Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120140036002 Друштво за производство трговија транспорт и услуги ЛЕКА ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 21.11.2014 23:00:04
30520140003385 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕТАР АНГЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2014 16:52:11
30520140003384 Друштво за производство, промет,трговија и такси превоз на Валентин Ристески ВААЛМАР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2014 16:48:04
30520140003383 Друштво за производство и трговија на градежни подови и столарија ВЕСЛЕЦ 2008 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2014 16:45:29
35020140005009 Продавница ДИНИ ГРЕЕН МАРКЕТ ТП Ељмедин Незир Нуредини с. Горно Седларце, Боговоиње Упис на основање 21.11.2014 16:45:02
30520140003382 Друштво за производство, трговија, услуги и превоз на патници Х.М. АДЕЛИСА увоз-извоз ДООЕЛ с.Житоше, Долнени Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2014 16:42:52
30520140003381 Друштво за производство трговија и услуги АНГЕЛ ЈТД увоз-извоз Прилеп Судска Процедура - Стечај 21.11.2014 16:38:30
30520140003388 Друштво за производство,промет и услуги АИРИШ-ПАБ-ПРЕМИЕР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Ликвидација 21.11.2014 16:35:52
30520140003387 Друштво за производство, трговија и услуги РЕЛВИДИ увоз извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 21.11.2014 16:29:23
31020140003470 Занаетчија КВИН Горјанка Кимевска Куманово Упис на основање 21.11.2014 16:28:04
30520140003288 Друштво за производство, трговија и услуги АРОМА-УНО увоз-извоз ДОО Прилеп Упис на промена 21.11.2014 16:26:03
30120140035988 Друштво за продукција, маркетинг и услуги ТРИНИТИ ПЛУС ПРОДАКШН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.11.2014 16:21:45
30120140035993 Друштво за производство,трговија и услуги на големо и мало ВОЛТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.11.2014 16:18:23
30120140035953 Друштво за трговија,услуги и производство ЛУКА ТРАДЕ 71 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Ликвидација 21.11.2014 16:16:28
30120140035995 Друштво за производство,трговија и услуги ХЕФАСТИОН-ГАЛАКСИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Ликвидација 21.11.2014 16:13:34
30120140035983 Друштво за туризам и трговија на големо и мало ЛИТИУМ ГЛОБУС ТРАВЕЛ ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.11.2014 16:12:54
30120140035996 Друштво за производство, трговија и услуги РИО-ПРОМ Мустафа ДООЕЛ Експорт-Импорт с.Кондово Кондово-во ликвидација Ликвидација 21.11.2014 16:12:09
31120140002748 Приватна здравствена установа-Аптека ФАРМЕД М2 Гостивар 5б Ново со издвојување од__ 21.11.2014 16:12:00
30920140003180 Друштво за производство,трговија и услуги САГОВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз с.Звегор Делчево Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2014 16:02:57
30820140002601 ДРВНА ИНДУСТРИЈА "ЈОСИФ СВЕШТАРОТ" - А.Д.ВО МЕШОВИТА СОПСТВЕНОСТ Ц.О.СТРУМИЦА "АМБАЛАЖА" Д.О.О. Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2014 16:01:44
30120140035938 Друштво за трговија и услуги ХАЈЛАЈТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.11.2014 16:01:06
30920140003179 Друштво за производство,трговија и услуги РЕД КАФЕ МУНИ ДООЕЛ с. Градец Виница-во ликвидација Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2014 15:59:58
30420140004741 Друштво за производство,угостителство и трговија БОН ВИБ ПЛУС увоз-извоз ДОО Битола Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2014 15:59:16
30120140035948 Друштво за земјоделие,производство,трговија и услуги ФАРМА РОМАНОВЦЕ ДООЕЛ експорт импорт Куманово-во ликвидација Ликвидација 21.11.2014 15:57:35
30820140002605 Друштво за производство,трговија и услуги МЕГАМАКС КОМПЈУТЕРС ДООЕЛ Струмица Документ за регистрирање на работно време 21.11.2014 15:55:28
30120140035918 Друштво за производство, трговија и услуги МГС ТРАНСФЕР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.11.2014 15:54:40
30820140002604 Друштво за производство, трговија и услуги МОТО МАГНУМ ДООЕЛ Струмица Документ за регистрирање на работно време 21.11.2014 15:54:00
30320140004897 Трговско друштво за трговија, градежништво и услуги Салих Хасан КАИМ Охрид ДООЕЛ Упис на бришење 21.11.2014 15:53:21
30320140004891 Трговско друштво за трговија, градежништво и услуги Салих Хасан КАИМ Охрид ДООЕЛ Ликвидација 21.11.2014 15:53:20
30820140002602 Јавна општинска установа за деца детска градинка КОКИЧЕ Дојран Упис на промена 21.11.2014 15:52:04
30620140004129 Друштво за производство трговија и услуги ДЕА ФЕШН ДООЕЛ Кавадарци Упис на промена 21.11.2014 15:47:45
30620140004198 Друштво за производство, трговија, туризам и услуги ЕКСТРЕМЕ МАКЕДОНИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.11.2014 15:46:32
35020140005019 Друштво за производство трговија и услуги НОМИНО ЛЕД ДООЕЛ Гостивар Упис на основање 21.11.2014 15:45:02
35020140005000 Друштво за производство,трговија и услуги КОНКРЕТЕ ДООЕЛ увоз-извоз Кичево Упис на основање 21.11.2014 15:45:02
30620140004199 Друштво за информатички услуги НУБОРН ДОО Велес-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.11.2014 15:44:11
30120140035965 Друштво за производство, трговија и услуги ДА-ГО КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Ликвидација 21.11.2014 15:42:48
30220140003903 Културното,еколошкото и спортското здружение ИДЕА КРЕАТИВ с.Желино,Желино,Shoqata kulturore,ekologjike dhe sportive IDEA KREATIV f.Zhelinё,Zhelinё Упис на основање 21.11.2014 15:42:05
30620140004192 Трговско производно услужно друштво АПОСТОЛОВ-КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Нов Дојран Дојран Упис на промена 21.11.2014 15:40:37
30820140002603 Друштво за производство,трговија и услуги ЉАФТА ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Документ за регистрирање на работно време 21.11.2014 15:38:50
30120140035997 Акционерско друштво за поштенски сообраќај Македонска пошта во државна сопственост-Скопје Документ за корекција 21.11.2014 15:33:43
30520140003386 Друштво за обезбедување на имот и лица СЕКЈУРИТИ-М.К.-АГЕНСИ увоз-извоз ДОО Прилеп Упис на промена 21.11.2014 15:33:40
30620140004188 Друштво за забава и услуги КАФЕ ИГРОТЕКА ЈАГОТКА ДООЕЛ Велес-во ликвидација Ликвидација 21.11.2014 15:33:03
35020140005005 Трговец поединец ФРИЗЕРСКИ САЛОН ТУАНА-М.Џ - Ѓунета Фаик Мехмед ТП Скопје Упис на основање 21.11.2014 15:30:03
35020140004997 Друштво за производство,трговија и услуги УМБРА БЕСТ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на основање 21.11.2014 15:30:03
30120140035982 Друштво за услуги и трговија БРАНКОВИЌ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 21.11.2014 15:29:29
30220140004383 Трговец поединец за продажба и услуги и др.РИО-Т.Е.Т Гафури Абдулхамит Шпензиме ТП Кичево Упис на бришење 21.11.2014 15:28:21
30420140004750 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија ДЕНТАЛ АРТ ПЛУС Битола Упис на основање 21.11.2014 15:28:00
31120140002751 Трговец поединец Садику Исмаил Синан авто сервис КЕ БАБА Кичево ТП Упис на бришење 21.11.2014 15:23:42
31120140002749 Друштво за трговија и услуги МИ КАСА ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Зубовце Врапчиште Документ за регистрирање на работно време 21.11.2014 15:22:36
30620140004193 Друштво за производство, транспорт, услуги и трговија ЕЛ-РЕДО увоз-извоз с.Ваташа Кавадарци Упис на промена 21.11.2014 15:21:32
30520140003389 Друштво за производство,промет и услуги БУБО-ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 21.11.2014 15:19:17
30120140035972 Друштво за производство,трговија и услуги КАШМИР-БНБ Груп увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.11.2014 15:18:58
30620140004195 Занаетчија Чевлар БРКО Давчевски Ангелче Дејан Велес Упис на бришење 21.11.2014 15:16:37
30120140035962 Друштво за производство, трговија и услуги АИКОН МЕДИКАЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.11.2014 15:13:29
30420140004744 Друштво за производство, промет и услуги АГРАРИЈАКООП Светлана ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2014 15:09:53
30120140036000 Друштво за одгледување овошни насади, преработка и трговија со земјоделски производи ВОЈМАР ДОО Скопје Упис на бришење 21.11.2014 15:09:28
30120140035879 Друштво за одгледување овошни насади, преработка и трговија со земјоделски производи ВОЈМАР ДОО Скопје Ликвидација 21.11.2014 15:09:28
30120140035108 Акционерско друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје Упис на промена 21.11.2014 15:08:21
30120140035730 Друштво за преработка, промет и услуги ХИМАГЛИОН ДОО извоз-увоз Демир Капија Упис на промена 21.11.2014 15:07:59
30420140004743 Друштво за трговија, производство и услуги ДРАГОЦ ПРОМ увоз-извоз,ДОО Битола Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2014 15:05:20
30120140035606 Друштво за производство трговија и услуги АСР ФЕШН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.11.2014 15:04:44
30320140004895 Трговско друштво за производство, трговија и услуги Евроска Маја М-ЕВРОЕКСПОРТ Охрид ДООЕЛ-во ликвидација Ликвидација 21.11.2014 15:04:24
30420140004742 Приватна здравствена установа - специјалистичка ординација по медицина на трудот - ИНТЕРМЕДИКАЛ Св.Спас с.Кравари Битола Претстечај (Претходна постапка) 21.11.2014 14:58:23
30120140035979 Хуманитарно здружение ВОДОВОД ДАРУВАЈ КРВ БИДИ ХУМАН Скопје Упис на промена 21.11.2014 14:57:52
30120140035959 Приватна здравствена установа-аптека ЕУРОФАРМ Битола Документ за регистрирање на работно време 21.11.2014 14:56:47
30120140035949 Друштво за производство, трговија и услуги ДРИВ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Ликвидација 21.11.2014 14:56:19
30120140035976 Друштво за трговија, услуги и производство ТРИГА ММ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 21.11.2014 14:55:14
30620140004043 Градски фудбалски клуб НЕГОТИНО Неготино Упис на промена 21.11.2014 14:55:11
30120140035374 Јавно комунално претпријатие ГАЗИ БАБА-2007 Скопје Упис на промена 21.11.2014 14:54:46
30120140035796 Друштво за трговија со опрема за спорт,лов и риболов ИНТЕРСПОРТ Драги ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.11.2014 14:54:01
30120140035253 Друштво за трговија, производство и услуги ПРОЕЛИТ ЛТД ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 21.11.2014 14:53:27
30420140004759 Друштво за трговија, услуги и производство АЛЕКС-85 ДООЕЛ увоз-извоз Битола-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.11.2014 14:52:29
30620140004191 Друштво за производство,трговија и услуги ПРОГРЕС ГРУП КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Гевгелија Упис на промена 21.11.2014 14:52:21
30120140035939 Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ЕВРОГРАДБА увоз-извоз ДООЕЛ с.Самоков Македонски Брод Упис на промена 21.11.2014 14:52:16
30920140003181 Трговско радиодифузно друштво-оператор на кабелска мрежа КАБЕЛ РИЗ ДОО Кочани Документ за корекција 21.11.2014 14:49:16
30820140002599 Друштво за трговија,услуги и производство ДИ-ФРУКТ ДОО с.Радово Босилово-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.11.2014 14:49:15
30120140035874 Друштво за угостителство,трговија и услуги СПОРТ КАФЕ КУМЧЕ ЧЕТИРИ ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 21.11.2014 14:47:32
31020140003496 Друштво за производство, трговија и услуги ГАМА ЕМ КОНСТРУКЦИИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 21.11.2014 14:46:14
31020140003490 Друштво за производство, трговија и услуги ГАМА ЕМ КОНСТРУКЦИИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Ликвидација 21.11.2014 14:46:13
30120140035739 Друштво за маркетинг, консалтинг и услуги АЖАНС ИДЕА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.11.2014 14:44:50
31120140002745 Занаетчија Бурекџилница СТАРА РАДИКА Адис Демир Арифи Гостивар Упис на основање 21.11.2014 14:42:01
30120140035998 Друштво за производство трговија и услуги ПЕТКАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.11.2014 14:35:42
31020140003416 Друштво за производство трговија и услуги ДЕЛА-Д ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 21.11.2014 14:33:22
30420140004757 Друштво за произиводство,услуги и трговија АГРО ДИШКО увоз-извоз ДООЕЛ с.Карамани Битола Упис на промена 21.11.2014 14:29:21
30420140004763 Друштво КЛОКАН за производство,трговија на големо и мало, увоз-извоз услуги и угостителство ДООЕЛ с.Езерани Ресен Упис на бришење 21.11.2014 14:28:34
30420140004752 Друштво КЛОКАН за производство,трговија на големо и мало, увоз-извоз услуги и угостителство ДООЕЛ с.Езерани Ресен Судска Процедура - Стечај 21.11.2014 14:28:33
30120140035816 Друштво за трговија и услуги ПЛАНТ ЕКСПО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.11.2014 14:28:06
30420140004762 Друштво за производство, трговија и услуги ОПТИМУС ТЕХНОЛОГИ ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 21.11.2014 14:27:36
30420140004751 Друштво за производство, трговија и услуги ОПТИМУС ТЕХНОЛОГИ ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 21.11.2014 14:27:35
31020140003495 Друштво за транспорт трговија и услуги ЕНЕС ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 21.11.2014 14:27:35
31020140003338 Друштво за транспорт трговија и услуги ЕНЕС ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Ликвидација 21.11.2014 14:27:34
30120140035724 Друштво за индустриски минерали ОМЈА МИНЕРАЛИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.11.2014 14:25:38
30320140004894 Друштво за производство,услуги и трговија БАТКО-2014 ДООЕЛ с.Вевчани Вевчани Документ за регистрирање на работно време 21.11.2014 14:25:33
31120140002747 Здравствена установа-Аптека ФАРМЕД-М Гостивар 5а Издвојување во ново__ 21.11.2014 14:25:28
31020140003478 Трговец поединец за трговија ТП ВАЛСС ПРОМ Валентина Стаменко Станковиќ Куманово Упис на бришење 21.11.2014 14:21:25
31020140003492 Друштво за производство, трговија и услуги ФИЈАН ДОО увоз-извоз Куманово Упис на промена 21.11.2014 14:18:36
31020140003493 Друштво за трговија и услуги БЕНИ-КОМЕРЦ АФ ДООЕЛ увоз-извоз с.Отља Липково Документ за регистрирање на работно време 21.11.2014 14:16:14
31020140003491 Занаетчија ИРОН МАДЕ Момчил Величковиќ Куманово Документ за регистрирање на работно време 21.11.2014 14:15:25
35020140005004 Друштво за производство, трговија и услуги РЕДЛИНЕ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 21.11.2014 14:15:02
35020140004998 Трговец поединец за трговија на мало БАЖЕ ТРЕЈД ТП Благој Стојанче Петров Штип Упис на основање 21.11.2014 14:15:01
1 2 3