Рекламации

Почитувани корисници на услугите на Централен регистар на Република Македонија,

Вашата рекламација за услугите од Централниот регистар, можете да ја пријавите на следнава e-mail адреса: Reklamacii@crm.org.mk

Со почит,
Централен регистар на Република Македонија

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.