Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30320150000827 Друштво за услуги и промет на Сашо Завојчески СВЕТЛАНА Охрид ДООЕЛ Упис на промена 06.03.2015 15:02:54
30420150001038 Здружение за европска интеграција ЕВРОПСКА ГЛЕДНА ТОЧКА Битола Упис на промена 06.03.2015 15:00:49
30120150006796 Продажба на мало на погребална опрема БРАН ТП Бошко Александар Кољевиќ с.Кучевиште Чучер - Сандево Упис на промена 06.03.2015 14:56:07
30920150000489 Друштво за производство, трговија и услуги ЕСЕНС КОЗМЕТИК ДООЕЛ Кочани Документ за регистрирање на работно време 06.03.2015 14:48:35
30820150000556 Друштво за производство,трговија,транспорт, услуги и угостителство РИВА-КАМПАРИ увоз-извоз ДООЕЛ с.Радичево Василево Упис на промена 06.03.2015 14:46:10
31020150000551 Друштво за производство трговија и услуги ОРХИДЕЈА-ИНЕС ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 06.03.2015 14:39:47
31020150000547 Друштво за производство, трговија и услуги АУТО АВАНГАРДЕ ДОО увоз-извоз Крива Паланка Упис на промена 06.03.2015 14:37:54
31020150000541 Друштво за туризам,трговија,посредување и угостителство ФИКРЕТ-ТУРИЗАМ ДООЕЛ Куманово Упис на промена 06.03.2015 14:35:54
31020150000561 Друштво за производство трговија и услуги ИПТВ-НЕТ ДОО Куманово Упис на промена 06.03.2015 14:35:12
31020150000574 Друштво за производство трговија и услуги ДЕБИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово Упис на бришење 06.03.2015 14:33:31
31020150000533 Друштво за производство трговија и услуги ДЕБИ ДООЕЛ експорт-импорт Куманово Ликвидација 06.03.2015 14:33:30
31020150000572 Друштво за производство,транспорт,трговија и услуги ЧЕ-ДА ИНЖЕНЕРИНГ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 06.03.2015 14:32:21
31020150000571 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги КАЛАЈА&СЛ ДООЕЛ - с.Слупчане, Липково Упис на промена 06.03.2015 14:31:54
30120150003707 Друштво за производство, трговија и дистрибуција РЕХАУ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 06.03.2015 14:29:36
30220150000911 Јавно трговско друштво за производство трговија и услуги АПОЛО-1 Павле Софрониоски и др.увоз-извоз Тетово Упис на бришење 06.03.2015 14:29:02
30220150000849 Јавно трговско друштво за производство трговија и услуги АПОЛО-1 Павле Софрониоски и др.увоз-извоз Тетово Ликвидација 06.03.2015 14:29:01
30420150001102 Друштво за трговија, производство и услуги БЕЛЕК МОДА БЕЛЕК увоз-извоз ДООЕЛ Битола Документ за регистрирање на работно време 06.03.2015 14:26:22
35020150001443 Автопревозник ТП РАЗИФЕ РВД Разифе Вели Далипи Гостивар Упис на основање 06.03.2015 14:15:03
35020150001440 Друштво за производство, трговија и правни услуги ЈУРИСТ КОНСАЛТИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на основање 06.03.2015 14:15:03
35020150001424 Друштво за трговија производство и услуги МР ВАШ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 06.03.2015 14:15:03
35020150001412 Друштво за угостителство, трговија ио услуги ТУРКИШ ДОНЕР 2015 ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 06.03.2015 14:15:03
35020150001387 Друштво за производство и трговија ШИШКОВИ – Д ДООЕЛ извоз-увоз Неготино Упис на основање 06.03.2015 14:15:02
35020150001305 Друштво за трговија и услуги СИМБУ ФОАМ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 06.03.2015 14:15:02
30920150000486 Друштво за производство,трговија и услуги БЛАГОЈА-ДЕЛ ДООЕЛ извоз-увоз Делчево-во ликвидација Ликвидација 06.03.2015 14:13:00
30620150000780 Заедница на сопственици на станбена зграда на ул.Булевар Македонија бр.3 влез 1 Кавадарци Упис на промена 06.03.2015 14:05:47
30120150006515 Друштво за производство, градежништво, трговија и услуги КАЈНАК ИБ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 06.03.2015 14:05:13
30120150006840 Приватна здраствена установа-ординација по општа стоматологија ЛИСИЧЕ Скопје Упис на бришење 06.03.2015 14:04:28
30120150005536 Приватна здраствена установа-ординација по општа стоматологија ЛИСИЧЕ Скопје Ликвидација 06.03.2015 14:04:28
30520150000624 Друштво за меѓународен транспорт, промет и услуги ЛУКАР ТРАНСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 06.03.2015 14:02:36
30120150003828 Друштво за производство, трговија и услуги ОТО-МЕДИКАЛ ВБЦ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 06.03.2015 14:02:17
30120150005992 Друштво за производство, трговија и услуги ИНТЕР СЕКЈУРИТИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 06.03.2015 14:01:02
30120150006802 Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги МИЧУРИН - ЗАМАК ДОО Скопје Упис на промена 06.03.2015 13:57:30
30120150006793 Друштво за производство, трговија и услуги БАЗАРО ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 06.03.2015 13:56:14
30120150005993 Студио ВИ Викторија Дракче Павловска Скопје Документ за регистрирање на работно време 06.03.2015 13:55:03
30120150005958 Друштво за трговија и услуги ДНА АННИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 06.03.2015 13:54:58
30120150006747 Друштво за трговија на големо и мало и услуги ТИНЕКС-МТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 06.03.2015 13:53:14
30120150006795 Друштво за производство трговија и услуги РАМ-ФЛОВЕР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 06.03.2015 13:52:49
30120150006838 Друштво за производство,трговија и услуги МАЛ АЛТАН ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 06.03.2015 13:50:51
30120150005167 Друштво за производство,трговија и услуги МАЛ АЛТАН ДООЕЛ Скопје Ликвидација 06.03.2015 13:50:51
30520150000628 Друштво за производство, трговија и услуги АЛМА ХРИСТИ КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ с.Мало Коњари Прилеп Документ за регистрирање на работно време 06.03.2015 13:49:56
30120150005968 Друштво за производство, трговија и услуги ВЕЛУРФЛОК-1 увоз-извоз ДОО Скопје Упис на промена 06.03.2015 13:48:50
30920150000487 Друштво за производство,трговија и услуги АДЕ-СЕ ДООЕЛ увоз-извоз Делчево Упис на промена 06.03.2015 13:46:58
30120150003709 Друштво за градежништво, трговија, менаџмент и услуги ЕУРОПИАН ЕЈЕ ХОСПИТАЛ ДОО Скопје Упис на промена 06.03.2015 13:46:39
30220150000909 Друштво за градежништво,трговија и услуги БАРДХИ-АБ ДООЕЛ Тетово Упис на промена 06.03.2015 13:46:35
30520150000593 Друштво за производство, трговија и услуги СВЕЖА РИБА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 06.03.2015 13:46:35
30620150000781 Трговско друштво за производство,трговија,угостителство и услуги МИН-ЕКС Петре ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Документ за регистрирање на работно време 06.03.2015 13:46:29
30120150006779 Друштво за производство, трговија и услуги ПРОВИТАНА М ДООЕЛ Скопје Упис на промена 06.03.2015 13:45:43
35020150001425 Друштво за производство, трговија и услуги СТОН БРАУН ПЛУС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 06.03.2015 13:45:02
35020150001404 Друштво за транспорт, трговија и услуги ТОМОВСКИ ЕКСПРЕС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 06.03.2015 13:45:02
35020150001294 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги СКОПЈЕ СТИЛ ДОО експорт-импорт Скопје Упис на основање 06.03.2015 13:45:02
30120150004449 Друштво за транспорт, трговија и услуги МАКСИ ТРАНС ЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 06.03.2015 13:43:57
30520150000615 Друштво за производство, услуги, транспорт и трговија ДАКИ ПРОИЗВОДСТВО ДООЕЛ увоз-извоз с.Беровци, Прилеп Упис на промена 06.03.2015 13:43:00
30620150000737 Месарница НИНО-ПЕРЧИНКОВА Ѓорѓи ЗОРИЦА,ТП Велес Упис на бришење 06.03.2015 13:38:34
30320150000826 Трговско друштво за производство трговија и услуги Усејни Исни БЛЕРИ ДООЕЛ Струга Упис на бришење 06.03.2015 13:35:42
30320150000810 Трговско друштво за производство трговија и услуги Усејни Исни БЛЕРИ ДООЕЛ Струга Ликвидација 06.03.2015 13:35:41
30820150000554 Друштво за трговија и услуги АТАНТРИКС ДООЕЛ Струмица Упис на промена 06.03.2015 13:32:32
31520150000057 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги АМПЕЛИДА ДООЕЛ Кавадарци Упис на промена 06.03.2015 13:32:27
30520150000627 Друштво за производство, промет и услуги 2000-ОЛИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на бришење 06.03.2015 13:30:30
30520150000626 Друштво за производство, промет и услуги 2000-ОЛИГОР увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Судска Процедура - Стечај 06.03.2015 13:30:28
30820150000555 Друштво за производство,трговија и услуги НИНЕКС ДООЕЛ Струмица Документ за регистрирање на работно време 06.03.2015 13:29:25
30820150000534 Друштво за производство,трговија и услуги МАРКЕТПРОМЕТ-ЕЛЕКТРИК увоз-извоз ДООЕЛ Ново Село Упис на промена 06.03.2015 13:28:37
30920150000488 Друштво за производство ,трговија и услуги БОРЧЕ ТОМОС ДООЕЛ Оризари Кочани Упис на бришење 06.03.2015 13:28:14
30920150000490 Друштво за производство, трговија и услуги ПЕБЛ ДООЕЛ Кочани Документ за регистрирање на работно време 06.03.2015 13:24:56
30920150000492 Друштво за производство,трговија и услуги МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО Виница Упис на промена 06.03.2015 13:23:08
30320150000825 Друштво за производство трговија и консалтинг ХИРЦБЕРГ КОНСАЛТИНГ ДОО с.Велгошти Охрид Упис на промена 06.03.2015 13:20:34
30620150000777 Друштво за производство,трговија и услуги САНТОС Јованче ДООЕЛ Неготино Упис на промена 06.03.2015 13:19:07
30620150000778 Друштво за производство,промет и услуги РИВАЛ Васил ДООЕЛ увоз-извоз Богданци Документ за регистрирање на работно време 06.03.2015 13:16:21
30120150006543 Синдикална организација при АД Трансбалкан Гевгелија Упис на бришење 06.03.2015 13:15:31
30320150000824 Друштво за услуги трговија и производство ИГОР 2007 увоз-извоз ДООЕЛ с.Лескоец Охрид Упис на промена 06.03.2015 13:15:27
30620150000779 Занаетчија ПОП КОЧ-Сервис Марјанчо Поп-Кочов Велес Документ за регистрирање на работно време 06.03.2015 13:15:00
30320150000823 Производствено,трговско и услужно друштво Тефик Рика и др. РИКА-1 увоз-извоз Струга ЈТД Документ за регистрирање на работно време 06.03.2015 13:08:25
30920150000485 Друштво за производство,трговија и услуги ВИС ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Русиново Берово Упис на промена 06.03.2015 13:02:41
30120150002320 ПРОАЛАРМ ХР - ПРЕТСТАВНИШТВО Скопје Упис на бришење 06.03.2015 12:57:14
30120150006824 Јавно трговско друштво за трговија,производство и услуги Орхан Усеин и др. ЏАНСАН увоз-извоз, Охрид ЈТД Документ за евидентирање на казна/санкција 06.03.2015 12:56:01
30120150006823 Јавно трговско друштво за трговија,производство и услуги Орхан Усеин и др. ЏАНСАН увоз-извоз, Охрид ЈТД Документ за евидентирање на казна/санкција 06.03.2015 12:56:01
30920150000484 Друштво за производство,трговија и услуги МЕБЕЛ ТРЕЈД ДОО Виница Упис на промена 06.03.2015 12:55:34
30120150004090 Приватно друштво со ограничена одговорност Балласт Недам Еколошки Инженеринг Б.В. -ПОДРУЖНИЦА Скопје-во ликвидација Ликвидација 06.03.2015 12:52:28
30920150000483 Друштво за производство, трговија и услуги КОНВИГО ДООЕЛ увоз-извоз Кочани Упис на промена 06.03.2015 12:50:03
30120150003120 Друштво на ФИЗИЧАРИТЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 06.03.2015 12:49:21
30120150005942 Друштво за угостителство, туризам и услуги МАКОТЕН ДООЕЛ Гевгелија Упис на промена 06.03.2015 12:46:22
30120150006783 ДРУШТВО ЗА ТУРИЗАМ И УГОСТИТЕЛСТВО "УНИОН" Д.О.О.-во стечај Судска Процедура - Стечај 06.03.2015 12:37:55
30920150000476 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица-заштитно друштво за производство,трговија и услуги ФИЛАДЕЛФИЈА ДООЕЛ Кочани Упис на промена 06.03.2015 12:36:25
30520150000623 Друштво за производство, промет и услуги АН-БО ПРОМЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 06.03.2015 12:35:37
30520150000622 Друштво за производство, промет и услуги ВУЛКАН КОМПАНИ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 06.03.2015 12:32:59
30920150000482 Друштво за производство,трговија и услуги КИК-ПРОМ ДООЕЛ увоз-извоз Чешиново Упис на промена 06.03.2015 12:32:17
30120110051157 Здружение на граѓани НОВА ЛИНИЈА Скопје Упис на промена 06.03.2015 12:31:17
30220150000908 Друштво за производство, промет и услуги ДОБРОШТЕ ЏЕЉО ДООЕЛ извоз-увоз Доброште Теарце Упис на бришење 06.03.2015 12:25:06
30220150000907 Друштво за производство, промет и услуги ДОБРОШТЕ ЏЕЉО ДООЕЛ извоз-увоз Доброште Теарце Ликвидација 06.03.2015 12:25:05
30120150006767 Друштво за производство,трговија и услуги МОДЕН САЛОН ЖАКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Судска Процедура - Стечај 06.03.2015 12:18:43
30120150006778 Друштво за производство,промет и услуги АГРОМЕХАНИКА Г.ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 06.03.2015 12:18:09
30120150006737 Друштво за производство,трговија,угостителство и туризам Р.М. РИСТЕСКИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 06.03.2015 12:16:12
30120150006768 Друштво за производство,трговија и услуги БЕЛИТА КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје-во ликвидација Ликвидација 06.03.2015 12:15:16
35020150001432 Друштво за производство, трговија и услуги ФЕНИКС-ПЕЦЕ РА увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 06.03.2015 12:15:02
35020150001409 Друштво за производство,трговија и услуги ЈУНИОР ДАМ ДООЕЛ Делчево Упис на основање 06.03.2015 12:15:01
30120150003116 БАБКОК БОРЗИГ ШТАЈНМИЛЕР ГМБХ - Подружница Скопје Упис на промена 06.03.2015 12:10:41
30120150003736 Здружение на граѓани за развој и унапредување на козарството БЕЛАШНИЦА Скопје-во ликвидација Ликвидација 06.03.2015 12:08:13
30120150005971 Друштво за производство и промет со здрава храна ВИТАЛИА Никола и др.ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 06.03.2015 12:07:38
30120150006532 Друштво за производство, трговија и услуги БАСКО ТРЕЈД 2014 ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 06.03.2015 12:04:29
30120150006744 Друштво за промет и услуги ДЕМАКС НОВА ИНТ ДОО извоз-увоз Скопје Упис на промена 06.03.2015 12:02:31
30120150006533 Друштво за трговија, занаетчиски и лични работи БУЧ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 06.03.2015 12:01:20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...