Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120160040714 МАКЕДОНСКО ЛАБОРАТОРИСКО ЗДРУЖЕНИЕ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 28.04.2016 20:40:18
30120160040713 ЗДРУЖЕНИЕ АЛБ-ШКЕНЦА ВО МАКЕДОНИЈА Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 28.04.2016 20:40:16
30120160040712 АГЕНЦИЈА ЗА ФИНАНСИСКА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 28.04.2016 20:40:12
30120160040711 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛЕКТРО ИНЖЕНЕРИНГ ДиХ ДООЕЛ Струмица Документ за определување на главна приходна шифра и големина 28.04.2016 20:40:08
30120160040710 Здружение за ЗЕМЈОДЕЛСКА ТЕХНИКА на Република Македонија Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 28.04.2016 20:40:07
35020160013203 Друштво за трговија и услуги БОННЕЛИ МАХ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.04.2016 17:00:01
30120160040578 Здружение за помош при изградба на манастир СВЕТА БОГОРОДИЦА - ТОПОЛЧЕ с.Раштак Скопје Упис на основање 28.04.2016 16:58:04
30120160040345 Македонско здружение за радиологија на дојка ДОЈКА Скопје Упис на основање 28.04.2016 16:44:06
35020160013300 Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ПРЕМКА ДОО увоз-извоз с. Владимирово Берово Упис на промена 28.04.2016 16:28:33
35020160013378 Друштво за производство и трговија РЕМОНТ-ИНЖИЊЕРИНГ ДООЕЛ Свети Николе Упис на промена 28.04.2016 16:25:01
35020160012753 Друштво за производство,трговија и услуги КУРУМ КОНТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.04.2016 16:17:54
35020160013373 Друштво со ограничена одговорност за трговија и услуги Демишоски Демиш ДЕМИШ Струга ДООЕЛ Упис на промена 28.04.2016 16:16:53
35020160013243 Трговско друштво на големо и мало МИКЕИ-ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 28.04.2016 16:12:32
35020160013318 Друштво за издавачка дејност КУЛТУРЕН ПРОЕКТ ДООЕЛ Стајковци Скопје - во ликвидација Ликвидација 28.04.2016 16:12:30
35020160013226 Акционерско друштво за промоција и продажба на земјоделски производи АГРИ ЛЕНД АД - Скопје Упис на промена 28.04.2016 16:10:19
35020160013349 Друштво за угостителство, земјоделство, трговија и услуги ГМЦ РАГУЗА 919 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.04.2016 16:08:46
35020160013123 Друштво за трговија и услуги МЕТРО МЕДИКАЛ ДОО Скопје Упис на промена 28.04.2016 16:05:39
35020160013214 Друштво за стечај и ликвидација КОМПЕТЕНТ ДООЕЛ Битола Упис на промена 28.04.2016 16:01:18
35020160013313 Друштво за производство, услуги,трговија и угостителство ВИРУС ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 28.04.2016 16:00:01
35020160013223 Друштво за собирање и примарна преработка на секундарни суровини, трговија извоз-увоз ЕКО-МЕТАЛ МАГНАТ ДОО Скопје Упис на промена 28.04.2016 15:51:47
35020160013176 Друштво за производство, промет, услуги и такси превоз ЗАФИРОВ-ПЛУС ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 28.04.2016 15:41:34
35020160013268 Друштво за производство, трговија и услуги ЛУТЕХ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.04.2016 15:40:59
35020160012877 Друштво за производство, трговија и услуги КАТЕРИНА ТЕКСТ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци - во ликвидација Ликвидација 28.04.2016 15:40:25
35020160013356 Друштво за производство,услуги и трговија ДЕМСТАИЛ увоз-извоз ДООЕЛ Вевчани. Упис на промена 28.04.2016 15:39:29
35020160013079 Друштво за производство, трговија и услуги АНДРОМАЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.04.2016 15:34:00
35020160013333 Друштво за производство, трговија и услуги ДИМИСТАН ТРЕЈД ДООЕЛ с.Балинци Валандово Документ за регистрирање на работно време 28.04.2016 15:27:19
35020160013290 Друштво за производство, трговија на мало и големо ХЕМКОЛ-Елена ДОО експорт-импорт-Скопје Упис на промена 28.04.2016 15:27:15
35020160013149 Друштво за производство, трговија и услуги ДОЛИЛИЛИ ДОО Скопје Упис на промена 28.04.2016 15:26:22
35020160013227 Друштво за производство, трговија, градежништво и услуги ЕВГЕНИЈА-ИНВЕСТ ДООЕЛ Куманово Упис на промена 28.04.2016 15:23:13
35020160012827 Друштво за производство,трговија и услуги АНА-ТРАЈ ДООЕЛ Неготино Упис на промена 28.04.2016 15:22:49
35020160013237 Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги МЕКАТЕ ДОО увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.04.2016 15:22:08
35020160013267 Друштво за внатрешен и надворешен промет СЕРВИС ПЕТРОЛ ДОО Скопје Упис на промена 28.04.2016 15:21:48
35020160013358 Друштво за производство,промет и услуги ЛУМИГРА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.04.2016 15:20:28
35020160013363 Друштво за производство,трговија,угостителство,забавни активности и услуги ВЕНЕ КУЛ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Документ за регистрирање на работно време 28.04.2016 15:16:56
35020160013327 Друштво за производство , трговија , транспорт и услуги ЕТТИНГ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на основање 28.04.2016 15:15:01
35020160013053 Трговско друштво за анимација, продукција и постпродукција на видео и филмски материјали ФХ3Х АНИМАТИОН ДОО Скопје Упис на основање 28.04.2016 15:15:01
35020160013260 Друштво за консултативно интелектуални услуги ЦЕНТРАЛНА КОНСАЛТИНГ ГРУПАЦИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.04.2016 15:06:11
30120160040707 Друштво за промет услуги и градежништво КОНАРТИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 28.04.2016 14:51:38
35020160013285 Друштво за трговија и услуги ЏОНИ ФУДС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.04.2016 14:45:01
35020160013283 Трговец поединец за трговија на мало КЕНДИ МИКС Лидија Глигор Димовска ТП Берово Упис на основање 28.04.2016 14:45:01
30420160000500 Здружение за културно и социјално-општествен развој КРЕАТИВЕН ЦЕНТАР ЗА МЛАДИ Битола Упис на основање 28.04.2016 14:44:04
30120160040708 Друштво за трговија, производство и услуги увоз-извоз ЛИ-ЕМ-ЕЛ ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 28.04.2016 14:40:22
35020160012996 Друштво за маркетинг комуникации и услуги УНИВЕРЗАЛ МЕДИА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.04.2016 14:39:54
35020160013362 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ТОПИ - САТТ ДОО увоз извоз Струга Документ за регистрирање на работно време 28.04.2016 14:37:47
30120160040631 Друштво за градежништво,туризам,трговија и услуги ЕКОГРАДБА-ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ експорт-импорт с.Средно Коњари-Петровец Упис на бришење 28.04.2016 14:34:20
35020160012906 Друштво за трговија и услуги ЧЕТВОРКА МИС - КОМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.04.2016 14:34:13
35020160013341 Трговско друштво за производство трговија и услуги НОНЕ 2011 увоз-извоз ДООЕЛ Охрид - во ликвидација Ликвидација 28.04.2016 14:33:56
35020160012941 Друштво за превоз на патници во домашниот и меѓународниот сообраќај АС ТРАНС КОМЕРЦ-Х.А.С.Е.М. ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.04.2016 14:31:57
35020160013317 Друштво за трговија и услуги СИМИКС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.04.2016 14:28:33
35020160013324 Друштво за производство,трговија и услуги ГОЦЕ МЕБЕЛ ДООЕЛ н.Раклиш Радовиш Упис на промена 28.04.2016 14:21:01
35020160013332 Друштво за консултантски деловни услуги инженеринг производство и трговија МАРТИК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.04.2016 14:20:10
35020160012176 Друштво за вработување на инвалидни лица за графичка дејност СВЕТЛОСТ ГРАФИКА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.04.2016 14:19:10
35020160013117 Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 28.04.2016 14:18:57
35020160013312 Друштво за производство,трговија,угостителство,забавни активности и услуги ВЕНЕ КУЛ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 28.04.2016 14:18:51
35020160013326 Трговско друштво за производство, трговија, и услуги ЖАЗО 1014 ДООЕЛ увоз-извоз с. Трпејца Охрид Упис на основање 28.04.2016 14:15:01
30120160018339 АЛБАНСКО АМЕРИКАНСКА АКАДЕМИЈА НА НАУКИТЕ И УМЕТНОСТИТЕ, ИНЦ, ЊУ ЈОРК, САД, Подружница во Република Македонија Скопје AKADEMIA SHQIPTARO AMERIKANE E SHKENCAVE DHE ARTEVE , INC, NJU JORK, SHBA, njesia punuese ne Republiken e Maqedonise Shkup Упис на основање 28.04.2016 14:14:00
35020160013017 Друштво за инвестиции и менаџмент ОМБ ИНВЕСТ ГРУП ДОО Скопје Упис на промена 28.04.2016 14:12:55
30120160040601 Акционерско друштво за изведување на рударски и градежни работи РУДКОП Скопје Упис на бришење 28.04.2016 14:12:27
35020160012933 Друштво за производство,услуги и промет НОМИНАЛ Владо и Драги ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.04.2016 14:12:02
30520160000339 Друштво за трговија, производство и услуги увоз-извоз ЛИ-ЕМ-ЕЛ ДООЕЛ Прилеп !!! СУБЈЕКТОТ ГИ ИСПОЛНИЛ УСЛОВИТЕ ЗА БРИШЕЊЕ ПО ЧЛЕН 552 б ОД ЗТД НА 30.01.2016 г. БРИШЕЊЕТО Е ВО ТЕК.!!! Претстечај (Претходна постапка) 28.04.2016 14:08:00
35020160013328 Друштво за производство, трговија и услуги ДАЛИА-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 28.04.2016 13:59:01
31020160000214 Приватна здравствена установа-Поликлиника од примарна здравствена заштита ПРИМА-МЕДИКУС Куманово Упис на промена 28.04.2016 13:55:29
35020160013334 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ВОЈДАН ВИКСА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Документ за регистрирање на работно време 28.04.2016 13:53:31
35020160013350 Друштво за производство,трговија и услуги Т-Т ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 28.04.2016 13:49:13
35020160013187 Друштво за производство,трговија и услуги Т-Т ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Ликвидација 28.04.2016 13:49:13
35020160013298 Друштво за производство, услуги и трговија МАНЕСКИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз - извоз Прилеп Упис на основање 28.04.2016 13:45:01
30120160040702 Средно училиште на град Скопје ЦВЕТАН ДИМОВ Скопје Упис на промена 28.04.2016 13:39:13
30120160040692 Друштво за осигурување АЛБСИГ АД Скопје Документ за корекција 28.04.2016 13:38:10
30120160040687 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина ЦИТУС Штип Документ за корекција 28.04.2016 13:37:28
35020160013288 Друштво за трговија, транспорт и услуги ДИЕЛ МАРКЕТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 28.04.2016 13:34:54
35020160013258 Друштво за градежништво, трговија и услуги ЛКЛ ИНЖЕНЕРИНГ ДОО Скопје Упис на промена 28.04.2016 13:34:24
30420160000509 Асоцијација за развој на спорт, култура, мултимедија и продукција РТВ НАББА МАКЕДОНИЈА ЕЛЕКТРОЛУКС Битола Упис на промена 28.04.2016 13:33:40
35020160013148 Друштво за угостителство, земјоделство, трговија и услуги ГМЦ РАГУЗА 919 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.04.2016 13:28:06
35020160013230 Друштво за производство, угостителство, агенција за недвижности, трговија на големо и мало и услуги АРГИДА-Н ДООЕЛ извоз-увоз Скопје Упис на промена 28.04.2016 13:21:01
30120160036394 Фондација за локален развој и демократија ФОКУС Велес Упис на промена 28.04.2016 13:19:22
35020160013297 Друштво за трговија и услуги ЛСА РЕНТ 2016 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.04.2016 13:16:49
30320160000457 Јавна здравствена установа ЗДРАВСТВЕН ДОМ Струга Упис на промена 28.04.2016 13:16:28
30120160036289 Општинско сновно училиште ЃЕРЃ КАСТРИОТ СКЕНДЕРБЕУ с.Арачиново Скопје Shkolla fillore komunale GJERGJ KASTRIOT SKENDERBEU Haracine Упис на промена 28.04.2016 13:12:45
30220160000380 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина Д-р ФЕТИЈЕ Тетово Документ за регистрирање на работно време 28.04.2016 13:00:54
35020160013306 Друштво за производство,трговија и услуги ВК-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Челопек,Брвеница - во ликвидација Ликвидација 28.04.2016 13:00:00
30120160040704 Друштво за производство и трговија НО-МИЛ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на бришење 28.04.2016 12:59:21
35020160011866 Друштво за промет и услуги ЛАВЕНЧИ АДРОВИЌ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Ликвидација 28.04.2016 12:56:43
35020160012776 Друштво за трговија и услуги ФАРМА ПРИМА ДООЕЛ Илинден Упис на промена 28.04.2016 12:53:24
35020160013330 Друштво за производство, трговија и услуги ХИДРАУЛИКА КИКО КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 28.04.2016 12:47:58
35020160013299 Друштво за трговија и услуги АЛБ СПРИНГ ДООЕЛ Тетово , Shoqeri per tregeti dhe shebime ALB SPRING SHPKNJP Tetove Упис на промена 28.04.2016 12:47:12
35020160013276 Друштво за трговија услуги и угостителство АТЛАНТИС РЕНТАЛ ДОО увоз извоз Охрид Упис на основање 28.04.2016 12:45:01
30920160000252 Транспортно,услужно,трговско друштво МАРША извоз-увоз Ванчо Кирил Величков ДООЕЛ Кочани Претстечај (Претходна постапка) 28.04.2016 12:44:40
35020160013257 Друштво за производство, промет, монтажа и услуги ХРИМ ТЕРМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп - во ликвидација Ликвидација 28.04.2016 12:44:04
35020160013193 Трговско друштво за трговија и услуги МИНАС Десанка Андонова ДООЕЛ Пробиштип Упис на промена 28.04.2016 12:44:01
35020160013255 Друштво за услуги и трговија ЕМТЕК ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.04.2016 12:30:01
35020160013303 Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија СТРУМЕ СОФТВЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 28.04.2016 12:26:17
35020160011583 Друштво за меѓународен и домашен транспорт на стоки ИЗВОР ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 28.04.2016 12:16:24
30120160040647 Здружение за заштита на децата и млади во социјален ризик ХЕЛПЕРС Скопје Упис на основање 28.04.2016 12:14:01
30620160000328 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Благој Ѓорев бр.137 М5 Велес Упис на основање 28.04.2016 12:14:00
35020160013055 Друштво за вршење на технички прегледи и периодични испитувања на дигалки и индустриски транспортери ДИГИНТРАНС ДООЕЛ Куманово Упис на промена 28.04.2016 12:13:38
35020160013294 Друштво за трговија и услуги ХБ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.04.2016 12:07:09
30320160000456 Производствено, трговско, градежно и услужно друштво, Ќазим Дудуш и др. НЕВЗАТ ДУДУШ увоз-извоз Струга ЈТД Упис на бришење 28.04.2016 12:05:53
30320160000446 Производствено, трговско, градежно и услужно друштво, Ќазим Дудуш и др. НЕВЗАТ ДУДУШ увоз-извоз Струга ЈТД Судска Процедура - Стечај 28.04.2016 12:05:52
35020160013021 Друштво за внатрешна и надворешна трговија,застапување и услуги МЕДИКА ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје Упис на промена 28.04.2016 12:05:42
35020160013286 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ВИКНАТАША ДООЕЛ увоз-извоз Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.04.2016 12:04:53
1 2 3 4 5 6