Последни објави во изминатите 100 дена (За преглед на старите објави користете ја архивата)
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.
Листа на објави
Деловоден бројБрој на судска одлукаНадлежен судДатум на објавување
120120190000013 К. Бр.149/13Основен суд Кочани07.09.2019 23:00:00
110120190000069 ПРК126/14Основен суд Куманово22.08.2019 23:00:00
110120190000068 ПРК964/14Основен суд Скопје 129.07.2019 23:00:00
110120190000061 ПРК964/14Основен суд Скопје 129.07.2019 13:19:16
110120190000067 ПРК1635/14-OОсновен суд Скопје 122.07.2019 23:00:01
110120190000066 ПРК3228/14Основен суд Скопје 122.07.2019 23:00:01
110120190000057 ПРК1112/18Основен суд Скопје 122.07.2019 14:08:17
110120190000056 ПРК1635/14-OОсновен суд Скопје 122.07.2019 14:06:44
110120190000055 ПРК3228/14Основен суд Скопје 122.07.2019 14:06:20
110120190000065 ПРК1102/17-ООсновен суд Скопје 120.07.2019 23:00:01
110120190000064 ПРК1102/17-ООсновен суд Скопје 120.07.2019 23:00:01
110120190000063 ПРК2581/14-OОсновен суд Скопје 120.07.2019 23:00:01
120120190000012 К. Бр.3596/15Основен суд Скопје 111.07.2019 23:00:00
110120190000062 ПРК1848/14-OОсновен суд Скопје 103.07.2019 23:00:01
110120190000060 ПРК554/17-OОсновен суд Скопје 118.06.2019 23:00:01
110120190000059 ПРК87/18Основен суд Гевгелија12.06.2019 14:54:13
110120190000058 ПРК1564/16-оОсновен суд Скопје 112.06.2019 08:45:57
1

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.