Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120150027836 Авто такси ТП ГАЈРЕ Шаип Сали Салихи с.Гајре,Оп.Шипковица Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 24.11.2015 23:00:09
30120150027835 Авто такси ТП ГАЈРЕ Шаип Сали Салихи с.Гајре,Оп.Шипковица Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 24.11.2015 23:00:09
30120150027834 Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги ЕДИАРТ ДООЕЛ експорт-импорт с.М.Речица-Тетово Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 24.11.2015 23:00:08
30120150027833 Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги ЕДИАРТ ДООЕЛ експорт-импорт с.М.Речица-Тетово Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 24.11.2015 23:00:08
30120150027832 Друштво за производство градежништво трговија и услуги АРСУ-ТЕРМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Пирок,Боговиње Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 24.11.2015 23:00:07
30120150027831 Друштво за производство градежништво трговија и услуги АРСУ-ТЕРМ ДООЕЛ експорт-импорт с.Пирок,Боговиње Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 24.11.2015 23:00:07
30120150027830 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги ТЕСА-03 Круме ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 24.11.2015 23:00:06
30120150027829 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги ТЕСА-03 Круме ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 24.11.2015 23:00:05
30120150027828 Друштво за превоз,трговија и услуги СИМЕ ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт с.Подбреѓе,Јегуновце Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 24.11.2015 23:00:05
30120150027827 Друштво за превоз,трговија и услуги СИМЕ ТУРС ДООЕЛ експорт-импорт с.Подбреѓе,Јегуновце Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 24.11.2015 23:00:04
30820150001873 Здружение за општествен развој ФОРУМ ФУТУРА Струмица Упис на основање 24.11.2015 16:58:03
35020150007408 Друштво за трговија и угостителство СКАРА КАЈ ЖМАРА ДООЕЛ Куманово Упис на основање 24.11.2015 16:45:01
35020150007356 Друштво за производство, трговија и услуги СМАРТБУС ДООЕЛ увоз - извоз Скопје Упис на основање 24.11.2015 16:45:00
35020150006133 Друштво за градежништво, проектирање, изведба, трговија и услуги КAЗА ВЕРДЕ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на основање 24.11.2015 16:45:00
30120150027715 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина МЕДИНОВА МЕДИКА Скопје Упис на основање 24.11.2015 16:44:04
30220150003251 Занаетчија ТЕ ДИТИ фризерски салон Афродита Нешат Реџепи с.Пршовце , Теарце Упис на основање 24.11.2015 16:44:03
30520150002134 Сојуз на борци од Народноослободителната и антифашистичка војна на Македонија 1941-1945 година и граѓаните продолжувачи за општина Прилеп,Кривогаштани и Долнени-Општинска организација на СБМ-Прилеп Упис на промена 24.11.2015 16:41:48
35020150007378 Друштво за производство,услуги и трговија ПИЦА СКУБЕВСКИ увоз-извоз Битола Упис на промена 24.11.2015 16:20:11
30120150027811 АГЕНЦИЈА ЗА СТРАНСКИ ИНВЕСТИЦИИ И ПРОМОЦИЈА НА ИЗВОЗОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 24.11.2015 16:18:55
31120150001747 Друштво за производство трговија и услуги ВОДОЕЛЕКТРО-ГАЈУР ДОО увоз-извоз Гостивар Судска Процедура - Стечај 24.11.2015 16:17:04
31120150001744 Друштво за ветерина производство и услуги Ветеринарна станица ПЕСЈАК увоз-извоз ДОО Македонски брод Судска Процедура - Стечај 24.11.2015 16:11:04
35020150007265 Друштво за промет на мало и големо МЕГАЛОПРОМ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 24.11.2015 16:08:45
35020150007447 Друштво за производство, услуги и трговија на големо и мало НИКИ 71 ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 24.11.2015 16:07:13
35020150007417 Трговец Поединец ТАКСИ КОМПАНИЈА ЃОРГИ Ѓорги Драги Арнаудов ТП с.Стојаково, Богданци Упис на промена 24.11.2015 16:05:13
35020150007465 Производно, трговско и услужно друштво Томе ТУТУРЕ-КОМЕРЦ увоз-извоз Струга ДООЕЛ Упис на промена 24.11.2015 16:04:14
35020150006765 Друштво за производство, трговија и услуги ТРИСТА-ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 24.11.2015 16:04:08
31120150001745 Друштво за производство,трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар-во стечај Судска Процедура - Стечај 24.11.2015 15:57:40
31120150001746 Друштво за производство трговија и услуги ВОДОЕЛЕКТРО-ГАЈУР ДОО увоз-извоз Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 24.11.2015 15:46:12
35020150007400 Друштво за трговија и услуги ЕВРОВУД ИНТЕРНАЦИОНАЛ експорт-импорт ДООЕЛ Охрид Упис на основање 24.11.2015 15:45:01
35020150007285 Ветеринарна амбуланта АНИМАЛ ВЕТ-ВЛАМА ДООЕЛ с.Шемшево, Јегуновце Упис на основање 24.11.2015 15:45:01
35020150007243 Друштво за производство, трговија и услуги ДУЛТЕА ДООЕЛ Кавадарци Упис на основање 24.11.2015 15:45:01
35020150007457 Трговец Поединец ТАКСИ ПРЕВОЗ АНАСТАСИЈА ТП Мијалковска Илија Тања Смоквица, Гевгелија Упис на промена 24.11.2015 15:43:40
35020150007227 Друштво за производство,трговија и услуги АГРОМИЛА ТРЕЈД ДООЕЛ Свети Николе Документ за регистрирање на работно време 24.11.2015 15:43:18
35020150007448 Трговско друштво за внатрешен и надворешно трговски промет АНГРОТЕКС ДОО Штип Документ за регистрирање на работно време 24.11.2015 15:40:57
35020150007297 Друштво за производство,услуги и трговија КРИСТИЈАН ПРОМ 2015 увоз-извоз ДООЕЛ Струга Документ за регистрирање на работно време 24.11.2015 15:38:05
35020150007422 Акционерско друштво Водостопанство на Република Македонија во државна сопственост Скопје Упис на промена 24.11.2015 15:37:49
35020150007442 Друштво за производство,трговија и услуги ЕКО ПЕТРОЛ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 24.11.2015 15:31:38
35020150007280 Друштво за трговија, услуги и посредување ФЛЕКС КВАЛИТИ КОНСАЛТИНГ увоз-извоз ДООЕЛ Велес Упис на основање 24.11.2015 15:30:01
35020150007088 Друштво за трговија и транспортни услуги ЕНМОН извоз-увоз ДООЕЛ Велес Упис на промена 24.11.2015 15:29:02
35020150007063 Друштво за авто превоз производство трговија и услуги КОКО ТРЕЈДИНГ извоз-увоз ДООЕЛ Велес Упис на промена 24.11.2015 15:27:36
30920150001655 РИОМК БОМЕКС-РЕФРАКТОРИ акционерско друштво за производство на огноотпорни материјали и керамика, трговија на големо и мало, увоз-извоз Пехчево-во стечај Судска Процедура - Стечај 24.11.2015 15:25:54
35020150007415 Друштво за производство, трговија, такси превоз и услуги СТАРС-АНГОВ увоз-извоз ДООЕЛ Богданци Упис на промена 24.11.2015 15:25:10
30420150003558 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина РЕУМА-МЕДИКА со п.о. Битола Упис на промена 24.11.2015 15:23:27
35020150007416 Друштво за производство, трговија и услуги ОЛИМП-НИКО ДОО експорт-импорт Неготино Документ за регистрирање на работно време 24.11.2015 15:18:40
35020150007456 Друштво за угостителство трговија и услуги АКАДЕМИК 2014 ДООЕЛ увоз-извоз Велес-во ликвидација Упис на бришење 24.11.2015 15:07:53
35020150006673 Друштво за угостителство трговија и услуги АКАДЕМИК 2014 ДООЕЛ увоз-извоз Велес-во ликвидација Ликвидација 24.11.2015 15:07:53
35020150007287 Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 24.11.2015 15:07:23
31120150001742 Друштво за производство трговија угостителство сообраќај градежништво и услуги КОРИТА КОМЕРЦ ИНЖЕНЕРИНГ експорт-импорт Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 24.11.2015 15:02:14
35020150006566 Такси превоз Д-Р ЏОЛЕ ТРЕЈД ТП Драган Павле Петрушевски Скопје Упис на промена 24.11.2015 14:55:53
31120150001741 Друштво за производство.транспорт,трговија и услуги НАЗА-5 КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 24.11.2015 14:52:11
30720150001789 Приватна здравствена установа-аптека ЗДРАВЈЕ п.о.Штип Упис на промена 24.11.2015 14:50:08
35020150007317 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕРФЕТО ЛАТЕО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 24.11.2015 14:48:00
31120150001743 Друштво за производство,трговија и услуги ГУДАЛАТ ДОО Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 24.11.2015 14:47:25
35020150007267 Друштво за трговија и услуги ВИКСОН ЕНЕРЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Штип - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 24.11.2015 14:47:16
31120150001740 Трговија на мало МИНАС-МИН ТП Синан Муамет Исеини Гостивар Претстечај (Претходна постапка) 24.11.2015 14:45:31
35020150007302 Друштво за угостителство РЕСТОРАНТ ФОРУМ ДООЕЛ Штип Упис на промена 24.11.2015 14:44:01
31120150001739 Друштво за трговија на мало и големо ДРАОДАКУМ-Јакуп ДООЕЛ увоз-извоз с.Градец Неготино Полошко Претстечај (Претходна постапка) 24.11.2015 14:41:35
35020150007117 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз ФУНГИ ФЛОРА ДООЕЛ с.Ораовица Радовиш Упис на промена 24.11.2015 14:40:55
31120150001738 Друштво за трговија и услуги Роза Спироска БЕЛИЦА увоз-извоз Кичево ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 24.11.2015 14:40:02
35020150007327 Друштво за производство,трговија и услуги ТИН КЛУБ увоз-извоз ДООЕЛ Штип Упис на промена 24.11.2015 14:28:01
30620150002416 Заедница на сопственици на станови во станбена зграда на ул.Булевар Кочо Рацин бр.5 влез 2 Кавадарци Упис на промена 24.11.2015 14:25:37
30420150003559 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија АМБУЛАНТА КОЧО РАЦИН Битола-во ликвидација Ликвидација 24.11.2015 14:19:23
30620150002574 Друштво за транспорт, трговија и услуги ВАШЕТО ТАКСИ В`ЧЕ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на бришење 24.11.2015 14:16:52
35020150007313 Tрговец поединец за такси превоз ТАКСИ КАНИС ТП Никола Каменчо Ќаев Гевгелија Упис на основање 24.11.2015 14:15:00
35020150007026 ТП плочкар БАУ КЕРАМИК Бесир Митат Исмани Глумово Сарај Упис на основање 24.11.2015 14:15:00
30620150002573 Друштво за производство трговија и услуги СТРОНГ МЕН ДООЕЛ увоз-извоз Велес Претстечај (Претходна постапка) 24.11.2015 14:14:34
30120150027814 Друштво за производство, трговија и услуги ИММ ГЛОБАЛ ЛОГИСТИКС ДОО Скопје Документ за евидентирање на стечај на друг субјект 24.11.2015 14:07:38
30120150027813 Друштво за производство, трговија и услуги ИММ ЕКСПЛОРАТИОН ДООЕЛ Пробиштип Документ за евидентирање на стечај на друг субјект 24.11.2015 14:07:37
30720150001787 Друштво за производство, трговија и услуги ИНДО МИНЕРАЛС & МЕТАЛС ДООЕЛ увоз-извоз Пробиштип-во стечај Судска Процедура - Стечај 24.11.2015 14:07:37
35020150006717 Друштво за производство трговија и услуги ПРО-ЦИТ ДОО експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 24.11.2015 13:46:44
35020150007168 Друштво за промет и услуги МЕДЛОК ПОИНТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 24.11.2015 13:45:01
35020150007394 Друштво за транспорт, градежништво, трговија и услуги ФАСТ-БАУ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 24.11.2015 13:39:06
35020150006753 Друштво за трговија и услуги ДИВАЈН ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 24.11.2015 13:36:54
35020150007048 Друштво за производство, трговија и услуги ШАТО СОПОТ ДОО Велес Упис на промена 24.11.2015 13:36:50
30420150003554 ЗДРУЖЕНИЕ ЗА ЗАШТИТА ПРИ РАБОТА НА ОПШТИНАТА БИТОЛА Упис на промена 24.11.2015 13:36:02
35020150007380 Друштво за производство,трговија и услуги ИНТЕГРИТЕТ КОН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 24.11.2015 13:33:47
35020150007316 Друштво за производство,услуги и трговија ТРГОТИВЕРИЈА ДООЕЛ Струмица - во ликвидација Ликвидација 24.11.2015 13:32:21
35020150007430 Друштво за производство,трговија и услуги БМССЕНСУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 24.11.2015 13:22:40
30220150003250 Трговија на мало С&С КОМПАНИ ТП Валентина Стевче Ѓорѓеска Тетово Упис на бришење 24.11.2015 13:18:12
35020150007353 Трговија на мало ЛОНИК-ХИТ ТП Џелал Кадри Ајети Тетово Упис на основање 24.11.2015 13:15:00
30220150003237 Приватна здравствена установа-Ординација по општа медицина ВИТА МЕДИКА с.Градец,Врапчиште Упис на основање 24.11.2015 13:14:04
35020150007255 Друштво за промет и услуги АГРИМАТКО ДООЕЛ с.Стајковци Скопје Упис на промена 24.11.2015 13:12:24
35020150007350 СТОПАНСКА БАНКА А.Д.Битола Упис на промена 24.11.2015 13:10:22
35020150006991 Друштво за спортски обложувалници и игри на среќа, трговија и услуги ЗЛАТНА КОПАЧКА - ЕДЕН ДОО Скопје Упис на промена 24.11.2015 13:09:23
31120150001737 Опшинско основно училиште ИСМАИЛ ЌЕМАЛИ Гостивар Shkolla fillore komunale ISMAIL QEMALI Gostivar Упис на промена 24.11.2015 13:05:59
35020150007399 Друштво за транспорт трговија и услуги ЦАЛЕ ПРЕВОЗ МДС ДООЕЛ увоз-извоз Крива Паланка Упис на основање 24.11.2015 13:00:00
30420150003556 Здружение на граѓани со хемофилија на Република Македонија - ХЕМОЛОГ Битола Упис на промена 24.11.2015 12:57:53
35020150007086 ТП Влатко Алекса Дишиќ сендвичара ТРИНАЕСЕТ СТАРС Скопје Упис на бришење 24.11.2015 12:50:07
35020150007321 Друштво за производство,трговија и услуги СТАЈЛИНГ 2007 ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на промена 24.11.2015 12:46:25
35020150007406 Ресторант ЧАКО ЛАХМАЏУН-ПИДЕ ТП Ебрар Алаедин Чако Гостивар Упис на основање 24.11.2015 12:45:00
30220150003249 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија АС-ДЕНТ с.Теарце Упис на бришење 24.11.2015 12:44:07
30220150003248 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија АС-ДЕНТ с.Теарце Ликвидација 24.11.2015 12:44:06
35020150007349 Друштво за реклама, маркетинг, трговија и услуги ЛИД КОМЈУНИКЕЈШНС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 24.11.2015 12:39:54
35020150007158 Друштво за трговија и услуги ОРКА СПОРТ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 24.11.2015 12:39:02
35020150007304 Друштво за трговија,производство и услуги ХЕСЕК-ФИЏИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 24.11.2015 12:30:00
31020150002200 Регионално здружение за развој на планинарење, алтернативен туризам и настани инспирирани од културата ПАТНИК Крива Паланка Упис на основање 24.11.2015 12:28:04
35020150007405 Трговско друштво за промет Жаклина Аврамовиќ МА-ЛУКС увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на промена 24.11.2015 12:23:02
30120150027790 Приватна Здравствена Установа -Ординација по општа стоматологија С-ДЕНТ Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 24.11.2015 12:19:14
35020150007187 Друштво за градежништво, производство, складирање, промет, финансиски и технички инженеринг ТЕХНОКОМ СКЛАДИШТА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 24.11.2015 12:19:08
30120150027694 Друштво за трговија, промет и услуги ЛА-ВА САМБА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за корекција 24.11.2015 12:16:01
1 2 3