Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
30120150014863 Друштво за превоз,трговија и услуги ПУЛМАН ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 31.03.2015 11:36:46
30120150015035 Друштво за трговија и откуп на секундарни суровини и услуги ЕКО-ГАМИ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 31.03.2015 11:35:33
30120150008442 Друштво за производство, услуги и трговија ДАЛС СИЛЈАН ДОО увоз-извоз Скопје Упис на промена 31.03.2015 11:35:23
30620150001017 Друштво за производство, трговија и услуги АВТО ОДПАД И.Наумов увоз-извоз ДООЕЛ Велес Упис на бришење 31.03.2015 11:34:45
30620150000937 Друштво за производство, трговија и услуги АВТО ОДПАД И.Наумов увоз-извоз ДООЕЛ Велес Ликвидација 31.03.2015 11:34:44
35020150001930 Друштво за трговија,услуги и производство БИФЕ ЗИЗИ ДООЕЛ увоз-извоз Штип Упис на основање 31.03.2015 11:30:05
30420150001448 Друштво за трговија на мало со храна МИХАИЛИДОМИНИК ДООЕЛ Битола Упис на промена 31.03.2015 11:14:15
30420150001454 Друштво за производство, услуги и трговија АМАНИТА извоз-увоз ДОО Битола Упис на промена 31.03.2015 11:13:13
30420150001455 Друштво за угостителство, трговија и услуги БИСТРИЦА-ЕДЕН ДООЕЛ увоз-извоз Битола Упис на бришење 31.03.2015 11:11:31
30420150001453 Друштво за угостителство, трговија и услуги БИСТРИЦА-ЕДЕН ДООЕЛ увоз-извоз Битола Судска Процедура - Стечај 31.03.2015 11:11:30
30420150001331 Друштво за производство, трговија и услуги МИОМЕТ ДОО Битола Претстечај (Претходна постапка) 31.03.2015 11:10:28
30120150007205 Друштво за производство, промет и услуги АМАТТИ ПИЦЕРИЈА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 31.03.2015 11:10:27
30620150001016 Трговец поединец за трговија на мало ТВИК ТИК ТП Трајче Васил Тасев Велес Документ за регистрирање на работно време 31.03.2015 11:09:48
30320150001131 Друштво за услуги угостителство и трговија БАКО 2012 ДООЕЛ Струга Упис на промена 31.03.2015 11:05:30
30320150001132 Друштво за физиотерапија кинезитерапија и масажа МАГДИС -ФИЗИОАКТИВ ДООЕЛ Струга-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 31.03.2015 10:55:47
30320150001130 Акционерско друштво за производство и промет ЖИТО ЛЕБ Охрид Упис на промена 31.03.2015 10:55:10
31020150000781 Друштво за производство, трговија и услуги ЃЕВРЕК КОМПАНИ ДООЕЛ увоз-извоз с.Клечевце, Куманово-во ликвидација Ликвидација 31.03.2015 10:54:58
30320150001133 Трговско друштво за угостителство трговија и услуги МАТФИЛ ДОО Охрид Упис на бришење 31.03.2015 10:49:45
30320150001129 Трговско друштво за угостителство трговија и услуги МАТФИЛ ДОО Охрид Судска Процедура - Стечај 31.03.2015 10:49:43
35020150001939 Друштво за градежништво, трговија и услуги ЕУРОВИА ЦОНСТРАКШН ДООЕЛ Тетово Упис на основање 31.03.2015 10:45:04
30720150000659 Друштво за услуги,транспорт и трговија ГАМАЗОНИ ДООЕЛ Штип Упис на промена 31.03.2015 10:37:32
30120150014814 Друштво за комуникациски услуги ВИП ОПЕРАТОР ДООЕЛ Скопје Упис на промена 31.03.2015 10:33:31
30420150001452 Занаетчија Фризер АРМАНИ 1 Николче Кире Димовски Битола Претстечај (Претходна постапка) 31.03.2015 10:27:04
30120150014866 Модно ателје БРОКАТ Виолетка Васил Колеќеска Скопје Упис на бришење 31.03.2015 10:26:30
30120150015024 МАКПЕТРОЛ Акционерско друштво за промет со нафта и нафтени деривати Скопје Документ за корекција 31.03.2015 10:26:21
30120150014806 Друштво за производство и услуги Џ.В.ГРАНИТ-АТМ ДОО Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 31.03.2015 10:24:53
30120150013965 Друштво за информатичка технологија и консултантски услуги НАША КУЌА ДООЕЛ Скопје Упис на промена 31.03.2015 10:18:32
30120150014834 Друштво за телекомуникациски услуги МОБИЛЕ КОНЕКТ ТЕЛЕКОМ ДОО Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 31.03.2015 10:17:52
30120150003013 Здружение за креирање на социјални политики и социјална инклузија АКЦЕНТ Скопје Упис на промена 31.03.2015 10:16:43
30420150001450 Друштво за мешовито фармерство, производство, трговија на големо и мало и услуги ДЕЈКО-ФАРМ ДООЕЛ увоз-извоз с.Кравари, Битола-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 31.03.2015 10:16:13
30620150000951 Кројачки салон МОД СТИЛ Стојановски Орце Велес Упис на промена 31.03.2015 10:15:55
35020150001935 Друштво за производство, трговија и услуги РОНДО БАЈК ДООЕЛ увоз - извоз Скопје Упис на основање 31.03.2015 10:15:05
30120150009827 Друштво за трговија и услуги МЕДИА ВОРЛД НЕВС ДООЕЛ Скопје Упис на промена 31.03.2015 10:13:28
30120150014865 Друштво за трговија, производство и услуги АКВАРИУС-ФАВОРИТ Синиша и др. ДОО експорт-импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 31.03.2015 10:13:12
30420150001449 Друштво за угостителство, трговија и услуги БИСТРИЦА-ЕДЕН ДООЕЛ увоз-извоз Битола Претстечај (Претходна постапка) 31.03.2015 10:12:27
30120150014864 Друштво за производство, трговија и услуги МИРА МАРИЈА ДООЕЛ Скопје Претстечај (Претходна постапка) 31.03.2015 10:12:02
31020150000778 Друштво за производство,трговија и услуги ДАН-ДАН КОМПАНИ експорт-импорт ДООЕЛ Куманово Документ за корекција 31.03.2015 10:09:02
31520150000123 Друштво за производство, трговија и услуги ДАЛО КОМЕРЦ увоз-извоз ДООЕЛ Битола Упис на промена 31.03.2015 10:07:44
30120150004384 Друштво за производство, трговија и услуги МАТЕКС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 31.03.2015 10:00:42
30820150000696 Трговско друштво за вработување на инвалидни лица со авто школа и услуги ОРИОН-НН ДООЕЛ Струмица Упис на промена 31.03.2015 09:59:16
30120150015036 Друштво за трговија и услуги МОУШАН ДООЕЛ Скопје Упис на промена 31.03.2015 09:55:07
30420150001446 Друштво за производство, трговија и услуги ЛАСТА 23 ДООЕЛ Битола Документ за корекција 31.03.2015 09:47:41
30120150006920 Друштво за компјутерско програмирање НИМБУС СОФТВЕР ДОО Скопје Упис на промена 31.03.2015 09:43:46
30120150015030 Кошаркарски Клуб КАРПОШ-СОКОЛИ 2000 Скопје Упис на промена 31.03.2015 09:42:35
30120150014807 Друштво за одржување на курсеви за странски јазици, трговија и услуги САНИ ДЕЈС ДООЕЛ Експорт-Импорт Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 31.03.2015 09:39:04
30120150014788 Друштво за фризерски услуги и разубавување ВИТОН СТИЛ ДООЕЛ Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 31.03.2015 09:37:48
30120150015037 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина Д-р. ДРАГИЌ с.Табановце,Куманово Упис на бришење 31.03.2015 09:37:13
30120150014548 Приватна здравствена установа-ординација по општа медицина Д-р. ДРАГИЌ с.Табановце,Куманово Ликвидација 31.03.2015 09:37:13
30120150014861 Друштво за производство, трговија и услуги ТРАБИСО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Претстечај (Претходна постапка) 31.03.2015 09:36:53
30120150015026 РРЦ ДОО БЕОГРАД Претставништво Скопје, Република Македонија Упис на бришење 31.03.2015 09:08:18
30420150001447 Друштво за производство, трговија и услуги ТЕХНО ПЛАМ извоз-увоз ДООЕЛ Битола Документ за корекција 31.03.2015 09:07:51
30120150007913 Друштво за сервис, ремонт, производство и трговија МУЛТИСЕРВИС ДОО Скопје Упис на промена 31.03.2015 09:06:08
31520150000124 Друштво за производство,трговија,угостителство и услуги КНАП АТАНАС ДОО увоз-извоз Струмица-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 31.03.2015 09:00:21
30220150001203 Друштво за производство,трговија и услуги АУТОМАКС ДООЕЛ увоз-извоз Тетово-во ликвидација Ликвидација 31.03.2015 08:57:48
31520150000122 Друштво за производство трговија и услуги ЕЛЕНА КИДС ДООЕЛ Гевгелија Документ за регистрирање на работно време 31.03.2015 08:57:21
30120150013987 Друштво за такси превоз,трговија и услуги ДЕН ДОЈС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 31.03.2015 08:55:12
30220150001201 Друштво за градежништво,трговија и услуги СКРИН-ИНВЕСТ ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Упис на промена 31.03.2015 08:30:04
30420150001445 Занаетчија Александар Пецо Бучковски ПЛОЧКАР АЛЕКСАНДАР Битола Упис на основање 31.03.2015 08:14:06
30420150000270 Здружение МУДЛ-МАКЕДОНИЈА Битола Упис на основање 31.03.2015 08:14:05
30120150015023 Здружение за демократија и подигнување на колективна свест ДВИЖЕЊЕ ВЕПРО Струга Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:01:39
30120150015022 Здружение Сојуз на УЧИЛИШЕН СПОРТ на Општина Струга Струга Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:01:35
30120150015021 Водна заедница ПОДГОРЦИ с.Подгорци Струга Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:01:34
30120150015020 Здружение Фудбалски клуб ВЛАЗНИМИ Струга Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:01:33
30120150015019 Општински Фудбалски сојуз СТРУГА Струга Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:01:29
30120150015018 Индивидуален земјоделец ТОНИ ФАРМ Тони Јакимов с.Амзабегово Свети Николе Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:01:10
30120150015017 Здружение на граѓани за заштита на животна средина ЗЕЛЕНА ПЛАНЕТА СЕДУМ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:01:03
30120150015016 ТП за превоз ФАТИ ИЕЛ ТРЕЈД Таировски Бедри Ирфан с.Горно Оризари Велес Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:01:02
30120150015015 ТП ПА-МИ 2002-Трговија на мало Талевска Славе Павлина Чашка Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:00:53
30120150015014 ТП за трговија на мало БУЦКО ТРЕЈД Галев Орце Јосе Велес Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:00:49
30120150015013 Здружение на производители на органска храна “ЕКОФАРМ“-Крива Паланка Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:00:38
30120150015012 Трговец поединец за такси превоз ТП ТАКСИ МАГИ Марјан Денко Мишевски Крива Паланка Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:00:27
30120150015011 Трговец поединец ТП ХРИЗОДА - МАРКЕТ Зоран Стојан Стевановски Крива Паланка Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:00:27
30120150015010 ТП ЕРЕМИЈА-колонијал Соња Драган Младеновска с.Петралица Ранковце Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:00:24
30120150015009 ТП СТЕ-ВОЈ-трговија на мало Станка Ѓорѓи Величковска Крива Паланка Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:00:20
30120150015008 Друштво за производство,услуги и трговија ЕУРОПЕТРОЛ-МТ ДОО с.Калуѓерица Радовиш Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 21:00:08
30120150015007 Трговец поединец ТП ОЛДАН МЕБЕЛ производство Оливер Иван Манојловски Крива Паланка Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:57:16
30120150015006 Трговец поединец ТП ТЕДИ-АН-РИО Љиљана Максим Вучковска Крива Паланка Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:57:13
30120150015005 Здружение ЗУГ Валандово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:57:08
30120150015004 Трговец поединец за трговија на мало со облека СИЕ АНДРОМАХЕ ТП Андромахе Христо Сечкова Валандово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:45
30120150015003 АДВОКАТ ГОЦЕ ТАСКОВ,Свети Николе Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:37
30120150015002 Друштво за производство трговија и услуги ЕНЕРГОПОВЕР -Н ДООЕЛ увоз-извоз Гевгелија Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:21
30120150015001 Модна конфекција БРИТЕКС ДОО Штип Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:20
30120150015000 Трговско друштво за внатрешен и надворешен промет ЦЕНТРО УНИОН 3оран и други ДОО Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:19
30120150014999 Друштво за производство на чевли БАРГАЛА АД Штип Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:18
30120150014998 Друштво за трговија и услуги ФАРМА ПРИМА ДООЕЛ Илинден Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:17
30120150014997 Друштво ГЛОБАЛ - ИМПЕКС за трговија на големо и мало ДООЕЛ Христаки увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:16
30120150014996 Друштво за трговија и услуги ГОФИ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:15
30120150014995 Друштво за производство трговија и услуги НОВА ХОЛДИНГ ДОО увоз-извоз Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:15
30120150014994 Друштво за производство, трговија и услуги СТИЛ КОН ДООЕЛ увоз-извоз Младо Нагоричане, Старо Нагоричане Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:13
30120150014993 Трговско друштво за трговија на големо и мало ЕЛИКСИР ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:12
30120150014992 Внатрешна и надворешна трговија и производство ТЕХНОКОМЕРЦ Акционерско друштво-Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:07
30120150014991 Друштво за трговија и услуги МЕТРОПОЛИС НЕДВИЖНОСТИ ДООЕЛ Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:04
30120150014990 Друштво за производство промет и услуги МВМ ДИЗАЈН ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:03
30120150014989 Друштво за производство трговија и услуги увоз-извоз М. ДИНО ДООЕЛ Прилеп Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:02
30120150014988 Трговско друштво за трговија на големо и мало увоз-извоз Чулаковски Ристо АВТО-РЕЛИ ДООЕЛ с.Бистрица општина Бистрица Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:56:00
30120150014987 Друштво за производство и промет КАДИНО ИНДУСТРИ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз с.Кадино Илинден Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:55:57
30120150014986 Друштво за производство трговија сообраќај градежништво и услуги РОТО-ПЛАСТ КОМ ДООЕЛ експорт-импорт Гостивар Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:55:53
30120150014985 Друштво за посредување,управување со недвижен имот по договор,трговија и угостителски услуги ИЉИРИА ЦЕНТЕР ДООЕЛ експорт-импорт Тетово Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:55:52
30120150014984 Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ГАЛАКСИ КОМ ДОО увоз-извоз Гостивар с.Беловиште Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:55:51
30120150014983 Друштво за производство,застапување и промет БОМЕКС ДОО експорт-импорт Скопје Документ за определување на главна приходна шифра и големина 30.03.2015 20:55:47
1 2 3 4 5