Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120140028074 Друштво за превоз,трговија и услуги МАП ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 01.09.2014 20:40:05
30920140002569 Самостоен занаетчиски дуќан за поправка на обувки и производи од кожа ЧАМОВСКИ Влатко Митко Чамовски Берово Упис на основање 01.09.2014 16:44:03
30920140002600 Друштво за производство,промет и услуги ЕФРЕМОВ-ЕКСТРА Ефремов Венцо и др..ЈТД Оризари Документ за регистрирање на работно време 01.09.2014 16:15:50
35020140003268 Друштво за производство, трговија и услуги НОНА-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 01.09.2014 16:15:01
35020140003257 Душтво за угостителство и трговија ДЕЖА ВУ КАФЕ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 01.09.2014 16:15:01
30920140002596 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина Д-Р МАРИНА П.О. Кочани Документ за регистрирање на работно време 01.09.2014 16:14:45
30120140028027 Трговско друштво за производство, транспорт, услуги и трговија МПМ-ПРИНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 01.09.2014 16:14:06
30120140028045 Друштво за фризерски и козметички услуги САКАМ АВАНГАРДНА ФРИЗУРА-САФ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 01.09.2014 16:14:04
31120140002040 Приватна установа за деца-детска градинка ГУЛДЕСТЕ Гостивар Упис на основање 01.09.2014 16:13:59
30920140002582 Друштво за трговија, услуги и угостителство БУШАВКО ГРИЛ ДООЕЛ Кочани Документ за регистрирање на работно време 01.09.2014 16:13:57
30120140028028 Графичко трговско друштво увоз-извоз МАКОПРИНТ ДОО Скопје Упис на промена 01.09.2014 16:12:52
30520140002576 Друштво за производство на производи со посебна намена 11 ОКТОМВРИ-ЕУРОКОМПОЗИТ АД Прилеп Упис на промена 01.09.2014 16:10:05
30820140002014 Друштво за производство трговија транспорт и услуги НИКОМИЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Василево Упис на промена 01.09.2014 16:09:27
30120140028047 Акционерско друштво за осигурување ЕУРОЛИНК Скопје Документ за корекција 01.09.2014 16:04:11
31020140002753 Друштво за угостителство, услуги, трговија и производство РИНОРА ХК ДООЕЛ увоз извоз Куманово Упис на бришење 01.09.2014 15:59:09
31020140002592 Друштво за угостителство, услуги, трговија и производство РИНОРА ХК ДООЕЛ увоз извоз Куманово Ликвидација 01.09.2014 15:59:08
30120140028062 Друштво за производство, трговија и услуги ЈАВОР НОВА ДОО с.Кадино Илинден Упис на промена 01.09.2014 15:58:22
30120140028053 Друштво за трговија и услуги ТЕ-ХА ЕКСПРЕС 2014 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:56:07
30120140028051 Друштво за информатичка технологија,трговија и услуги БИДИТИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:52:36
30920140002589 Друштво за производство,трговија и услуги ОЛТРА ДООЕЛ Кочани Упис на бришење 01.09.2014 15:49:55
30920140002590 Друштво за производство,трговија и услуги ХУНЗА ТРАНС ДООЕЛ Делчево Упис на бришење 01.09.2014 15:48:08
30120140028072 ЖИВИНОПРОМ Д.О.О.-П.О. Упис на бришење 01.09.2014 15:47:26
30120140028071 Друштво за рибарство ЛЕТНИЦА АД Струга Упис на бришење 01.09.2014 15:47:26
35020140003277 Друштво за производство,услуги и трговија ХЕАЛТХ ХАБ увоз-извоз ДООЕЛ с.Цапари Битола Упис на основање 01.09.2014 15:45:01
35020140003225 Друштво за производство, трговија и услуги КРАЛЕВ 2014 ДООЕЛ Кочани Упис на основање 01.09.2014 15:45:01
30120140027892 Друштво за производство,промет и услуги АНДРИЈАШЕВИЌ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:44:56
30120140028070 Друштво за превоз на патници, стоки и трговија ШПИЉЕТРАНС ДООЕЛ Дебар Упис на бришење 01.09.2014 15:43:35
30120140028033 Друштво за производство,трговија и услуги АЛБА ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:42:50
30620140003262 Друштво за угостителство производство трговија и услуги ЈУМАР експорт-импорт ДООЕЛ Гевгелија Упис на бришење 01.09.2014 15:41:34
30620140003197 Друштво за угостителство производство трговија и услуги ЈУМАР експорт-импорт ДООЕЛ Гевгелија Ликвидација 01.09.2014 15:41:34
30120140028044 Друштво за производство, трговија и услуги ИНОКС АРТ ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:40:09
31020140002750 Друштво за производство, трговија и услуги ЗОКИ БАЈА ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 01.09.2014 15:39:44
31020140002751 Друштво за градежништво СИЛМОГРАДБА СТ ДООЕЛ Кратово Упис на бришење 01.09.2014 15:39:15
31020140002731 Друштво за градежништво СИЛМОГРАДБА СТ ДООЕЛ Кратово Ликвидација 01.09.2014 15:39:14
30920140002591 Друштво за производство,трговија и услуги увоз-извоз ДАНИ ФЕШН ДООЕЛ Кочани Упис на бришење 01.09.2014 15:39:09
30920140002592 Друштво за производство,трговија и услуги ЛОПЕ ДООЕЛ с.Тркање Кочани Упис на бришење 01.09.2014 15:38:00
30120140028050 Друштво за маркетинг и пропаганда ЛОУ СВИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:37:28
30120140028040 Друштво за трговија,производство и услуги ЛА НОВА БЕБЕ ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:35:41
30920140002593 Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ЛAВАЦИ-ТРАНС дооел увоз-извоз с.Чифлик Облешево Упис на бришење 01.09.2014 15:35:40
30820140002017 Друштво за производство,трговија и услуги ИСАК И ЈАКОВ ДООЕЛ Струмица Документ за регистрирање на работно време 01.09.2014 15:35:21
30120140028054 ТП трговија на мало со облека БУТИК БЕТО Тања Душко Илиевска Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:32:24
30120140027699 Друштво за маркетинг и услуги БАЗЗ ПИ-АР МАРКЕТИНГ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:30:39
30120140027931 Приватна здравствена установа-Аптека ГАЛЕНИУМ ФАРМ Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:30:16
30120140025217 Сојуз на здруженијата на младите истражувачи на Македонија НАУКА НА МЛАДИТЕ Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:26:25
30120140028048 Друштво за производство,трговија и услуги ПЕ ГРУПА ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 01.09.2014 15:23:22
30820140002016 Друштво за производство,трговија и услуги ХОТ СИКРЕТ ДООЕЛ Струмица Судска Процедура - Стечај 01.09.2014 15:21:31
30120140028021 Друштво за производство,трговија и услуги АРТИФЕКС ДИЗАЈН ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Ликвидација 01.09.2014 15:21:16
30420140003551 Друштво за производство, трговија и услуги КИПРО ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 01.09.2014 15:18:54
30420140003549 Друштво за производство и трговија ВЕЗОР ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 01.09.2014 15:18:19
30420140003553 Друштво за угостителство и услуги ДМ - ТРИ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Документ за регистрирање на работно време 01.09.2014 15:17:13
30420140003552 Друштво за производство, трговија и услуги ЖОРЕЦ-ТОМЧЕ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 01.09.2014 15:15:46
35020140003256 ТП Срѓан Драгутин Стојановски ТОНЧЕ-ТААВ -Бурекџилница Скопје Упис на основање 01.09.2014 15:15:00
30420140003550 Друштво за производство трговија и услуги ТАТУ ИНК ДООЕЛ увоз-извоз Битола-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 01.09.2014 15:14:56
30120140028049 АДВОКАТ ЗОРАН ЈАНЕВСКИ Скопје Упис на основање 01.09.2014 15:14:00
30120140028055 Друштво за трговија и услуги БРЕЈК КАФЕ ДОО Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:11:22
30420140003543 Друштво за производство, услуги, трговија на големо и мало ФАЗАН-КОМЕРЦ Валентина ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на промена 01.09.2014 15:04:38
30120140028052 Јавна детска градинка ВЕСЕЛИ ЦВЕТОВИ на Општина Кисела Вода во град Скопје Упис на промена 01.09.2014 15:00:45
30220140003428 Друштво за производство,трговија и услуги СУН АНД СТАРС ДОО експорт-импорт Тетово Упис на промена 01.09.2014 14:59:57
30120140028069 Трговско друштво за производство промет и услуги на големо и мало ХЕМОМАК ХЕМ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 01.09.2014 14:59:21
30120140028031 Трговско друштво за производство промет и услуги на големо и мало ХЕМОМАК ХЕМ увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Ликвидација 01.09.2014 14:59:21
30620140002327 Училишен СПОРТСКИ КЛУБ ШАМПИОНИ -ДК Демир Капија Упис на основање 01.09.2014 14:58:04
30120140028064 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ФОНКО ИНТ ДОО експорт-импорт Скопје-во стечај Објава(Стечајна постапка) 01.09.2014 14:57:56
30120140028056 Друштво за производство,промет и услуги С ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 01.09.2014 14:54:39
30420140003548 Производно, треговско и услужно друштво ЈОВАНА - КОМ увоз-извоз Битола ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 01.09.2014 14:51:42
30420140003546 Друштво за угостителство, трговија и услуги ИДИЛА ДИХОВО ДООЕЛ увоз-извоз с.Дихово-Битола Претстечај (Претходна постапка) 01.09.2014 14:49:45
30420140003545 Друштво за производство, трговија и услуги ПАОЛИНИ КРЕАТИВА увоз-извоз ДОО Битола Претстечај (Претходна постапка) 01.09.2014 14:48:44
30420140003544 Друштво за продукција СУБ ПРОДУКЦИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 01.09.2014 14:48:04
30520140002760 Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ОКЕАН ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 01.09.2014 14:48:03
30520140002757 Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ОКЕАН ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 01.09.2014 14:48:02
30620140003240 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија ДЕНТАЛ ХЕЛП Гевгелија Упис на промена 01.09.2014 14:45:58
30520140002759 Друштво за производство, трговија и услуги АЛФИГО ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 01.09.2014 14:45:57
30520140002756 Друштво за производство, трговија и услуги АЛФИГО ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 01.09.2014 14:45:56
30120140028065 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги ФОНКО КЛИМА ДОО експорт-импорт Скопје-во стечај Објава(Стечајна постапка) 01.09.2014 14:45:52
35020140003264 Друштво за услуги, производство и трговија ШКОРПИОН ГРУП увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на основање 01.09.2014 14:45:01
35020140003245 Друштво за производство, трговија и услуги БЛИЗНАК МАРКЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Струмица Упис на основање 01.09.2014 14:45:00
30520140002758 Друштво за производство,трговија и услуги ПАМПУР КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 01.09.2014 14:41:58
30520140002755 Друштво за производство,трговија и услуги ПАМПУР КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 01.09.2014 14:41:56
31020140002741 Друштво за производство, трговија и услуги ТО АНД КО ТРЕЈД ДОО Куманово Упис на промена 01.09.2014 14:33:42
30320140003863 Друштво за производство, трговија и услуги ХЕРМЕЛИЈА ДООЕЛ Охрид Упис на промена 01.09.2014 14:31:49
31020140002743 Друштво за трговија, производство, транспорт, изнајмување и услуги ДВОЈКА-СС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово с.Речица Претстечај (Претходна постапка) 01.09.2014 14:31:39
31020140002744 Друштво за производство трговија угостителство и транспорт ИСМЕТ-КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз с.Лопате Куманово Претстечај (Претходна постапка) 01.09.2014 14:30:52
30620140003251 Друштво за градежништво, трговија и услуги СЕАТ КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Градско Упис на бришење 01.09.2014 14:30:23
31020140002748 Друштво за трговија на големо со метали и метални руди МАКСАЛУС ДОО увоз-извоз Крива Паланка-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 01.09.2014 14:30:09
30120140028025 Друштво за спортски обложувалници и игри на среќа, трговија и услуги ЗЛАТНА КОПАЧКА - ЕДЕН ДОО Скопје Упис на промена 01.09.2014 14:30:03
30120140028067 Друштво за интернет трговија Ф.С.Ц.Е-трговија ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 01.09.2014 14:28:41
30120140027631 Друштво за интернет трговија Ф.С.Ц.Е-трговија ДООЕЛ Скопје Ликвидација 01.09.2014 14:28:41
30120140024266 Трговец поединец ДИМЧЕ ЈОРДАН ФИЛИПОВ ТП Штип Упис на бришење 01.09.2014 14:26:54
30320140003861 Трговско друштво за производство, трговија и услуги СОЛАРИС ДООЕЛ Охрид-во ликвидација Ликвидација 01.09.2014 14:26:00
30120140024269 ТП-ВАСЕ ПРОМ-Продавница за мешовита стока Ѓурчиновски Васил Ѓоре с.Ораше Богомила Упис на бришење 01.09.2014 14:24:20
30620140003246 Друштво за транспорт трговија производство земјоделство и услуги СУКАР КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на бришење 01.09.2014 14:23:06
30420140003547 Друштво за транспорт, трговија и услуги ПЕТРОВСКИ ОБЕН увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за корекција 01.09.2014 14:22:19
30620140003255 Друштво за производство, трговија, туризам и услуги ЕКСТРЕМЕ МАКЕДОНИЈА увоз-извоз ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 01.09.2014 14:21:21
30820140002012 Друштво за производство,трговија и услуги СЕНЗОР ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Мокрино Ново Село Претстечај (Претходна постапка) 01.09.2014 14:21:15
30520140002754 Друштво за превоз, производство, трговија и услуги ОКЕАН ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 01.09.2014 14:17:31
30120140024685 Друштво за производство и трговија на големо и мало МАГ-КОКТА Димче ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 01.09.2014 14:16:42
30120140027792 Друштво за превоз, трговија и услуги МАР ЖИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 01.09.2014 14:15:56
30120140024823 Приватна здравствена организација-специјалистичка ординација по гинекологија и акушерство Д-Р ТОМИСЛАВ ПЕТРЕСКИ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 01.09.2014 14:15:16
30320140003850 Друштво за трговија и услуги ИНТЕРАКТИВЕ СОЛУТИОНС ДООЕЛ Охрид Упис на промена 01.09.2014 14:08:26
30620140003247 Трговско друштво за угостителство и трговија ЏАКОМО Станџов Блажо ДООЕЛ Кавадарци Упис на бришење 01.09.2014 14:08:22
30320140003859 Друштво за производство трговија и услуги МАРЛИН КОМПАНИ увоз-извоз Лескоец Охрид ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 01.09.2014 14:06:49
1 2 3