Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020140005071 Друштво за угостителство, трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ БАР увоз-извоз ДООЕЛ с.Трапчин дол,Кичево Упис на основање 25.11.2014 17:15:00
35020140005067 Друштво за трговија и услуги КОНСТРАКШН СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на основање 25.11.2014 17:00:00
35020140005082 Друштво за производство, трговија и услуги КЛИК КАР увоз - извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 25.11.2014 16:45:00
35020140005065 Трговец поединец за услуги ФАСАДЕР ПЕРО Перо Раде Бабарчиќ ТП Крушево Упис на основање 25.11.2014 16:45:00
35020140004906 TП АКТИВА ПЛУС КОНСАЛТИНГ Трговец поединец за сметководствени и консалтинг услуги СТАНЧЕ ВАНЧО ДАВИДОВСКА Куманово Упис на основање 25.11.2014 16:45:00
35020140005073 Друштво за земјоделие и сточарство АГРО-ЗОКИ увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод Упис на основање 25.11.2014 16:30:02
35020140005050 Друштво за производство , трговија и услуги СПИРКОВСКИ ДООЕЛ Куманово Упис на основање 25.11.2014 16:30:01
31120140002776 Здружение на граѓани ВИЗИЈА НА МЛАДИТЕ Гостивар Упис на основање 25.11.2014 16:28:04
30520140003399 Трговец поединец за обавување на земјоделска дејност Биљана Васко Ѓорческа БИЉАНА МЕЛАНИ ТП с.Кадино Село,Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 16:25:47
30420140004812 Друштво за производство,трговија и услуги КОСМОС КОМПАНИ ДОО увоз-извоз Битола Упис на промена 25.11.2014 16:25:21
30320140004901 Трговец поединец за трговија на мало СЕМИР ФАТМИРЕ Фатмире Лутфи Реџа Дебар ТП Документ за регистрирање на работно време 25.11.2014 16:24:28
30420140004811 Друштво за производство, трговија и услуги КМ ПЕТРОЛ ОИЛ увоз-извоз Новаци ДОО Документ за регистрирање на работно време 25.11.2014 16:24:24
30420140004814 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги НИКО СТИЛ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на промена 25.11.2014 16:23:22
30420140004803 Друштво за производство, услуги и трговија ПЛОТ-С ПЛУС ДООЕЛ Битола Упис на промена 25.11.2014 16:21:06
30520140003401 Друштво за производство, услуги и трговија БИНЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 16:19:25
30320140004818 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица за производство и трговија СЛОВИН БИЛЈАНА Охрид ДООЕЛ Упис на промена 25.11.2014 16:17:45
30120140035978 Друштво за производство трговија и услуги ЕУРО МЕС ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 25.11.2014 16:16:45
30620140004240 ТП за угостителство ПАУН Паунов Ѓорѓи Димитар Велес Судска Процедура - Стечај 25.11.2014 16:16:32
35020140005051 Друштво за угостителство и трговија ИЛИРИАН РЕКОРДС ДОО Скопје Shoqata per sherbime hotelerike dhe tregti ILLIRIAN REKORDS DOO Skopje Упис на основање 25.11.2014 16:15:00
30620140004237 Друштво за производство и трговија ЛЕДРА АГРО ДОО Гевгелија Упис на промена 25.11.2014 16:14:27
30120140036118 Друштво за кетеринг и угостителство МЕДИТЕРАН Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 25.11.2014 16:13:22
30320140004912 Друштво за телекомуникација и услуги Б-КАТВ 2011 ДООЕЛ увоз-извоз Струга Упис на промена 25.11.2014 16:12:54
30120140036175 Друштво за производство,трговија и услуги ИНТЕРТЕХНА Киро ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 16:11:50
30120140036075 Друштво за трговија на големо и мало НЕЗИРИ-КОМЕРЦ Ибиш ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.11.2014 16:11:35
30120140035775 Заедница на сопственици на станови од зграда бр.35 на ул. 50-та Дивизија Скопје Упис на промена 25.11.2014 16:10:49
30120140036148 Друштво за производство, превоз, трговија и услуги КИМЕНИ-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 25.11.2014 16:09:47
30120140036178 ТП ЈОКИ-БОКИ-трговија на мало Јовица Бошко Димитриевски с.Герман општина Ранковце Упис на бришење 25.11.2014 16:08:33
30120140035234 Друштво за трговија производство и услуги ГРАФИТИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 25.11.2014 16:08:08
30520140003373 Друштво за производство трговија и услуги СОНЦЕ ГА ДОО увоз-извоз Прилеп Упис на промена 25.11.2014 16:07:07
30120140036095 Друштво за производство,трговија и услуги ОГНОКОМЕРЦ ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Упис на промена 25.11.2014 16:06:07
30120140036125 Друштво за трговија и услуги ГАРИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.11.2014 16:02:58
30520140003369 Друштво за производство, трговиоја и услуги ИМИЏЕ МЛЕ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 25.11.2014 16:01:42
30120140036133 Друштво за трговија и услуги МАК-МИВЕС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.11.2014 15:57:56
30120140036109 Друштво за трговија и услуги ПЛАВО БЕЛ СВЕТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.11.2014 15:55:22
31120140002787 Друштво за производство трговија транспорт угостителство и услуги БАРДИШТА ПРОДУКТ ДООЕЛ Гостивар с.Беловиште Упис на бришење 25.11.2014 15:55:20
31120140002784 Друштво за производство трговија транспорт угостителство и услуги БАРДИШТА ПРОДУКТ ДООЕЛ Гостивар с.Беловиште Судска Процедура - Стечај 25.11.2014 15:55:18
30120140036055 Друштво за производство,трговија,и услуги ПРОЕКСИНГ Тамара ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 25.11.2014 15:46:31
30120140036163 Друштво за трговија и услуги САГОН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.11.2014 15:43:50
30120140036152 Друштво за производство, промет и услуги СИНЕРЏИ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 25.11.2014 15:42:14
30120140035352 Друштво за трговија и услуги ЛАМБЕЛ ТЕРМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.11.2014 15:41:05
30820140002625 Друштво за производство, трговија и услуги МИ-НА ДООЕЛ увоз-извоз с.Бориево Босилово Документ за регистрирање на работно време 25.11.2014 15:39:31
30920140003198 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина ПРИМА-МЕДИКА П.О.Кочани-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 25.11.2014 15:39:04
30820140002627 Друштво за угостителство и трговија РЕСТОРАН КУЛ-ИН ДООЕЛ Радовиш Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 15:38:04
30120140036156 Друштво за производство, трговија и услуги ПОГОН БИЛЈАНА ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.11.2014 15:36:07
30820140002629 Друштво за трговија,услуги и производство БАТКА увоз-извоз дооел Струмица Документ за регистрирање на работно време 25.11.2014 15:31:12
30120140036173 Трговско друштво за производство,услуги и промет на големо и мало СКОК ТРЕЈД ДОО увоз-извоз Скопје-во стечај Објава(Стечајна постапка) 25.11.2014 15:30:52
35020140005056 Друштво за производство,промет и услуги ИВО ЕКСПРЕС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 25.11.2014 15:30:01
30120140036200 Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 25.11.2014 15:29:56
30120140035904 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија СМАЈЛ АП ФРИЛИ Битола Упис на основање 25.11.2014 15:28:01
30120140036172 ТП ЛИН Веселин Драгомир Танасковиќ трговија на мало Скопје Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 15:26:06
30620140004233 Друштво за производство, трговија и услуги БАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 25.11.2014 15:20:52
30820140002626 Друштво за производство,трговија и услуги ЕКСТРА ЏИНС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 15:20:10
30120140036103 Друштво за ревизија РАФАЈЛОВСКИ РЕВИЗИЈА ДОО Скопје Упис на промена 25.11.2014 15:17:47
31120140002783 Друштво за производство,трговија,угостителство,транспорт,градежништво и услуги АУТО УНИОН ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 15:16:01
31120140002782 Друштво за производство трговија угостителство транспорт градежништво и услуги ПИЦЕРИЈА РЕЛАКС ДООЕЛ Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 15:15:13
35020140005062 Друштво за производство, трговија и услуги БАЛКАН СТЕФ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 25.11.2014 15:15:00
30120140036167 Трговско друштво за трговија, производство и градежништво ЕЛЕМАРК ДОО Тодорови Иван и др. Скопје Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 15:14:31
30120140034947 Приватна здравствена установа- ординација по општа медицина и биохемиска лабараторија ГЕРИМЕДИКАЛ Јосифово,Валандово Упис на промена 25.11.2014 15:13:36
30120140036191 Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 25.11.2014 15:12:55
30620140004232 Друштво за производство трговија и услуги АЛЕКТО-ПРОМ ДООЕЛ Кавадарци-во ликвидација Ликвидација 25.11.2014 15:12:38
31120140002412 Друштво за трговија производство и услуги ЦАМЕЛОТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ХЕЛФ ОРГАНИЗАТИОН-СКОПЈЕ ЛТД ДОО Гостивар Упис на промена 25.11.2014 15:10:32
30120140036142 Друштво за транспорт,трговија и услуги АЦ-КИ ШПЕД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 25.11.2014 15:10:01
30120140036176 Акционерско друштво фабрика за опрема и преносници МЗТ ФОП АД Скопје Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 15:04:32
30120140035360 Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало ПРИНЦЕ ЕНТЕРПРАЈС ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 25.11.2014 14:58:25
30920140003171 Здружение на стечајни работници СТРЕМЕЖ Пехчево-во ликвидација Ликвидација 25.11.2014 14:56:51
31020140003517 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ФАРКО-ОИЛ експорт-импорт ДООЕЛ с.Никуштак Липково-во ликвидација Ликвидација 25.11.2014 14:54:35
30420140004805 Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство ГИНЕКО-МЕДИКА Битола Упис на промена 25.11.2014 14:46:28
30120140036195 Друштво за производство,трговија и услуги СИЛА - ГМЕБХС ДООЕЛ с.Лабуништа Струга Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:46:00
35020140005074 Друштво за производство, трговија и услуги КАФЕТЕРИЈА НЕЏО ДООЕЛ експорт-импорт с. Пршовце Теарце Упис на основање 25.11.2014 14:45:01
35020140005072 Друштво за производство , трговија и услуги АЛЕКС ДЕКОР ДООЕЛ Куманово Упис на основање 25.11.2014 14:45:01
35020140005068 Друштво за трговија ГРАЦИЈА МОДА ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на основање 25.11.2014 14:45:01
30120140036194 Друштво за производство трговија и услуги ПОПОСКИ 2010 ДООЕЛ увоз-извоз Струга Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:44:00
31120140002781 Друштво за производство трговија транспорт угостителство и услуги БАРДИШТА ПРОДУКТ ДООЕЛ Гостивар с.Беловиште Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 14:43:58
31120140002765 Друштво за проектирање,градежништво,производство,трговија,угостотелство и услуги А-ПРОЈЕКТ ДООЕЛ експорт-импорт,с.Неготино,Неготино-Полошко Упис на промена 25.11.2014 14:43:22
30620140004235 ТП за угостителство ПАУН Паунов Ѓорѓи Димитар Велес Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 14:43:22
30120140036192 Трговско друштво за производство трговија и услуги ЛЕЈЛА-ПРОМ ДООЕЛ с.Лабуништа Струга Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:43:00
30120140036158 Друштво за производство трговија и услуги М - ПЕЈ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 14:42:31
30820140002616 Училишен спортски клуб НИ-КА СПОРТ Струмица Упис на основање 25.11.2014 14:42:01
30120140036190 Друштво за туризам трговија и услуги ДАЧО ТРАВЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Лабуништа Струга Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:40:02
30120140036189 Друштво за туризам трговија и услуги ДАЧО ТРАВЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Лабуништа Струга Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:40:01
30820140002624 Трговско друштво за вработување на инвалиди,печатница и картонажа,ИНТЕР-ПАК ДОО Струмица Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 14:38:34
31120140002780 Друштво за интелектуални услуги и трговија ПАРТНЕР-КОМ-Диме и Елмаз ДОО Гостивар Упис на промена 25.11.2014 14:32:23
30220140004435 Друштво за производство,трговија и услуги ЕМИРАТЕС ЦЕНТЕР ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Ликвидација 25.11.2014 14:31:07
30820140002618 Здружение СРЕЌНИ ДЕЧИЊА Струмица Упис на промена 25.11.2014 14:30:51
30120140036186 Трговско друштво за производство трговија и услуги СТИЛ ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Струга Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:30:02
30120140036185 Трговско друштво за производство трговија и услуги СТИЛ ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Струга Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:30:02
30120140036184 Трговско друштво за сточарство трговија и услуги БЕСИМЧЕ ДОО увоз-извоз с.Лабуништа Струга Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:29:01
30120140036183 Трговско друштво за сточарство трговија и услуги БЕСИМЧЕ ДОО увоз-извоз с.Лабуништа Струга Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:29:01
30720140003248 Друштво за земјоделство, производство, трговија и услуги АГРОФИЛА ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 25.11.2014 14:28:09
30120140036182 Трговско друштво за градежништво трговија и услуги БЛЕНАРД-ЦО ДООЕЛ с.Велешта Струга Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:28:01
30120140036181 Трговско друштво за градежништво трговија и услуги БЛЕНАРД-ЦО ДООЕЛ с.Велешта Струга Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:28:01
30120140036180 Друштво за производство трговија и услуги МЕДЛИКА ДООЕЛ с.Требеништа Дебарца Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:25:01
30120140036179 Друштво за производство трговија и услуги МЕДЛИКА ДООЕЛ с.Требеништа Дебарца Документ за евидентирање на казна/санкција 25.11.2014 14:25:01
30820140002621 Друштво за производство, трговија и услуги МИ-НА ДООЕЛ увоз-извоз с.Бориево Босилово Упис на промена 25.11.2014 14:24:00
30420140004810 Друштво за производство, трговија и услуги ХАЛИС ВАШ увоз-извоз ДООЕЛ Битола-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 25.11.2014 14:22:46
30620140004236 Друштво за трговија,угостителство,градежништво и транспорт ЗРИТ-ПРОМ Зоран ДООЕЛ Кавадарци Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 14:18:40
35020140005064 Друштво за трговија транспорт угостителство и услуги ЧЕТУРИСТ ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт - импорт Гостивар Shoqata per tregti transport gastronomi dhe sherbime CETURIST TRAVEL SHPKNJP eksport - import Gostivar Упис на основање 25.11.2014 14:15:01
30120140036170 Друштво за производство, промет и услуги МАКИНВЕСТ експорт-импорт ДОО Скопје Упис на промена 25.11.2014 14:14:12
30120140036150 Графичко,производно,прометно друштво НАША КНИГА 2 Ангел и др. ДОО Скопје Претстечај (Претходна постапка) 25.11.2014 14:11:48
30220140004436 Јавно Трговско Друштво за трговија и услуги ТАМАРИС Славко Нестороски и др. Тетово Упис на бришење 25.11.2014 14:11:03
1 2 3 4 5 6