Контакт со нас
ЦЕНТРАЛЕН РЕГИСТАР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

 
 

 
Седиште: бул. Кузман Јосифоски Питу бр.1 1000 Скопје
Матичен број: 5549850
Даночен број: 4030001425480
Телефон: + 389 2 3288-100
Факс:  + 389 2 3123-169
Работно време:

Едношалтерски систем
     Прием на пријави за упис (основања, промени, бришења):
     Обработка на пријавите за упис, издавање на решенија и
     информации:
Понеделник до петок: 8.30 - 16.30
 

8.30 - 13.30

8.30 - 16.30
 

 
Банки Сметки
Шпаркасе банка Македонија АД Скопје 250001000400008
Стопанска банка АД Битола 500000000564373
Стопанска банка АД Скопје 200000810380672
ТТК банка АД Скопје 290100000070565
Тутунска банка АД Скопје 210055498500119
Уни банка АД Скопје 240010001589325
Централна Кооперативна банка АД Скопје 320100002836960
Халк банка АД Скопје 270055498500126

При плаќањето ве молиме да се придржувате до следното правило.

 

Преглед на номинирани лица за обезбедување информации во врска со странски инвестиции

 

Преглед на номинирани лица за контакт со граѓани, кои имаат некаков вид и степен на попреченост, со цел укажување на помош

 

Преглед на одговорни лица од Заложниот регистар во Централниот регистар на Република Македонија