Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020150003595 Трговија на мало КЕРАМИКА ДИЗАЈН ББС ТП Бесник Басри Салиу с.Мало Турчане,Гостивар Упис на основање 07.07.2015 16:45:00
35020150003591 Друштво за трговија,промет и услуги АЛЕКС БОЈАНА 2015 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 07.07.2015 16:45:00
30120150021227 Друштво за производство трговија и услуги ГОЛД КАКАО ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 07.07.2015 16:16:46
30120150021215 Друштво за производство трговија и услуги ГОЛД КАКАО ДООЕЛ Скопје Ликвидација 07.07.2015 16:16:46
30120150021221 Друштво за производство, промет и услуги СММКД ДООЕЛ Илинден Судска Процедура - Стечај 07.07.2015 16:05:37
30120150021223 Друштво за трговија ЛИДЕРС КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 07.07.2015 16:04:58
30120150020663 Друштво за трговија на мало и големо КАМ ДОО Скопје Упис на промена 07.07.2015 16:00:59
30320150002212 Трговско друштво за земјоделие,трговија и услуги Стојаноски Сашо КИСАКИ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Претстечај (Претходна постапка) 07.07.2015 16:00:23
30120150021226 Друштво за интернационален транспорт,шпедиција и услуги ЕВРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНС ДООЕЛ с. Ракотинци Сопиште Упис на бришење 07.07.2015 16:00:20
30120150021187 Друштво за интернационален транспорт,шпедиција и услуги ЕВРО ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРАНС ДООЕЛ с. Ракотинци Сопиште Ликвидација 07.07.2015 16:00:20
35020150003570 Трговец поединец за други правни работи Јулијана Неделко Николоска ЈУСЈУРАНДУМ ТП Прилеп Упис на основање 07.07.2015 16:00:00
35020150003554 Друштво за производство, услуги и трговија ЕДИП-РЕЏКОП увоз – извоз ДООЕЛ Лабуништа Струга Упис на основање 07.07.2015 16:00:00
30220150002206 Друштво за производство,трговија и услуги СОФРА Е ПРИЗРЕНИ ДООЕЛ с.Голема Речица,Тетово Упис на промена 07.07.2015 15:59:41
31020150001453 Друштво за услуги и трговија СКУЛ ЕНД СИЗОРС ДОО увоз-извоз Куманово Упис на бришење 07.07.2015 15:49:21
31020150001447 Друштво за услуги и трговија СКУЛ ЕНД СИЗОРС ДОО увоз-извоз Куманово Ликвидација 07.07.2015 15:49:20
35020150003581 Друштво за трговија,транспорт, услуги и производство ГЛОБАЛ ФРЕШ увоз-извоз ДООЕЛ Ресен Упис на основање 07.07.2015 15:45:00
31020150001452 Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало АМЕТ-ПРОМЕТ Шабан ДООЕЛ извоз-увоз Куманово Упис на бришење 07.07.2015 15:41:06
31020150001446 Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало АМЕТ-ПРОМЕТ Шабан ДООЕЛ извоз-увоз Куманово Ликвидација 07.07.2015 15:41:05
30420150002570 Друштво за земјоделство, сточарство, производство, услуги и трговија на големо и мало АГРО-ЈОВАНОВСКИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Кременица Битола-во ликвидација Ликвидација 07.07.2015 15:40:43
30420150002572 Трговско,производно и услужно друштво Драган, КОЊАРКА увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на промена 07.07.2015 15:39:02
30120150020389 Друштво за трговија и услуги ЦМБ БАЛКАНС СКОПЈЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.07.2015 15:37:29
30420150002573 Друштво за угостителство, трговија и услуги ИЛИОН ЕКСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 15:28:46
30120150021068 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Желево бр 5 Карпош Скопје Упис на промена 07.07.2015 15:27:06
30520150001429 Друштво за производство, трговија и услуги ФИГО ДРВО увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 07.07.2015 15:26:36
31020150001445 Друштво за производство на чевли и трговија КАДОРО ОТТО ДООЕЛ експорт-импорт Крива Паланка Упис на промена 07.07.2015 15:26:11
30120150019839 Акционерско друштво ЖЕНСКИ РАКОМЕТЕН КЛУБ ВАРДАР СЦБТ Скопје 1а Присоединување на __ со бришење 07.07.2015 15:26:07
30120150019841 Акционерско друштво РАКОМЕТЕН КЛУБ ВАРДАР Скопје 1б Присоединување во __ 07.07.2015 15:26:07
30120150021158 Друштво за одржување, инженеринг и застапување ТОПЛИФИКАЦИЈА - ОДРЖУВАЊЕ АД Скопје Претстечај (Претходна постапка) 07.07.2015 15:09:13
30320150002200 Трговско друштво за производство,трговија и превоз Колески Ќире ЕКСТРА-СКОПСКО увоз-извоз Косел ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 15:08:42
30120150021210 Друштво за трговија и услуги ТОТАЛ ПРО СПОРТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.07.2015 15:02:51
30120150020989 Друштво за трговија, производство,услуги и менувачница МЕТЕОР МФ ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 07.07.2015 15:00:51
30320150002211 Трговско друштво за трговија и услуги Селимоски Ресул ЗИМБРИТ с. Велешта ДООЕЛ Велешта Судска Процедура - Стечај 07.07.2015 15:00:23
30120150020906 Друштво за трговија ИАТ АЛАТИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.07.2015 14:59:52
30320150002213 Трговско друштво за производство трговија услуги и угостителство КБ ТОЈС ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на бришење 07.07.2015 14:59:18
30320150002209 Трговско друштво за производство трговија услуги и угостителство КБ ТОЈС ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Ликвидација 07.07.2015 14:59:17
30120150021129 Друштво за трговија промет и услуги СПИНОФ НСС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 07.07.2015 14:58:46
30120150021225 Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАР СУПЕР МИКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на бришење 07.07.2015 14:57:29
30120150021199 Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАР СУПЕР МИКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Ликвидација 07.07.2015 14:57:29
30320150002210 Друштво за угостителство и промет со увоз-извоз КАФЕ БАР ПЛИВАЛИШТЕ Струга ДОО Претстечај (Претходна постапка) 07.07.2015 14:56:53
31020150001450 Друштво за производство, трговија и услуги МИРЧЕВСКИ ЕКСКЛУЗИВ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 14:56:34
31020150001449 Друштво за трговија, производство и услуги ФОРТУНА-АМФ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 14:56:02
31020150001448 САЈКОБ АЛУМИНЈУМ ИНШААТ ОТОМОТИВ САН. ВЕ ТИЏ. ЛТД. ШТИ. МАКЕДОНИЈА - Подружница Куманово Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 14:55:41
30520150001435 Друштво за производство, трговија и услуги РЕМИ увоз - извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 14:49:52
35020150003478 ТП за авто и такси превоз ТАКСИ МАРДИ Маринела Јордан Мишева Ристовска Велес Упис на основање 07.07.2015 14:45:00
35020150003455 Друштво за угостителство,трговија и услуги Кафе игротека ТРЕЗОР КИДС ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на основање 07.07.2015 14:45:00
30120150021205 Друштво за производство,трговија,и услуги БУЦИ СПЕКТАР-КОМЕРЦ Игор Петрески увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 14:41:43
30120150021208 Друштво за трговија и услуги ФЕШН БУТИК ТЕА-ДЕА ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 14:40:42
30120150021065 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги ИНТЕРНАЦИОНАЛ ФООД ТРАНСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Илинден Упис на промена 07.07.2015 14:40:27
30120150021222 Друштво за производство услуги и трговија на големо и мало ОМЕГА ЕЛЕКТРИК АЛДИНЦИ ДОО Скопје Документ за корекција 07.07.2015 14:38:45
35020150003534 Друштво за трговија и услуги АЗАК ДОО Скопје Упис на основање 07.07.2015 14:15:00
30420150002521 Здружение за аудио, визуелна и мултимедијална уметност ЛИТТЛЕ АППЛЕ ПРОДУКТИОН Ресен Упис на основање 07.07.2015 14:12:00
30820150001292 Друштво за производство и трговија РИПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Ангелци Василево Упис на промена 07.07.2015 14:08:51
30220150002209 Трговија на мало со облека во специјализирани продавници ТП ХХЛ ЕКСКЛУЗИВ Шабан Милиам Беџети Тетово Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 14:03:27
30120150021200 Приватна здравствена установа -ординација по општа медицина ЕЛИЗ МЕДИКА Скопје Упис на промена 07.07.2015 14:03:13
30720150001213 Друштво за транспорт и трговија АЏИ ТРАНС ДООЕЛ Штип Упис на промена 07.07.2015 14:00:29
30320150002208 Друштво за туризам сообраќај и трговија БАЛКАНС ТИМЕ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 13:59:40
30720150001208 Здружение ИЛИНДЕНСКИ МАРШ-1903 с. Немањица Свети Николе Упис на промена 07.07.2015 13:55:30
30120150020921 Друштво за транспорт, трговија и услуги СОКОЛ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 07.07.2015 13:53:13
30420150002567 Друштво за производство,услуги и трговија БАМБИ НАСМЕВКА ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 07.07.2015 13:46:41
35020150003587 Фризерски салон СТУДИО БЕРИНА ТП Агиме Ќерим Камбери Гостивар Упис на основање 07.07.2015 13:45:01
35020150003586 Друштво за производство, трговија и услуги КАФЕ БАР СЦЕНА 112 ДООЕЛ Струмица Упис на основање 07.07.2015 13:45:01
35020150003585 Друштво за производство, трговија и услуги СИМПЛ ПУНКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 07.07.2015 13:45:01
35020150003574 Бутик ЕЛМЕДИНА ЧЕИЗ ТП Надире Адиљ Шабани Тетово Упис на основање 07.07.2015 13:45:01
30420150002568 Јавно трговско друштво за трговија на големо и мало, производство и услуги КУКА-ТРЕЈД Слободанка и др. ЈТД увоз-извоз Битола Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 13:45:01
35020150003567 Друштво за производство. трговија и услуги ЕУРОГРАДБА 2015 ДОО Штип Упис на основање 07.07.2015 13:45:01
35020150003555 Друштво за производство, трговија у услуги ОФИС СОЛУШН СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопјe Упис на основање 07.07.2015 13:45:01
35020150003536 Друштво за производство, трговија и услуги РОЈАЛЕ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Упис на основање 07.07.2015 13:45:00
30420150002569 Друштво за производство,трговија и услуги ДАЗ ХОЛДИНГ увоз-извоз ДОО Битола Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 13:44:21
30120150021193 Друштво за консалтинг и услуги СМАРТ СТЕЈШН ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 07.07.2015 13:37:21
30120150021082 Друштво за производство, промет и услуги ФАБТЕКС ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 07.07.2015 13:33:49
30720150001214 Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИДЕНТ ФУДС ГРУП ДОО с.Блатец-Виница Упис на промена 07.07.2015 13:32:38
30420150002478 Приватна здравствена установа аптека АНАФАРМ Ресен Упис на промена 07.07.2015 13:28:58
30620150001773 Друштво за транспорт, шпедиција, производство и трговија на големо и мало ОЛИТАЛ ДМ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Извор Чашка-во ликвидација Ликвидација 07.07.2015 13:25:11
30120150020794 ОПШТИНСКА ОРГАНИЗАЦИЈА КИСЕЛА ВОДА НА СОЈУЗОТ НА БОРЦИТЕ ОД НАРОДНООСЛОБОДИТЕЛНАТА И АНТИФАШИСТИЧКА ВОЈНА НА МАКЕДОНИЈА 1941 - 1945 И ГРАЃАНИТЕ ПРОДОЛЖУВАЧИ Скопје Упис на промена 07.07.2015 13:24:09
30620150001802 Трговец поединец трговија на мало ТП ВЕНС ШОП Трајкова Владимир Сребрена Велес Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 13:23:36
30120150021195 Друштво за внатрешна и надворешна трговија ЕНЕРГОМАРКЕТ ДОО експорт-импорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 13:21:24
30120150021217 Друштво за производство и промет СПН-КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 07.07.2015 13:17:33
35020150003589 Друштво за угостителство, производство, трговија и услуги ЕЛИ 2015 ДООЕЛ увоз-извоз Струга Упис на основање 07.07.2015 13:15:00
30620150001777 Друштво за производство,трговија и услуги МОЈСОФФ ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци-во ликвидација Ликвидација 07.07.2015 13:14:24
30120150021219 Друштво за услуги и трговија ДОМАШНА КУЈНА КАЈ МАЦ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 07.07.2015 13:08:48
30120150021194 Друштво за услуги и трговија ДОМАШНА КУЈНА КАЈ МАЦ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 07.07.2015 13:08:47
30120150019858 Друштво за услуги,трговија и производство СГТЕЧ ДОО Скопје Упис на промена 07.07.2015 13:04:40
30620150001800 Друштво за производство и трговија КРИСТАЛ-ЖАН ДОО Кавадарци Судска Процедура - Стечај 07.07.2015 13:02:43
30620150001801 Друштво за производство и трговија КОЛМАКО Трајко ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци Судска Процедура - Стечај 07.07.2015 13:02:17
30320150002207 Печатница и картонажа КОСТА АБРАШ АД Охрид Документ за корекција 07.07.2015 13:00:27
30120150021110 Друштво за производство, трговија и услуги ЊУ ВИЖН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 13:00:12
30120150020753 ИНСТИТУТУТ ЗА ГЕОБИОЛОГИЈА,АРХЕОЛОГИЈА,ПОДЗЕМНИ ВОДИ И ЕКОЛОГОЈА Скопје Упис на промена 07.07.2015 13:00:01
30120150021107 Друштво за производство, трговија и услуги ВАРАДИНОВ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 12:59:50
30120150021170 Друштво за производство, трговија и услуги МАРДОМ СПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 07.07.2015 12:58:38
30120150020533 Друштво за превоз на патници ТАМА ПРЕВОЗ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 07.07.2015 12:58:04
30120150020783 Друштво за консалтинг и развој ГРИН ЕНЕРЏИ ДОО Скопје Упис на промена 07.07.2015 12:55:29
30220150002207 Друштво за услуги и трговија МЕРИ ЕЛЕГАНЦ ДООЕЛ екпорт-импорт с.Долно Палчиште,Боговиње Упис на бришење 07.07.2015 12:50:00
30220150002202 Друштво за услуги и трговија МЕРИ ЕЛЕГАНЦ ДООЕЛ екпорт-импорт с.Долно Палчиште,Боговиње Ликвидација 07.07.2015 12:49:59
30120150020879 Друштво за трговија и услуги КРИСТАЛИС ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 07.07.2015 12:49:18
30620150001797 Друштво за превоз,трговија и услуги ТЕО-ВЕРО ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на бришење 07.07.2015 12:48:08
30620150001798 Друштво за производство и трговија КОЛМАКО Трајко ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци Претстечај (Претходна постапка) 07.07.2015 12:47:27
30620150001796 Друштво за производство,трговија и услуги АКВАРИУС ПРАЈМ ДООЕЛ увоз-извоз Велес Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 12:47:00
30320150002206 Друштво за производство трговија и услуги БОРИС И МАРТИН ДООЕЛ Охрид Документ за регистрирање на работно време 07.07.2015 12:46:51
30620150001799 Друштво за производство и трговија КРИСТАЛ-ЖАН ДОО Кавадарци Претстечај (Претходна постапка) 07.07.2015 12:46:44
35020150003593 Друштво за консултантски услуги ФС КОНСАЛТИНГ ГРОУП ДООЕЛ експорт-импорт Дебар Упис на основање 07.07.2015 12:45:00
1 2 3 4