Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020180021882 Друштво за земјоделство,производство,трговија,угостителство и услуги ТЕХНО-БИТ ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт с.Сушица Гостивар Упис на основање 21.09.2018 17:00:01
35020180021879 Друштво за производство трговија и услуги ОМЕГА-ФИЛИГРАН ДООЕЛ Куманово Упис на основање 21.09.2018 17:00:01
35020180021830 Друштво за трговија и услуги МЕТРОК ДЕВЕЛОПМЕНТ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.09.2018 16:45:01
30120180015368 Чевлар БОМАСИ-ШПАНАЦ Иван Божин Јовановски Скопје Упис на основање 21.09.2018 16:44:05
35020180021824 Друштво за трговија и услуги МШХ-АВМ ДООЕЛ Струга Упис на основање 21.09.2018 16:15:01
30620180000576 Приватна здравствена установа - Ординација по општа стоматологија ДЕНТАЛ СТУДИО С Велес Упис на основање 21.09.2018 16:14:04
35020180021656 Друштво за производство, промет и услуги СКАНПЕЛ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп - во ликвидација Ликвидација 21.09.2018 15:46:23
35020180021914 Друштво за производство трговија и услуги АКВА КЛИН ИНВЕСТ ДООЕЛ с.Велгошти Охрид Упис на промена 21.09.2018 15:45:28
35020180021837 Друштво за трговија, услуги и угостителство ЕЛ ГРАНДЕ ГРУП ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 15:34:25
35020180021767 Друштво запроизводство, трговија и услуги ДОКОМОДЕРНА ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.09.2018 15:33:53
31120180000514 Занаетчија Фризерски салон ПЕНДО ЛУКС Фатмире Исеин Јакупи Гостивар Упис на промена 21.09.2018 15:33:28
35020180021888 Друштво за промет и услуги ВАНГУАРД МЕДИА СОЛУТИОНС ДОО Скопје Упис на промена 21.09.2018 15:31:24
35020180021747 Друштво за угостителство и трговија СИЛК ИНВЕСТ ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.09.2018 15:30:20
35020180021855 МАРКЕТ ТП АНАНАС-СЕ Севим Исмаилхаки Сулејмани Гостивар Упис на основање 21.09.2018 15:30:00
35020180021809 Трговско друштво ДИВИЕН ДОО експорт-импорт Скопје Упис на промена 21.09.2018 15:25:35
35020180021887 Друштво за превоз на патници, трговија и услуги ВИА ИНТЕРНАТИОНАЛ МГ ДООЕЛ с. Долно Седларце, Брвеница Shoqёri pёr transport tё udhёtare, tregti dhe shёrbime VIA INTERNATIONAL MG- Dolno Sedlarce, Brvenica - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.09.2018 15:19:41
35020180021533 Друштво за маркетинг МП МЕДИА ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 21.09.2018 15:15:44
35020180021871 Друштво за трговија и услуги БРАЌАТА БЛУЗ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.09.2018 15:15:00
35020180021826 Друштво за фотографски услуги, производство и трговија ЛАЈФ ФЕЈС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 21.09.2018 15:00:00
30320180000812 Ракометен клуб САНИ 14 Охрид Упис на промена 21.09.2018 14:58:46
35020180021836 Трговско друштво за трговија услуги и угостителство РЕСТОРАН ДРИМ ДООЕЛ увоз-извоз Љубаништа Охрид Упис на промена 21.09.2018 14:55:15
35020180021406 Друштво за меѓународен транспорт на Попоска-Петкоска Роза АЛФА ОМЕГА ТРАНСПОРТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 21.09.2018 14:53:38
31020180000457 Јавно претпријатие за изградба на инфраструктурни објекти КУМАНОВО-ГАС Куманово, Ndermarrja publike per ndertim te objektive infrastrukturore KUMANOVA-GAZ Kumanove Упис на промена 21.09.2018 14:52:42
35020180021902 ТП ТРАДИЦИОНАЛНИ ДЕБАРСКИ ЈУФКИ БИО Сиреза Ментор Цемена Дебар, TP JUFKA DIBRE TRADICIONALE BIO Sireza Mentor Cemena Diber Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 14:50:01
35020180021894 Друштво за производство, промет и услуги БИРН-2002 заштитно друштво увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 14:48:34
35020180021751 Друштво за трговија и услуги ФРУТА ФРЕСКА ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 14:46:52
35020180021853 Друштво за производство трговија и услуги ДРИМ ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.09.2018 14:45:02
35020180021793 Друштво за консалтинг АНСИ ЕНЕРГИЈА ДОО Скопје Упис на основање 21.09.2018 14:45:01
35020180021763 Друштво за производство, трговија и услуги РИСТОВ ИНЖЕНЕРИНГ 97 ДООЕЛ Неготино Упис на основање 21.09.2018 14:45:01
35020180021869 Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги АЈАВЕФЕ ИНВЕСТМЕНТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 21.09.2018 14:41:31
30620180000575 Друштво за производство и преработка на брашно ЖИТОМЕЛ АД-Куманово-во стечај Судска Процедура - Стечај 21.09.2018 14:40:45
35020180021886 Друштво за производство, трговија, транспорт и услуги ВЕРА ТЕКСТИЛ ДОО експорт-импорт Тетово - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.09.2018 14:39:23
35020180021832 Друштво за производство трговија и услуги ЈАК-МАР 95 ДООЕЛ с.Злетово Пробиштип Упис на промена 21.09.2018 14:36:24
35020180021880 Друштво за производство,угостителство,трговија и услуги МАР-СТИЛ ДООЕЛ експорт-импорт с.Долно Седларце, Брвеница Упис на промена 21.09.2018 14:36:06
35020180021796 Друштво за производство, транспорт, трговија и услуги АВТО СЕРВИС КАРАМБОЛ ЛД ДООЕЛ Кавадарци. Упис на основање 21.09.2018 14:30:01
35020180021878 Друштво за производство трговија и услуги ДОГАН ФРИГО ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.09.2018 14:29:10
35020180021804 Друштво за производство, трговија и услуги КИНГ-СЛОТ ДОО Кочани Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 14:25:29
30320180000815 Трговско друштво за производство градежништво трговија услуги и угостителство ГОКИ 777 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на бришење 21.09.2018 14:24:15
30320180000813 Трговско друштво за производство градежништво трговија услуги и угостителство ГОКИ 777 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Судска Процедура - Стечај 21.09.2018 14:24:14
30120180015355 Друштво за промет и услгу МАРБАК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 21.09.2018 14:23:58
35020180021899 Друштво за трговија со нафта и нафтени деривати,угостелство и услуги ОЛИМПИЈА ОИЛ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 21.09.2018 14:23:50
35020180021431 Друштво за трговија со нафта и нафтени деривати,угостелство и услуги ОЛИМПИЈА ОИЛ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 21.09.2018 14:23:50
35020180021872 Друштво за компјутерско програмирање, дистрибуција на софтвер, маркетинг и услуги ГЕНЕРА ДЕВЕЛОПМЕНТ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 14:22:41
35020180021864 Друштво за производство, трговија и услуги СОЛАР МАРКЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 21.09.2018 14:19:54
35020180021149 Друштво за производство,трговија и консалтинг ЕЛЕКТРО ДЕВЕТ увоз-извоз ДОО Прилеп Упис на промена 21.09.2018 14:18:01
35020180021727 Друштво за трговија и услуги АЛИ ТОБАКО ДООЕЛ увоз- извоз Скопје Упис на промена 21.09.2018 14:05:57
35020180021707 Друштво за трговија и услуги ЛЕИСТУНГСВЕРК ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.09.2018 14:03:04
35020180021822 Бурекџилница ТП САРАЈЕВА Камбери Ејуп Фикрет Гостивар Упис на основање 21.09.2018 14:00:01
35020180021706 Друштво за производство трговија и услуги СГС СЕРВИС ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:59:24
35020180021875 Друштво за трговија и услуги ОКСИЏЕН ФАКТОРИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 13:57:37
35020180021733 Друштво за угостителство, трговија и услуги ГОСТИЛНИЦА ДАМА ДОО Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:56:39
30320180000811 Трговско друштво за производство градежништво трговија услуги и угостителство ГОКИ 777 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Претстечај (Претходна постапка) 21.09.2018 13:53:25
35020180021873 Трговско друштво за производство, трговија и услуги ТАМАРО МАРКЕТ увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 13:51:55
35020180021850 Друштво за рехабилитација и едукација на лица со посебни образовни потреби ПЧЕЛКА ПЛУС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.09.2018 13:45:02
35020180021795 Монтажа и одржување на парно ИЉОВСКИ СИСТЕМИ ТП Лазо Sвонко Иљовски Тетово Упис на основање 21.09.2018 13:45:01
35020180021766 Друштво за промет и услуги СТУДИО БЕЛЛА ВИТА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.09.2018 13:45:01
35020180021659 Друштво за производство, трговија и услуги ИС-КОП увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 21.09.2018 13:45:01
35020180021112 Друштво за градежништво,услуги и промет АЛСИМА Златко ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:44:04
35020180021792 Друштво за маркетинг и услуги 4-ИНФО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:43:45
35020180021699 Друштво за производство на електрична енергија ХИДРОБЕЛА ДОО Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:36:22
35020180021762 Друштво за ИТ решенија и услуги ДИГИТАЛ НАТИВЕС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:27:25
35020180021785 Друштво за трговија и услуги НЕФА МЕБЕЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 13:26:52
35020180021700 Друштво за производство на електрична енергија МЕГАВАТ ДОО Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:17:53
35020180021709 Друштво за графички услуги и промет ГРАФОСТИЛ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:16:31
35020180021843 Друштво за трговија и услуги НИСИ ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.09.2018 13:15:01
35020180021647 Друштво за производство, трговија и услуги АБС ТЕХНОЛОГИИ ЗА ТРЕТИРАЊЕ НА ВОДА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.09.2018 13:15:00
35020180021859 Друштво за трговија САН ВЛАХО ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:13:37
35020180021771 Друштво за производство трговија и услуги ИНТЕРЛОГИСТИК ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:13:22
35020180021410 Друштво за трговија, производство и услуги БАЛКАН БИОСЕРТ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:08:27
30120180015359 Друштво за производство,услуги и трговија АЛУМИТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Претстечај (Претходна постапка) 21.09.2018 13:07:45
30120180015362 Унија на спортски педагози КИСЕЛА ВОДА Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:06:52
35020180021852 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕРМО ДЕКОР БОЗО ДООЕЛ увоз-извоз, Пробиштип Упис на промена 21.09.2018 13:06:49
35020180021833 Кафетерија НЕВ РЕНДЕЗВОУС ТП Леутрим Челеби Шефиди Тетово Упис на бришење 21.09.2018 13:06:49
35020180021828 Друштво за трговија промет и услуги СТОЛЕ ЈУНИОР 2017 ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 13:04:03
35020180021328 Друштво за трговија МЕТАР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.09.2018 13:02:29
35020180021823 Друштво за производство, трговија и услуги ДОН ИНДУСТРИ ДООЕЛ Кочани - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 21.09.2018 12:56:27
30420180001003 ЗДРУЖЕНИЕ НА ПЕНЗИОНЕРИ Битола Упис на промена 21.09.2018 12:54:16
30120180015363 Здружение на граѓани ОЛИМПИК КАРАТЕ Скопје Упис на промена 21.09.2018 12:49:19
35020180021858 Друштво за трговија и услуги КОНСЕКО.АРТ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 21.09.2018 12:48:01
31020180000456 Здружение на Центар за Истражување и Одржување на Традиција ЕТНО ФОЛК СТУДИО Куманово Упис на основање 21.09.2018 12:44:02
35020180021808 Друштво за трговија и услуги БИГ МОТОР МАСТЕР ДООЕЛ с.Богородица Гевгелија - во ликвидација Ликвидација 21.09.2018 12:37:43
30120180015364 Здружение на универзитетски наставници,тренери и едукатори по кинезиологија ФУНТЕК-7 Скопје Упис на промена 21.09.2018 12:31:51
30120180015358 Друштво за трговија и услуги ПЕТРОМЕЛ - ВЕТ ДООЕЛ с. Р`жаничино Петровец Претстечај (Претходна постапка) 21.09.2018 12:30:54
30120180015361 Здружение на граѓани Карате Клуб Кисела Вода 80 Скопје Упис на промена 21.09.2018 12:29:42
35020180021561 Друштво за трговија призводство и услуги ФАУНА ЛОРА извоз-увоз ДОО Прилеп Упис на промена 21.09.2018 12:24:14
35020180021686 Друштво за производство трговија и услуги АУДИТИВА ДОО увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 12:17:06
35020180021845 Друштво за услуги центар за едукација ГЕНИЈАЛЦИ ДОО Скопје Упис на промена 21.09.2018 12:16:15
35020180021848 Tрговец поединец за услуги АВТО ПЕРАЛНА МИ-ДА ТП Драган Орце Ценев Куманово Упис на основање 21.09.2018 12:15:02
35020180021839 Друштво за транспорт, услуги и туризам ФИНА ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.09.2018 12:15:01
35020180021788 Трговско друштво за трговија и услуги АКИ&САКИ ДООЕЛ Вевчани Вевчани Упис на основање 21.09.2018 12:15:01
35020180021737 Друштво за производство,трговија и услуги БЕНДЕ ТРЕЈД ДООЕЛ увоз извоз Битола Упис на основање 21.09.2018 12:15:01
35020180021483 Финансиско друштво МАККОМ ЗАЛОЗИ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.09.2018 12:15:00
35020180021840 Друштво за производство трговија и услуги ДАЛЈАН СИНАН 2018 увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 12:10:50
35020180021841 Трговско друштво за производство, трговија и услуги БИО ДОМ ДОО увоз извоз Скопје Упис на промена 21.09.2018 12:05:37
35020180021422 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕФИГО ТРЕЈД ДООЕЛ Скопје Упис на промена 21.09.2018 12:04:11
30120180015344 Јавна општинска установа ДОМ НА КУЛТУРА КВК Скопје Упис на промена 21.09.2018 12:00:50
35020180021764 Друштво за производство на работна облека КАМБЕР-ТЕКС ДООЕЛ Шуто Оризари Скопје Упис на основање 21.09.2018 12:00:01
35020180021604 Друштво за информатички услуги РЕД БАРОН ГРОУП ЛП ДООЕЛ Скопје Упис на основање 21.09.2018 12:00:00
35020180021252 Друштво за производство, трговија и услуги ТИМИ-МИТИ ИНГ експорт-импорт ДООЕЛ Кичево Упис на основање 21.09.2018 12:00:00
35020180021851 Друштво за промет и услуги БАЗЕН ИРИНА ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 21.09.2018 11:59:13
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.