Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120160041912 Друштво за производство трговија и услуги ШИПАД ПРОМ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.06.2016 20:40:14
30120160041911 Друштво за трговија и застапување ДЕЛТА СПОРТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.06.2016 20:40:09
30120160041910 Јавно претпријатие ПАРКОВИ И ЗЕЛЕНИЛО-Скопје Ndermarrje Publike Parget dhe gjelberimi Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.06.2016 20:40:06
30120160041889 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул. Ѓеорѓи Димитров бр. 48, влез 1 Скопје Упис на основање 30.06.2016 16:42:04
30520160000456 Друштво за производство, трговија и услуги МЕСАРНИЦА МАРК увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 30.06.2016 16:31:19
30520160000455 Друштво за производство, трговија и услуги ПРЕХРАНА С.Ј. увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 30.06.2016 16:29:03
31020160000260 Занаетчија ИРОН МАДЕ Слоботка Величковиќ Куманово Упис на промена 30.06.2016 16:26:47
35020160018038 Друштво за транспорт , трговија и услуги ШОВ ТУР КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 30.06.2016 16:21:52
35020160018159 Друштво за услуги ОНЕ КОНТАКТ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 16:20:39
35020160018125 Друштво за трговија и услуги МИЛМАРК ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 16:18:26
35020160018169 Друштво за техничко испитување и анализа ГЕНАРТ ДООЕЛ Струга Упис на промена 30.06.2016 16:14:05
30620160000597 Здружение за култура и фолклор ВЕЛФОЛК Велес Упис на основање 30.06.2016 16:12:08
35020160018179 Друштво за производство,трговија и услуги БИФАН МИНИ ДООЕЛ Моноспитово Босилово Упис на промена 30.06.2016 16:06:35
35020160017830 Друштво за производство, трговија, превоз и услуги АЛТЕА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 30.06.2016 16:06:07
35020160018147 Друштво за производство,трговија и услуги МОДЕРНИ ПОДОВИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 30.06.2016 16:00:02
35020160016336 ФАРМАВИЖН ЕВРОПА ДОО - Претставништво Скопје, Република Македонија Упис на основање 30.06.2016 16:00:01
30120160041899 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина со биохемиска лабораторија ХИГИН Скопје Упис на промена 30.06.2016 15:59:54
35020160018067 Друштво за интелектуални услуги ФАРМИО КОМ ДООЕЛ Скопје -во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 30.06.2016 15:59:28
35020160018149 Друштво за трговија, производство и услуги ДИ-ИЛ 2016 ДООЕЛ увоз-извоз Штип Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 15:55:23
35020160018145 Друштво за трговија КИТ-ГО ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 15:55:03
35020160017612 Акционерско друштво ТАЈМИШТЕ производство,преработка,промет и услуги Кичево Упис на промена 30.06.2016 15:53:29
35020160018075 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 30.06.2016 15:49:03
35020160018185 Tрговско услужно друштво БОУЛЕВАРД увоз-извоз Струга ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 15:45:52
35020160018099 Друштво за трговија, услуги и производство ЛИРА 2016 ДООЕЛ увоз-извоз с.Велешта Струга Упис на основање 30.06.2016 15:45:00
35020160018124 Друштво за трговија и услуги Директ Линкед Медиа ДООЕЛ Охрид Упис на промена 30.06.2016 15:41:16
35020160018170 Друштво за едукација и услуги Л и Р ЛОГОПЕДСКО - ДЕФЕКТОЛОШКИ КАБИНЕТ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 15:38:34
35020160017776 ТП за трговија на мало ГОРДАНА КОМЕРЦ Софија Митко Кирова с.Стојаково Богданци Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 15:36:39
35020160017790 Друштво за превоз, услуги и трговија ЈОГО-М ЈУНИОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 30.06.2016 15:36:30
35020160016822 Фабрика за производство на амбалажа ПАЛПЛАСТ-ПРО АД Куманово Упис на промена 30.06.2016 15:22:51
35020160018158 Друштво за производство,трговија и услуги АВ ЏОРДАН КОМПАНИ ДОО Струмица Упис на промена 30.06.2016 15:22:16
35020160018171 Трговец поединец за угостителство Менче Цветан Софронијоска ТП АЛЕК МЕЛЕК Кичево Упис на промена 30.06.2016 15:18:41
35020160018183 Друштво за трговија, производство и услуги ПИТИ-МАРЗО ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на бришење 30.06.2016 15:08:37
35020160017762 Друштво за трговија, производство и услуги ПИТИ-МАРЗО ДООЕЛ увоз-извоз Битола Ликвидација 30.06.2016 15:08:36
35020160018166 Трговец поединец ГОЛД КРАУН ТП Биљана Мирко Рашевска Велес Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 15:08:30
35020160018164 Друштво за трговија и услуги САНИКОМ САНДЕ ДООЕЛ Неготино Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 15:06:23
30420160000649 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Климент Охридски бр.15 Битола Упис на промена 30.06.2016 15:04:58
35020160018141 ТП за угостителство ПЕКАРА ВИГ Сашко Виктор Глушков Велес Упис на промена 30.06.2016 15:04:55
35020160018173 Друштво за трговија,посредување и застапување на други фирми ТЕХНОКОМП Игор Гагачев, Битола ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 15:04:12
35020160018109 Друштво за трговија, производство и услуги ЕУРОСТИЛ ЕЛИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 30.06.2016 15:00:01
35020160018139 Друштво за производство,трговија и услуги РЕВОЛУШЕН ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 30.06.2016 14:51:42
30620160000600 Водната заедница СОПОТ-1 Кавадарци-во стечај Судска Процедура - Стечај 30.06.2016 14:46:59
35020160017712 Друштво за трговија и услуги КУЗЕЈ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 30.06.2016 14:45:01
30920160000282 Приватна здравствена установа-Аптека 16 - ти ЈУНИ П.О. Кавадарци 1а Присоединување на __ со бришење 30.06.2016 14:40:30
30920160000283 Приватна здравствена установа-Градска аптека КОЧАНИ п.о.Кочани 1б Присоединување во __ 30.06.2016 14:40:30
30620160000601 Јавно претпријатие за комунални работи КОМУНАЛЕЦ Кавадарци Упис на промена 30.06.2016 14:30:13
35020160017760 Друштво за транспорт, трговија и услуги АДА ЛОГИСТИК ДООЕЛ Арачиново Упис на промена 30.06.2016 14:29:05
30120160041805 Приватна високообразовна установа универзитет ЕВРО-БАЛКАН Скопје Упис на промена 30.06.2016 14:28:01
35020160018128 Друштво за производство,трговија,градежништво,транспорт,туризам и услуги МЕХМЕДИ КОМПАНИ Руфат и др.ДОО експорт-импорт,Гостивар - во ликвидација Ликвидација 30.06.2016 14:27:47
35020160017808 СЕЈБОЛТ ПАН АДРИАТИКА д.о.о.-Претставништво Скопје Упис на промена 30.06.2016 14:25:31
35020160018130 Дрштво за градежништво трговија и проектирање на Петар Иваноски ПЕРКАН ПРОЕКТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 30.06.2016 14:24:07
35020160018168 Друштво за трговија и услуги ЕКСПЕРТ ДИГИТАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 30.06.2016 14:20:12
35020160018009 Друштво за трговија и услуги ЕКСПЕРТ ДИГИТАЛ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 30.06.2016 14:20:11
35020160018167 Друштво за производство,трговија и градежно занаетски услуги ДРЕН Борко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 30.06.2016 14:18:37
35020160017839 Друштво за производство,трговија и градежно занаетски услуги ДРЕН Борко ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Ликвидација 30.06.2016 14:18:37
35020160018039 Друштво за производство, трговија и услуги МЕТАЛ ВАР Б.С.Ј. ДОО извоз-увоз с.Кадино Илинден Упис на промена 30.06.2016 14:18:30
35020160018142 Друштво за услужни дејности ЕЛ-ПРОМ ТРЕЈД ДООЕЛ Кочани Упис на промена 30.06.2016 14:16:49
35020160017008 Друштво за маркетинг и консалтинг услуги ЕУРОЕВЕНТС ДОО Скопје Упис на промена 30.06.2016 14:15:22
35020160018110 Друштво за производство трговија и услуги ТЕСИМА ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 30.06.2016 14:10:41
35020160018122 Друштво за хотелиерство и туризам АРХИ ДОО Скопје Упис на промена 30.06.2016 13:52:06
35020160018146 Друштво за трговија и услуги БРОМАНС ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 13:48:02
30120160041908 Друштво за трговија и услуги ГРАДСКА ПЕГЛАНА ДООЕЛ Скопје Документ за корекција 30.06.2016 13:46:54
35020160018113 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕНЗОР ГБ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на основање 30.06.2016 13:45:00
35020160017888 Друштво за градежништво, транспорт и трговија ТРАНСМЕТ ДОО Скопје Упис на промена 30.06.2016 13:24:06
35020160018134 Друштво за промет, трговија и услуги СОХО ХОУСЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 13:22:05
35020160018047 Друштво за трговија и услуги КОМПАНИЈА РИСТОСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на промена 30.06.2016 13:12:17
35020160018071 Друштво за производство, трговија и услуги КНЕЗ 2010 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 30.06.2016 13:07:58
35020160016940 Друштво за трговија и услуги ГРАДСКА ПЕГЛАНА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 30.06.2016 13:07:48
35020160017409 Друштво за трговија ЕВРОПА ФЕЈШН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 30.06.2016 13:04:51
35020160017209 Друштво за трговија услуги и производство К и Н ЕВТИМИАДИС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 30.06.2016 12:58:30
30420160000644 Приватна здравствена установа - aптека ФАРМАЦИЈА ЕРА Кичево Упис на промена 30.06.2016 12:56:20
35020160018118 Друштво за трговија и услуги ТАХО&ППА СЕРВИС ВИКТОРИЈА ДООЕЛ Гостивар Упис на промена 30.06.2016 12:54:28
30220160000470 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Железничка бр.20 Тетово Упис на бришење 30.06.2016 12:46:35
35020160018120 Друштво за услуги, САЛОН ЗА УБАВИНА БИО АЕСТЕТИК ДООЕЛ Скопје Упис на основање 30.06.2016 12:45:01
35020160018072 Трговец поединец за бојадисување ТП БАНЕВИ МОЛЕРИ Перица Борис Баневски Куманово Упис на основање 30.06.2016 12:45:01
35020160018132 Друштво за трговија, производство и услуги ДИ-ИЛ 2016 ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 30.06.2016 12:44:59
35020160018140 Друштво за производство, трговија и услуги СУПЕР МАЏИР-ДЈ ДООЕЛ с. Бориево Босилово Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 12:43:46
35020160018126 Друштво за трговија и услуги ТИАНАЛИЗА ДООЕЛ Пробиштип - во ликвидација Ликвидација 30.06.2016 12:43:33
35020160018136 Друштво за откупно преработувачки центар на големо и мало АРОНМАХ ДОО увоз-извоз с.Лешок, Теарце Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 12:42:42
30720160000284 Индивидуален земјоделец БИВА Билјана Салтирова Свети Николе Упис на бришење 30.06.2016 12:35:52
35020160018086 Друштво за производство, трговија и услуги ДОМИНО ЕФЕКТ 2014 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 30.06.2016 12:34:54
30120160041907 Црквата на Исус Христос на Светиите од Подоцнежните Дни во Македонија Скопје Упис на промена 30.06.2016 12:32:51
35020160018115 Друштво за производство, трговија, услуги и транспорт ВУЛЕ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 30.06.2016 12:30:04
35020160018085 Друштво за сметководствени услуги и консалтинг УЗУНОВ АКАУНТИНГ ДООЕЛ Валандово Упис на основање 30.06.2016 12:30:04
35020160018082 Друштво за производство, трговија и услуги СОПОТСКО МОНТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Ресен Упис на основање 30.06.2016 12:30:03
35020160018094 Друштво за производство,трговија и услуги МЕБИУС ДОО Скопје Упис на промена 30.06.2016 12:29:46
35020160017396 АРМЕДИА ЛЛЦ, со регистрирано седиште на 8221 Олд Кортхаус Роад, апартман 300, Виенна, ВА 22182, САД - Главна Подружница АРМЕДИА во Скопје, Република Македонија Упис на промена 30.06.2016 12:26:48
35020160018106 Друштво за производство трговија угостителство транспорт градежништво и услуги ЗЕНИ ТРЕЈД ДООЕЛ експорт-импорт с.Добридол Врапчиште Упис на промена 30.06.2016 12:22:58
35020160018053 Друштво за уметност и услуги ГАРДЕН АРТ ПЕТКОВ ДООЕЛ експорт-импорт Битола Упис на промена 30.06.2016 12:21:35
35020160018034 Друштво за градежништво, трговија и услуги ИТАЛИАН СТАЈЛ ГРОУП ДООЕЛ Скопје Упис на основање 30.06.2016 12:15:00
30120160041821 КОМОРА НА ПСИХОЛОЗИ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 30.06.2016 12:10:00
35020160018049 Друштво за трговија и услуги БУЛМАК ЕНТЕРТЕЈМЕНТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 30.06.2016 12:08:30
35020160018102 Друштво за производство трговија угостителство транспорт и услуги ЕГЗОН 99 ЛТД ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Упис на промена 30.06.2016 12:07:05
35020160017869 Друштво за производство, трговија и услуги СИМПО ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 11:53:55
35020160018081 Друштво за производство, трговија и услуги КЕОПС ПЛУС ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 30.06.2016 11:53:17
35020160018062 Друштво за производство, трговија и услуги ДД КОМЕЗО ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 11:42:32
35020160018116 Друштво за трговија и услуги САНИКОМ САНДЕ ДООЕЛ Неготино Упис на промена 30.06.2016 11:39:40
35020160018084 Друштво за трговија, промет и услуги КОСМОПОЛИТАН 2016 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 11:38:05
35020160018107 Друштво за трговија и услуги БАМА ШУС ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 30.06.2016 11:37:55
35020160018111 Друштво за угостителство,трговија и услуги ВИЛА ПАРК ДООЕЛ Струмица Упис на промена 30.06.2016 11:37:40
35020160017419 Друштво за трговија и услуги ТОМ ТАИЛОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 30.06.2016 11:30:26
1 2 3 4 5 6