Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020140004550 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ФУРНА РИДАРЕЦ ДООЕЛ увоз - извоз Прилеп Упис на основање 31.10.2014 08:30:01
35020140004565 Друштво за угостителство,трговија и услуги СЕДУМ КУМЧЕ СПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 31.10.2014 08:15:03
35020140004564 Друштво за угостителство,трговија и услуги ШЕСТ КУМЧЕ СПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 31.10.2014 08:15:03
35020140004562 Друштво за угостителство,трговија и услуги ПЕТ КУМЧЕ СПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 31.10.2014 08:15:02
35020140004561 Друштво за угостителство,трговија и услуги ЧЕТИРИ КУМЧЕ СПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 31.10.2014 08:15:02
35020140004555 Друштво за угостителство,трговија и услуги ДВА КУМЧЕ СПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 31.10.2014 08:15:02
35020140004551 Друштво за транспорт и услуги ЛИОН ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица Упис на основање 31.10.2014 08:15:01
30420140004366 Занаетчија Томаќи Ефто Таповски ТОМЕ Битола Упис на основање 31.10.2014 08:14:08
30420140004365 Занаетчија Александра Пецо Ристевска КОЗМЕТИЧКИ САЛОН БЈУТИ КЛИНИК Битола Упис на основање 31.10.2014 08:14:07
35020140004547 Друштво за производство, трговија и услуги ВИКСАН БУРГЕР ДООЕЛ Скопје Упис на основање 30.10.2014 17:00:00
30120140034401 Здружение на граѓани за промоција на македонска музика СИМБОЛИКА Скопје Упис на основање 30.10.2014 16:58:03
35020140004560 Друштво за угостителство,трговија и услуги ТРИ КУМЧЕ СПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 30.10.2014 16:44:59
35020140004545 Друштво за проценки и консалтинг ЛИДЕР ТИМ ДОО увоз-извоз Карпош Скопје Упис на основање 30.10.2014 16:44:59
35020140004527 Трговец поединец 4 КА ТП ЦАЦКО Александар Зоран Стефановски Велес Упис на основање 30.10.2014 16:29:59
30120140034421 Друштво за трговија и услуги ВИЗИА ЕСТЕТИК ДОО експорт-импорт Скопје Упис на бришење 30.10.2014 16:27:09
30120140033973 Друштво за трговија и услуги ВИЗИА ЕСТЕТИК ДОО експорт-импорт Скопје Ликвидација 30.10.2014 16:27:08
30120140034415 Друштво за градежништво КОНСТРАКШН ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 30.10.2014 16:17:16
30120140034420 Друштво за производство, трговија и услуги ГЛОБАЛ ИНШУРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 30.10.2014 16:16:18
30120140034244 Друштво за производство, трговија и услуги ГЛОБАЛ ИНШУРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 30.10.2014 16:16:18
30120140034209 Друштво за угостителство и трговија ГАРДЕН ЛУНА ПАРК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 30.10.2014 16:16:07
30620140003896 Друштво за транспорт и шпедиција ЛИДО ТРЕЈД ДОО експорт-импорт Велес Упис на промена 30.10.2014 16:15:16
31020140003259 Друштво за трговија и услуги СКОПЈЕ 2001 Изабела Цоневска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 30.10.2014 16:15:07
31020140003232 Друштво за трговија и услуги СКОПЈЕ 2001 Изабела Цоневска ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 30.10.2014 16:15:06
35020140004552 Друштво за угостителство,трговија и услуги ЕДЕН КУМЧЕ СПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 30.10.2014 16:14:59
30120140034397 Здружение за урбана медиација помеѓу локалната самоуправа и граѓаните преку реализација на урбани интервенции УРБАНАТОР Скопје Упис на основање 30.10.2014 16:13:59
30520140003166 Друштво за производство,трговија и услуги АГРО ТЕМ2013 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 30.10.2014 16:11:05
30120140034390 Друштво за производство, промет и услуги ХОНОР ПЛУС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 30.10.2014 16:04:37
30120140033837 Трговско друштво за проектирање инженеринг и консалтинг ПРИМА ИНЖЕНЕРИНГ ДОО-Скопје Упис на промена 30.10.2014 16:00:35
30920140003026 Трговец поединец за такси служба НАНА ДЕЈАН МИТЕ ЦВЕТАНОВСКИ ТП Кочани Судска Процедура - Стечај 30.10.2014 15:57:43
30120140034413 Здружение на ВОЗАЧИТЕ НА ГРАД СКОПЈЕ Скопје Упис на промена 30.10.2014 15:55:55
31020140003257 Друштво за производство,трговија и угостителство МАКСИМ 2 Зоран и Бобан ДОО увоз-извоз Куманово Упис на промена 30.10.2014 15:55:16
30120140034388 Друштво за производство, трговија и услуги ЛОВВЕ КО ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Јурумлери, Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 30.10.2014 15:48:32
30120140034370 Друштво за одгледување овошни насади, преработка и трговија со земјоделски производи ВОЈМАР ДОО Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 30.10.2014 15:47:26
35020140004548 Друштво за земјоделие,производство,трговија и услуги АМАРО ПРОМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на основање 30.10.2014 15:45:00
35020140004543 Трговско услужно друштво МИРЕ ААК увоз-извоз ДООЕЛ Струга Упис на основање 30.10.2014 15:45:00
35020140004542 Трговец поединец за превоз АМДИ ТРАНС Башким Џемаил Зекироски ТП с.Пресил, Крушево Упис на основање 30.10.2014 15:45:00
35020140004538 Друштво за угостителство трговија и услуги НОНО ФОНТАНА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на основање 30.10.2014 15:45:00
30320140004534 Друштво за производство,трговија и услуги ФАСАТОЛИ ДООЕЛ Охрид Упис на бришење 30.10.2014 15:43:39
30320140004533 Друштво за производство,трговија и услуги ФАСАТОЛИ ДООЕЛ Охрид Ликвидација 30.10.2014 15:43:38
30320140004532 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина МЕНМАК МЕДИКА Струга Упис на промена 30.10.2014 15:41:54
31020140003256 Трговец поединец за угостителство ТП ПЕРСИДО АРИСТОКРАТ Милкица Ванчо Величкова-Петровска Кратово Упис на промена 30.10.2014 15:39:41
30120140034236 Приватна научна установа РУДАРСКИ ИНСТИТУТ- Скопје Упис на промена 30.10.2014 15:35:28
30120140034371 Друштво за угостителство, трговија и услуги СТАРА СТАНИЦА ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 30.10.2014 15:32:20
30120140034381 Друштво за транспорт, трговија и услуги 247 ТРАНСФЕР ДОО Скопје Упис на промена 30.10.2014 15:31:27
35020140004534 Друштво за производсво,трговија и услуги АНИ МТТ-ЕКСЛУЗИВ ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка Упис на основање 30.10.2014 15:30:00
35020140004515 Друштво за производство,услуги и трговија ДАДИ БОСС увоз-извоз ДООЕЛ Струга Упис на основање 30.10.2014 15:30:00
30120140034402 Друштво за производство и промет ПРОМЕС ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 30.10.2014 15:28:21
30120140034382 Друштво за производатво, трговија, посредување и услуги ИЦТ НЕТВОРК ДООЕЛ увоз-извоз Кочани-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 30.10.2014 15:28:03
30620140003907 Друштво за трговија и услуги ТД-ТД Трајче ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 30.10.2014 15:27:23
30620140003143 Трговец поединец за трговија ТРИ-ЛАВА ГРОЗДАНОВИ Блаже Јано Грозданов ТП Кавадарци Документ за регистрирање на работно време 30.10.2014 15:23:53
30820140002414 Друштво за производство,трговија и услуги АТАНАС-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на промена 30.10.2014 15:23:22
30420140004370 Друштво за производство трговија и услуги ВИК МА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Документ за корекција 30.10.2014 15:21:47
31120140002560 Друштво за производство трговија и услуги ИЛИРИДА-ДРИТАН ДООЕЛ експорт-импорт с.Чегране Гостивар Упис на промена 30.10.2014 15:21:00
30420140004221 Друштво за производство, услуги, транспорт, градежништво и трговија МЕДИО ГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ с.Лажани, Долнени-во ликвидација Ликвидација 30.10.2014 15:18:35
30120140034343 Друштво за промет и услуги ЕУРОМЕДИКС-ЛАБАРАТОРИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 30.10.2014 15:18:23
30420140004372 Друштво за производство, трговија и услуги ПАОЛИНИ КРЕАТИВА увоз-извоз ДОО Битола Упис на бришење 30.10.2014 15:17:33
30420140004369 Друштво за производство, трговија и услуги ПАОЛИНИ КРЕАТИВА увоз-извоз ДОО Битола Судска Процедура - Стечај 30.10.2014 15:17:32
30120140034198 Друштво за консалтинг, трговија, услуги и градежништво АРЕEКС АЛЕКСАНДРИЈА експорт-импорт ДОО Скопје Упис на промена 30.10.2014 15:17:01
30420140004371 Друштво за трговија и услуги ШЕНАС ПРОМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 30.10.2014 15:16:47
30420140004368 Друштво за трговија и услуги ШЕНАС ПРОМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 30.10.2014 15:16:46
30720140003036 Друштво за угостителство и промет на големо и мало ИЛИНДЕН-Д Станојкова Милевка и др.ЈТД увоз-извоз Св.Николе Документ за корекција 30.10.2014 15:12:29
31020140003255 Друштво за производство,промет и услуги ИБРО-КОМЕРЦ 21 Ибраим и др.ДОО извоз-увоз с.Липково Липково Упис на промена 30.10.2014 15:11:10
30420140004349 Друштво за посебна намена ГРАДСКИ ПАРКИНЗИ ДООЕЛ с.Долно Оризари Битола Упис на промена 30.10.2014 15:10:40
30820140002412 Друштво за трговија,транспортни и други услуги ЃОРЃЕВИ увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Документ за регистрирање на работно време 30.10.2014 15:07:49
30620140003822 Еколошко друштво РОСА с.Чашка Упис на промена 30.10.2014 15:07:41
31020140003254 Друштво за производство, трговија и услуги МАРИТЕА НБТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 30.10.2014 15:04:48
30720140003035 Друштво за произвоство,трговија и услуги БУБЕ-БИБА ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 30.10.2014 15:01:24
30120140034076 Асоцијација на специјализанти и млади лекари АСМЛ Скопје Упис на основање 30.10.2014 14:58:00
30820140002413 Друштво за производство,трговија,услуги и транспорт КПА-МАЦ ДООЕЛ с.Добрејци Струмица-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 30.10.2014 14:57:25
31020140002994 Друштво за производство,трговија и услуги МОКА-ПРОМ Моме ДООЕЛ увоз-извоз с.Лопате-Куманово Упис на промена 30.10.2014 14:56:30
30120140034283 Друштво за угостителство,трговија и услуги СКАЛА РЕЗИДЕНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 30.10.2014 14:52:45
31020140003250 Друштво за производство,трговија,услуги и превоз ШУСТЕР Зоран ДООЕЛ увоз-извоз Куманово с.Добрушане Упис на промена 30.10.2014 14:51:57
30120140033795 Друштво за производство, трговија и услуги КЛМС КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 30.10.2014 14:50:10
30320140004531 Акционерско друштво за производство и промет ЖИТО ЛЕБ Охрид Документ за регистрирање на работно време 30.10.2014 14:49:45
30120140034372 Друштво за трговија и услуги СПИБО ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 30.10.2014 14:49:28
30320140004530 Друштво за производство трговија и услуги СИМИТ 2014 ДООЕЛ Охрид Упис на промена 30.10.2014 14:49:19
30920140003029 ДИОР-М козметичко студио Даниела Горан Милутиновиќ Кочани Документ за регистрирање на работно време 30.10.2014 14:48:17
30220140004029 Друштво за градежништво,трговија и услуги АЛФА-7 Бајрам Ислами ДООЕЛ експорт-импорт с.Желино-Желино Претстечај (Претходна постапка) 30.10.2014 14:47:25
30120140034369 Друштво за промет и услуги ДЕТСКО ЦАРСТВО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 30.10.2014 14:46:58
35020140004540 Друштво за транспорт и услуги ЕМРАХ ИНТЕРТРАНС ДООЕЛ Зелениково,Зелениково Упис на основање 30.10.2014 14:45:00
35020140004501 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕЛАГОНИА ЕТХАНОЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 30.10.2014 14:44:59
35020140004492 Друштво за трговија и услуги ЕКО-ПЕТРОЛ 2014 ДООЕЛ Скопје Упис на основање 30.10.2014 14:44:59
30120140033958 ТП за производство на амбалажа од хартија и картон ТАМАПАК Дејан Кирил Пешкирски Скопје Упис на промена 30.10.2014 14:43:32
30220140004030 Трговско друштво за градежништво, производство, трговија и угостителство ДАФИ-АГ ДООЕЛ увоз-извоз,Тетово Упис на промена 30.10.2014 14:42:35
31020140003251 Друштво за производство, трговија и услуги ГАМА ЕМ КОНСТРУКЦИИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 30.10.2014 14:42:03
30820140002410 Трговско друштво за производство трговија услуги и угостителство ИРИНАТЕКС ДООЕЛ Струмица-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 30.10.2014 14:40:13
30120140034077 Друштво за консалтинг, советување, трговија и останато управување МОБЕС КВАЛИТЕТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 30.10.2014 14:37:39
31120140002559 Друштво за производство трговија градежништво и услуги ХИТ ТРАНС БАУ ДОО увоз-извоз Гостивар Упис на промена 30.10.2014 14:36:09
30820140002411 Трговец поединец ТОНИ МИЛИВОЕ МИХАЈЛОВ ТП Струмица Упис на промена 30.10.2014 14:35:26
30420140004364 Друштво за производство, услуги, угостителство и трговија на големо и мало АВТОПРОМЕТ Петко ДООЕЛ увоз-извоз,Битола Упис на промена 30.10.2014 14:34:37
30420140004367 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ТОМ-ЏЕРИ И ПЕТАР ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на бришење 30.10.2014 14:34:00
30420140004360 Друштво за производство, трговија, угостителство и услуги ТОМ-ЏЕРИ И ПЕТАР ДООЕЛ увоз-извоз Битола Ликвидација 30.10.2014 14:33:58
31020140003252 Друштво за производство градежништво и инжинеринг ТЕХНО-АБРАЗИВ ДОО увоз извоз Кратово Документ за регистрирање на работно време 30.10.2014 14:31:40
31120140002562 Друштво за производство транспорт трговија и градежништво РЕ-АЉ увоз-извоз ДООЕЛ с.Арангел Кичево Упис на промена 30.10.2014 14:31:16
30120140033695 Друштво за производство трговија и услуги ГЕГО ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 30.10.2014 14:30:49
30720140002984 Здружение БИЛЈАРД КЛУБ ИКС Штип Упис на основање 30.10.2014 14:27:59
31020140003253 Друштво за трговија и услуги АМИ-БУЦКО ДООЕЛ увоз-извоз Кратово Документ за регистрирање на работно време 30.10.2014 14:26:05
30120140034378 Друштво за промет и услуги ЛОВАТО ЛПГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 30.10.2014 14:21:27
30120140033356 Друштво за производство,промет и услуги ВЕДЕМА-М ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 30.10.2014 14:21:18
30120140034352 Друштво за производство, трговија и услуги ДОНАФАТ-ТРАДЕ ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 30.10.2014 14:20:06
1 2 3 4 5 6 7 8 9