Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020170027039 Друштво за производство, трговија и услуги ЛОТРЕКС ДОО Скопје Упис на основање 23.11.2017 17:00:00
35020170027070 Друштво за услуги и едукација АРТИГУМ МЕНАЏМЕНТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 23.11.2017 16:45:00
30120170022719 Здружение на граѓани - Европски Центар Љубе Бошкоски Скопје Упис на основање 23.11.2017 16:42:03
35020170027109 Друштво за производство, трговија и услуги БИРО ЗА КНИГОВОДСТВО МС ДООЕЛ Кавадарци Упис на основање 23.11.2017 16:15:01
35020170025268 Трговско друштво за трговија на големо и мало и застапување УНИОР МАКЕДОНИЈА ДОО Илинден Упис на промена 23.11.2017 16:00:33
35020170026551 Друштво за услуги и трговија ТАРФ ДООЕЛ Велес Упис на промена 23.11.2017 16:00:27
35020170027125 Друштво за производство, трговија и услуги ИМИ ИМИ увоз- извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 23.11.2017 15:53:14
35020170027116 ТП Трговија на мало ИГ-ИЗ ТРЕНД ПРОМ Али Рагип Бајрам Тетово Упис на промена 23.11.2017 15:52:46
30120110049636 Здружение на Интернационален Младински Центар за спорт и едукација ВОДНО Скопје Упис на промена 23.11.2017 15:51:52
30120170022721 Друштво за угостителство, трговија и услуги МАКЕДОНСКА СОФРА ДООЕЛ Скопје Судска Процедура - Стечај 23.11.2017 15:51:08
35020170027014 Друштво за производство трговија и услуги АСТРА МАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.11.2017 15:49:39
35020170027123 Друштво за производство, трговија и услуги ФЛОРИНАС-Г7 ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 23.11.2017 15:49:03
35020170026419 Друштво за трговија и услуги СХРИРАЈ ХОЛДИНГС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.11.2017 15:48:19
35020170027110 Друштво за угостителство, трговија и услуги БАРЕЛ ДОО Скопје Упис на основање 23.11.2017 15:45:01
31120170000709 Здравствена организација-Аптека ЛАКТОВИТ П.О.Гостивар Упис на промена 23.11.2017 15:32:47
35020170027144 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ТИНО ЈУНИОР БДВ ДООЕЛ увоз извоз Охрид Упис на промена 23.11.2017 15:29:25
31120170000708 Средно општинско медицинско училиште ГОСТИВАР Гостивар Упис на промена 23.11.2017 15:28:03
35020170027128 Друштво за градежништво, транспорт и услуги ТРИЈАС КОРПОРЕЈШН ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.11.2017 15:27:21
35020170026724 Друштво за трговија и услуги АУТО МАТИК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.11.2017 15:22:54
35020170026751 Друштво за производство, промет и услуги СПИКОМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.11.2017 15:22:50
35020170027134 Трговско друштво за производство,трговија и угостителство Винцензи Маркулевски Валентин ТИНО ЈУНИОР Охрид ДОО Упис на промена 23.11.2017 15:19:34
35020170027131 Трговско друштво за производство,трговија и услуги ЕЛЕГО ДООЕЛ Кочани Упис на промена 23.11.2017 15:19:28
35020170027064 Друштво за транспорт и услуги СПЕЕД ЛОГИСТИК ДОО увоз-извоз Скопје Упис на основање 23.11.2017 15:15:00
35020170027044 Друштво за градежништво, производство и трговија ЏЕКО ГРАДБА КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Држилово - Сопиште Упис на основање 23.11.2017 15:15:00
35020170026790 Друштво за транспорт, трговија и услуги ИНС ЏОНИ ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Пехчево Упис на основање 23.11.2017 15:15:00
30620170000780 Здружение ЛАЈОНС КЛУБ ТИКВЕШ Кавадарци Упис на основање 23.11.2017 15:12:04
35020170027118 Друштво за промет, производство и услуги ХЕМАСТИЛ 2015 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.11.2017 15:11:42
35020170027083 Друштво за производство трговија услуги и компјутерски активности КОНЕР КОМПЈУТЕРИ ДОО Скопје Упис на промена 23.11.2017 15:09:58
30120170022766 Друштво за градежништво трговија и услуги ТЕХНОМОЈСОВ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на бришење 23.11.2017 15:07:45
30120170022756 Друштво за ревизија ГРАНТ ТОРНТОН ДОО Скопје Упис на промена 23.11.2017 15:04:32
35020170027104 Друштво за производство,трговија и услуги РИНА ДООЕЛ с.Зрновци Документ за регистрирање на работно време 23.11.2017 14:58:32
35020170027119 Трговско друштво ЈАНКОВ КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Свети Николe Документ за регистрирање на работно време 23.11.2017 14:58:21
35020170026593 Друштво за производство,трговија и услуги ДИМОВИ ДВА ДООЕЛ с.Ерџелија Свети Николе Упис на промена 23.11.2017 14:58:10
35020170026951 Друштво за производство, трговија и услуги ЗИМ ТРАНСФЕР ДООЕЛ Охрид Упис на промена 23.11.2017 14:55:49
35020170027031 Друштво за трговија со нафта и нафтени деривати, транспорт и услуги ПЕАК ОИЛ 2017 ДОО увоз-извоз с.Негорци Гевгелија Документ за регистрирање на работно време 23.11.2017 14:52:44
31120170000706 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина ХИГИЈА Гостивар-во ликвидација Ликвидација 23.11.2017 14:52:34
35020170027041 Силк Роуд Банка АД Скопје Silk Road Bank AD Skopje Упис на промена 23.11.2017 14:48:18
30220170000839 Јавно комунално претпријатие ШАРИ с.Боговиње Боговиње Упис на промена 23.11.2017 14:48:05
35020170027097 Трговско друштво за услуги ВД МЕДИА ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.11.2017 14:46:52
30220170000838 Општинско основно училиште 11 ОКТОМВРИ с.Урвич, Боговиње Упис на промена 23.11.2017 14:46:44
35020170027098 Јазично студио ЛИНГВОТЕКА ШМЕТЕРЛИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.11.2017 14:45:39
35020170027101 Друштво за производство,трговија и услуги ОАЗА ЕКСТРА-СКОПСКО ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 23.11.2017 14:44:50
35020170027088 Друштво со ограничена одговорност за трговија и услуги Џумкар Нијази ЏУМКАР Струга ДООЕЛ Упис на промена 23.11.2017 14:44:18
31120170000705 Основно училиште ПРПАРИМИ с.Чегране-Гостивар Упис на промена 23.11.2017 14:34:45
30920170000453 НОТАР СВЕТЛАНА СЛАВЕ КИТАНОВСКА Кочани Документ за регистрирање на работно време 23.11.2017 14:33:08
35020170026784 Друштво за производство,промет и услуги ЛУКС-ФМ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп - во ликвидација Ликвидација 23.11.2017 14:33:08
35020170027089 Друштво за трговија,производство и услуги МАКПОД-Д ДООЕЛ Штип Документ за регистрирање на работно време 23.11.2017 14:31:46
35020170027050 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги РИВА-ТРАНС Ристо ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на промена 23.11.2017 14:31:04
35020170026920 ТП БИМАК Ѓорѓиевска Ристо Лефтеријка,Неготино Продавница за текстил и конфекција Упис на бришење 23.11.2017 14:26:50
35020170027127 Друштво за производство,промет и услуги МАРТЕА КАРС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 23.11.2017 14:26:12
35020170027047 Друштво за производство,промет и услуги МАРТЕА КАРС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Ликвидација 23.11.2017 14:26:11
35020170027113 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги МОДА ГРУП ХОМЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 23.11.2017 14:21:25
35020170027086 Друштво за производство,услуги и трговија МИГНИКС ДООЕЛ Радовиш - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.11.2017 14:20:45
35020170026692 Биро за сметководствени,компјутерски и други услуги АКАУНТ ПРО ДООЕЛ Пробиштип - во ликвидација Ликвидација 23.11.2017 14:20:12
31020170000592 Друштво за производство, трговија и услуги МБ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на бришење 23.11.2017 14:17:41
35020170026466 Друштво со ограничена одговорност за производство,внатрешна и надворешна трговија МАК-ОЗ ДОО Кавадарци Упис на промена 23.11.2017 14:16:46
35020170027121 Друштво за производство,трговија и услуги СИБИРСКИ РАЈ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на бришење 23.11.2017 14:16:11
35020170026600 Друштво за производство,трговија и услуги СИБИРСКИ РАЈ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Ликвидација 23.11.2017 14:16:11
35020170027077 Друштво за трговија и услуги ЕКОНОМИК СДМ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 23.11.2017 14:15:00
35020170026894 Друштво за производство градежништво трговија и услуги ГОЛДЕНВЕЈ-ЕНГ. ДОО експорт-импорт с.Градец Врапчиште Упис на промена 23.11.2017 14:12:08
30520170000851 Централно основно училиште ЛИРИЈА с. Житоше Упис на промена 23.11.2017 14:10:58
35020170027106 Друштво за услуги МАСЕДОНИА ХОЛИДЕЈС Струга ДООЕЛ Упис на промена 23.11.2017 14:06:54
35020170027021 Друштво за производство трговија и услуги ИЗВОР ТИМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Вирче Делчево Упис на промена 23.11.2017 14:05:25
35020170026479 Трговец Поединец БЕЛА БЕЛИСИМА ТП Чанев Арсо Милан Велес Упис на промена 23.11.2017 14:04:45
35020170026772 Друштво за трговија и услуги ИНВЕНСИС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.11.2017 13:56:01
35020170026722 Друштво за посредување,трговија и услуги ТДР СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 23.11.2017 13:54:00
30220170000835 Tрговец поединец за браварски услуги РАБОТИЛНИЦА ЗОРАН Зоран Дамјан Новески с.Жилче, Јегуновце Документ за корекција 23.11.2017 13:52:23
30320170001024 Приватна здравствена установа -Ординација по општа стоматологија ОРДИНАЦИЈА ДОНЕВИ Охрид-во ликвидација Ликвидација 23.11.2017 13:52:17
31120170000704 Земјоделски комбинат ПРОГРЕС ДОО Дебар Документ за корекција 23.11.2017 13:50:53
35020170026953 Колонијал ЗАПАД ТП Стојчевска Аце Маја Велес Упис на промена 23.11.2017 13:50:24
30720170000517 Друштво за трговија,производство и услуги ПИГМИТ ДООЕЛ Увоз-Извоз с.Таринци Карбинци Упис на промена 23.11.2017 13:49:55
35020170027076 Друштво за услуги и трговија САРА СТАЈЛ ДООЕЛ Струга - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.11.2017 13:49:38
30520170000852 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина ФИЛИН Прилеп Упис на бришење 23.11.2017 13:48:53
30520170000844 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина ФИЛИН Прилеп Ликвидација 23.11.2017 13:48:52
35020170027032 Друштво за производство, трговија и услуги ЦМС-ВЕЛ КОМПАНИ 2015 ДОО увоз-извоз Велес Упис на промена 23.11.2017 13:48:49
35020170027074 Друштво за градежништво трговија и услуги ЛАПОСКИ ДВА ДООЕЛ увоз-извоз с.Лабуништа Струга - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.11.2017 13:48:25
35020170026720 Друштво за производство, трговија и услуги СЕНДВИЧАРА КИНГ ФООД ХЕЛАЛ ДООЕЛ Велес Упис на промена 23.11.2017 13:44:10
35020170027068 Друштво за производство, промет и услуги АЛ НАСИР ГРОУП ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 23.11.2017 13:43:24
30620170000784 Трговија на мало ТП БОРСИ Снежана Борис Арџанлиева Гевгелија Судска Процедура - Стечај 23.11.2017 13:41:09
35020170027053 ТП САВАДИ Бутик Бојан Зоран Николчевиќ Тетово Упис на промена 23.11.2017 13:35:16
30620170000781 ТП ТОЦ-КОС Угостителски објект Тоцинов Борис Александар Велес Претстечај (Претходна постапка) 23.11.2017 13:33:24
35020170027087 ЕМИН НЕСИМИ ТП Атип Реџеп Несими с.Челопек,Брвеница Упис на бришење 23.11.2017 13:32:29
30220170000837 Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги ДАНИЕЛА БЈУТИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на бришење 23.11.2017 13:31:27
30220170000833 Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги ДАНИЕЛА БЈУТИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Судска Процедура - Стечај 23.11.2017 13:31:27
30220170000836 Друштво за производство,трговија и услуги Д-Б КОМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Прељубиште,Јегуновце Упис на бришење 23.11.2017 13:30:49
30220170000834 Друштво за производство,трговија и услуги Д-Б КОМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Прељубиште,Јегуновце Судска Процедура - Стечај 23.11.2017 13:30:49
35020170027091 Трговец поединец за угостителство ТП ЧИЛАУТ АРИАНА 2016 Ариана Ќемал Џафери Куманово Упис на промена 23.11.2017 13:30:42
35020170027051 Друштво за услуги и трговија ВЛТ КЛУБ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 23.11.2017 13:28:05
30120170022764 Општинско основно училиште КОЧО РАЦИН Кратово Упис на промена 23.11.2017 13:27:51
35020170027092 Друштво за трговија, транспорт и услуги ЕФТО ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 23.11.2017 13:24:26
35020170027095 Друштво за производство,трговија и услуги ДАКО-ЛУКС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 23.11.2017 13:23:25
30120170022753 Друштво за производство, трговија и услуги АНГЕЛ И БУБЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 23.11.2017 13:22:03
30120170022751 Друштво за градежништво, транспорт и услуги ТРИЈАС КОРПОРЕЈШН ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 23.11.2017 13:20:42
35020170027078 Друштво за производство,трговија и услуги НОВА КОЛЕКЦИЈА увоз извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 23.11.2017 13:18:06
35020170026783 Друштвото за производство услуги и трговија КОПИ-КОМЕРЦ 2015 увоз-извоз ДООЕЛ Македонски Брод Упис на промена 23.11.2017 13:17:08
35020170027096 Производно трговско и услужно друштво И.С.А.Ф.увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на промена 23.11.2017 13:14:28
30620170000782 Трговија на мало ТП БОРСИ Снежана Борис Арџанлиева Гевгелија Претстечај (Претходна постапка) 23.11.2017 13:13:53
30920170000452 Основно училиште Гоце Делчев ц.о.Виница Упис на промена 23.11.2017 13:12:48
30920170000449 Основно училиште СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ Виница Упис на промена 23.11.2017 13:08:49
30620170000783 НОТАР РИСТО ЈОВАН САМАРЏИЕВ Кавадарци Документ за регистрирање на работно време 23.11.2017 13:05:14
1 2 3 4 5 6 7 8 9

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.