Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020150000588 Друштво за трговија и услуги САЊА-ПАНЧЕ СП 2015 ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.01.2015 16:59:59
35020150000577 Друштво за трговија и услуги НЕКСТ АУТО СЕЛЕКТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 28.01.2015 16:59:58
30120150001786 Друштво за трговија на големо и мало ЕУРО - ЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 28.01.2015 16:27:30
30120150001787 Друштво за транспорт, трговија и услуги БАДЕН Мерсад ДОО експорт-импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 28.01.2015 16:26:36
30120150001726 Друштво за филмска продукција и дистрибуција КАТ ПРОДУКЦИЈА ДОО Скопје Упис на промена 28.01.2015 16:22:08
30120150001793 АДВОКАТ ТОМИСЛАВ МИЦЕВСКИ Скопје Упис на промена 28.01.2015 16:16:54
35020150000580 Друштво за производство, трговија и услуги КАСА КОМПАНИ ИНЦ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.01.2015 16:14:58
30120150001743 Друштво за промет и услуги ЈУНИТИ ХОСТЕЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 16:13:50
30120150001703 Друштво за такси превоз, трговија и услуги КРКИ АГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Судска Процедура - Стечај 28.01.2015 16:11:21
30120150001782 Друштво за производство, трговија и услуги ГАЛКА ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 28.01.2015 16:05:10
30120150001796 Министерство за финансии-Управа за финансиско разузнавање Скопје Упис на промена 28.01.2015 15:58:23
30120150001724 Друштво за транспорт и услуги ТРАНСМОБИЛ ШПЕД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 15:52:24
30120150001749 Трговец поединец ТП ЉУБО Љубиша Драги Каевски Скопјe Упис на промена 28.01.2015 15:50:16
30120150001764 Друштво за трговија и услуги АМИР-МИЉИ ДООЕЛ експорт-импорт Грчец Сарај Упис на промена 28.01.2015 15:49:38
30120150001772 Друштво за производство трговија и услуги ГОЛД КАКАО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 15:47:47
30120150001722 Друштво за производство,трговија и услуги ХАНАХ ТЕКС КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.01.2015 15:47:08
30120150001766 Друштво за угостителство, промет и услуги ЦВЕТКОВО МЕАНЧЕ ЈУНИОР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 15:46:52
30220150000354 Друштво за производство,трговија и услуги ЦАМИ ТЕКС КОМ ДООЕЛ с.Шипковица Тетово-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 28.01.2015 15:43:08
30220150000352 Друштво за производство, трговија и услуги РЕСТОРАН ДИМОСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 28.01.2015 15:34:28
30120150001587 Друштво за производство, трговија и услуги АЛСАС САШО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.01.2015 15:26:59
30120150001487 Трговско радиодифузно друштво-Оператор за кабелска мрежа ГИВ ДООЕЛ Гостивар Упис на промена 28.01.2015 15:25:22
30120150001788 Друштво за градежништво и трговија ОБЕРОН Сања ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 28.01.2015 15:25:01
30120150001715 Друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз КОНСИМЕКС Ташко ДООЕЛ Скопје Судска Процедура - Стечај 28.01.2015 15:24:00
30120150001258 Друштво за градежништво, услуги и трговија ПАН МОНТИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.01.2015 15:23:14
30120150001725 Друштво за транспорт, трговија и услуги ЛИОН ИНТЕРНАЦИОНАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 15:21:20
30220150000351 ТП ШИПКА Овластен стечаен управник Ѓоко Владимир Стојковски-Тетово Упис на промена 28.01.2015 15:20:43
30120150001723 Друштво за производство, трговија и услуги БРАЌА ШАТРИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 15:20:39
30220150000349 Друштво за производство, трговија и услуги КАРО СЈС ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 28.01.2015 15:18:45
30220150000348 Друштво за производство, трговија и услуги АЛУ-СИСТЕМ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 28.01.2015 15:16:37
30220150000347 Друштво за производство,трговија и услуги ДЕН И НОЌ Благоја ДООЕЛ Експорт-Импорт,Тетово Упис на промена 28.01.2015 15:10:56
30220150000346 Друштво за производство,градежништво,транспорт,трговија и услуги ЕЗБ ЕУРО ПЛАСТ ДООЕЛ експорт-импорт с.Желино, Желино Упис на промена 28.01.2015 15:09:11
30120150001608 Центар за подучување странски јазици, компјутери и преводи ЛИНГВАФАН ПЛУС ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Ликвидација 28.01.2015 15:08:42
30220150000345 Друштво за превоз на патници,трговија,и туристички услуги ШАРР ТРАВЕЛ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 28.01.2015 15:03:07
30220150000344 Друштво за производство, трговија и услуги ТИННИ ТЕРМ ДООЕЛ експорт-импорт Желино,Желино Упис на промена 28.01.2015 15:02:33
30220150000343 Друштво за производство,трговија и менувачки работи ЗЕКО ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на бришење 28.01.2015 15:01:15
30120150001676 Друштво за производство, промет и услуги ГОРД САН КОМЕРЦ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.01.2015 15:01:12
35020150000590 Друштво за производство, трговија и услуги АРБЕРИА МАРКЕТ увоз - извоз ДОО с. Црнилиште, Долнени Упис на основање 28.01.2015 14:59:58
30220150000342 Друштво за производство, трговија и услуги ВЕНОМ ИНСАЈД увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 28.01.2015 14:56:04
30120150001792 Друштво за производство, трговија и услуги ЛУКСОР ГРУП ДОО Скопје Упис на бришење 28.01.2015 14:49:32
30120150001716 Друштво за производство, трговија и услуги ЛУКСОР ГРУП ДОО Скопје Ликвидација 28.01.2015 14:49:31
35020150000589 Друштво за трговија и услуги ПАНЧЕ-СОЊА ПС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.01.2015 14:44:59
30120150001768 Друштво за производство, трговија и услуги ЕРАСМУС ИНВЕСТМЕНТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.01.2015 14:09:26
30120150001773 Друштво за промет и услуги СОЈА ТЕКСТИЛ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.01.2015 14:04:06
30120150001565 Трговско друштво за производство,трговија и услуги ГАЦО КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 14:03:36
30120150001663 Друштво за производство, трговија и услуги МЕГА МЕБЕЛ ГРУП ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.01.2015 14:03:31
30120150001777 Група избирачи - Изборна кампања Претседателски избори 2014 проф.д-р Зоран Поповски -Претседателски кандидат Упис на промена 28.01.2015 13:55:01
30120150000878 Друштво за градежништво и услуги БИЛА ЕУРОПЕАН ЦОНСТРУЦТИОН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Ndermarја per ndertim dhe sherbime BILLA EUROPEAN CONSTRUCTION SHPKNJP ekport-import Shkup Упис на промена 28.01.2015 13:54:56
30120150001696 Друштво за угостителство, трговија и услуги УНА МАЏИА ГРАНДЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:49:58
30120150001556 Друштво за производство,трговија и услуги БАГИ-КОМЕРЦ Благица ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:47:31
30120150001697 Научно здружение на ЕНДОКРИНОЛОЗИТЕ И ДИЈАБЕТОЛОЗИТЕ на Македонија Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:46:04
35020150000485 Друштво за превоз,производство,трговија и услуги ФИЛИП ТРАНС ШПЕД КОРП ДООЕЛ увоз-извоз с.Ваташа Кавадарци Упис на основање 28.01.2015 13:44:59
30120150001706 Друштво за трговија и услуги СТЕАМЦЛЕАН ИНТ.ДОО Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:41:34
30120150001655 Млекарница АНА ТП Димитар Никола Кукулев Скопје Претстечај (Претходна постапка) 28.01.2015 13:40:15
30120150001638 АДВОКАТ БИЛЈАНА ИВАНОВА Струмица Упис на промена 28.01.2015 13:39:16
30120150001698 Друштво за производство, трговија и услуги ТО-МИЛ 2012 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:32:43
30120150001709 Друштво за производство, трговија и услуги КОМПАНИЈА АНИ-МОНИ ЕЛИТ ДООЕЛ Експорт Импорт Скопје Судска Процедура - Стечај 28.01.2015 13:30:08
30120150001679 Друштво за превоз трговија и услуги ЗМАЈ БП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 28.01.2015 13:29:39
30120150001688 Друштво за трговија на големо и мало со производи од текстил,галантерија увоз-извоз ДАМС ФЕШН 2013 ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:29:16
30120150001684 Друштво за производство, трговија и услуги БОЛИД - РАДЕ експорт-импорт ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 28.01.2015 13:29:12
30120150001752 Таксист КЕНАН ФИАТ ТП Кенан Исљам Исламовски Скопје Претстечај (Претходна постапка) 28.01.2015 13:28:27
30120150001704 Друштво за трговија и услуги АУТО ДИЈАГНОСТИК ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:27:17
30120150001616 Адвокатско друштво ПОЛЕНАК Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:22:40
30120150001699 Политичка партија АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:20:37
30120150001673 Друштво за производство, трговија и услуги БИЛДИНГ КАПИТАЛ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:20:09
30120150001652 Друштво за производство, трговија и услуги БЛИЗНАЦИ 2Х2 ЈТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:19:43
30120150001692 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Јани Лукровски бр.10 Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:19:24
30120150001729 Здружение Едукативен центар за унапредување на правниот систем за јавни набавки - ПРОКУРАРЕ Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:19:06
35020150000579 Друштво за производство, трговија и услуги БАСАНО-УФИ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.01.2015 13:14:59
30120150001586 Друштво за спортски и модерни танци АКТИВ ФОЛКЛОР ДОО Скопје Упис на промена 28.01.2015 13:10:06
35020150000585 Друштво за угостителство,трговија и услуги ТИТИНИТИ ДООЕЛ Тетово Упис на основање 28.01.2015 12:59:59
30120150001656 Друштво за производство,трговија и услуги ТЕХНОМИКС ДОО Експорт-Импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 28.01.2015 12:59:20
30120150001653 Друштво за трговија, производство и услуги ВОЛАРИ СТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 28.01.2015 12:54:21
35020150000584 Друштво за производство,трговија и услуги БЕС-ОИЛ КОМПАНИ ДООЕЛ експорт-импорт Мала Речица,Тетово Упис на основање 28.01.2015 12:00:00
35020150000575 Друштво за трговија и услуги ПАЛАДИУМ КОМЕРЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на основање 28.01.2015 11:45:00
35020150000284 Друштво за консалтинг, менаџмент и услуги ГРЕЕН ЛЕВЕЛ ЕНЕРЏИ ИНСТИТУТ ДОО Скопје Упис на основање 28.01.2015 11:45:00
30120150001599 Друштво за трговија и услуги ФЕЈТОН ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 28.01.2015 11:11:45
31020150000204 Друштво за образование на возрасни и деца ТОСКА ДООЕЛ Куманово Упис на бришење 28.01.2015 10:46:34
31020150000202 Друштво за образование на возрасни и деца ТОСКА ДООЕЛ Куманово Ликвидација 28.01.2015 10:46:33
30120150001180 Здружение за афирмација на макетарското хоби МАКЕТАРСКИ КЛУБ Скопје Упис на основање 28.01.2015 10:44:00
30120150001079 Друштво за трговија и услуги НО ЛИМИТ ФАН ПЕТ ДЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 10:31:35
30120150001669 Самостоен уметник-Академски сликар ТП ИРЕТАН-АРТ Танко Никола Саревски Скопје Упис на промена 28.01.2015 10:30:39
35020150000559 Друштво за информатичка технологија НОЕМА СМАРТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.01.2015 10:30:00
30120150001659 ОПЕРАЦИЈА МИЛОСРДИЕ Шведска,Подружница Скопје Упис на промена 28.01.2015 10:28:32
35020150000578 Друштво за производство,трговија и услуги ХЕРБА ВАЛЕНТИС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 28.01.2015 10:15:00
35020150000568 Друштво за енергетска контрола, проектирање, градба и инженеринг ДИМЕНЗИЈА ДОО Тетово Упис на основање 28.01.2015 10:15:00
30120150000456 Друштво за трговија и услуги НОВИ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 10:08:35
30120150001306 Истражувачко здружение на студенти географи ПРИРОДНИК Скопје Упис на промена 28.01.2015 10:04:54
30220150000339 Трговец поединец за трговија на мало Туфекчи Исмаил Таип ТУФЕК-КОМЕРЦ Кичево ТП Упис на промена 28.01.2015 09:54:23
30220150000336 Приватна здравствена установа-аптека БЛИНИ Тетово Документ за регистрирање на работно време 28.01.2015 09:53:10
30220150000332 Друштво за транспорт,трговија и услуги ДАТАКОМ-ЕДА ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 28.01.2015 09:52:37
30220150000338 Друштво за транспорт,трговија и услуги АВТОМИТЕ-ТРАНСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на промена 28.01.2015 09:51:14
30120150001646 Друштво за трговија и услуги Д.С.ИНЖЕЊЕРИНГ-МК ДОО Скопје Упис на промена 28.01.2015 09:50:02
30120150001609 Друштво за информатичка технологија КОСМИК ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОО Скопје Упис на промена 28.01.2015 09:48:15
30220150000337 Друштво за производство,трговија и услуги ФРЕНД-ТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз с.Брвеница,Брвеница Упис на промена 28.01.2015 09:45:51
30220150000334 ТП Железарија ЏЕРМО Али Меџаит Зилбеари Тетово Упис на промена 28.01.2015 09:40:04
30120150000613 Друштво за трговија и услуги ДЕЛТА СПАРК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 28.01.2015 09:39:36
30220150000331 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги БУРИМИ-МА ДООЕЛ експорт-импорт,Тетово Упис на промена 28.01.2015 09:34:49
30220150000335 Приватна здравствена установа-аптека КЕМОФАРМАЦИЈА ЕМ Тетово Упис на промена 28.01.2015 09:31:21
30220150000333 ТП за производство на бели пецива и бурек ФЛОРИДА-КИМ Ашим Невзат Фејзулаи Гостивар Упис на промена 28.01.2015 09:29:48
30120150001647 Трговец поединец ПИЈАНИСТ ТРПЧЕСКИ - Симон Ѓорѓија Трпчески ТП Скопје Упис на промена 28.01.2015 09:22:48
1 2 3 4 5 6 7 8