Обрасци за упис
Тука може да ги погледнете и преземете обрасците за упис во регистрите при Централниот регистар на Република Македонија.
Сите обрасци се во *.pdf формат. За нивно читање и печатење потребен ви е   Adobe Reader
Обрасците за електронско пополнување се оптимизирани минимум за Adobe Reader 8      Преземи

Регистар на вложувања во недвижности на резиденти во странство и на нерезиденти во Република Македонија
Регистар на директни инвестиции
(за пополнување на машина за пишување)

Трговски регистар и регистар на други правни лица

(за електронско пополнување)

 

(за пополнување на машина за пишување)

Заложен регистар

(за пополнување на машина за пишување)  

(за електронско пополнување) 

Регистар за лизинг