Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30320150002552 Трговско друштво за трговија Добреска Нада ДИН -МОДРИЧ ДООЕЛ с.Враништа Струга Упис на бришење 03.09.2015 10:39:41
30320150002558 Занаетчија СВЕЌАР Воислав Џамбазов Охрид Упис на бришење 03.09.2015 10:38:58
30320150002560 Друштво за угостителство трговија и услуги НОВА ЧВРГА увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на промена 03.09.2015 10:38:07
30320150002559 Трговско друштво за производство,трговија и услуги МЈЕЛМА ДООЕЛ Струга Документ за корекција 03.09.2015 10:36:49
30320150002561 Друштво за трговија услуги и угостителство СРМ – Д & Т ДООЕЛ увоз-извоз Охрид-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 03.09.2015 10:20:51
30120150023183 Друштво за декорирање,трговија и услуги ИБРО ГИПС ДООЕЛ с.Кондово Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 03.09.2015 10:19:31
30620150002084 Друштво за производство, транспорт, шпедиција, услуги, трговија и угостителство ЕФС-АТРА ДОО увоз-извоз с.Ваташа Кавадарци Претстечај (Претходна постапка) 03.09.2015 10:16:53
35020150004713 Друштво за производство трговија и услуги ДАНИ & ДАМИР 2015 експорт-импорт ДООЕЛ Охрид Упис на основање 03.09.2015 10:15:00
35020150004712 Трговско друштво за производство трговија и услуги БОХЕМИЈА НИЧЕ увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Упис на основање 03.09.2015 10:15:00
30520150001689 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕСПИНА ДМИ КОМЕРЦ увоз - извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 03.09.2015 10:07:08
31520150000485 Друштво за производство,трговија и услуги БОБИ ЕУРОПЛАСТ ДООЕЛ с.Јосифово Валандово Документ за корекција 03.09.2015 10:06:00
30120150023238 Друштво за превоз, услуги, трговија и производство ТОНИ-ВИП-СЕРВИС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 03.09.2015 10:03:52
30120150023218 Друштво за трговија и услуги ХОТЕЛ СКАЈ БАР ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 03.09.2015 10:02:13
30120150023197 Друштво за трговија и услуги ПРИМА МЕБЕЛ ДОО Скопје Упис на промена 03.09.2015 09:57:11
30120150023242 Друштво за производство трговија и услуги ЕУРОМАЧ Владимир Гечев ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 03.09.2015 09:54:21
30120150023078 Друштво за градежништво, трговија и услуги ЛИМАК ДОО Скопје Упис на промена 03.09.2015 09:53:43
30120150023252 Друштво за производство,трговија и услуги ЕРЏАН ТРЕИД ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 03.09.2015 09:53:10
30120150023222 Приватна здравствена установа - Ординација по општа медицина ЕЛИФЕ Арачиново Документ за регистрирање на работно време 03.09.2015 09:50:59
30120150023213 АНАДОЛУ АЖАНСИ ТУРК АНОНИМ ШИРКЕТИ АНКАРА Подружница во Скопје Упис на промена 03.09.2015 09:47:55
30820150001537 Друштво за производство,трговија и услуги ХОЛИВУД увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Упис на бришење 03.09.2015 09:45:25
30820150001529 Друштво за производство,трговија и услуги ХОЛИВУД увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Судска Процедура - Стечај 03.09.2015 09:45:23
30220150002569 Друштво за производство трговија и услуги ГОРАН САГО ТЕКСТИЛ ДООЕЛ Тетово Упис на промена 03.09.2015 09:36:04
30820150001536 Друштво за трговија,производство и услуги ВИГОР-АС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Упис на бришење 03.09.2015 09:34:24
30820150001526 Друштво за трговија,производство и услуги ВИГОР-АС увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Судска Процедура - Стечај 03.09.2015 09:34:23
30120150023221 Друштво за производство трговија и услуги ТЕХНА ПЛУС-МД ДОО импорт-експорт Скопје Документ за регистрирање на работно време 03.09.2015 09:30:10
30120150023241 Друштво за производство,трговија и услуги ФРУТИ ПЛАНЕТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 03.09.2015 09:29:51
30620150002053 Друштво за производство трговија и услуги СОКОЛ извоз-увоз ДООЕЛ Велес Упис на промена 03.09.2015 09:29:22
30120150023236 Друштво за воздушна пловидба МАТ ЕРВЕЈС ДОО Скопје Судска Процедура - Стечај 03.09.2015 09:29:15
30120150023262 Друштво за странски јазици и преведувачки услуги ПОЛИО ЛИБРА НОВА ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 03.09.2015 09:27:20
30120150022617 Друштво за странски јазици и преведувачки услуги ПОЛИО ЛИБРА НОВА ДООЕЛ Скопје Ликвидација 03.09.2015 09:27:20
30420150002948 Трговско друштво за производство, трговија и услуги Грибовски Панде Д & И % увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на бришење 03.09.2015 09:26:18
30420150002947 Трговско друштво за производство, трговија и услуги Грибовски Панде Д & И % увоз-извоз ДООЕЛ Битола Судска Процедура - Стечај 03.09.2015 09:26:16
30120150023246 Студио МИО 1 Елена Теофил Тасевска Скопје Упис на промена 03.09.2015 09:25:38
30120150023251 Друштво за производство,трговија и услуги БОРДЕРЛЕС ТРЕЈДИНГ ЕВРОПА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 03.09.2015 09:25:12
31020150001672 Друштво за производство,трговија и услуги ЛЕДЕР ГАЛЕРИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 03.09.2015 09:20:51
30820150001535 Друштво за производство,трговија и услуги ГОЛД-ТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз с.Турново Босилово Упис на бришење 03.09.2015 09:19:28
30820150001525 Друштво за производство,трговија и услуги ГОЛД-ТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз с.Турново Босилово Судска Процедура - Стечај 03.09.2015 09:19:26
30820150001534 Друштво за производство,трговија и услуги КАФЕ БАР ПЛАН Б ДОО Струмица Упис на бришење 03.09.2015 09:10:01
30820150001524 Друштво за производство,трговија и услуги КАФЕ БАР ПЛАН Б ДОО Струмица Судска Процедура - Стечај 03.09.2015 09:09:59
30120150022971 Друштво за производство, трговија и услуги СНФ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 03.09.2015 09:09:52
30420150002946 Друштво за производство,трговија и услуги Цане Момирчевски ГОЛЕМ ИЗВОР увоз-извоз Битола ДООЕЛ Упис на промена 03.09.2015 09:03:53
30420150002944 Друштво за металопреработувачко производство, трговија, транспорт и услуги АГРО-ОПРЕМА увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 03.09.2015 09:03:27
30620150002017 Друштво за консалтинг, трговија и услуги ПРАВЕКО ДООЕЛ експорт-импорт Велес Упис на промена 03.09.2015 09:00:48
30820150001532 Друштво за производство,услуги и трговија ШЛУКАРА КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Радовиш Упис на бришење 03.09.2015 08:59:45
30820150001519 Друштво за производство,услуги и трговија ШЛУКАРА КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Радовиш Судска Процедура - Стечај 03.09.2015 08:59:44
30120150023219 Друштво за производство, инженеринг, градежништво, трговија и услуги АИМ ТРИ ДЕВЕЛОП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Ликвидација 03.09.2015 08:59:24
30120150023188 Друштво за транспорт, услуги, промет и меѓународна шпедиција ЈУ БА ДОО Скопје Ликвидација 03.09.2015 08:56:36
30820150001527 Друштво за трговија и услуги РЕД-ГВ ДООЕЛ Струмица Документ за регистрирање на работно време 03.09.2015 08:56:30
30120150022830 Друштво за трговија и услуги БРИЛЛИАНТ ИНВЕСТ ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 03.09.2015 08:52:48
30520150001695 Друштво за производство,трговија и угостителство на Максут Ракипи МАКС КОМЕРЦ 94 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 03.09.2015 08:51:14
30820150001522 Здружение за спорт фудбалски клуб КОНЧЕ БИРЛИК Конче Упис на основање 03.09.2015 08:42:00
30120150023229 Друштво за угостителство, трговија и услуги ЛУАН ВИВЕНДО ДООЕЛ Скопје Судска Процедура - Стечај 03.09.2015 08:39:03
35020150004711 Друштво за производство, трговија и услуги ЧАЕ ПРЕВОЗ ДООЕЛ увоз- извоз с. Блатец Виница Упис на основање 03.09.2015 08:30:01
30620150002058 ТП -ЗОР КОМЕРЦ-Трговија на мало Марика Ристо Димова Велес Упис на бришење 03.09.2015 08:22:43
35020150004704 Друштво за услуги училиште за странски јазици ЧЕТРБОКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 03.09.2015 08:15:02
35020150004702 Друштво за производство,трговија и услуги НЕФЕРТИТИ ДООЕЛ Делчево Упис на основање 03.09.2015 08:15:01
35020150004700 Друштво за приредување игри на среќа КЛАДИЛНИЦА БЕТ 90 ДООЕЛ Гостивар Упис на основање 03.09.2015 08:15:01
35020150004686 Друштво за транспорт, логистика, трговија и услуги МИТРЕВ ШПЕД ЕУРОПЕ ДООЕЛ увоз извоз Кавадарци Упис на основање 03.09.2015 08:15:01
30420150002940 Приватна здравствена установа-Ординација по општа стоматологија ДЕНТ-С Крани Ресен Упис на основање 03.09.2015 08:12:05
30120150023181 Бербер САЛОНСКИ Слаѓан Тихомир Здравков Скопје Упис на основање 03.09.2015 08:12:00
30120150023250 Друштво за земјоделство,трговија и услуги МЕРИС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Горно Оризари Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 02.09.2015 23:00:07
30120150023249 Друштво за земјоделство,трговија и услуги МЕРИС ТРЕЈД ДООЕЛ увоз-извоз с.Горно Оризари Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 02.09.2015 23:00:06
30120150023248 ТП МАЈ-КО-ВЕС авто такси Костадин Петре Ставрев Велес Документ за евидентирање на бришење на казна/санкција 02.09.2015 23:00:05
30820150001521 Ракометен клуб АСТРАИОН ХЕНДБОЛ Струмица Упис на основање 02.09.2015 16:42:06
31020150001675 Занаетчија ХЕПИ ЛЕЈДИ Марина Лазиќ Куманово Упис на основање 02.09.2015 16:42:05
30520150001699 Друштво за вршење на ветеринарна дејност, трговија и услуги ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА ДИМИТАР МОСКОВ ДОО Прилеп Упис на бришење 02.09.2015 16:37:22
30520150001698 Друштво за вршење на ветеринарна дејност, трговија и услуги ВЕТЕРИНАРНА СТАНИЦА ДИМИТАР МОСКОВ ДОО Прилеп Судска Процедура - Стечај 02.09.2015 16:37:21
30520150001686 Друштво за производство , трговија и угостителство РИ ЛЕНС ДООЕЛ увоз-извоз Прилеп Упис на промена 02.09.2015 16:10:26
30820150001531 Трговец Поединец ЛЕНЧЕ НИКОЛА ИЛИЕВА ТП Струмица Упис на бришење 02.09.2015 16:10:14
30820150001530 Трговец Поединец ЛЕНЧЕ НИКОЛА ИЛИЕВА ТП Струмица Судска Процедура - Стечај 02.09.2015 16:10:12
31020150001682 Индивидуален земјоделец МАТИЦА - ПЧЕЛА Бранко Божин Стаменковски Крива Паланка Упис на бришење 02.09.2015 16:08:50
30120150023187 Друштво за трговија и услуги ЕЛКОС ГРОУП ДОО експорт-импорт Скопје Shoqeri per tregti dhe sherbime ELKOS GROUP Shpk еksport-import Shkup Документ за регистрирање на работно време 02.09.2015 16:05:45
30120150023232 Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало ЗОКИ РОЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Судска Процедура - Стечај 02.09.2015 16:03:17
30120150023200 Друштво за производство и промет со сточарски и др.производи и услуги ЖИВКО БРАЈКОВСКИ Филе и др.ДОО увоз-извоз с.Трница Маврови Анови-во стечај Упис на промена 02.09.2015 15:58:48
31120150001360 Авто мото здружение ГОСТИВАР Гостивар Упис на промена 02.09.2015 15:57:55
31020150001681 Трговец поединец за поправка и продажба на компјутери ТП ВИТТО ЕЛЕКТРОНИКС Дејвид Стојне Цековски Крива Паланка Документ за регистрирање на работно време 02.09.2015 15:57:07
30120150023245 Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги МЕГА БИЛДИНГ ДОО експорт-импорт Скопје Документ за евидентирање на стечај на друг субјект 02.09.2015 15:54:44
30120150023235 Друштво за производство и промет СЕМОС ЕНЕРГЕТИКА ДОО Скопје-во стечај Судска Процедура - Стечај 02.09.2015 15:54:44
30120150023203 Друштво за контрола на квалитет и квантитет за нафта,нафтени деривати и други стоки СЕЈБОЛТ ПАН АДРИАТИКА ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 02.09.2015 15:54:11
30420150002945 Трговско друштво за производство, трговија и услуги Грибовски Панде Д & И % увоз-извоз ДООЕЛ Битола Претстечај (Претходна постапка) 02.09.2015 15:54:01
31120150001359 Друштво за градежништво, трговија и услуги, Владо Белески БЕМОС-В ДООЕЛ Кичево-во стечај Судска Процедура - Стечај 02.09.2015 15:53:52
30120150022996 Друштво за производство, трговија и услуги, увоз-извоз ЕУРОПЕЈА Мира ДООЕЛ Скопје Упис на промена 02.09.2015 15:53:29
30120150023233 Студио МИО 1 Елена Теофил Тасевска Скопје Упис на промена 02.09.2015 15:52:14
30120150023228 Приватна здравствена установа-ординација по педијатрија Др.Светлана Смугреска Скопје Упис на промена 02.09.2015 15:50:07
30120150023171 Друштво за трговија со здрава храна и пијалаци ХЕЛТИКО ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 02.09.2015 15:48:35
30120150023206 Друштво за трговија и услуги СПОРТ ВИСИОН ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 02.09.2015 15:48:18
30120150023220 Колонијал ДАКА ПРОМ ТП Садија Мехмедин Ризвановиќ с.Батинци Студеничани Упис на бришење 02.09.2015 15:47:13
30120150023212 Друштво за трговија и услуги НЕУ МАСТЕР ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 02.09.2015 15:46:11
35020150004699 Друштво за угостителство,трговија,услуги и производство БЕЛА АРТ ТРИ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на основање 02.09.2015 15:45:01
35020150004682 Друштво за производство трговија и услуги БАБА ПОДГОРЦИ ДООЕЛ увоз-извоз Подгорци Струга Упис на основање 02.09.2015 15:45:00
30120150023194 Друштво за производство, трговија и услуги и превоз СПЕКТАР-ИНК Сашо ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје Судска Процедура - Стечај 02.09.2015 15:44:46
30620150002081 Занаетчија Автосервис БОРЧЕ-БС Силев Орце Борче Велес Упис на основање 02.09.2015 15:44:00
30120150023189 Домашни ракотворби ДРАМА-КНЕЗ Ивана Мирко Кнез Скопје Упис на основање 02.09.2015 15:42:01
30120150023240 ЦЕНТАР ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ Скопје Документ за корекција 02.09.2015 15:41:33
30820150001528 Друштво за производство,трговија и услуги МАТРЕЈД ДООЕЛ Радовиш Упис на промена 02.09.2015 15:41:15
30920150001367 Друштво за производство,трговија и услуги ТЕА ФЕШН ГРУП ДООЕЛ Кочани Судска Процедура - Стечај 02.09.2015 15:41:06
30220150002566 Друштво за производство,транспорт,трговија и книговодствени услуги МСС-КОНТ MSS-KONT ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 02.09.2015 15:41:02
30420150002941 Друштво за производство,услуги и трговија на големо и мало АЛТОНА ДООЕЛ Јонче увоз-извоз с.Беранци,Могила-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 02.09.2015 15:36:58
31020150001680 Друштво за производство трговија и услуги ИП СИСТЕМС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Документ за регистрирање на работно време 02.09.2015 15:30:36
30420150002938 Друштво за производство,услуги и трговија КАЈ ШТУРЕЦОТ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 02.09.2015 15:15:59
1 2 3 4 5 6