Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120170000276 Друштво за транспорт,трговија и услуги МЛАКА-С-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Илинден Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.01.2017 23:00:07
30120170000275 Друштво за транспорт,трговија и услуги МЛАКА-С-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Илинден Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.01.2017 23:00:06
30120170000274 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛМА МОНТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.01.2017 23:00:06
30120170000273 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛМА МОНТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.01.2017 23:00:05
30120170000272 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛМА МОНТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.01.2017 23:00:05
30120170000271 Друштво за производство,трговија и услуги ЕЛМА МОНТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 19.01.2017 23:00:04
30220160000861 Здружение-Одбојкарски клуб УНИВЕРЗИТЕТ ТЕТОВО Тетово,Shoqata-Ekipi i volejbollit UNIVERSITETI I TETOVES Tetovё Упис на основање 18.01.2017 16:58:03
35020170001041 Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт ХАНА БЕЛИ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.01.2017 16:45:01
35020170001028 Друштво за проектирање,инжинеринг,консалтинг и трговија ДМЈ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.01.2017 16:45:00
30120170000221 Здружение за креативно и квалитетно општество ПРОЏЕКТ ИНИШИЈАТИВ СУПОРТ - ИНКУБАТОР Скопје Упис на основање 18.01.2017 16:44:03
31120170000039 ТП Автопревозник АРБЕН ТРАНС Чекрез Фетуш Фетаји Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 16:30:17
31120170000038 Друштво за трговија,угостителство,сообраќај и услуги ГРАНДЕ ТАКСИ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 16:29:30
31120170000037 Друштво за градежништво,производство,трговија,угостителство,транспорт и услуги АД-ДЕЛТА ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 16:29:03
31120170000035 Друштво за трговија, производство и услуги АНГЕЛА-КОЗМЕТИКА увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 16:28:34
35020160028946 Друштво за услуги АХИМСА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2017 16:25:56
35020170001127 Друштво за промет и услуги КАЛИНА-КИМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2017 16:19:42
35020170001091 Друштво за недвижности КОДЕКС НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 18.01.2017 16:15:01
35020170001084 Друштво за производство,трговија и услуги БАЦА ДООЕЛ увоз-извоз Кичево Упис на основање 18.01.2017 16:15:00
30420170000048 НОТАР НАТАША ВЕЛЕСКА Прилеп Упис на основање 18.01.2017 16:14:00
35020170000362 Друштво за интелектуална сопственост ОСИГУРИТЕЛНИ СИСТЕМИ-ЕВРОПА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2017 16:08:04
35020170001098 Друштво за услуги трговија и производство ЗЕТА ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 18.01.2017 16:00:39
35020170001092 Друштво за услуги производство и трговија ТРЕЈДИНГ СЕРВИС ДООЕЛ Охрид Упис на основање 18.01.2017 16:00:01
35020170001082 Друштво за услуги производство и трговија ГОЛД ТРАВЕЛ 2017 ДООЕЛ Охрид Упис на основање 18.01.2017 16:00:01
35020170001004 Трговец поединец за трговија ТП ЦВЕТЕН БУТИК БАМБУС-АНЕ 1 Анита Амит Амитовска Идиќ Куманово Упис на основање 18.01.2017 16:00:01
35020170000988 Друштво за производство трговија и услуги БАДНИК КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Балинци Валандово Упис на основање 18.01.2017 16:00:00
35020170001124 Друштво за производство, трговија и услуги МАГМА БЕКУ ТРАНС ДОО, Гостивар Shoqeri per prodhim, tregti dhe sherbime MAGMA BEKU TRANS SHPK, Gostivar Документ за регистрирање на работно време 18.01.2017 15:58:24
35020170001126 Друштво за промет, трговија и услуги СУПЕР РЕНT А КАР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2017 15:57:47
35020170001111 Друштво за трговија и услуги ХАУС МОНТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 18.01.2017 15:55:03
35020170001118 Друштво за градежништво услуги производство и трговија ЕУРО БИЗНЕСИ 2009 ДООЕЛ увоз-извоз Струга Упис на промена 18.01.2017 15:54:32
31020170000026 Друштво за производство,промет и угостителство, извоз-увоз АНЕЛ ДОО -Куманово-во стечај Судска Процедура - Стечај 18.01.2017 15:54:10
35020170001122 Друштво за трговија, производство и услуги КИБИНГ-И&Б увоз-извоз ДООЕЛ Кичево - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.01.2017 15:53:22
35020170001070 Друштво за трговија и услуги на големо и мало БИО БЕМИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 18.01.2017 15:45:00
35020170001064 Друштво за трговија и услуги ЗДРАВА ХРАНА ДАЦИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2017 15:44:49
35020170001007 Друштво за деловни помошни услуги СГП-СОРТИНГ ГРОУП ДООЕЛ Македонски Брод Упис на основање 18.01.2017 15:30:00
31120170000036 Друштво за промет на големо и мало ЕКА-Ц Ристе и Лидија ДОО увоз-извоз Дебар Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 15:29:17
31120170000033 Агенција за привремени вработувања ЏОБ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 15:28:31
31120170000032 Трговско друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало, увоз-извоз НИНЕКС ДООЕЛ с.Србјани,Кичево Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 15:27:46
35020170000909 Друштво за угостителски услуги МИТЕА НАШЕ МААЛО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2017 15:27:06
31120170000031 Друштво за угостителство,туризам и трговија и превоз НОВ МИЛЕНИУМ ДООЕЛ увоз-извоз Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 15:25:35
35020170000793 Друштво за книговодство и финансиско работење БИРО-ОПТИМА КОД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2017 15:25:10
31120170000034 Друштво за трговија, производство, угостителство и услуги ДРА-МЕР увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 15:23:59
35020170000591 Друштво за услуги ДЕПОЗИТЕ БАЛАНСЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2017 15:20:53
35020170001117 Друштво за производство, трговија и услуги МОСКИТО увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 18.01.2017 15:19:56
35020170001099 Друштво за производство, трговија и услуги МОСКИТО увоз-извоз ДООЕЛ Битола Ликвидација 18.01.2017 15:19:56
35020170001075 Друштво за производство, трговија и услуги БЕЛЕТЕНИ ЦЕНТРЕ ДООЕЛ увоз-извоз, Тетово Упис на промена 18.01.2017 15:18:16
30120170000270 АДВОКАТ ИВИЦА КУШЕВСКИ Битола Упис на промена 18.01.2017 15:17:43
35020170000733 Друштво за трговија и услуги ДАМАР ДАМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Р`жаничино Петровец Упис на промена 18.01.2017 15:15:23
35020170000343 Друштво за производство, трговија и услуги СПЕЕД АУТОТЕИЛЕ ДОО увоз-извоз Сарај Скопје Упис на промена 18.01.2017 15:13:02
30120160044457 Здружение за изучување на мудроста КАБАЛА ББ МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на бришење 18.01.2017 15:12:38
35020170001100 Друштво за производство, трговија и услуги ФИЗИОТЕРАПИЈА КИРЈАНА ДООЕЛ увоз - извоз Прилеп Упис на промена 18.01.2017 15:12:13
31120170000030 Друштво за производство, трговија и услуги НАТЕ-КОМЕРЦ 2011 увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 15:08:57
31120170000029 Минимаркет БАНИ-АХ ТП Шабан Агим Хорвати Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 15:08:19
30120170000247 Друштво за трговија и услуги ТЕК-ИСО ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Судска Процедура - Стечај 18.01.2017 15:07:29
35020170001090 Друштво за производство,трговија и услуги М-ЛАГЕНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.01.2017 15:02:16
35020170001085 Трговско друштво СТЕФИ-ПРОМ ДООЕЛ Свети Николе - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.01.2017 15:00:19
35020170001069 Друштво за градежништво, трговија и услуги ФЕНСТЕР ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2017 14:59:14
35020170001108 Друштво за трговија,туризам,превоз и услуги Т-ШОП МОБИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на бришење 18.01.2017 14:53:51
35020160033260 Друштво за трговија,туризам,превоз и услуги Т-ШОП МОБИЛ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Ликвидација 18.01.2017 14:53:51
35020170001105 Друштво за производство сообраќај трговија и услуги ТРАЈЧЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 18.01.2017 14:49:47
35020170000381 Друштво за производство сообраќај трговија и услуги ТРАЈЧЕ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 18.01.2017 14:49:46
35020170001068 Радиодифузно трговско друштво ТЕЛЕВИЗИЈА СОНЦЕ ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 18.01.2017 14:45:38
35020170001074 Друштво за услуги, трговија и производство СТУДИО ТРИЕСЕТ И ОСУМ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на основање 18.01.2017 14:45:01
35020170001073 Друштво за производство, трговија и услуги ПРЕСИЛСКИ ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Могила Могила Упис на основање 18.01.2017 14:45:01
35020170001066 Друштво за производство трговија и услуги РИ-ДИН КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Струга Упис на основање 18.01.2017 14:45:00
30120170000255 АДВОКАТ БОРИВОЕ ЈОВАНОСКИ Тетово Упис на основање 18.01.2017 14:44:00
35020170001103 Друштво за производство трговија едукација и услуги МБББ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на бришење 18.01.2017 14:39:38
35020170001067 Друштво за производство трговија едукација и услуги МБББ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Ликвидација 18.01.2017 14:39:38
35020170001080 Друштво за производство трговија и услуги ТЕКНО ТЕРМ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на промена 18.01.2017 14:38:07
30120170000267 ЕВН Електродистрибуција ДООЕЛ Скопје, Друштво за дистрибуција на електрична енергија Документ за корекција 18.01.2017 14:32:34
30220170000035 Младинска академија за едукација и образование Фондација ПЕНДА - Скопје Упис на промена 18.01.2017 14:30:24
31020170000025 Друштво за производство,промет и угостителство, извоз-увоз АНГРОПРОМЕТ-99 Милорад и др. ДОО -Куманово-во стечај Судска Процедура - Стечај 18.01.2017 14:27:55
35020170001015 Друштво за превоз, производство, трговија и услуги КЕЛИ ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ с.Трапчин Дол, Кичево Упис на промена 18.01.2017 14:18:39
35020170000880 Трговско друштво за производство, трговија и услуги БМС Благоја ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Ликвидација 18.01.2017 14:18:38
30120170000241 Приватна здравствена установа-Аптека НЕВЕН-ФАРМ п.о.нас.Оризари Кочани 1а Присоединување на __ со бришење 18.01.2017 14:18:38
30120170000243 Приватна здравствена установа-аптека ЕУРОФАРМ Битола 1б Присоединување во __ 18.01.2017 14:18:38
30120170000266 АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР ПЕТРЕСКИ Охрид Документ за корекција 18.01.2017 14:06:28
31020170000024 Друштво за производство,промет и угостителство, извоз-увоз АНЕЛ ДОО - Куманово Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 13:59:00
35020170001093 Друштво за производство, услуги и трговија МИТКО И МИТКО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 18.01.2017 13:56:49
35020170000612 Друштво за производство, услуги и трговија МИТКО И МИТКО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 18.01.2017 13:56:49
35020170001086 Друштво за производство,трговија и услуги МЕЛС ДООЕЛ Куманово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.01.2017 13:55:16
35020170000899 Друштво за услуги и трговија ВЛТ КЛУБ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2017 13:52:01
30220170000034 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина со биохемиска лабораторија МЕРКУР с.Селце,Тетово Упис на промена 18.01.2017 13:48:57
35020170000972 Друштво за трговија и услуги СКОПСКИ ЛЕГУРИ МАЈНИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2017 13:45:05
35020170001017 Друштво за производство,трговија и услуги СОЛИД ШОЕС ДООЕЛ Гостивар Упис на основање 18.01.2017 13:45:00
31020170000023 Друштво за производство,промет и угостителство, извоз-увоз АНГРОПРОМЕТ-99 Милорад и др. ДОО -Куманово-во стечај Судска Процедура - Стечај 18.01.2017 13:43:02
30420170000047 Друштво за трговија на големо и мало увоз-извоз ТИП Михаил ДООЕЛ Битола Упис на бришење 18.01.2017 13:43:00
30420170000046 Друштво за трговија на големо и мало увоз-извоз ТИП Михаил ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 18.01.2017 13:42:59
35020170001055 Друштво за продукција ПЛАСТЕЛИН ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 18.01.2017 13:42:30
31020170000016 Друштво за производство и трговија ВИКТОР Манев Виктор ДООЕЛ Куманово Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 13:40:21
35020170001024 Друштво за производство,трговија и услуги МАГС-СТЕФ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.01.2017 13:40:13
35020170000995 Друштво за производство и промет ПРОМЕС ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 18.01.2017 13:36:28
30420170000044 Занаетчија Фризерски салон СЗД ХИТ Славица Јонче Трповска Ресен Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 13:33:59
35020170001087 Друштво за производство трговија и услуги МАРАТОН КОМЕРЦ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на бришење 18.01.2017 13:33:34
35020170001081 Друштво за производство трговија и услуги МАРАТОН КОМЕРЦ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Ликвидација 18.01.2017 13:33:33
35020170001030 Друштво за градежништво, трговија и услуги НОМА ГРАДБА ДООЕЛ увоз - извоз С. Станци Крива Паланка Упис на основање 18.01.2017 13:30:01
35020170000807 Друштво за производство, трговија и услуги БУВЕТЕКС МК ДООЕЛ Петровец Упис на основање 18.01.2017 13:30:01
30420170000045 Друштво за производство,трговија и услуги ЈОВ-АНИ СТ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 13:27:14
30120170000254 Трговско друштво за производство, промет и услуги ЖИТКО-ЕХИМ, експорт-импорт, Житко ДООЕЛ Скопје Упис на промена 18.01.2017 13:26:50
30420170000043 Друштво за трговија, производство, угостителство и услуги ТЕАДИВА ДООЕЛ увоз-извоз с.Ивањевци Могила Упис на бришење 18.01.2017 13:24:31
30420170000039 Друштво за производство, трговија и услуги ЉУМАКОВСКИ ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 18.01.2017 13:23:52
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.