Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30520180000412 Општинска установа Дом на култура НАУМ НАУМОВСКИ-БОРЧЕ Крушево Упис на промена 13.07.2018 15:59:49
31020180000381 Друштво за трговија и услуги СИНАКО ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Претстечај (Претходна постапка) 13.07.2018 15:55:10
31020180000382 Друштво за производство трговија и услуги АРКА-ШУС ДООЕЛ Куманово Претстечај (Претходна постапка) 13.07.2018 15:53:47
35020180016699 Друштво за трговија и услуги ДАНИ СТИЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.07.2018 15:36:38
35020180016801 Друштво за градежништво,трговија и услуги увоз-извоз ТЕРМО-ИНЖИНЕРИНГ ДОО Радовиш Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 15:30:46
30720180000199 Приватна здравствена установа-специјалистичка ординација по ортопедија Д-Р КИРОВ Штип Упис на промена 13.07.2018 15:22:25
35020180016739 Јавно трговско друштво за производство,трговија и услуги КРСТОВ-АС Крстов Илчо и др.ЈТД увоз-извоз Кочани - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.07.2018 15:15:58
35020180016666 Друштво за производство,трговија и услуги ВИ ВАРДАР ДООЕЛ увоз-извоз Виница Упис на промена 13.07.2018 15:12:02
35020180016765 Волнарски комбинат Тодор Циповски-Мерџан ТЕТЕКС акционерско друштво-Тетово Упис на промена 13.07.2018 15:11:35
35020180016704 Трговско друштво за производство сервис одржување и промет на противпожарни апарати и опрема за заштита ХЕЛИУМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.07.2018 15:07:49
35020180016755 Друштво за производство, трговија и услуги РУМА КОМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 13.07.2018 15:03:35
31020180000380 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина Д-Р МАРЈАН ТОШИЌ Куманово-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.07.2018 14:53:04
35020180016804 Друштво за производство, трговија и услуги С-П КАПИТАЛ ДООЕЛ Богданци Упис на бришење 13.07.2018 14:52:03
35020180016753 Друштво за производство, трговија и услуги С-П КАПИТАЛ ДООЕЛ Богданци Ликвидација 13.07.2018 14:52:03
35020180016795 Кафетерија Меннан Орхан Јонузи СИРАЏ ТП, Тетово Упис на промена 13.07.2018 14:38:28
35020180016706 Друштво за туризам, трговија и услуги ХОЛИЈЕЈ ТРАВЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 14:36:01
35020180016669 Друштво за маркетинг и спортски менаџмент МКФ СПОРТ ДОО Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.07.2018 14:34:54
35020180016599 Друштво за производство, градежништво, трговија, услуги и забавни активности СЕИНГ-КОМПАНИ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.07.2018 14:33:51
35020180016579 ТП НИНИ БИЖУТЕРИЈА Суеда Исмет Мустафи Тетово Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 14:32:56
30720180000212 Јавна установа МЕЃУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНА РАБОТА п.о.Штип Упис на промена 13.07.2018 14:25:21
30120180014512 Организацијата за колективно управување на правата на произведувачите на фонограми и уметниците музички изведувачи ММИ Скопје Упис на промена 13.07.2018 14:21:57
30820180000301 Друштво за производство,трговија и услуги БОНО СОФТ СОЛУТИОНС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на бришење 13.07.2018 14:19:56
30820180000300 Друштво за производство,трговија и услуги БОНО СОФТ СОЛУТИОНС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Судска Процедура - Стечај 13.07.2018 14:19:56
35020180016779 Друштво за производство на конфекција и трговија ГРАЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на промена 13.07.2018 14:16:05
35020180016535 Друштво за производство промет и услуги ТЕХНОКА КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.07.2018 14:15:51
35020180016606 Друштво за транспорт и трговија ФИВЛА ТРАНСПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.07.2018 14:10:44
35020180016790 Друштво за производство, трговија и услуги СОС-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 14:09:56
35020180016768 Друштво за производство, трговија и услуги ФЕШН ИВА ГРУП ДООЕЛ Кочани Упис на промена 13.07.2018 14:08:41
35020180016725 Друштво за превоз, логистика, трговија и услуги БРАТЕО ЛОГИСТИК ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 14:06:25
35020180016461 Друштво за производство, трговија и услуги КОВАЧИ КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.07.2018 13:58:48
35020180016792 Друштво за промет и услуги МАМИКО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 13.07.2018 13:52:47
35020180016772 Друштво за промет и услуги МАМИКО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 13.07.2018 13:52:47
35020180016137 Винарија ТРИСТО извоз-увоз ДООЕЛ Велес Упис на промена 13.07.2018 13:47:46
35020180016776 Друштво за производство трговија и услуги БАТЕ ЖИЛЕ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Упис на промена 13.07.2018 13:46:29
31120180000409 Друштво за производство,трговија,градежништво и услуги АГИМИ ЕДЕН БАУ увоз-извоз с.Чегране Гостивар Документ за корекција 13.07.2018 13:39:27
35020180016784 Друштво за производство,трговија и услуги АГРОЗАШТИТА М.С.Милена ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 13.07.2018 13:31:43
35020180016720 Друштво за производство,трговија и услуги АГРОЗАШТИТА М.С.Милена ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Ликвидација 13.07.2018 13:31:42
30120180014514 Јавна установа-Градска библиотека БРАЌА МИЛАДИНОВЦИ Скопје Република Македонија Упис на промена 13.07.2018 13:31:00
35020180016780 Друштво за производство трговија и услуги ТХ ДИМОВ АН ДООЕЛ увоз - извоз с. Узем Крива Паланка Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 13:30:55
30520180000413 Друштво за транспорт, производство, услуги и трговија ДАНСИ-ТРАНС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 13.07.2018 13:18:33
35020180016766 Друштво за трговија и услуги ТЕСЛОВСКИ ДООЕЛ Босилово Упис на промена 13.07.2018 13:09:13
35020180016767 Друштво за приредување на игри на среќа ГЛОБАЛ ГАМИНГ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 13:07:31
35020180016692 Друштво за изведување на градежни работи, трговија и услуги ТЕХНО-ГРАДБА ИНЖИНЕРИНГ БИЛЈАНА ДООЕЛ Демир Капија Упис на промена 13.07.2018 13:06:03
35020180016757 Друштво за производство, трговија и услуги РОЈАЛ БАР ДООЕЛ увоз-извоз Куманово - во ликвидација Ликвидација 13.07.2018 13:00:55
30820180000299 Водна заедница СМОЛАРЕ с.Смолари Ново Село Упис на бришење 13.07.2018 13:00:25
30820180000297 Водна заедница СМОЛАРЕ с.Смолари Ново Село Судска Процедура - Стечај 13.07.2018 13:00:24
35020180016770 Друштво за истражување и развој ИМПАКТ ХД Ултра ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 13.07.2018 12:46:04
35020180016510 Друштво за истражување и развој ИМПАКТ ХД Ултра ДООЕЛ Скопје Ликвидација 13.07.2018 12:46:04
35020180016698 Друштво за производство, монтажа и трговија на челични конструкции и лимарија ЛИДЕР КОНСТРУКТИОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 13.07.2018 12:45:00
35020180016398 Друштво за транспорт, трговија и услуги ВИ-КИ ТРАНС 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на основање 13.07.2018 12:45:00
35020180016760 Друштво за производство, трговија и услуги ПАНЧАРЕВЕЦ ДООЕЛ Делчево Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 12:44:44
35020180016667 Друштво за производство на енергија ЦММ ЕНЕРЃИ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 13.07.2018 12:42:59
30520180000411 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија Д-Р ПЕТРЕСКИ с.Ропотово, Долнени Упис на основање 13.07.2018 12:42:01
35020180016752 Трговско друштво за производство трговија и услуги ТАРГЕТ МБ 17 ДОО Струга Упис на промена 13.07.2018 12:36:45
30820180000298 Водна заедница ЛАКА с.Ново Коњарево Ново Село Упис на бришење 13.07.2018 12:32:57
30820180000296 Водна заедница ЛАКА с.Ново Коњарево Ново Село Судска Процедура - Стечај 13.07.2018 12:32:56
35020180016732 ТП за трговија на мало МУЛЕН РУЖ Леонора Петре Стојчева Скопје Упис на бришење 13.07.2018 12:30:24
35020180016589 Друштво за производство, трговија и услуги МАКОИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 13.07.2018 12:26:57
35020180016536 Трговско друштво ГЕОПРОМ Мирослав ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.07.2018 12:22:35
35020180016730 Друштво за производство,трговија и услуги ВЛАТКО-ПРОМ ЈТД Рада Таскова и др.увоз-извоз с.Подареш-Подареш Упис на промена 13.07.2018 12:20:20
35020180016713 Друштво за производство трговија транспорт и услуги ТЕХНО ПАВЕР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.07.2018 12:19:22
30120180014498 СИНДИКАТ НА ПОШТЕНСКИТЕ И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИСКИТЕ РАБОТНИЦИ НА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 13.07.2018 12:15:02
35020180016754 Друштво за производство,трговија и услуги БАТЕРФЛАЈ ББ ДОО Струмица Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 12:14:07
35020180016744 Друштво за трговија и услуги ГОЛДЕН НУТС ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 12:13:14
35020180016736 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги МГ - ПРОАКТИВ ДОО увоз-извоз Струмица Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 12:11:59
30620180000444 Друштво за проектирање и инженеринг АДИ СТУДИО извоз-увоз Владо и др.ДОО Велес Документ за корекција 13.07.2018 12:07:42
30820180000292 Водна заедница СМОЛАРЕ с.Смолари Ново Село Претстечај (Претходна постапка) 13.07.2018 12:07:00
30120180014488 Јавна установа за деца-Детска градинка БУБА МАРА на Општина Аеродром во Градот Скопје Упис на промена 13.07.2018 12:01:32
35020180016722 Кафетерија Меннан Орхан Јонузи СИРАЏ ТП, Тетово Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 12:00:03
35020180016735 Друштво за трговија,угостителство и услуги КОФИ ШОП ЕЛЕФАНТ ДООЕЛ Струмица Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 11:55:32
30620180000448 Трговец поединец за трговија на мало ДАНЧЕ КОМПАНИ ТП Наталија Сашко Тончова Велес Претстечај (Претходна постапка) 13.07.2018 11:52:46
31120180000404 Основно училиште САЛИ ЛИСИ с.Добри Дол Упис на промена 13.07.2018 11:52:03
35020180016728 Друштво за угостителство,трговија и производство АНГОВИ ДООЕЛ с.Зубово Ново Село - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 13.07.2018 11:52:02
35020180016386 Друштво за инженеринг, промет и услуги ИНЖЕНЕРИНГ СОЛУШН СЕРВИСЕС ЕСС ДОО Скопје Упис на промена 13.07.2018 11:50:40
30820180000294 Водна заедница ЛАКА с.Ново Коњарево Ново Село Претстечај (Претходна постапка) 13.07.2018 11:44:36
35020180016715 Друштво за производство,трговија и услуги ОЏАКЛИЕСКИ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 11:43:04
35020180016207 Друштво за консалтинг книговодствени услуги и трговија ИНТЕЛЕГЕНС КОНСАЛТИНГ ГРУП ДООЕЛ Гостивар Упис на промена 13.07.2018 11:41:42
35020180016623 Друштво за производство, трговија и услуги ПРОСПЕРТОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 13.07.2018 11:41:12
30820180000293 Друштво за производство,трговија и услуги БОНО СОФТ СОЛУТИОНС ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Претстечај (Претходна постапка) 13.07.2018 11:39:15
35020180015318 Друштво за производство, трговија и услуги СМЕЛТ-ИНГ ДОО Скопје Упис на промена 13.07.2018 11:38:11
30920180000263 Општинско основно училиште НИКОЛА ПЕТРОВ РУСИНСКИ - Русиново Берово Упис на промена 13.07.2018 11:37:18
35020180016723 Трговско друштво за производство трговија услуги и угостителство ИН КОНТРОЛ БН ДОО увоз-извоз Охрид Упис на промена 13.07.2018 11:31:08
35020180016726 КАЛКАН КАФЕ ТП Јетон Беадин Зеќири Тетово, KALKAN KAFE TI Jeton Beadin Zeqiri Tetove Документ за регистрирање на работно време 13.07.2018 11:15:21
35020180016718 Друштво за производство,трговија и услуги АНАБЕЛА 2018 ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица Упис на основање 13.07.2018 11:15:01
35020180016716 Друштво за производство,трговија и услуги МАНУ ДООЕЛ Кочани Упис на основање 13.07.2018 11:15:01
35020180016611 Друштво за меѓународен консалтинг и услуги СУВА КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.07.2018 11:15:00
35020180016682 Друштво за производство, трговија и услуги СИТИ КАР ЦЕНТАР ДООЕЛ Струмица Упис на промена 13.07.2018 11:13:47
35020180016626 Друштво за спортски услуги и посредување КИК ОФ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.07.2018 11:10:05
35020180016558 Друштво за промет и услуги ПРОМЕДИКА МЕДИКАЛ ЕСТЕТИК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.07.2018 11:07:34
35020180016303 Друштво за производство трговија и занаетчиски услуги ТОРНАДО извоз-увоз ДООЕЛ Велес Упис на промена 13.07.2018 11:00:32
35020180016528 Друштво за услуги ПСС ИСПИТЕН ЦЕНТАР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 13.07.2018 11:00:02
35020180016501 Друштвото за производство, трговија и услуги СИНА ПАША ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 13.07.2018 10:58:44
35020180016597 Друштво за производство трговија и услуги МИОЛИ КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 13.07.2018 10:54:44
35020180016437 Друштво за производство и промет Винарска Визба ПОПОВА КУЛА АД Демир Капија Упис на промена 13.07.2018 10:51:46
35020180016717 Друштво за угостителство, трговија и услуги ЛИДУДУ ДОО Скопје - во ликвидација Ликвидација 13.07.2018 10:47:19
35020180016585 Друштво за трговија и услуги ЛИНХ ДОО -Виница Упис на основање 13.07.2018 10:45:00
35020180016551 Друштво за транспорт, трговија и услуги СУПЕР ШАТЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 13.07.2018 10:45:00
35020180016737 Друштво за производство,трговија и услуги ДЕНИ-2002 ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица Упис на бришење 13.07.2018 10:39:50
35020180016724 Друштво за производство,трговија и услуги ДЕНИ-2002 ДООЕЛ увоз-извоз Македонска Каменица Ликвидација 13.07.2018 10:39:50
35020180016630 Друштво за производство, трговија и услуги МАТ КИТ ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Велес - во ликвидација Ликвидација 13.07.2018 10:35:37
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.