Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020190011930 Друштво за инвестиции и градежништво ХАУССМАНН ИНВЕСТМЕНТС ДОО Скопје Упис на основање 17.05.2019 16:45:00
35020190011941 Друштво за градежништво, услуги и производство ДИЈАР ИНГ увоз-извоз ДООЕЛ с.Зајас,Кичево, Shoqeri per ndertim, sherbime dhe prodhim DIJAR ING eksport-import SHPKNJP f.Zajaz, Kercove Упис на основање 17.05.2019 16:15:00
35020190011574 Друштво за новинско-издавачка дејност ЕКОНОМИ ПРЕС ДОО Скопје Упис на промена 17.05.2019 16:00:47
35020190007883 Друштво за посредување транспорт и услуги ВИС ЛОГИСТИК ДООЕЛ с. Стојаково Богданци Упис на основање 17.05.2019 16:00:00
35020190011664 Друштво за трговија,производство и услуги ПОПКОРН ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 17.05.2019 15:53:45
35020190011912 Друштво за организирање на забавни игри ИГРОТЕКА СМАЈЛИ КИДС увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 17.05.2019 15:45:01
35020190011809 Друштво за производство, трговија и услуги ДОБАР КОМПЈУТЕР ДООЕЛ Струмица Упис на основање 17.05.2019 15:45:01
35020190011951 Друштво за градежништво трговија и услуги МИЈОЛИ ГРАДБА ДООЕЛ увоз - извоз с. Конопница Крива Паланка Упис на промена 17.05.2019 15:44:13
30120190014357 Електро инсталации ЕЛЕКТРО СОЛУШН Мирче Славче Димишковски Скопје Упис на основање 17.05.2019 15:44:00
35020190011960 Друштво за трговија и услуги УРБАН ИКС СТОРЕ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 17.05.2019 15:42:37
35020190011738 Друштво за трговија и услуги УРБАН ИКС СТОРЕ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 17.05.2019 15:42:37
35020190011446 Друштво за производство, трговија и услуги АРБЕРИА МАРКЕТ увоз - извоз ДОО с. Црнилиште, Долнени Упис на промена 17.05.2019 15:41:12
35020190009375 Трговско друштво за технички испитувања и анализи ЗДРУЖЕНИ ВОЗАЧИ ТИКВЕШ увоз-извоз ДОО Кавадарци Упис на промена 17.05.2019 15:32:36
35020190011948 Финансиско друштво ТИГО ФАЈНАНС ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.05.2019 15:32:01
30120190013700 Боречки клуб ВАРДАР - Скопје Упис на промена 17.05.2019 15:30:52
35020190011900 Друштво за трговија и услуги ИНЦИ 2019 ДООЕЛ Струга Упис на основање 17.05.2019 15:30:01
35020190011955 Друштво за угостителство,услуги и трговија ЕЛЕГАНТ ХАРМОНИ ДОО Скопје Упис на промена 17.05.2019 15:12:55
35020190011594 Друштво за магацински услуги СУПРЕМЕ ФООДСЕРВИЦЕ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје - во ликвидација Ликвидација 17.05.2019 15:12:21
35020190011492 Друштво за производство, трговија и услуги ЛЕЏЕНД-ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 17.05.2019 15:11:52
35020190011685 Друштво за производство на режана граѓа, трговија на големо и мало ЈОРГОВ КАМЕН увоз-извоз, с.Братиндол, Битола ДОО Упис на промена 17.05.2019 15:11:44
30120190014197 МАКЕДОНСКО ЗДРУЖЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКИ УРЕДНИЦИ Упис на промена 17.05.2019 15:05:23
30420190000437 Занаетчија Љупчо Стеван Чукалевски МЛАДОСТ Битола Упис на промена 17.05.2019 14:55:29
35020190011889 Друштво за производство трговија угостителство сообраќај градежништво проектирање и услуги SЕТА-МАРКЕТ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар - во ликвидација Ликвидација 17.05.2019 14:55:16
30120190014365 Приватна здравствена установа-аптека ТЕРИЈАК Скопје Упис на промена 17.05.2019 14:53:02
35020190011938 Друштво за производство трговија и услуги РРАПИ 2017 ДООЕЛ с.Велешта Струга Упис на промена 17.05.2019 14:48:44
35020190011875 Друштво за инженерски дејности ЦОРЕИТ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.05.2019 14:45:50
30220190000232 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина МЕДИКУС ЛУКС Тетово Упис на промена 17.05.2019 14:45:04
30720190000146 Здружение за развој на граѓанско општество ЖУБОР Штип Упис на промена 17.05.2019 14:40:58
35020190011630 Друштво за трговија, производство и услуги КИОСК КОМПАНИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.05.2019 14:38:24
35020190011865 Друштво за услуги и трговија ФРЕСКО МАРКЕТ ДООЕЛ Арачиново Упис на промена 17.05.2019 14:37:28
30120190014329 Здружение за значење на еколошкото образование за осовременување на образовниот процес ЗЕОООП Скопје Упис на промена 17.05.2019 14:32:36
35020190011799 Друштво за туризам, трговија и услуги ГО ТРАВЕЛ ДОО Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.05.2019 14:27:26
30120190014165 СТОПАНСКА КОМОРА ТУРИСТИЧКО-УГОСТИТЕЛСКА КОМОРА МАКЕДОНИЈА Скопје Упис на промена 17.05.2019 14:23:56
35020190011914 Друштво за производство,трговија и услуги ЛУСИДО ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 17.05.2019 14:10:32
30620190000233 Друштво за производство,промет и шпедиција ПАВЕНС-ШПЕД ДООЕЛ експорт-импорт Кавадарци-во стечај Судска Процедура - Стечај 17.05.2019 14:10:17
35020190010639 ИНТЕГРА УЛТРА друштво за компјутерски и сродни активности, издаваштво, производство, трговија на големо и мало и услуги ДООЕЛ Битола - во ликвидација Ликвидација 17.05.2019 14:05:35
35020190010830 Друштво за трговија и услуги И.Т.С ГРОУП ДОО Скопје - во ликвидација Ликвидација 17.05.2019 13:55:24
35020190011921 Трговско друштво за производство и трговија Вецко Котевски и др. АНГРО-МАРКЕТИНГ увоз-извоз ДОО Демир Хисар Документ за регистрирање на работно време 17.05.2019 13:49:50
35020190011894 Друштво за производство, трговија и услуги ИВАН НАЧКО ДООЕЛ увоз-извоз с.Беранци, Могила Упис на основање 17.05.2019 13:45:06
35020190011711 Друштво за трговија и услуги ПОВЕР-ФИТНЕС 2019 ДОО Скопје Упис на основање 17.05.2019 13:45:06
35020190011709 Друштво за производство, трговија и услуги ХАЈ СПОТ ОГ ДОО Нов Дојран, Дојран Упис на основање 17.05.2019 13:45:00
35020190011690 Друштво за производство, трговија и услуги ШАЈН М-И ДООЕЛ увоз-извоз Велес Упис на промена 17.05.2019 13:45:00
35020190011940 Друштво за трговија,производство и услуги КАЈ МЕСТОНО увоз-извоз ДОО с.Пештани Охрид Упис на бришење 17.05.2019 13:37:47
35020190011119 Друштво за трговија,производство и услуги КАЈ МЕСТОНО увоз-извоз ДОО с.Пештани Охрид Ликвидација 17.05.2019 13:37:46
35020190011908 Друштво за трговија и услуги РОЕЕЛ ДООЕЛ Ресен - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.05.2019 13:34:52
35020190011917 Друштво за производство,трговија и услуги АРТА ГРУП НЛ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево Упис на промена 17.05.2019 13:34:25
35020190011867 Друштво за производство, трговија и угостителство ДЕЛТА ИНТЕРНАЦИОНАЛ увоз-извоз ДООЕЛ с.Врбоец, Крушево Упис на основање 17.05.2019 13:30:02
35020190011841 Друштво за трговија,транспорт и услуги ДУНАВ ТРАНС ДООЕЛ ескпорт-импорт, Куманово Упис на основање 17.05.2019 13:30:01
35020190011895 Друштво за производство трговија и услуги СОЛЕД ДОО с. Конче Конче Упис на промена 17.05.2019 13:29:20
35020190011885 Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕМИР БАУ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Ликвидација 17.05.2019 13:22:55
35020190011898 Друштво за промет и услуги БЕТА БЈУТИ ДООЕЛ Скопје - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.05.2019 13:21:41
35020190011827 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕОМИ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз Куманово Упис на промена 17.05.2019 13:21:28
35020190011861 Друштво за трговија и услуги ФИРСТ ЦХОИЦЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.05.2019 13:20:01
35020190011910 Друштво за градежништво, производство, трговија и услуги ГИПС МОНТ БАМ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 17.05.2019 13:19:17
30120190014349 Друштво за трговија КЕМО-ФАРМ ДООЕЛ Скопје-во стечај Објава(Стечајна постапка) 17.05.2019 13:18:25
35020190011907 Друштво за производство,транспорт трговија и услуги НЕПТУН ДООЕЛ експорт-импорт с.Жеровјане-Боговиње Упис на промена 17.05.2019 13:17:02
35020190011422 ЖИТО ПРИЛЕП Акционерско друштво Прилеп Упис на промена 17.05.2019 13:16:19
35020190011884 Друштво за трговија и услуги ЈАСЕМИН ЛЕЈДИ ФАШИОН ДООЕЛ експорт-импорт, Тетово Упис на промена 17.05.2019 13:14:44
35020190011701 Друштво за меѓународен транспорт и логистика ЕУРО-ЛИНЕ КРАСИМИР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.05.2019 13:14:05
35020190011928 Друштво за градежништво,производство,трговија и сообраќај и услуги КРЕПИ ДООЕЛ увоз-извоз Врапчиште-Врапчиште Документ за регистрирање на работно време 17.05.2019 13:12:53
35020190011923 Друштво за транспорт,трговија,производство и услуги МГМ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Здуње,Гостивар Упис на промена 17.05.2019 13:12:03
35020190011684 КОМЕРЦИЈАЛНА БАНКА АД Скопје Упис на промена 17.05.2019 13:04:14
35020190011897 Друштво за угостителство и услуги ХОТЕЛ ТИВЕРИОПОЛ ДООЕЛ Струмица Упис на промена 17.05.2019 12:54:42
35020190011837 Друштво за трговија, услуги и увоз-извоз ВЕЛКОВИ-ЗВЕГОР ДОО Охрид Документ за регистрирање на работно време 17.05.2019 12:49:23
35020190011869 Друштво за производство трговија и услуги ХНК ИМПОРТ ЕКСПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз с. Делогожди Струга Упис на основање 17.05.2019 12:45:01
35020190011881 Трговец поединец ИН ИГОР ДРАГЕ РИСТОВ ТП Штип Упис на промена 17.05.2019 12:33:58
35020190011761 Друштво за производство,трговија и услуги КА-ПРАКСИС ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на основање 17.05.2019 12:30:01
35020190011764 Друштво за производство, промет, туризам и услуги КЕРЧОВА-РЕИСЕН, Љутви Вејсели, ДООЕЛ, Експорт-Импорт Кичево Упис на промена 17.05.2019 12:28:02
35020190011724 Друштво за производство, трговија и услуги КЕТЕРИНГ АМБАР ДООЕЛ Мралино, Илинден Упис на промена 17.05.2019 12:03:33
30120190014350 Приватна агенција за вработување КОНТАКТ БИЗНИС Скопје Упис на промена 17.05.2019 11:53:10
30120190014360 Трговец поединец за превоз на патници МИР-БУБС ТП Цветан Крсте Спасовски Скопје Судска Процедура - Стечај 17.05.2019 11:50:16
35020190011785 Друштво за производство трговија и услуги АНПЕ-ТРАНС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 17.05.2019 11:49:39
30120190014358 Трговско друштво ЗЛАТНО ЗРНО -Благоја ДОО експорт-импорт Скопје Судска Процедура - Стечај 17.05.2019 11:49:36
30120190014348 Приватно средно училиште МАКСИМИЛИЈАН БЕРЛИЦ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 17.05.2019 11:48:52
30120190014340 Приватна здравствена установа-заботехничка лабораторија МЛАД-ДЕНТ Скопје Упис на бришење 17.05.2019 11:48:09
30120190014338 Друштво за производство,промет и услуги ПАЛАС ТРАДИНГ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 17.05.2019 11:47:42
35020190011880 Друштво за производство,трговија и услуги РУМ8 увоз-извоз ДООЕЛ Кичево Упис на основање 17.05.2019 11:45:01
35020190011860 Друштво за производство, трговија и услуги АУТО ИСА ДООЕЛ, Тетово Shoqeri per prodhime, tregeti dhe sherbime AUTO ISA SHPKNJP, Tetove Упис на основање 17.05.2019 11:45:01
35020190011639 Друштво за трговија,транспорт,производство и услуги ЈОН-ФРУИТ ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Упис на основање 17.05.2019 11:45:01
35020190011883 Трговец поединец за угостителство АЛЛА ИГОР Игор Видан Вељаноски ТП Крушево Упис на бришење 17.05.2019 11:32:24
35020190011808 ТП ТАКСИ ХАШКЕ Такси превоз Турковиќ Ходо Хасим Градско Упис на бришење 17.05.2019 11:25:28
35020190011563 Друштво за организација на танцови настани, едукација и рекреативно вежбање МАРБАЛ ДЕНС ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.05.2019 11:15:00
35020190011890 Производство на горна облека и промет на мало со облека и текстил СТУДЕНТ ТП Абдиљсељам Хисан Беџети Тетово Упис на промена 17.05.2019 11:04:08
35020190011751 Друштво за производство, трговија и услуги ДАНСКЕ КОМОДИТИС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.05.2019 11:01:53
35020190011862 Друштво за сообраќај, производство, трговија и услуги АВТО ШКОЛА СТЕФАН ДООЕЛ увоз-извоз Виница - во ликвидација Ликвидација 17.05.2019 10:54:51
30220190000231 Друштво за производство,градежништво,трговија и услуги МЕРМЕР ГРАНИТ-ДЕЛФО ДООЕЛ експорт-импорт с.Желино-Желино Претстечај (Претходна постапка) 17.05.2019 10:53:41
35020190011882 Друштво за производство,трговија и услуги БРАНДИЈА увоз-извоз с.Журче,Демир Хисар ДООЕЛ - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.05.2019 10:49:18
35020190011394 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕ-ТА Дејан ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 17.05.2019 10:48:52
35020190011759 Друштво за трговија и услуги ЕТИС ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.05.2019 10:45:00
35020190011338 Друштво за меѓународен и внатрешен превоз на стоки ФАЛКОН ЛОГИСТИК ДОО Скопје Упис на промена 17.05.2019 10:37:00
35020190011902 Друштво за транспорт,промет и услуги КОАЛА Жарко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на бришење 17.05.2019 10:35:33
35020190011400 Друштво за транспорт,промет и услуги КОАЛА Жарко ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Ликвидација 17.05.2019 10:35:33
35020190010806 Друштво за трговија и производство МАКПРОГРЕС ДОО Виница Упис на промена 17.05.2019 10:33:51
30220190000230 Друштво за услуги, испитување и анализа АУТО КОНТРОЛ ПЛУС ДОО увоз-извоз Тетово Документ за корекција 17.05.2019 10:33:07
35020190011858 Друштво за производство трговија и услуги ЕНЏЕЛ ТАЧ ДООЕЛ Куманово Упис на промена 17.05.2019 10:30:47
35020190011845 Друштво за трговија и услуги МГТ ШПЕД ЛОГИСТИК ДООЕЛ Штип Упис на промена 17.05.2019 10:30:12
35020190011739 Акционерско друштво фабрика за чоколади, вафли и бонбони ЕВРОПА-Скопје Упис на промена 17.05.2019 10:22:50
35020190011879 Друштво за угостителство ЕКС.ЕВРИ ДЕЈ ДОО Скопје Упис на промена 17.05.2019 10:16:14
35020190011779 Друштво за производство,трговија и услуги МАЛДСОФА ДОО експорт-импорт Прилеп Упис на основање 17.05.2019 10:15:01
35020190011886 Тговоец поединец за трговија на мало со облека и други производи БЕТО Анета Цветан Костовска ТП Скопје Упис на бришење 17.05.2019 10:13:25
1 2 3

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.