Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020170015686 Друштво за производство, трговија и услуги АГРОНИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 29.06.2017 12:29:02
35020170015681 Друштво за трговија угостителство и услуги НОВИ 2012 увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на промена 29.06.2017 12:15:27
35020170015665 Друштво за трговија и услуги БАМБИСИМО КИДС ПЛУС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 29.06.2017 12:15:00
30620170000502 Занаетчија ЃОТО-ФАСАДА Рипов Тодор Ѓоко с.Ваташа Кавадарци Упис на основање 29.06.2017 12:14:05
35020170015508 Друштво за новинско издавачка дејност производство услуги и трговија на големо и мало УНИПРЕС Милевка и Благоја ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 29.06.2017 12:12:55
35020170015524 Такси служба ТП СТИЛ-ТАХИ Тања Мирко Волческа с.Фалише Тетово Упис на промена 29.06.2017 12:11:37
30520170000531 Друштво за такси превоз, трговија и услуги ТАКСИ БИМКО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 29.06.2017 11:47:17
35020170015596 Друштво за превозни услуги ОНЕ ВЕЈ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 29.06.2017 11:45:00
35020170015533 Друштво за преработка, трговија, транспорт и услуги ТАЈГАМ ТЕРМО ДОО с.Равен, бр.3, Гостивар. Упис на основање 29.06.2017 11:45:00
30820170000353 Ловечко друштво БЕЛАСИЦА Струмица Упис на промена 29.06.2017 11:30:32
30120170017878 Друштво за трговија,услуги и производство БАЈ-СЕЛ ЈУНИОР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Судска Процедура - Стечај 29.06.2017 11:23:49
30120170017877 Друштво за градежништво,промет и услуги НАМИ ДОО Скопје Претстечај (Претходна постапка) 29.06.2017 11:22:24
35020170015611 Друштво за трговија и услуги ЕЛИТ-ТМТ ДООЕЛ Кочани - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.06.2017 11:21:11
30120170017873 Друштво за трговија,промет,и услуги НАДИА ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 29.06.2017 11:20:47
30120170017868 Друштво за трговија и угостителство ВИНТЕР ГРИН КАФЕ ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 29.06.2017 11:19:59
30920170000307 Друштво за производство,услуги и трговија увоз-извоз УРБАН ТЕК ДООЕЛ Кочани Упис на бришење 29.06.2017 11:18:08
35020170015656 Друштво за производство,трговија и услуги АНИКОМ КАБ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на основање 29.06.2017 11:15:01
35020170015655 Друштво за транспорт,услуги и трговија БАКО ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на основање 29.06.2017 11:15:01
35020170015569 Трговец поединец КОНТО ОВЛАСТЕН СМЕТКОВОДИТЕЛ Мара Ставре Богданоска Кичево Упис на основање 29.06.2017 11:15:01
30120170017867 АДВОКАТ АЛЕКСАНДАР МАЛЕЗАНСКИ Скопје Упис на основање 29.06.2017 11:14:01
35020170013894 Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА АГРО ФАРМ ДООЕЛ увоз - извоз Скопје Упис на промена 29.06.2017 11:06:31
35020170015279 Акционерско друштво за издавање учебници и наставни средства ПРОСВЕТНО ДЕЛО Скопје Упис на промена 29.06.2017 11:04:34
35020170015549 Трговско друштво за трговија и услуги БОШ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.06.2017 10:58:06
35020170015001 Друштво за маркетинг МЕДИАС СМВ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 29.06.2017 10:50:32
35020170015417 Друштво за производство,трговија и услуги ТАЊА ЖУ-ЖУ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 29.06.2017 10:49:48
35020170015273 Друштво за трговија и услуги ОЗИ ФУД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДОО Скопје Упис на промена 29.06.2017 10:48:47
35020170015231 Друштво за производство,металопреработка,трговија и услуги за внатрешен и надворешен промет ГАГИ-КОМЕРЦ Драган ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Ликвидација 29.06.2017 10:40:12
31120170000389 Занаетчија Услужна дејност ИНТЕЛЕКТУАЛ Хадис Абдулкадар Мустафаи Гостивар Упис на бришење 29.06.2017 10:33:22
35020170015637 Друштво за производство,трговија и услуги МЕГА САРАЈ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 29.06.2017 10:30:48
30920170000306 Водна заедница ВИДОВИШТЕ с.Видовиште,Зрновци Упис на бришење 29.06.2017 10:24:13
35020170015662 Друштво за трговија и услуги ЈУПИТЕР 2311 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на основање 29.06.2017 10:15:01
35020170015587 Друштво за трговија и услуги МАКСИМУС ПЛУС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 29.06.2017 10:15:01
35020170015541 Друштво за угостителство ДАНЦИН БАГДАД ДООЕЛ увоз-извоз с. Велешта, Струга Упис на основање 29.06.2017 10:15:00
35020170015197 Друштво за производство, трговија и услуги АГРИ ГЕОДИНАМИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 29.06.2017 10:10:13
35020170014795 Друштво за трговија и услуги РИФЕНШТАЛ ДОО Скопје Упис на промена 29.06.2017 10:06:46
30420170000688 Државен ученички дом МИРКА ГИНОВА Битола Упис на промена 29.06.2017 10:05:52
35020170015664 Друштво за производство, трговија и услуги ХАСКЕЛ ТЕКСТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.06.2017 09:54:02
35020170015602 Трговско друштво за производство трговија и услуги ШИБАК-ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Велгошти Охрид Документ за регистрирање на работно време 29.06.2017 09:33:23
35020170015610 Друштво за транспорт и трговија БАКО ТАКСИ ДООЕЛ Штип - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 29.06.2017 09:10:42
35020170013465 Друштво за трговија и услуги ГЛОБАЛ ТРАДЕ ПАРТНЕРС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 29.06.2017 09:01:12
30120170017838 Друштво за производство,трговија и услуги РЕЏИА ДОО експорт-импорт Куманово Документ за корекција 29.06.2017 08:44:03
35020170015554 Друштво за угостителство производство трговија и услуги МИФТАРИ ГРУП 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Струга Документ за регистрирање на работно време 29.06.2017 08:32:45
30320170000621 Занаетчија-Производство на сладолед АБ-12 Рами Башар Закија Охрид Упис на основање 29.06.2017 08:28:04
30620170000428 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.7-ми Септември бр.17 Кавадарци Упис на основање 29.06.2017 08:28:04
35020170015584 Друштво за посредување во трговија со разновидни производи БАРМАСТЕРС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 29.06.2017 08:15:02
35020170015552 Друштво за производство,трговија и услуги МИ-ХРИ ДООЕЛ с.Раклиш Радовиш Упис на основање 29.06.2017 08:15:01
35020170014994 Друштво за производство, градежништво, промет и услуги КАНОВА ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз - извоз с. Љуботен - Скопје Упис на основање 29.06.2017 08:15:01
30120170017853 Организација за следење и унапредување на етнокултурата и традицијата на Аромани (Власи) од целиот свет МУНДО АРОМАНИАН Скопје Упис на основање 29.06.2017 08:14:05
30120170017879 Друштво за производство на текстилна конфекција и трговија РОДОН експорт-импорт ДООЕЛ-Битола-во стечај Документ за определување на главна приходна шифра и големина 28.06.2017 20:40:06
31020170000386 Занаетчиjа ЕЛИ АРТ Елена Доленц Кратово Упис на основање 28.06.2017 16:58:04
35020170014656 Друштво за трговија и услуги ПРО МУЛТИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 28.06.2017 16:45:01
35020170015493 Друштво за производство, трговија и услуги АГРОКОМ-МГ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.06.2017 16:23:19
35020170015497 Друштво за трговија и услуги ЦОМПАСС МАНАГЕМЕНТ ИНТЕРНАТИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.06.2017 16:22:03
35020170015358 ИРД - ЕНГИНЕЕРИНГ Срл Рим Италија ИРД - ЕНГИНЕЕРИНГ Подружница во Скопје Упис на промена 28.06.2017 16:19:50
35020170015576 Такси превоз СЕДАТ МЕМЕТИ ТП Седат Асан Мемети Скопје Упис на бришење 28.06.2017 16:19:10
35020170015603 Друштво за трговија и услуги НЕШТО НОВО ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.06.2017 16:15:01
35020170015395 Трговец поединец овластен сметководител КОНСАЛТИНГ-М AНЃЕЛЕСКИ Маја Благоја Анѓелеска Кичево Упис на основање 28.06.2017 16:15:01
30620170000501 Занаетчија АНЃЕЛОВИЌ-ФАСАДА Анѓеловиќ Александар Славчо с.Марена Кавадарци Упис на основање 28.06.2017 16:14:05
30620170000500 Занаетчија АСМОНТ-А Цветановски Цветан Анѓел Кавадарци Упис на основање 28.06.2017 16:14:05
30620170000499 Занаетчија ТРАДИЦИЈА-ЧЕВЛАР Тодорова Доне Славица Неготино Упис на основање 28.06.2017 16:14:04
30120170017839 Приватна установа за деца - детска градинка ЛИТЛ МИ ИНТЕРНЕШНЛ ПРИСКУЛ Скопје Упис на основање 28.06.2017 16:14:01
35020170015606 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ХАГА ТИМ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.06.2017 16:13:54
35020170015616 Автопревоник ТП ФУКИ-ФНГ Фуркан Наим Гафури Гостивар Упис на бришење 28.06.2017 16:11:52
35020170015634 Друштво за производство, трговија и услуги ИММ КОПИ ПРИНТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.06.2017 16:07:22
35020170015633 Друштво за производство,трговија и услуги ВЕТЕРИНАР ДОО експорт-импорт Гевгелија Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 16:06:44
35020170015578 Друштво за производство,градежништво трговија и услуги ГРАФИКС - КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт с.Градец Врапчиште Упис на промена 28.06.2017 16:04:22
35020170015455 Друштво за промет МОЈА ФАРМАЦИЈА ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 16:03:22
35020170015638 Трговец Поединец за трговија на мало ТАЊА СЕРАФИМ РИСТОВА ТП Струмица Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 16:01:33
35020170015599 Друштво за маркетинг, менаџмент и услуги СПОРТ КЛУБ АЕРО ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 15:57:56
30220170000532 Друштво за промет,производство и услуги АГРО-КУПЕР ДОО експорт-импорт Тетово Упис на бришење 28.06.2017 15:57:11
35020170015351 Друштво за маркетинг и адвертајзинг ГЛОБАЛ НЕТ АДВ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 15:57:04
35020170015412 Друштво за производство и изработка на виодео игри СИМ СЕКТОР СТУДИОС ДОО,Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.06.2017 15:56:29
35020170015332 Друштво за едукација и консалтинг ТЕТА,ДЕВЕЛОПМЕНТ&ЕКСПАНЖН ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.06.2017 15:54:20
35020170015461 Друштво за издавачка дејност,производство,услуги и промет МУЛТИГРАФ ДОО експорт импорт Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.06.2017 15:53:30
35020170015465 Друштво за угостителство РИБЕН РЕСТОРАН АНКЕР ДОО Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.06.2017 15:53:12
35020170015475 Друштво за трговија производство и услуги МОНТ-ТОП ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.06.2017 15:52:49
35020170015522 Друштво за производство, трговија и угостителство АРЗУ И НИЛУФЕР ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.06.2017 15:52:27
35020170014941 Трговско друштво за производство и трговија ТЕХА Владко и др. ДОО Тетово Упис на промена 28.06.2017 15:51:11
35020170014631 Друштво за трговија и услуги МЕРКАТУС ФВС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.06.2017 15:49:14
35020170014921 Друштво за приредување игри на среќа ДЕЛТА БЕТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.06.2017 15:46:29
35020170014911 Друштво за трговија и услуги ФЕНИКС НОВА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.06.2017 15:43:24
30320170000622 АДВОКАТ ЈОВИЦА ПЛУШКОСКИ Струга Упис на промена 28.06.2017 15:39:23
35020170015622 Друштво за производство, трговија и услуги ЉОНИ 95 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 28.06.2017 15:35:03
31020170000391 Занаетчија Љ&У Ваљмир Мифтари Куманово Упис на бришење 28.06.2017 15:35:02
35020170015604 Друштво за угостителство услуги и трговија ФИЛИНГ 2016 ДООЕЛ Вевчани Вевчани Упис на промена 28.06.2017 15:34:37
35020170015562 Трговско друштво за производство градежништво трговија услуги и угостителство СОФИЈА & МАРКО ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на промена 28.06.2017 15:32:00
35020170015624 Друштво за трговија и услуги ЕУРОХАНДЕЛ ДООЕЛ Кавадарци Упис на промена 28.06.2017 15:29:26
30220170000530 Друштво за промет,производство и услуги АГРО-КУПЕР ДОО експорт-импорт Тетово Судска Процедура - Стечај 28.06.2017 15:25:51
30120170017787 Државен просветен инспекторат Скопје Упис на промена 28.06.2017 15:25:32
30220170000531 Друштво за производство трговија и услуги ЕСТЕТИКА ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица,Тетово Упис на бришење 28.06.2017 15:25:13
35020170015080 Друштво за производство,трговија и услуги РОЈАЛ-МБ ДОО Штип Упис на промена 28.06.2017 15:24:29
35020170015527 Трговско друштво ФЕНИКС-ГОРДЕА ДОО Свети Николе Упис на промена 28.06.2017 15:23:19
30120170017863 Друштво за туризам, маркетинг и услуги ТРАВЕЛ ХАУС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 28.06.2017 15:23:15
30120170017858 Друштво за градежништво производство трговија и услуги БЕТОН 78 увоз-извоз Скопје ДООЕЛ Упис на бришење 28.06.2017 15:21:55
30120170017848 Трговско друштво за проектирање инжинерско советување и услуги ЛН-ПРОЈЕКТЕ ДООЕЛ Велешта Струга Упис на промена 28.06.2017 15:20:20
30120170017857 Агенција за храна и ветеринарство на Република Македонија Скопје Упис на промена 28.06.2017 15:19:47
35020170015519 Друштво за услуги и трговија САЛОН ЗА МАСАЖА БОРКА Н. ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.06.2017 15:15:00
35020170015124 Друштво за трговија и услуги ЕКОСМЕТ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на основање 28.06.2017 15:15:00
30220170000529 Друштво за промет,производство и услуги АГРО-КУПЕР ДОО експорт-импорт Тетово Претстечај (Претходна постапка) 28.06.2017 15:12:27
30220170000528 Друштво за производство трговија и услуги ЕСТЕТИКА ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт с.Мала Речица,Тетово Судска Процедура - Стечај 28.06.2017 15:11:29
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.