Подесувања на пребарувачот
Ве молиме проверете дали вашиот пребарувач подржува опција cookies enabled, и одберете од менито огласен дел:
-Последни објави или
-Архива.

Кликнете на објавата која сакате детално да ја разгледате.
Сите податоци од извршените уписи во регистрите што се објавени, односно достапни на веб локацијата на Централниот регистар на Република Северна Македонија може да се користат на начин определен со Законот за Централен регистар, односно со друг закон, исклучиво за лични, некомерцијални потреби.
Податоците не смее да се репродуцираат, објавуваат, дистрибуираат, модифицираат, копираат, продаваат, препродаваат и/или злоупотребуваат комерцијално на било кој начин, делумно или целосно, без претходна согласност од Централен регистар на Република Северна Македонија.