ISO стандарди - политики

Целосно сме посветени на одговорен пристап кон нашите корисници, партнери, вработени и заедницата воопшто. За таа цел, ги дефиниравме основните принципи и начела на своите делувања интегрирани во:

Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Македонија.