НОВА ТРАНСАКЦИСКА СМЕТКА

Централниот регистар ве известува дека има отворено нова сметка за вршење уплати за услугите од делокругот на својата работа.

Од 25.7.2016 година уплатите освен на досегашните сметки можете да ги вршите и на трансакциската сметка 380127943505189 депонент на ПроKредит банка АД Скопје.

 

 

ПРЕГЛЕД НА ИЗБРИШАНИ СУБЈЕКТИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 552а ОД ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

Централниот регистар на Република Македонија согласно став 5 од член 552-а од Законот за трговските друштва, (Службен весник на Република Македонија бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015 и 6/2016), секој месец на својата веб страница објавува преглед на трговци поединци и трговски друштва кои согласно со овој член се избришани од трговскиот регистар во текот на претходниот месец, врз основа на кој надлежните органи и институциите постапуваат во рамките на нивните надлежности.
Повеќе информации

 

СЕ ПОЕДНОСТАВУВА И ПОЕВТИНУВА УЧЕСТВОТО НА КОМПАНИИТЕ ВО ПОСТАПКИТЕ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ

Централниот регистар на Република Македонија и Бирото за јавни набавки денес овозможија нова услуга преку Електронскиот систем за јавни набавки (ЕСЈН), која на компаниите ќе им заштеди време и средства, а истовремено ќе ја зајакне и правната сигурност во постапките за јавни набавки.
Повеќе информации

 

ПРЕГЛЕД НА ИЗБРИШАНИ СУБЈЕКТИ СОГЛАСНО ЧЛЕН 552а ОД ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИ ДРУШТВА

Централниот регистар на Република Македонија согласно став 5 од член 552-а од Законот за трговските друштва, (Службен весник на Република Македонија бр.28/2004, 84/2005, 25/2007, 87/2008, 42/2010, 48/2010, 24/2011, 166/2012, 70/2013, 119/2013, 120/2013, 187/2013, 38/2014, 41/2014, 138/2014, 88/2015, 192/2015 и 6/2016), секој месец на својата веб страница објавува преглед на трговци поединци и трговски друштва кои согласно со овој член се избришани од трговскиот регистар во текот на претходниот месец, врз основа на кој надлежните органи и институциите постапуваат во рамките на нивните надлежности.
Повеќе информации

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ОТПОЧНУВАЊЕ НА ПОСТАПКА ЗА БРИШЕЊЕ НА ТРГОВСКИ ДРУШТВА И ТРГОВЦИ ПОЕДИНЦИ

Централниот регистар на Република Македонија, согласно член 552-а од Законот за трговските друштва, објавува список на трговци поединци и трговски друштва над кои Централниот регистар на Република Македонија спроведува постапка за бришење согласно член 552-б од истиот закон, поради тоа што до 31.12.2015 година до Централниот регистар на Република Македонија не поднеле годишна сметка за деловната 2014 година и/или не поднеле пријава за упис на адреса на електронско сандаче за прием на писмена согласно член 21 од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговски регистар и регистар на други правни лица и/или по истекот на една година од објавувањето на уписот на веб страницата на Централниот регистар на Република Македонија за извршениот упис на основање согласно со членот 175 од Законот за трговските друштва, не го внеле/уплатиле основачкиот влог.
Повеќе информации

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА АЖУРИРАЊЕ НА ПОДАТОЦИ

Почитувани,

Централниот регистар ги повикува сите правни субјекти редовно да ги ажурираат податоците што се предмет на упис во Трговскиот регистар и во Регистарот на други правни лица, со особен акцент на адресата на електронско сандаче за прием на писмена (е-маил адреса), затоа што Централниот регистар истата ја доставува до државните и други органи кои ја користат при водењето на соодветни постапки согласно нивните законски надлежности и овластувања.
Со ова известување ги повикуваме субјектите кои ги немаат ажурирано податоците за е-маил адреса или друг податок во Централниот регистар, во рок од 15 дена да извршат упис на промена на истите и да запишат валидна и активна адреса на електронско сандаче. За утврдени погрешно запишани податоци, Централниот регистар ќе поднесе барање до надлежниот суд за покренување прекршочна постапка, согласно член 597 од Законот за трговските друштва.
Точноста на податоците запишани во регистарот е од особено значење за непречено функционирање на бизнис-заедницата во правниот промет воопшто и во односите со државните и други надлежни органи.

Со почит,
Централен регистар на Република Македонија

Датум на објава:
22.12.2015

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРВА ВО ЕВРОПА, ВТОРА ВО СВЕТОТ СПОРЕД ИНДИКАТОРОТ ОТПОЧНУВАЊЕ БИЗНИС

Најновиот извештај „Дуинг бизнис 2016“ на Светската банка ја рангира Република Македонија на ПРВО место во Европа, а ВТОРО место во светот, според индикаторот Отпочнување бизнис, што е во надлежност на Централниот регистар на Република Македонија. Во генералното рангирање, Република Македонија бележи напредок од цели 18 места, така што сега е рангирана на високото 12. место во светски рамки и 6. место во Европа.
Повеќе информации...

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ПРОМЕНИ И БРИШЕЊА ВО ТРГОВСКИ РЕГИСТАР

Почитувани,

Централниот регистар известува дека со примена на измените на Законот за Едношалтерски систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица (Сл. весник на РМ бр. 97/2015 од 12.6.2015 година) и на Законот за трговските друштва (Сл. весник на РМ бр. 88/2015 од 28.5.2015 година), од 1.11.2015 година, покрај пријавите за упис на основање во Трговскиот регистар, исклучиво по електронски пат ќе се поднесуваат и пријавите за упис на промени и на бришење, преку регистрациони агенти – адвокати.
Согласно споменатите законски измени, престанува да се применува поднесувањето на пријави за упис во хартиена форма во канцелариите на Централниот регистар. Наместо тоа, уписите во трговскиот регистар за сите видови трговски друштва задолжително ќе се одвиваат единствено преку Системот за е-регистрација.


СПИСОК НА ОВЛАСТЕНИ РЕГИСТРАЦИОНИ АГЕНТИ ЗА УПИС НА ОСНОВАЊЕ И ЗА УПИС НА ПРОМЕНИ И БРИШЕЊА - Преземи...

 

СООПШТЕНИЕ ЗА ИЗМЕНИ НА ЗАКОНОТ ЗА ТРГОВСКИТЕ ДРУШТВА

Почитувани,

Ве известуваме дека согласно измените на Законот за трговските друштва, објавени во Сл. Весник на РМ бр. 88/2015, кои влегоа во примена од 5.6.2015 година, трговците поединци и трговските друштва за кои е отпочната постапка за бришење во согласност со член 552-а и член 552-б од Законот за трговските друштва, може да ја запрат истата ако за времетраењето на објавата на списокот за бришење ги отстранат причините за поведување на постапката.

За дополнителни информации може да се обратите во канцелариите на Централниот регистар, или на телефон 02 3288 100.

 

НАДГРАДБА НА ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ  

Ве известуваме дека со извршената надградба на дистрибутивниот систем, производот „Скенирани документи“ е надграден и од сега ќе можете да го преземате како преглед на документ, односно ќе добиете „Преглед на скенирани/дигитални пријава и прилози“.
Повеќе информации

 

С О О П Ш Т Е Н И Е
ЗА БРИШЕЊЕ НА СУБЈЕКТИ СО УТВРДЕН СТАТУС НЕАКТИВЕН ЗА 2009, 2010 И 2011 ГОДИНА  

Централниот регистар на Република Македонија објавува Преглед на трговци поединци и трговски друштва за кои од Управата за јавни приходи е утврден стстус на неактивен согласно член 477-а од Зaконот за трговските друштва, за деловната 2009,2010 и 2011 година, над кои ќе биде спроведена постапка за бришење согласно со член 552-а, од истиот Закон.
Повеќе информации

 

ИЗВЕСТУВАЊЕ ЗА БРИШЕЊЕ СУБЈЕКТИ
 

Согласно измените на Законот за трговски друштва објавени во Сл. Весник 38/2014, кои влегуваат во примена од 1.1.2015 година, трговците поединци и трговските друштва кои до 31.12.2014 година нема да поднесат годишна сметка за 2013 година или нема да пријават упис на адреса на електронско сандаче за прием на писмена, ќе бидат земени во постапка за бришење определена со член 552-а од Законот за трговските друштва.
За основачите, управителите и за членовите на органите на управување на друштвата кои ќе бидат избришани по овој основ, во Законот за трговски друштва се предвидува забрана за основање и управување на нови друштва за време на постапката за бришење и три години по бришењето.
Централниот регистар ќе го врши уписот на адреса на електронско сандаче по прв пат без надомест до крајот на 2014 година.

 

РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПРВО МЕСТО ВО ЕВРОПА СПОРЕД ИНДИКАТОРОТ ОТПОЧНУВАЊЕ БИЗНИС
 

Најновиот извештај „Дуинг бизнис 2015“ на Светската банка ја рангира Република Македонија на ПРВО место во Европа, а ТРЕТО место во светот, според индикаторот отпочнување бизнис, што е во надлежност на Централниот регистар на Република Македонија. Во генералното рангирање, Република Македонија бележи напредок од едно место и е рангирана на високото 30-то место во светски рамки и 16-то место во Европа.
Повеќе информации

 

СИСТЕМ ЗА Е-ЛИЗИНГ

Почитувани корисници,

Ве известуваме дека на 22.10.2014 година, во Централниот регистар се стави во функција „Системот за Е-лизинг“.
Со воспоставувањето на овој систем се овозможи електронско поднесување на пријави во регистарот за лизинг, како и целосно водење на постапките за упис, промена и бришење на лизинг по електронски пат, без потреба од физичко присуство во просториите на Централниот регистар.
Повеќе информации

 

СИСТЕМ ЗА Е-ЗАЛОГ

Почитувани корисници,

Ве известуваме дека на 22.7.2014 година, во Централниот регистар е воспоставен „Системот за е-залог“.
Новиот систем за електронска регистрација на залог обезбедува целосно завршување на постапката за пријава за регистрација на залог по електронски пат, што во практика би претставувало поедноставна процедура, намалени трошоци и зголемена ефикасност за корисниците и давателите на залог.
Повеќе информации

 

С О О П Ш Т Е Н И Е
ЗА БРИШЕЊЕ НА СУБЈЕКТИ КОИ СЕ ВОДАТ КАКО БЛОКИРАНИ ВО УПРАВАТА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИ

Централниот регистар на Република Македонија врз основа на член 8 од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“ бр.166/2012) објавува: Преглед за бришење на трговци поединци и трговски друштва, кои се водат како блокирани во Управата за јавни приходи.
Повеќе информации...

 

С О О П Ш Т Е Н И Е
ЗА БРИШЕЊЕ НА СУБЈЕКТИ СО НЕПОТВРДЕНИ ПОДАТОЦИ

Централниот регистар на Република Македонија врз основа на член 7-а во врска со член 11, од Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр.166/2012) објавува: Преглед на друштва односно субјекти на упис кои имаат статус на неактивен поради тоа што не ја потврдиле идентичноста на податоците пренесени од хартиена во електронска форма во единствен Трговски регистар согласно со член 67, од Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица и ГИ ПОВИКУВА сите доверители, лицата, како и органите овластени за управување, застапување и надзор на овие друштва односно субјекти на упис во рок од 30 дена од денот на објавувањето на ова соопштение, да поднесат предлози за ликвидација согласно со Законот за трговските друштва или предлози за стечај над истите, согласно со Законот за стечај и за истото писмено да го известат Централниот регистар на Република Македонија.
Повеќе информации...

 

ЕЛЕКТРОНСКА АУКЦИЈА – ПРОДАЖБА НА ИМОТОТ ОД СТЕЧАЈНА МАСА

Извршена е надградба на Системот за електронско водење на стечајни постапки, со што се овозможува електронска аукција – продажба на имотот од стечајната маса на правни субјекти во стечај согласно со Законот за стечај. Системот за електронско водење на стечајни постапки со сите негови компоненти е достапен преку веб-локацијата „СТЕЧАЈНИ ПОСТАПКИ“ од менито „Е-УСЛУГИ“.

 

СИСТЕМ ЗА Е-РЕГИСТРАЦИЈА
И З В Е С Т У В А Њ Е

Почитувани,

Во „Службен весник на Република Македонија“, број 38/2014 од 24.02.2014 година е објавен Законот за изменување и дополнување на Законот за трговските друштва кој стапува во сила на 04.03.2014 година.
Согласно со горенаведениот закон, започнувајќи од 04.03.2014 година пријавата за упис на основање на: трговец поединец (ТП), друштво со ограничена одговорност (ДОО) и друштво со ограничена одговорност основано од едно лице (ДООЕЛ) ќе се поднесуваат исклучиво електронски преку „Ситемот за е-регистрација“.
Пријавите за упис на основање на горенаведените субјекти на упис во хартиена форма ќе се примаат во канцелариите на Централниот регистар најдоцна до 03.03.2014 година.

 

ОБУКИ ЗА РЕГИСТРАЦИОНЕН АГЕНТ

Почитувани,

Со најновите законски измени на Законот за едношалтерскиот систем и за водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица и Законот за трговските друштва („Службен весник на Република Македонија“, бр.70/2013) е воведена нова категорија на подносител на пријави „Регистрационен агент“ во единствениот Трговски регистар преку „Системот за е-регистрација“. Централниот регистар на Република Македонија, како надлежна институција за издавање на овластување за регистрационен агент, спроведува обука со цел добивање на потврда за успешно завршена обука, како еден од предусловите за добивање на овластувањето. Секое лице заинтересирано за учество на обуките потребно е да поседува уверение од Министерството за финасии за сметководител или овластен сметководител и да биде вработено во трговско друштво/трговец поединец регистрирано за вршење сметководствена дејност (шифра на дејност - 69.20 - сметководствени, книговодствени и ревизорски работи, даночно советување, согласно НКД Рев. 2). Сeкој кој е заинтересиран за учество на обука, потребно е да се пријави на следната e-mail адреса: e-registracija@crm.org.mk, а при тоа да ги наведе следните податоци:

- име, презиме и ЕМБГ на сметководителот/овластениот сметководител;
- назив и ЕМБС на трговското друштво/трговец поединец;
- валидна адреса на електронско сандаче;
- контакт телефон.

Со почит,
Централен регистар на Република Македонија

 

НОВИ ПРОИЗВОДИ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Почитувани корисници,
Извршена е надградба на интернет дистрибутивниот систем, со што се достапни нови производи  за користење. Производите (потврди/информации) ќе може да се преземат по избор во хартиена или електронска форма. Потврдите односно информациите во електронска форма ќе може по избор на корисникот да бидат и електронски потпишани со квалификуван дигитален сертификат. Сите нови производи ќе бидат достапни од 19.11.2013 година. Повеќе информации...

БЕСПЛАТНА РЕГИСТРАЦИЈА
на ТП/ ДОО/ДООЕЛ

Централниот регистар на РМ, согласно новата воведена категорија на подносител на пријави во Единствениот Трговски регистар (регистрационен агент), овозможи бесплатен упис на ТП, ДОО/ДООЕЛ преку системот за е-регистрација.
Листата на овластени регистрациони агенти можете да ја преземете тука...

НОВА МОЖНОСТ ПРЕКУ ИНТЕРНЕТ ДИСТРИБУТИВНИОТ СИСТЕМ

Направена е надградба на овој систем со што е овозможено електронско плаќање и дополнување на припејд сметката на корисникот за добивање информации преку интернет.

 

ПУШТЕН ВО УПОТРЕБА СИСТЕМОТ ЗА ИЗДАВАЊЕ НА Е-ПОТВРДИ

Почитувани корисници,
Од денес преку „Системот за е-потврди“ можете електронски, целосно да нарачувате и да преземате потврди/информации потребни во постапките за јавни набавки.Повеќе...

 

ЕЛЕКТРОНСКА РЕГИСТРАЦИЈА

Почитувани корисници, Ве известуваме дека е пуштен во употреба Системот за електронска регистрација кој овозможува електронско поднесување на документи за упис, промена и бришење во Трговски регистар и Регистарот на други правни лица, преку интернет со користење на електронски документи и електронски потписи Повеќе информации...

Како до веродостојни правни и финансиски податоци за правните субјекти? – Користете го интернет дистрибутивниот систем на Централниот регистар на Република Македонија

Преку интернет дистрибутивниот систем 24 часа на ден се достапни податоците за субјектите запишани во регистрите, кои може да се добијат во форма на информација.


Повеќе информации...
НОВОСТИ
РЕГИСТРИ
ТРГОВСКИ РЕГИСТАР И РЕГИСТАР НА ДРУГИ ПРАВНИ ЛИЦА
Регистрација, промена и бришење на субјектите од трговскиот регистар, регистарот на здруженијата на граѓани и фондациите, установите, регистарот на стопанските комори, водните заедници и водостопанските претпријатија, судскиот регистар  повеќе...
РЕГИСТАР НА ГОДИШНИ СМЕТКИ
Регистарот на годишни сметки претставува единствена централна електронска информативна база во Република Македонија, во која се евидентираат, прибираат, кумулираат и чуваат сите релевантни финансиски податоци и показатели за работењето повеќе...
ЗАЛОЖЕН РЕГИСТАР
Во Заложниот регистар се врши упис, промена, бришење и давање на информација за заложените предмети. Регистрација, промена или бришење се врши врз основа на нотарски акт или потврда од страна на нотарот за склучениот договор за залог (солемнизација) повеќе...
РЕГИСТАР ЗА ЛИЗИНГ
Регистрацијата на документите за лизинг се врши врз основа на Договор за лизинг заверен кај нотар и Образец бр.1 – Пријава за регистрација, промена или бришење на лизинг (Тарифа и обрасци) како и останати пропратни документи повеќе...

РЕГИСТАР НА ВЛОЖУВАЊА ВО НЕДВИЖНОСТИ
Регистарот на вложувања во недвижности на резиденти во странство и на нерезиденти во Република Македонија, Централниот регистар на Република Македонија го води согласно на Законот за Централен регистар  повеќе...


РЕГИСТАР НА ПРАВА ВРЗ НЕДВИЖНОСТИ

Согласно на Законот за Централниот регистар (Службен весник на РМ број 50/2001, 49/2003, 109/2005 и 81/2008), во Централниот регистар функционира и Регистарот на права врз недвижности повеќе...
РЕГИСТАР НА ДИРЕКТНИ ИНВЕСТИЦИИ
Согласно на Законот за девизно работење (Сл. Весник на РМ бр.34/2001, 49/2001,103/2001,51/2003, 81/2008, 24/2011 и 135/2011), почнувајќи од 01 Октомври 2008 година, Централниот регистар на Република Македонија ги води Регистарот на директни инвестиции на резиденти во странство и повеќе...

РЕГИСТАР ЗА ЗАБРАНА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЈНОСТ

Регистарот на физички и правни лица на кои им е изречена санкција забрана на вршење професија, дејност или должност и привремена забрана за вршење одделна дејност е јавна книга која претставува повеќе...

РЕГИСТАР ЗА КАЗНИ НА ПРАВНИ ЛИЦА

Регистарот на споредни казни за сторени кривични дела на правни лица е јавна книга која претставува единствена електронска база на податоци повеќе...

РЕГИСТАР НА ЗАДОЛЖНИЦИ

Регистарот на задолжници е воспоставен со Законот за задолжница (Службен весник на Република Македонија бр. 59/2012) како еден од регистрите во надлежност на Централниот регистар и започна со работа на 01.09.2012 година повеќе...