Последни објави во изминатите 3 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден број Целосен називВид на упис Датум на објавување
35020190020723 Друштво за едукација СБ СТЕФ СИСТЕМИ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.09.2019 16:45:01
35020190020735 Друштво за производство трговија и услуги ПЕРФЕКШН ДООЕЛ Куманово Упис на основање 17.09.2019 16:30:01
35020190020732 Друштво за производство, трговија и услуги ФИБЕР Х НЕТ ДООЕЛ Куманово Упис на основање 17.09.2019 16:30:00
35020190020760 Акционерско друштво за производство и промет ЖИТО ЛЕБ Охрид Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 15:57:48
35020190020722 Друштво за производство, промет и услуги, увоз-извоз ФУТУРА Тони и др. Прилеп ДОО Упис на промена 17.09.2019 15:55:59
30320190000778 Друштво за трговија и угостителство Јанкулоски Богоја ПАНОРАМА-БОНТ ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Претстечај (Претходна постапка) 17.09.2019 15:50:17
30320190000776 Друштво за производство трговија и услуги ТУРПАК ТРЕЈД увоз-извоз Охрид ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 17.09.2019 15:49:45
35020190020720 Друштво за производство, трговија и услуги ШАИП КОНЕКТ ДООЕЛ Струмица Упис на основање 17.09.2019 15:45:05
35020190020702 Друштво за градежништво трговија и услуги АМАРИС КОМПАНИ ДООЕЛ Куманово Упис на основање 17.09.2019 15:45:05
35020190020699 Друштво за промет, трговија и угостителски услуги МЕДУЗА ГРУП ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.09.2019 15:45:01
35020190020614 Трговско друштво за информатички дејности и услуги АКТОВИС ДОО с.Делогожда Струга Упис на основање 17.09.2019 15:45:00
35020190019688 Друштво за услуги, градежништво, трговија и производство УНИ СТРУКТУРЕ ГРУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 17.09.2019 15:45:00
30320190000779 Трговско друштво за производство, трговија и услуги Попоски Павел ПАП Охрид ДООЕЛ Претстечај (Претходна постапка) 17.09.2019 15:44:48
35020190020736 Друштво за трговија и услуги ВЕРОНИЈА ТАР ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 15:40:22
35020190020648 Производно трговско друштво АНХОЧ ДООЕЛ Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 15:39:59
30820190000337 Друштво за производство,трговија и услуги МЕРК увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Претстечај (Претходна постапка) 17.09.2019 15:38:26
35020190019892 Друштво за производство, трговија и услуги АРАБЕСКА БИО ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 17.09.2019 15:36:02
35020190020724 Друштво за производство,печатење трговија и услуги АЦГ ДИЗАЈН ДООЕЛ Куманово Упис на основање 17.09.2019 15:30:00
30120190015816 Агенција за посредување при вработување во земјата и странство со наплата ДЕКРА ПОСРЕДУВАЊЕ Скопје-во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.09.2019 15:27:12
35020190020746 Друштво за производство, трговија и услуги КЛУБ СПОРТ 77 увоз-извоз ДОО Битола Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 15:25:47
35020190020599 Осигурително брокерско друштво АМ БРОКЕР АД Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 15:16:08
35020190020694 Друштво за производство трговија и услуги АМЕЛИЈА-ШАЦ ДООЕЛ Куманово Упис на основање 17.09.2019 15:15:00
35020190020646 Друштво за производство,трговија,транспорт и услуги ХАУСТЕКНИК АДИЛИ ДООЕЛ Експорт-Импорт Тетово ул.101 бр.1 Копанце Јегуновце Shoqeri per prodhim,tregti,transport dhe sherbime HAUSTECHNIK ADILI SHPKNJP Eksport-Import Tetove,rr.101 nr.1 Kopanice Jegunovce Упис на основање 17.09.2019 15:15:00
35020190020737 Друштво за производство трговија и услуги ГИФТ ШОП БЕТО ДООЕЛ увоз-извоз СКОПЈЕ Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 15:13:09
35020190020750 Друштво за производство трговија и услуги ГОГО-ПОРТ ТРЕЈД увоз-извоз ДООЕЛ Охрид Упис на промена 17.09.2019 15:12:59
35020190020743 Друштво за трговија,производство и услуги АРТ МОБИЛЈЕ ДООЕЛ Гостивар Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 15:03:18
30820190000335 Приватна здравствена установа-ординација по општа стоматологија Д-Р ТАЊА П. ВАСИЛЕВА с.Иловица Босилово Упис на промена 17.09.2019 14:58:03
31520190000162 Приватна здравствена установа-аптека НОВАФАРМ ММ Гевгелија Упис на промена 17.09.2019 14:51:36
35020190020692 Друштво за производство трговија и услуги ИНТЕР-КОМЕРЦ ДОО експорт-импорт Гевгелија Упис на промена 17.09.2019 14:51:05
35020190020684 Друштво за трговија производство и услуги АГРО ФИЛ-КОМ ДООЕЛ увоз-извоз Гостивар Упис на промена 17.09.2019 14:41:00
35020190019860 Друштво за производство, трговија и услуги ДЕЈЦЕЛЛ ДОО Скопје Упис на промена 17.09.2019 14:40:50
30820190000336 Друштво за производство,трговија и услуги МЕРК увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Ликвидација 17.09.2019 14:39:32
35020190020182 Друштво за производство, услуги и трговија НИВО СУПЕРИОР увоз – извоз ДОО Скопје Упис на промена 17.09.2019 14:34:34
35020190020705 Друштво за производство трговија и услуги ЕЛЕКТРО СТАЈЛИНГ ТРЕЈД ДООЕЛ Куманово Упис на основање 17.09.2019 14:30:01
30220190000405 Бурекџилница УКУС-93 ТП Егзон Шоип Беќири с.Пирок, Боговиње Burektore UKUS-93 TI Egzon Shoip Beqiri f.Pirok, Bogovinё Документ за корекција 17.09.2019 14:29:34
35020190020729 Друштво за трговија,услуги и производство БУТИК КУЛ ДООЕЛ увоз-извоз Битола Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 14:24:52
35020190020721 Зеитка Бедрудин Рушаноска трговија со текстилни производи МЕЖДА Битола ТП Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 14:24:09
35020190020725 Друштво за хостирање, трговија и услуги ФИБЕРХОСТ увоз-извоз ДООЕЛ Крушево Упис на промена 17.09.2019 14:22:15
35020190020062 Друштво за трговија на големо и мало ЛЕВЕЛ УП ГРОУП ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 14:22:09
35020190020712 Друштво за производство трговија и услуги Цветен бутик БАМБУС АНЕ-АЈСЕЛ ДООЕЛ Куманово Упис на основање 17.09.2019 14:15:03
35020190020621 Трговско услужно друштво за угостителство ТРАДИЦИЈА ЕДАХ ДОО с. Лабуништа Струга Упис на основање 17.09.2019 14:15:03
35020190020451 Друштво за производство, трговија и услуги ЗАНЗЗИБАРПП увоз – извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на основање 17.09.2019 14:15:00
30120190015750 Меѓународен Институт за развој и истражување Д-Р ЈУГОСЛАВ АЧКОСКИ Скопје Упис на основање 17.09.2019 14:13:58
30320190000771 Занаетчија КРОЈАЧКА ЕЛА-НАРИ Шазије Зиба Ливада Струга Упис на основање 17.09.2019 14:13:58
30620190000474 Друштво за транспорт,производство и трговија ЈУНИОР-ТРЕЈД ДООЕЛ Росоман Претстечај (Претходна постапка) 17.09.2019 14:12:55
35020190020701 Трговец поединец за трговија и услуги АЛЕКСАНДАР БОЖИН СПАСОВ ТП Виница Упис на бришење 17.09.2019 14:11:31
35020190020372 Друштво за обука на возачи и други сообраќајни услуги АУТО МЕКЛАРЕН ДООЕЛ Гостивар Упис на промена 17.09.2019 14:07:58
35020190020698 Друштво за градежништво,трговија и производство ЗЛАТИБОР Златко ДООЕЛ Кавадарци Упис на промена 17.09.2019 14:05:24
30420190000743 Друштво за производство,услуги и трговија ДАР-МАГ МАРКЕТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Кукуречани Битола Упис на бришење 17.09.2019 14:03:22
30420190000742 Друштво за производство,услуги и трговија ДАР-МАГ МАРКЕТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Кукуречани Битола Судска Процедура - Стечај 17.09.2019 14:03:22
35020190020696 Друштво за производство трговија и услуги АГРО ЧАЧО ДООЕЛ Виница - во ликвидација Објава(Ликвидациона постапка) 17.09.2019 14:01:06
35020190020675 Друштво со ограничена одговорност за производство на текстил и текстилни производи ДООЕЛ СТЕЊЕТЕКС с.Стење - Ресен Упис на промена 17.09.2019 14:00:45
30620190000473 Друштво за производство,трговија и услуги ЈАПАН-ПРО ДООЕЛ Гевгелија Претстечај (Претходна постапка) 17.09.2019 13:58:42
35020190020711 Друштво за производство, трговија и угостителство САРАТОГА увоз-извоз ДООЕЛ Струмица Упис на промена 17.09.2019 13:57:25
30220190000404 Друштво за производство,трговија и услуги ИНТЕРХОМЕ ФУРНИТУРЕ ДООЕЛ с.Голема Речица Тетово Shoqeri per prodhim,trgti dhe sherbime INTERHOME FURNITURE SHPKNJP f.Recice e Madhe Tetove Документ за корекција 17.09.2019 13:53:22
35020190020738 Друштво за интернет научно здравствени информации МОЕ НАУЧНО ЗДРАВЈЕ ДООЕЛ Скопје Упис на бришење 17.09.2019 13:51:41
35020190020727 Друштво за интернет научно здравствени информации МОЕ НАУЧНО ЗДРАВЈЕ ДООЕЛ Скопје Ликвидација 17.09.2019 13:51:41
30320190000775 Друштво за трговија услуги и угостителство СОТИРОСКИ КОМПАНИ 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Упис на бришење 17.09.2019 13:50:37
30320190000774 Друштво за трговија услуги и угостителство СОТИРОСКИ КОМПАНИ 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Судска Процедура - Стечај 17.09.2019 13:50:37
35020190020625 Друштво за производство и промет БИО ВОЛТ КОМПАНИ ДООЕЛ увоз – извоз Скопје Упис на промена 17.09.2019 13:46:49
35020190020581 Трговско друштво за компјутерско програмирање, информатички технологии, софтвер и услуги АМПСТОР ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 17.09.2019 13:45:00
35020190018974 Друштво за угостителство, туризам и трговија МАКЕДОНИЈА ДОО Битола Упис на промена 17.09.2019 13:37:57
35020190020628 Друштво за производство,трговија и услуги МАГНОЛИЈА ЛУКС ДООЕЛ Гевгелија - во ликвидација Ликвидација 17.09.2019 13:37:51
35020190020280 Друштво за производство и трговија ОАЗА АЛКАЛОИДИ ДОО Штип Упис на промена 17.09.2019 13:34:38
35020190020715 Друштво за производство трговија транспорт и услуги КОКИ ШПЕД ДООЕЛ увоз-извоз Кавадарци Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 13:29:52
30520190000504 Друштво со оператива, градежништво и производство ОГП ДРИМКОЛ ДОО Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 17.09.2019 13:24:36
30120190015833 ОПШТИНА АРАЧИНОВО Арачиново Упис на промена 17.09.2019 13:23:26
35020190020681 Друштво за градежништво, трговија и услуги КИНГ ОФ КАРС ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на основање 17.09.2019 13:15:00
35020190020667 Друштво за услужни дејности ИМА ТРАВЕЛ ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.09.2019 13:15:00
35020190020666 Друштво за производство, трговија и услуги ЖАНА ТЕКСТ ПЛУС ДООЕЛ Струмица Упис на основање 17.09.2019 13:15:00
35020190020432 Друштво за трговија и услуги ДУА-ФДА ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.09.2019 13:15:00
35020190019881 Друштво за градежништво, трговија и услуги ДОЛМЕН ДОО Струмица Упис на промена 17.09.2019 13:14:43
30120190015855 АДВОКАТ АРТАН МИФТАРИ Тетово Упис на основање 17.09.2019 13:13:58
35020190020714 Акционерско друштво за производство и промет ЖИТО ЛЕБ Охрид Упис на промена 17.09.2019 13:00:35
35020190020693 Друштво за транспорт и трговија АКВАРИУС ТРАК ДООЕЛ Радовиш Упис на промена 17.09.2019 13:00:16
30520190000506 Друштво за производство, угостителство, промет и услуги ЏОВАНИ ПИЦА 2016 увоз-извоз ДООЕЛ Прилеп Претстечај (Претходна постапка) 17.09.2019 12:57:32
35020190020231 Друштво за производство, трговија и услуги Д СТРОНГЕСТ ШОП ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.09.2019 12:49:57
35020190020706 ТП за слатки ЧЕРИ КЕЈК БАКЕРУ Слаѓана Гоце Бошњаковска Тетово Упис на бришење 17.09.2019 12:49:54
30420190000741 Друштво за производство,услуги и трговија ДАР-МАГ МАРКЕТ увоз-извоз ДООЕЛ с.Кукуречани Битола Претстечај (Претходна постапка) 17.09.2019 12:49:01
35020190020651 Друштво за производство трговија и услуги СЕРВИС ЌЕМО ДООЕЛ Струга Упис на основање 17.09.2019 12:45:00
35020190020472 Друштво за производство,трговија и услуги ФЕНИКС КОНСТРАКШН ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.09.2019 12:45:00
35020190020717 Друштво за производство, промет и услуги ХАРБИНИ - КОЗМЕТИКА ДОО експорт-импорт Тетово Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 12:44:13
35020190019988 Друштво за производство, трговија и услуги EKO ЛАЈФ ДООЕЛ увоз-извоз Скопје Упис на промена 17.09.2019 12:43:32
35020190020697 Друштво за производство трговија транспорт и услуги СЕЛЕКТА ДООЕЛ Кавадарци Упис на промена 17.09.2019 12:42:24
30320190000772 Занаетчија-Автосервис УНИВЕРЗАЛ ВУЧКО Павле Михајло Вучетиќ Охрид Упис на промена 17.09.2019 12:41:33
30320190000773 Друштво за трговија услуги и угостителство СОТИРОСКИ КОМПАНИ 2017 ДООЕЛ увоз-извоз Охрид Претстечај (Претходна постапка) 17.09.2019 12:33:28
30120190015850 МАКЕДОНСКА ПРАВОСЛАВНА ЦРКВА - ОХРИДСКА АРХИЕПИСКОПИЈА - Скопје Упис на промена 17.09.2019 12:31:28
30120190015840 Општинско Основно Училиште Лириа Чаир Скопје Shkolla fillore komunale Liria Cair Shkup Упис на промена 17.09.2019 12:29:07
35020190020703 Друштво за трговија и услуги АРЕНА СПОРТ ДООЕЛ увоз-извоз Тетово Упис на промена 17.09.2019 12:26:28
30520190000507 Друштво за производство, трговија и услуги НАТ ТЕКСТИЛЕ увоз-извоз ДОО Прилеп-во стечај Судска Процедура - Стечај 17.09.2019 12:16:49
35020190020689 Друштво за производство трговија и услуги СТУДИО ОРХИДЕЈА ДОО Куманово Упис на основање 17.09.2019 12:15:00
35020190020620 Друштво за производство, трговија и услуги ЗДРАВА ХРАНА ЛЕТКА ДООЕЛ Кратово Упис на основање 17.09.2019 12:15:00
35020190020657 Друштво за градежништво, трговија и услуги СИ КОП КОМПАНИ ДООЕЛ Штип Упис на промена 17.09.2019 12:08:05
35020190020517 Друштво за услуги-агенција за маркетинг КАЛЛИНЕ ДООЕЛ Скопје Упис на промена 17.09.2019 12:04:28
30520190000503 Друштво за транспорт и услуги ПЕЛАГОНИЈА БУС ДООЕЛ Прилеп Документ за корекција 17.09.2019 11:52:19
35020190020707 Друштво за производство, трговија, промет и услуги, ТРЕЈД ИНТЕРНАЦИОНАЛ ТРЕНЕСКИ увоз - извоз ДООЕЛ Кривогаштани Документ за регистрирање на работно време 17.09.2019 11:51:59
35020190019760 Трговско друштво за производство трговија и услуги БАЛКАН АС ПРОМЕТ ДООЕЛ експорт-импорт Скопје Упис на промена 17.09.2019 11:46:49
35020190020557 Друштво за градежништво, трговија и услуги ДМД КОНСТРУКТИОН експорт-импорт ДООЕЛ Скопје Упис на основање 17.09.2019 11:45:01
35020190020524 Трговец поединец за угостителство ТП ВИДОВДЕН-МТС Теодор Славче Спасовски Крива Паланка Упис на основање 17.09.2019 11:45:00
35020190020611 Друштво за производство,трговија и услуги ЛИСНАТИ МАРИЈА увоз извоз ДООЕЛ Прилеп Упис на промена 17.09.2019 11:44:39
1 2 3 4

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.