00
35020160024489 Друштво за производство,трговија и услуги АВТОПЕРАЛНА ЦЕНТАР ДООЕЛ Битола - во ликвидација Ликвидација 26.09.2016 15:44:28
30120160042898 Автоелектричарски сервис АВТО СТАРТ КРСТЕВСКИ Александар Цветан Крстевски Скопје Упис на основање 26.09.2016 15:44:01
30120160042897 Фризерски салон БОЈ-МАР Бранкица Слободан Ристевска Скопје Упис на основање 26.09.2016 15:44:01
30120160042904 ПРЕТПРИЈАТИЕ ЗА ВРАБОТУВАЊЕ НА ИНВАЛИДИ,ПРОИЗВОДСТВО,ТРГОВИЈА И УСЛУГИ "ГОДЕЛ-КОНФЕКЦИОНИРАЊЕ" Д.О.О. УВОЗ-ИЗВОЗ ВО СТЕЧАЈ Упис на бришење 26.09.2016 15:43:49
35020160024443 Друштво за производство,трговија и услуги ЈАН-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на промена 26.09.2016 15:40:02
30120160042921 АДВОКАТ АНЕТА СТОЈАНОВСКА Скопје Упис на промена 26.09.2016 15:39:40
30120160042924 АДВОКАТ ДЕЈАН РОШКОСКИ Скопје Упис на бришење 26.09.2016 15:38:13
35020160024573 Друштво за производство трговија и услуги ММ ЛУКС ЛАЈТ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на промена 26.09.2016 15:35:58
35020160024066 Друштво за спортски и рекреативни активности ПФМСпорт и други ДОО Скопје Упис на промена 26.09.2016 15:35:18
35020160024454 Друштво за трговија на големо и мало СТОКОМАК ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 26.09.2016 15:32:48
35020160024563 Друштво за производство транспорт трговија услуги и угостителство ЕНДЛЕС ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Старо Нагоричане Документ за регистрирање на работно време 26.09.2016 15:32:05
35020160024485 Друштво за градежништво,трговија и услуги БЕХО-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Експорт-Импорт с.Шемшево,Јегуновце Упис на промена 26.09.2016 15:31:40
35020160024514 Друштво за трговија и услуги КСД ЕКЈУПМЕНТ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на основање 26.09.2016 15:30:00
30420160000914 Друштво за производство,трговија и услуги МАРКМАН ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Ресен Претстечај (Претходна постапка) 26.09.2016 15:29:48
30420160000916 Јавно претпријатие КОМУНАЛЕЦ Битола П.О. Упис на промена 26.09.2016 15:28:53
30120160042875 Друштво за градежништво, трговија на големо и мало ЛЕСНИНА ИНЖЕНЕРИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје-во стечај Објава(Стечајна постапка) 26.09.2016 15:22:06
30120160042869 Друштво за продукција, трговија и услуги ПЛУС ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ Скопје Судска Процедура - Стечај 26.09.2016 15:21:55
35020160024127 Друштво за производство, промет и услуги ГРАНД ФООДС ЦОРПОРАТИОН ДООЕЛ Марино Илинден Упис на промена 26.09.2016 15:16:54
30720160000379 Самостоен занаетчиски дуќан МФГ УДАРНИК Јован Раде Велковски Свети Николе Упис на основање 26.09.2016 15:14:05
30620160000800 Друштво за трговија и услуги ПАЖ Жанина ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија Судска Процедура - Стечај 26.09.2016 15:12:24
30620160000801 Трговец поединец ТНТ-ГРУП ТП Драган Тодор Панов Велес Судска Процедура - Стечај 26.09.2016 15:11:37
30920160000346 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина Д-Р ЉУПЧО СТАМЕНКОВ П.О.Кочани-во ликвидација Ликвидација 26.09.2016 15:10:53
30320160000741 Друштво за производство трговија и услуги ЈАК-МАТ ДООЕЛ с.Волино Дебарца Упис на бришење 26.09.2016 15:08:19
30320160000735 Друштво за производство трговија и услуги ЈАК-МАТ ДООЕЛ с.Волино Дебарца Судска Процедура - Стечај 26.09.2016 15:08:15
35020160024545 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕТ ШОП АКВА АРТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово - во ликвидација Ликвидација 26.09.2016 15:04:14
35020160024567 Трговско друштво за трговија, услуги консалтинг во прехрамбената индустрија ГОЛДЕН ФУД СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 26.09.2016 15:03:30
35020160024552 Трговско друштво за трговија, услуги консалтинг во прехрамбената индустрија ГОЛДЕН ФУД СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 26.09.2016 15:03:30
30720160000382 Република Македонија Oпштинско основно училиште КИРИЛ И МЕТОДИЈ Свети Николе Упис на промена 26.09.2016 14:54:44
35020160024192 Друштво за деловни услуги ТЕЛЕТЕЦХ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 26.09.2016 14:54:32
35020160024336 Друштво за транспорт,трговија и услуги ВАГО-ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на промена 26.09.2016 14:52:44
35020160024561 Трговско друштво за производство градежништво трговија услуги и угостителство ДЕНИ 2209 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на бришење 26.09.2016 14:51:09
35020160024284 Трговско друштво за производство градежништво трговија услуги и угостителство ДЕНИ 2209 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Ликвидација 26.09.2016 14:51:09
30320160000738 Индивидуален земјоделец Дејан Нелчевски РОЈАЛ НАТС Струга Упис на бришење 26.09.2016 14:46:43
31120160000644 Занаетчија Производител на метални врати и прозори ЈЕНИ МУСТИ Атиља Алаедин Сарач Гостивар Упис на основање 26.09.2016 14:46:06
35020160024493 Друштво за трговија, производство и услуги АРБИ ПЛУС ФОНЕ ДООЕЛ ,Тетово Упис на основање 26.09.2016 14:45:00
30620160000794 Водната заедница СОПОТ-1 Кавадарци-во стечај Судска Процедура - Стечај 26.09.2016 14:44:53
30620160000799 Друштво за производство услуги и трговија МУСУРА ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Стар Дојран-во стечај Судска Процедура - Стечај 26.09.2016 14:44:32
35020160024543 Друштво за производство на електрична енергија Е.К.О ЕНЕРГЕТИКА ДООЕЛ Битола Упис на промена 26.09.2016 14:43:31
35020160024522 Друштво за производство, трговија и услуги КАФЕ И ТОРТА ДООЕЛ Велес - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 26.09.2016 14:41:45
35020160024371 Друштво за производство,трговија и услуги КАЈ МАЈОРОТ ВАНЧО ДООЕЛ увоз-извоз Миладиновци,Илинден - во ликвидација Ликвидација 26.09.2016 14:38:40
35020160024085 Друштво за производство,трговија и услуги ЕУРОЗАШТИТА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 26.09.2016 14:36:23
35020160024530 Друштво за градежништво,трговија и услуги ЕКО-МАР ИНЖИНЕРИНГ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на промена 26.09.2016 14:35:10
30120160042543 Приватно средно училиште ЈАХЈА КЕМАЛ Скопје Упис на промена 26.09.2016 14:31:26
30120160042923 АДВОКАТ ЕЛИЗАБЕТА ЈОЦЕВСКА Битола Упис на бришење 26.09.2016 14:30:06
30120160042846 Друштво за промет и услуги ПАЛИТ ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 26.09.2016 14:29:32
35020160024369 Друштво за производство,трговија и услуги ФРЕШ АГРОПРОДУКТ ДООЕЛ с.Прдејци Гевгелија - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 26.09.2016 14:26:10
30120160042782 Здружение за помош и обука на лица КРОСРОУДС ЦЕНТАР Скопје Упис на промена 26.09.2016 14:22:28
30320160000737 Индивидуален земјоделец Славче Шулески ФРАГОЛА с.Мислешево Струга Упис на бришење 26.09.2016 14:22:12
30320160000736 Трговец поединец за угостителство НОЛИ БУРГЕР Некије Раим Речи ТП Струга Документ за корекција 26.09.2016 14:21:32
30620160000796 Друштво за трговија и услуги ПАЖ Жанина ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија Претстечај (Претходна постапка) 26.09.2016 14:18:17
30620160000795 Трговско друштво за производство и трговија на мало и големо НАЦИОНАЛ ЕКСПОРТ Анѓел увоз извоз ДООЕЛ Кавадарци Претстечај (Претходна постапка) 26.09.2016 14:15:50
35020160024513 Друштво за производство, трговија и услуги ЦВАНЦ ФИШ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 26.09.2016 14:15:01
35020160024502 Друштво за собирање, чување и обработка на пластика, трговија и услуги ОСМАНЛИ ДИРИЛИС ДОО увоз-извоз Скопје Упис на основање 26.09.2016 14:15:00
35020160024471 Друштво за трговија услуги и угостителство КВИНС ЛАНЧ БАР ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на основање 26.09.2016 14:15:00
30620160000797 Трговец поединец ТНТ-ГРУП ТП Драган Тодор Панов Велес Претстечај (Претходна постапка) 26.09.2016 14:14:27
35020160024523 Друштво за трговија и услуги ВУД ЛЕНД ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 26.09.2016 14:13:48
30620160000798 Друштво за производство услуги и трговија МУСУРА ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Стар Дојран Претстечај (Претходна постапка) 26.09.2016 14:12:49
35020160024458 Друштво за трговија и услуги НУРОЛ ТЕКСТИЛ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 26.09.2016 14:12:05
30120160042906 ГЕТЕ-ИНСТИТУТ Скопје Упис на промена 26.09.2016 14:02:50
35020160024068 Друштво за промет и консалтинг услуги ХРМ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 26.09.2016 13:58:50
30720160000381 Друштво за производсатво, услуги и трговија ГОРАН МЕРМЕР ДИЗАЈН ДООЕЛ Свети Николе Документ за корекција 26.09.2016 13:57:00
35020160024520 Друштво за услуги и трговија АВТОПЕРАЛНА ЈОВАР ДООЕЛ увоз-извоз Штип Документ за регистрирање на работно време 26.09.2016 13:55:37
35020160022774 Друштво за трговија сточарство и услуги ДК БАЈЛО ДООЕЛ увоз-извоз с.Бајловце Старо Нагоричане Упис на промена 26.09.2016 13:50:28
35020160024498 Друштво за производство,услуги и трговија КАЈ МЕРАК ЦАЦИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на основање 26.09.2016 13:45:00
30320160000733 Здружение на мултиетнички и мултикултурален соживот ВИЗИЈА КОН ИДНИНАТА Струга Упис на основање 26.09.2016 13:44:00
35020160023825 ТРИГЛАВ ОСИГУРУВАЊЕ АД Скопје Упис на промена 26.09.2016 13:42:47
30120160042925 АДВОКАТ ТОДОР ЈОВАНОВ Гевгелија Документ за корекција 26.09.2016 13:40:58
30220160000640 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ЊУ-ДЕСИГН ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње-Боговиње Упис на бришење 26.09.2016 13:36:52
30220160000639 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ЊУ-ДЕСИГН ДООЕЛ експорт-импорт с.Боговиње-Боговиње Судска Процедура - Стечај 26.09.2016 13:36:51
35020160024420 Друштво за производство,трговија и услуги ГЛОБАЛ КОМПАНИ ДООЕЛ Кичево Упис на промена 26.09.2016 13:31:17
35020160024460 Друштво за градежништво, трговија и услуги МАСЕВ-ГРУП-ТРЕЈД ДООЕЛ Струмица Упис на промена 26.09.2016 13:31:10
30920160000345 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛЕМЕНТ ББ-МС ДООЕЛ Кочани Претстечај (Претходна постапка) 26.09.2016 13:27:55
30420160000915 Друштво за производство, трговија и услуги МЈ-ИНТЕРПАК ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 26.09.2016 13:21:25
35020160023895 Друштво за трговија и услуги ЏЕЈЛИН ЕЛЕКТРОНИК УСЛУГИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 26.09.2016 13:21:02
30420160000913 Здружение за промоција на културните и научните вредности на граѓаните на Република Македонија и граѓаните на Република Бугарија Македонско-Бугарско пријателство од Битола Упис на промена 26.09.2016 13:17:22
1 2 3

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.